LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2016 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO

NR. (1.3 E)VE-70 „DĖL DOKUMENTŲ TVARKYMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m. birželio 28 d. Nr. VE-33

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Dokumentų tvarkymo paslaugų teikėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. (1.3 E)VE-70 „Dėl Dokumentų tvarkymo paslaugų teikėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Sąraše įrašoma:

7.1. paslaugos teikėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas ir įmonės kodas;

7.2. paslaugos teikėjo gyvenamoji vietovė arba buveinės adresas;

7.3. paslaugos teikėjo kontaktiniai duomenys (telefonas ir (ar) el. pašto adresas).“

 

 

 

Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja,

laikinai atliekanti Lietuvos vyriausiojo archyvaro funkcijas                                    Daiva Lukšaitė