izx0pa366[2]

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL  INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS  pagal lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymĄ teikimo tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. balandžio 17 d. Nr. M-18

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies 1 punktu, 20 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“:

1. T v i r t i n u Informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

2.1. įgyvendinti šio potvarkio 1 punktu patvirtintą aprašą;

2.2. užtikrinti, kad prieigą prie dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ registro, kuriame vykdant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, kitus su juo susijusius teisės aktus registruojami dokumentai ir prie elektroninio pašto pranesejas@siauliai.lt turėtų tik kompetentingas subjektas;

2.3. užtikrinti, kad su šio potvarkio 1 punktu patvirtintu aprašu per dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ būtų supažindinti visi Šiaulių miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

3. N u r o d a u Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatui supažindinti su šiuo potvarkiu visus Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojus per dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ ir pateikti informaciją Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariams.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės mero

2020 m. balandžio 17 d. potvarkiu Nr. M-18

 

 

 

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS pagal lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymĄ teikimo tvarkos APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie pažeidimus Šiaulių miesto savivaldybėje ar Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje (toliau – savivaldybė) teikimo veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo, nagrinėjimo ir asmens informavimo tvarką, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) ir kitų pranešėjų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

2. Savivaldybėje gauti pranešimai priimami, registruojami, nagrinėjami, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą asmuo, kurį su savivaldybe sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) ir kuris pateikia informaciją apie pažeidimą savivaldybėje.

3.2. Kompetentingas subjektas – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, asmuo ar asmenų grupė, kuris (-ie) administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir atlieka kitas Pranešėjų apsaugos įstatyme , Tvarkos apraše ir Apraše  numatytas funkcijas.

3.3. Pažeidimas – savivaldybėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su savivaldybe.

3.4. Pranešimas – Tvarkos apraše nustatytos arba laisvos formos ir nustatyto turinio reikalavimus atitinkantis kreipimasis, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą.

3.5. Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – Apraše nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus savivaldybėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

3.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

4. Aprašo nuostatos taikomos pranešimams apie pažeidimus, rengiamus, daromus ar padarytus po Pranešėjų apsaugos įstatymo įsigaliojimo.

 

 

 

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

 

5. Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija apie pažeidimus siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikoma pranešimu. Asmens teikiama informacija apie pažeidimą turi būti susijusi su vienu iš žemiau esančių kriterijų:

5.1. pavojus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

5.2. pavojus aplinkai;

5.3. kliudymas arba neteisėtas poveikis teisėsaugos institucijos atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

5.4. neteisėtos veiklos finansavimas;

5.5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimas;

5.6. neteisėtu būdu įgytas turtas;

5.7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimas, trukdymas nustatyti padarinių mastą;

5.8. kiti pažeidimai savivaldybėje.

6. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius, tačiau jis pagrįstai mano, kad teikia teisingą informaciją. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Tvarkos aprašo priede nustatytos formos pranešimą. Pranešimo forma skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt. Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmenį, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir yra saugomi penkerius metus nuo jų gavimo.

8. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimo ir apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, pranešime turi būti pateikta Aprašo 9 punkte nurodyta informacija bei būtina nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

9. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo konkrečias faktines aplinkybes (tai yra kada, kokiu būdu ir koks pažeidimas padarytas), asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip  – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudytojus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, gyvenamosios vietos adresą (arba elektroninio pašto adresą) korespondencijai gauti ir kitus duomenis ryšiui palaikyti, jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

10. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, savivaldybėje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

10.1. tiesiogiai kompetentingam subjektui, atvykęs į savivaldybę (Vasario 16-os g. 62, 76295 Šiauliai);

10.2. atsiųsdamas pranešimą šio Aprašo 10.1 papunktyje nurodytu adresu paštu. Siunčiant pranešimą paštu po savivaldybės pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

10.3. atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu pranesejas@siauliai.lt.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

11. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautus pranešimus užregistruoja kompetentingas subjektas tą pačią darbo dieną savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau – „Avilys“) atskirame registre. Jei pranešimas pateikiamas ne darbo valandomis, šiame Aprašo punkte nurodytus veiksmus kompetentingas subjektas atlieka kitą darbo dieną.

12. Jei pranešimas gaunamas kitu elektroninio pašto adresu (pvz. bendruoju savivaldybės elektroninio pašto adresu ir pan.) nei nurodyta šio Aprašo 10.3 papunktyje, jis „Avilio“ bendrame gautų  dokumentų  registre neregistruojamas ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčiamas kompetentingam subjektui šio Aprašo 10.3 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Elektroniniu paštu gautas ir persiųstas pranešimas turi būti nedelsiant ištrintas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo persiuntimo kompetentingam subjektui dienos.

13. Jeigu  „Avilio“ bendrame gautų dokumentų registre nustatyta tvarka užregistravus asmens prašymą, pareiškimą ar skundą vėliau paaiškėja, kad jame pateikta informacija atitinka Aprašo 9 punkte nustatytą laisvos formos pranešimą apie pažeidimą, apie tai nedelsiant informuojamas kompetentingas subjektas. Šio punkto nustatyta tvarka registruotas prašymas, pareiškimas ar skundas perduodamas kompetentingam subjektui ir nedelsiant pašalinami prašymo, pareiškimo ar skundo bei jį pateikusio asmens duomenys iš „Avilio“ bendro gautų dokumentų registro, žurnalų ir kitų laikmenų, o jeigu prašymas, pareiškimas ar skundas buvo perduotas nagrinėti vykdytojui, ir iš to vykdytojo kompiuterio ar kitų laikmenų. Jei buvo darytos prašymo, pareiškimo, ar skundo kopijos, tai valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris jas turi, privalo nedelsiant sunaikinti.

14. Savivaldybėje gavus Lietuvos Respublikos prokuratūros persiųstą informaciją apie pažeidimą vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kurios ji neįgaliota tirti, gautas raštas ir jo priedai „Avilio“ bendrame registre neregistruojami, neskenuojami ir neįkeliami. Šiame punkte nurodyti dokumentai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos perduodami kompetentingam subjektui.

15. Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į Lietuvos Respublikos prokuratūrą, kai yra bent viena šių aplinkybių:

15.1. pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;

15.2. būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;

15.3. savivaldybei vadovaujantys asmenys arba kompetentingas subjektas patys galimai daro ar yra padarę pažeidimus;

15.4. informacija apie pažeidimą buvo pateikta per savivaldybės vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;

15.5. yra pagrindo manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą savivaldybės vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;

15.6. asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai;

15.7. asmeniui tampa žinomi galbūt daromos ar padarytos nusikalstamos veikos požymiai.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

PRANEŠIME PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

16. Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą, kuris atitinka šio Aprašo 7–9 punktuose nustatytus reikalavimus, nuo pranešimo gavimo momento užtikrina jį pateikusio asmens konfidencialumą ir nedelsdamas imasi vertinti gautą informaciją apie pažeidimą.

17. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, privalo:

17.1. užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatytus atvejus.

17.2. informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, jį informuoti apie tokios informacijos gavimo faktą;

17.3. patikrinęs pateiktą informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos pranešti asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti;

17.4. išnagrinėjęs asmens pateiktą informaciją, nedelsdamas pranešti asmeniui apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi arba planuojama imtis, nurodyti priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims pritaikytą ar taikytiną atsakomybę;

17.5. konsultuoti asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, dėl jo teisių gynimo būdų ar priemonių, jei asmuo to prašo.

18. Kompetentingas subjektas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą, priima vieną iš šių sprendimų:

18.1. jei pranešime pateikta informacija priskirtina nagrinėti išimtinei Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijai, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį Lietuvos Respublikos prokuratūrai ir apie tai praneša pranešimą pateikusiam asmeniui;

18.2. jei iš pranešime nurodytos informacijos yra pagrindas manyti, kad galbūt buvo padarytas kitas, išimtinei Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijai nepriskirtas nagrinėti, teisės aktų pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį institucijai, įgaliotai tirti tokius pažeidimus, ir apie tai praneša pranešimą pateikusiam asmeniui;

18.3. jei iš pranešime nurodytos informacijos yra pagrindas manyti, kad galbūt savivaldybės karjeros valstybės tarnautojas (-ai), darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartį (-is) (toliau – darbuotojai) padarė tarnybinį nusižengimą, darbo pareigų pažeidimą, etikos pažeidimą, esant poreikiui kreipiasi į savivaldybės merą ar savivaldybės administracijos direktorių, pateikdamas  jam pranešimą ir kitus dokumentus su nuasmeninta informacija apie asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl galimai padaryto darbuotojo (-ų) tarnybinio nusižengimo, darbo pareigų pažeidimo, etikos pažeidimo tyrimo.

19. Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimų ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, jeigu:

19.1. pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

19.2. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija, informacija yra abstrakti, paremta informaciją pateikusio asmens bendrojo pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;

19.3. asmuo į kompetentingą subjektą kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

 

 

 

 

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

20. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai, ir kad su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys, informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys savivaldybės darbuotojai, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą (priedas).

21. Savivaldybės darbuotojai, kuriems pagal atliekamas funkcijas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys arba tokios informacijos turinys, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą ir privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

22. Už šių bei kitų Aprašo nuostatų pažeidimą savivaldybės darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Dokumentai, susiję su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu dokumentacijos planu.

24. Aprašas ir informacija apie savivaldybėje veikiantį vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

25. Už Aprašo nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę bei periodišką Aprašo peržiūrėjimą atsakingas kompetentingas subjektas, kuris, įvertinęs Aprašo taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Aprašo atnaujinimą.

____________________

 

 

Informacijos apie pažeidimus pagal

Lietuvos Respublikos

pranešėjų apsaugos įstatymą

teikimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ

 

 

 

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20 m.                     d.

Šiauliai

 

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Šiaulių miesto savivaldybėje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimus.

 

 

_____________________                                                                            ____________________

(parašas)                                                                                           (vardas ir pavardė)