LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymO Nr. ĮV-943 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ NR. 05.4.1-CPVA-K-303 PRIEMONĖS „AKTUALIZUOTI VIEŠĄJĮ IR PRIVATŲ KULTŪROS PAVELDĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. balandžio 17 d. Nr. ĮV-373

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-943 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.   Pakeičiu 4.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.6. Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų (įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys) veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas arba religinės apeigos, atliekamos viešai kultūros paveldo objekte, kurio bent vienas reikšmingumą lemiantis vertingųjų savybių pobūdis – sakralinis.“

2.   Pakeičiu 4.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.8. Viešoji kultūros paslauga – viešąją paslaugą teikiančių valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų ar kitų asmenų, kurie viešąją paslaugą teikia įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, vykdomos, lankytojams skirtos, kultūrinės veiklos, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 651/2014, 53 straipsnio 2 dalyje.“

3.   Buvusį 9.4 papunktį laikau 9.3 papunkčiu ir išdėstau jį taip:

9.3. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę Aprašo 8 punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“

4.   Papildau 29.3.7 papunkčiu ir išdėstau jį taip:

29.3.7. Pareiškėjas, kuris yra ne valstybės ar savivaldybės kontroliuojamas juridinis asmuo ir pareiškėjas, kuris po projekto įgyvendinimo neplanuoja vykdyti religinių apeigų kaip numatyta Aprašo 4.6 p., turi turėti atitinkamo viešojo administravimo subjekto, kuris administruoja pareiškėjo teikiamą ar planuojamą teikti viešąją paslaugą, patvirtinimą, kad pareiškėjo teikiama ar planuojama teikti paslauga yra viešoji paslauga kaip ji apibrėžta Viešojo administravimo įstatyme.“

5.   Buvusį 29.3.7 papunktį laikau atitinkamai 29.3.8 papunkčiu.

6.   Papildau 57.23 papunkčiu ir išdėstau jį taip:

57.23. Viešojo administravimo subjekto, kuris administruoja pareiškėjo teikiamą ar planuojamą teikti viešąją paslaugą, patvirtinimą, kad pareiškėjo teikiama ar planuojama teikti paslauga yra viešoji paslauga kaip ji apibrėžta Viešojo administravimo įstatyme (taikoma pareiškėjams, kurie yra ne valstybės ar savivaldybės kontroliuojami juridiniai asmenys ir pareiškėjams, kurie po projekto įgyvendinimo neplanuoja vykdyti religinių apeigų kaip numatyta Aprašo 4.6 p.).“

7.   Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka. Jei kvietimui skirtų lėšų neužtenka teigiamai įvertintoms paraiškoms finansuoti, Ministerijai pritarus įgyvendinančioji institucija taip pat sudaro rezervinių projektų sąrašą.“

8.   Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70.   Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS) pateikia šį sprendimą pareiškėjams. Per 14 dienų nuo paraiškų vertinimo ir atrankos pabaigos įgyvendinančioji institucija svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia sąrašą pareiškėjų, kurių projektai buvo arba nebuvo atrinkti finansuoti, arba buvo įtraukti į rezervinių projektų sąrašą, ir apie tai per DMS arba raštu taip pat informuoja pareiškėjus.“

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                               Liana Ruokytė-Jonsson