LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 6 d. Nr. D1-593

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

 

 

2.2.

P.N.051

„Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių“

Gyven-tojų skai-čius

Gyventojas, kuriam teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių – asmuo, gyvenantis būste, kuriam, kaip vartotojui, pagal vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį, sudarytą asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms, tiekiamas saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantis geriamasis vanduo iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių arba kuriam esama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra perjungiama prie vandens gerinimo įrenginių, užtikrinančių geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus, nutiesiant naujus geriamojo vandens tiekimo tinklus

 

Geriamojo vandens gerinimo įrenginys (toliau – VGĮ) – tai stacionarus technikos objektas, kuriame vykdomas

gamtinio vandens savybių gerinimas fizikiniais, cheminiais ir biologiniais metodais, kad jis atitiktų teisės aktų nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus bei tenkintų vandens vartotojų poreikius

 

Automatiškai apskaičiuoja-mas

Skaičiuojamas būstų/namų ūkių, aptarnaujamų įgyvendinus projekto veiklas naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais geriamojo vandens gerinimo įrenginiais arba naujai nutiestais geriamojo vandens tiekimo tinklais (sąvokose nurodytu atveju),

skaičių dauginant iš projekto paraiškoje nurodyto gyventojų būste koeficiento (dešimtosios

tikslumu).

Gyventojų būste koeficientas – santykis tarp projektinio pasiūlymo rengimo metu naujausių Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamų konkrečios savivaldybės teritorijoje esančių gyventojų ir būstų skaičiaus.

Tais atvejais, kai VGĮ rekonstruo-jamas atskirais projektais, siekiant nesumuoti tų pačių gyventojų kelis kartus, rodiklio reikšmė – gyventojų skaičius – nustatomas proporcingai projekto investicijų dydžiui.

Pirminiai šaltiniai:

statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai; Aplinkos apsaugos agentūros per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS AIVIKS) priimtos paskutinės vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos, nurodančios rekonstruotais ir (arba) naujai pastatytais VGĮ aptarnaujamų namų ūkių skaičių gyvenamojoje vietovėje.

 

Tais atvejais, kai rodiklio pasiekimo deklaravimo momentu yra daugiau aptarnauja-mų namų ūkių nei nurodyta paskutinėje IS AIVIKS ataskaitoje, teikiamas įmonės vadovo patvirtintas papildomai prijungtų ir šiais įrenginiais aptarnauja-mų namų ūkių sąrašas.

 

Tais atvejais, kai IS AIVIKS ataskaitoje pateiktas bendras gyvenvietės visų VGĮ aptarnauja-mų namų ūkių skaičius, teikiama

įmonės vadovo patvirtinta konkrečios VGĮ vandens tiekimo teritorijos schema

ir aptarnauja-mų namų ūkių skaičius.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje

pasirašomi statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas

 

“.

2. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4.

P.N.054

„Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruo-tais nuotekų valymo įrenginiais“

Gyven-tojų ekviva-lentas

Gyventojas, kuriam teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais – asmuo, gyvenantis būste, kuriam kaip vartotojui, pagal vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį, sudarytą asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms, pagerinta nuotekų tvarkymo paslauga naujai pastačius ir (arba) rekonstravus nuotekų valymo įrenginius arba kuriam esama nuotekų surinkimo infrastruktūra perjungiama prie nuotekų valymo įrenginių, užtikrinančių nuotekų tvarkymo reikalavimus, nutiesiant naujus nuotekų surinkimo tinklus

 

Nuotekų valymo įrenginiai (toliau – NVĮ) – inžinerinių įrenginių kompleksas nuotekoms valyti. Valymo įrenginiams priklauso mechaninio, biologinio, fizikocheminio ir cheminio valymo, nuosėdų apdorojimo, dezinfekavimo ir kiti specialieji įrenginiai (šaltinis: terminų bankas)

 

Automatiškai apskaičiuoja-mas

 

Skaičiuojamas būstų/namų ūkių, aptarnaujamų įgyvendinus projekto veiklas naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais arba naujai nutiestais nuotekų surinkimo tinklais (sąvokose nurodytu atveju),

skaičių, dauginant iš projekto paraiškoje nurodyto gyventojų būste koeficiento (dešimtosios tikslumu).

 

Gyventojų būste koeficientas – santykis tarp projektinio pasiūlymo rengimo metu naujausių Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamų konkrečios savivaldybės teritorijoje esančių gyventojų ir būstų skaičiaus.

Tais atvejais, kai NVĮ rekonstruoja-mas atskirais projektais, siekiant nesumuoti tų pačių gyventojų kelis kartus, rodiklio reikšmė – gyventojų skaičius – nustatomas proporcingai projekto investicijų dydžiui.

Tais atvejais, kai NVĮ rekonstruoja-mas atskirais projektais, siekiant nesumuoti tų pačių gyventojų kelis kartus, rodiklio reikšmė – gyventojų skaičius – nustatomas proporcingai projekto investicijų dydžiui.

Pirminiai šaltiniai:

statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai; Aplinkos apsaugos agentūros per

IS AIVIKS priimtos paskutinės nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos, nurodančios rekonstruotais ir (arba) naujai pastatytais NVĮ aptarnaujamų namų ūkių skaičių gyvenamojoje vietovėje.

 

Tais atvejais, kai rodiklio pasiekimo deklaravimo momentu yra daugiau aptarnauja-mų namų ūkių nei nurodyta paskutinėje IS AIVIKS ataskaitoje, teikiamas įmonės vadovo patvirtintas papildomai prijungtų ir šiais įrenginiais aptarnauja-mų namų ūkių sąrašas.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomi statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas

 

“.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Mažeika

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020-08-03 raštu Nr. 6K-2004424