Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI

 

2019 m.  vasario 18 d. Nr. 1P-57-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto f papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-192 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-95 „Dėl prašymo perduoti Alytaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypus, esančius Alytaus pramoninio parko teritorijoje“ pakeitimo“:

1. P e r d u o d u Alytaus miesto savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise – ūkinei komercinei veiklai vykdyti:

1.1. 1,3800 hektaro žemės sklypą (unikalus Nr.4400-3771-8917, kadastro
Nr. 1101/0001:1066, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), esantį Alytaus mieste, Naujojoje g. 136C, – logistikos veiklai vykdyti (remonto dirbtuvių ir administracinių patalpų statybai);

1.2. 2,2266 hektaro žemės sklypą (unikalus Nr.4400-3771-8728, kadastro
Nr. 1101/0001:1210, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), esantį Alytaus mieste, Naujojoje g. 136D, – stiklo gamybos veiklai vykdyti (gamybinių, sandėliavimo ir administracinių patalpų statybai);

1.3. 1,1272 hektaro žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-3771-7622, kadastro
Nr. 1101/0001:132, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), esantį Alytaus mieste, Verslo g. 10 (buvusi Naujoji g. 136E), – stiklo paketų gamybos veiklai vykdyti (gamybinių, sandėliavimo ir administracinių patalpų statybai);

1.4. 0,9605 hektaro žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1844-6610, kadastro
Nr. 1101/0001:1169, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), esantį Alytaus mieste, Sidabrio g. 11 (buvusi Artojų g. 14), – maisto produktų sandėliavimo veiklai vykdyti (sandėliavimo patalpų statybai).

2. Į g a l i o j u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus vedėją pasirašyti Alytaus miesto savivaldybės parengtus žemės sklypų, nurodytų šio įsakymo 1 punkte, perdavimo ir priėmimo aktus.

3. P a v e d u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriui prižiūrėti, kad Alytaus miesto savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Laimonas Čiakas