LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2015 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-102 „DĖL DARBDAVIUI ATSTOVAUJANČIO ASMENS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SRITIES ŽINIŲ PAKARTOTINIO PASITIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 27 d. Nr. EV-164

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei įgyvendindamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 3 dalies nuostatas:

1. P a k e i č i u Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotinio pasitikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-102 „Dėl Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotinio pasitikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktą ir išdėstau jį taip:

3. VDI inspektorius nurodo, kad įmonės vadovas pakartotinai pasitikrintų DSS srities žinias tais atvejais, kai ištyrus sunkų ar mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe, profesinę ligą nustatoma, kad įmonės vadovas nevykdo nors vienos iš įmonės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Įmonės vadovo DSS srities žinios pakartotinai tikrinamos pagal Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, 1 priede išdėstytas mokymo temas, nepriklausomai nuo to, pagal kokią DSS mokymo programą anksčiau jis buvo atestuotas mokymo įstaigoje ar jo DSS žinios tikrintos VDI.“

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

2.2. VDI teritorinių skyrių vedėjus su šiuo įsakymu supažindinti vadovaujamo skyriaus darbo inspektorius ir darbuotojus;

2.3. VDI Komunikacijos skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą VDI interneto svetainėje.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis

darbo inspektorius Jonas Gricius