VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-253 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO REGLAMENTŲ NUOSTATŲ, SUSIJUSIŲ SU TAIKYTINOS TEISĖS NUSTATYMU, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. V-288   

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ – išdėstau nauja redakcija šiuo įsakymu patvirtintą Prašymo išduoti pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui(-ims), dirbančiam(-tiems) vienoje Lietuvos Respublikoje registruotoje įmonėje tarptautinio pervežimo vairuotoju(-ais), priedo formą (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

3. Įpareigoju:

3.1. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos vyriausiajam patarėjui, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

3.2. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą:

3.2.1. pateikti Teisės aktų registrui;

3.2.2. paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

3.3. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių paskelbti šį įsakymą Fondo valdybos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorė                                                                                                  Julita Varanauskienė

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-288 redakcija)

 

(Prašymo išduoti pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui(-ims), dirbančiam(-tiems) vienoje Lietuvos Respublikoje registruotoje įmonėje tarptautinio pervežimo vairuotoju(-ais), priedo forma)

 

Prašymo išduoti pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos

socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui(-ims),

dirbančiam(-tiems) vienoje Lietuvos Respublikoje

registruotoje įmonėje tarptautinio pervežimo vairuotoju(-ais)

(priedo eilės numeris, jei priedų yra daugiau nei 1) priedas

 

ASMENS ANKETA

 

1. ASMENS DUOMENYS:

Pateiktas asmens dokumentas: Pasas/Asmens tapatybės kortelė/ Kitas (nurodykite)

 

     Pavardė

     Vardas(-ai)

     Ankstesni vardai/pavardės

     Gimimo data

Asmens kodas

     Pilietybė

Asmens socialinio draudimo numeris

 

Kontaktiniai duomenys (trečiųjų šalių1 piliečių, atvykusių ir gyvenančių Lietuvos Respublikoje darbo tikslais su daugkartine nacionaline viza, gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje kontaktiniai duomenys)

     Adresas

     Telefonas

     El. paštas

Pašto dėžutė      

     Valstybė

     Pašto kodas

 

2. DARBO UŽSIENIO VALSTYBĖSE2 LAIKOTARPIS

(DARBO LAIKOTARPIS, KURIAM PRAŠOMA IŠDUOTI PAŽYMĖJIMĄ)

nuo (prašome nurodyti tikslias datas, metus, mėnesį, dieną)     iki

 

 

 

 

 

Paaiškinimai:

1Trečioji šalis – valstybė, kuriai nėra taikomi Europos Sąjungos socialinio draudimo koordinavimo reglamentai.

2 Užsienio valstybė – Europos Sąjungos valstybė narė, Europos ekonominės erdvės valstybė, Šveicarijos Konfederacija ar kita valstybė, kuriai taikomi Europos Sąjungos socialinio draudimo koordinavimo reglamentai.