LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRIČIŲ „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ IR „PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. liepos 1 d. Nr. 3D-403

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 ir 9.10 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014) 4234, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015) 842 (KPP), bei į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas ir siekdama, kad būtų efektyviai panaudotos EŽŪFKP lėšos, atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/142 (OL 2016 L 28, p. 8), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/669 (OL 2016 L 115, p. 33),

t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-403

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRIČIŲ „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ IR „PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis:

1.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/142 (OL 2016 L 28, p. 8), (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013);

1.2. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1367 (OL 2015 L 211, p.7) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013);

1.3. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/669 (OL 2016 L 115, p. 33);

1.4. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. sausio 29 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/568 (OL 2016 L 97, p. 1);

1.5. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 907/2014), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. lapkričio 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/160 (OL 2015 L 27, p. 7);

1.6. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2015) 842 (KPP);

1.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“;

1.8. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).

2. Taisyklės reglamentuoja paramos pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (toliau – Priemonė) veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ (kodas 7.2) ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kodas 7.6) administravimo tvarką, kai paramos prašoma projektams, įgyvendinamiems taikant regiono projektų planavimo būdą.

 

II Skyrius

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

3.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

3.2. ES – Europos Sąjunga;

3.3. EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai;

3.4. KPP – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa;

3.5. Ministerija – Žemės ūkio ministerija;

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Avarinis statinys – kaip apibrėžta Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 „Dėl statybos techninio reglamento STR  1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ patvirtinimo“, 6 punkte.

4.2. Gamtos paveldo objektai – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje.

4.3. Kaimo vietovė kaimas, miestelis ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 1 (vieno) tūkst., išskyrus Taisyklių 13.7.2 papunktyje nurodytą gyvenamąją vietovę.

4.4. Mažos apimties kaimo vietovių infrastruktūra (toliau – mažos apimties infrastruktūra) – pagal Priemonę remiama kaimo vietovių inžinerinė ir socialinė-ekonominė infrastruktūra, į kurią investuojant siekiama užtikrinti viešąjį interesą, o suma viešosios paramos projektui neviršija           200 000 Eur.

4.5. Paramos lėšų regionui limitas – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto didžiausia galima dalis tam tikro regiono projektams įgyvendinti pagal Priemonę nurodytuoju finansiniu laikotarpiu.

4.6. Projekto bendrosios išlaidos (toliau – bendrosios išlaidos) – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas aplinkosauginiais ir ekonominiais projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais, ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos susijusios su nekilnojamojo turto statyba ir (arba) gerinimu, įskaitant teritorijų tvarkymą, viešųjų kultūros paveldo objektų tvarkybą, naujų įrenginių ir (arba) įrangos pirkimu, taip pat viešinimo išlaidos.

4.7. Projektinis pasiūlymas dėl Priemonės įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) – atsižvelgiant į regiono poreikius parengtas Taisyklių 1 priede nustatytos formos dokumentas, kuriame pateikiama pagrindinė informacija (tikslas, veiklos, preliminarus biudžetas, siektini rezultatai ir pan.) apie planuojamą regiono projektą, kuriuo siekiama prisidėti prie Priemonės prioriteto ir jo tikslinės srities, horizontaliojo ir (arba) kompleksinio tikslų įgyvendinimo.

4.8. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo dienos.

4.9. Prioritetinis regiono projektų sąrašas – Taisyklėse nustatytus reikalavimus atitinkantis regiono projektų, kurie neviršija paramos lėšų regionui limito, sąrašas, patvirtintas regiono plėtros tarybos.

4.10. Rezervinis regiono projektų sąrašas – Taisyklėse nustatytus reikalavimus atitinkantis regiono projektų, kurie viršija paramos lėšų regionui limitą, sąrašas, patvirtintas regiono plėtros tarybos.

4.11. Regiono plėtros planas – regiono lygmens regioninės plėtros planavimo dokumentas, atitinkantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme nustatytus reikalavimus ir sąlygas.

4.12. Savivaldybė – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, išskyrus miesto savivaldybę ir savivaldybę, kurios teritorija sutampa su jos centro teritorija.

4.13. Saugomos teritorijos – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje ir jei saugomos teritorijos ribos yra Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre.

4.14. Ūkio subjektas – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 17 dalyje.

4.15. Vietinės reikšmės kelias –  kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

4.16. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai apibrėžti KPP, Administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

PRIEMONĖS PRIORITETAS ir jo tikslinė sritis, HORIZONTALUSIS IR KOMPLEKSINIS TIKSLAI

 

6. Projektu turi būti siekiama prisidėti prie:

6.1.  šeštojo ES kaimo plėtros politikos prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ ir jo tikslinės srities „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ (kodas 6B) įgyvendinimo;

6.2. trečiojo ES kaimo plėtros politikos horizontaliojo tikslo – „užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti“ – įgyvendinimo;

6.3. antrojo ES kompleksinio tikslo „Aplinkos apsauga“ įgyvendinimo.

 

iv skyrius

REMIAMOS VEIKLOS

 

7. Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ (toliau – pirmoji VS) (kodas 7.2) remiamas kaimo vietovės mažos apimties viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas:

7.1. visuomeninės paskirties pastatų (priklausančių savivaldybei nuosavybės teise), atnaujinimas (modernizavimas), rekonstravimas, kapitalinis remontas, pritaikant juos kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai; Visuomeninės paskirties pastatams šildyti skirtų katilinių, naudojančių atsinaujinančios energijos resursus, statyba.

7.2. inžinerinių statinių statybos darbai:

7.2.1.  naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir (arba) esamų rekonstravimas ir kapitalinis remontas:

7.2.1.1. kaimo vietovės ribose esančių ir priklausančių savivaldybei vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių, jų atkarpų, šaligatvių statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas;

7.2.1.2.  privažiavimų prie visuomeninės paskirties statinių, kaip jie apibrėžti Statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“ (išskyrus privačios nuosavybės teise valdomus statinius) arba prie rekreacinių zonų transporto priemonėms privažiuoti ir (ar) pastatyti skirtos infrastruktūros įrengimas ir (arba) esamos rekonstravimas;

7.2.1.3. naujų pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir (arba) esamų rekonstravimas;

7.2.2.  inžinerinių tinklų ir kitos susijusios infrastruktūros statybos darbai:

7.2.2.1.  geriamojo vandens tiekimo sistemų nauja statyba ir (arba) rekonstravimas;

7.2.2.2.  vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas ir (arba) rekonstravimas;

7.2.2.3.  paviršinių nuotekų tinklų ir susijusios infrastruktūros, atliekant paviršinio ar gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą nuo viešųjų kaimo teritorijų, nauja statyba, rekonstravimas arba kapitalinis remontas;

7.2.2.4.  dangų rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas (finansuojama tik ta dalis, kuri buvo pažeista dėl projekto vykdymo ir turi būti atstatyta iki ne blogesnės negu buvusios būklės);

7.2.2.5.  apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra;

7.2.3.  viešųjų poilsio, sporto, laisvalaikio, rekreacinės ir kitos paskirties inžinerinių statinių (pvz., aikštės, turgavietės,  sporto aikštelės, atviri statiniai žiūrovams, persirengimo kabinos, vaikų žaidimo aikštelės, pažintinių takų danga) įrengimas ar esamų sutvarkymas;

7.3. kiti nekilnojamojo turto (išskyrus šių Taisyklių 24 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą) pagerinimo statybos darbai, kurie pagerina nekilnojamąjį turtą bei padidina jo balansinę vertę ne mažiau kaip 25 proc.;

7.4. mažųjų architektūros elementų (pvz. lauko suoliukai, stacionarūs dviračių stovai, medžių apsaugos, lauko vazonai ir pan.) sukūrimas ir atnaujinimas, meno kūrinių, skulptūrų, statulų, esančių tvarkomame objekte, atnaujinimas (šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų), kitų aplinkos tvarkymo elementų (tvoros, apsauginės pėsčiųjų tvorelės, stoginės, lieptai ir pan.) sukūrimas ir atnaujinimas;

7.5. kitų atvirų viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) sukūrimas, pritaikant jas kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, laisvalaikiui ir siekiant skatinti kaimo vietovėse ekonominę plėtrą,  socialinę įtrauktį ir skurdo mažinimą.

8. Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (toliau – antroji VS) (kodas 7.6) remiama:

8.1. reikšmingais pripažintų istorinių želdynų, istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę, memorialinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų, nuosavybės teise priklausančių valstybei ar savivaldybei, bei vietovių tvarkybos darbai (pritaikymas, kapitalinis remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, atkūrimas (toliau – viešųjų kultūros paveldo objektų tvarkyba);

8.2. savivaldybių valdomoje žemėje esančių saugomų  teritorijų, įskaitant gamtos paveldo objektus, vertybių (gamtos ar kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų, kraštovaizdžio elementų, kuriems dėl jų vertės teisės aktuose nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas) išsaugojimas ir (arba) atkūrimas bei pritaikymas lankymui;

8.3. kitų gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio elementų bei kraštovaizdžio kompleksų (parkų, skverų, želdynų, vandens telkinio apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų ir pan.) tvarkymo darbai.

 

V SKYRIUS

GALIMi PAREIŠKĖJAi

 

9. Galimi pareiškėjai yra:

9.1. savivaldybių administracijos;

9.2. savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys.

10. Paramos paraišką pareiškėjas teikia individualiai, partneriai negalimi. Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

 

vi SKYRIUS

TINKAMUMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI PARAMAI GAUTI

 

11. Pareiškėjo atitiktis nustatytoms bendrosioms ir priemonės tinkamumo sąlygoms ir reikalavimams vertinama pagal paraiškos pateikimo dieną esamus, dokumentais pagrįstus bei viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

12. Pareiškėjas ir projektas turi atitikti šias bendrąsias tinkamumo sąlygas ir reikalavimus:

12.1. projektas atitinka Taisyklių III skyriuje nurodytą ES kaimo plėtros politikos prioritetą ir jo tikslinę sritį, trečiąjį ES kaimo plėtros politikos horizontalųjį ir (arba) antrąjį kompleksinį tikslą; 

12.2. projektas vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje;

12.3. žemę, pastatus ir inžinerinius statinius, į kuriuos planuojama investuoti paramos lėšas, pareiškėjas turi valdyti, naudoti ir disponuoti jais pagal nuomos, panaudos, patikėjimo sutartis arba kitus teisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo nekilnojamuoju turtu įrodymo dokumentus, kuriuose, be kita ko, nurodytas nekilnojamojo turto savininko sutikimas vykdyti projekte numatytas veiklas. Papildomai taikomi šie reikalavimai:

12.3.1. nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įrodymo daiktinės teisės, juridiniai faktai turi būti įregistruoti VĮ „Registrų centras“ nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

12.3.2. tais atvejais, kai pareiškėjas numato vykdyti 7.2.2.1–7.2.2.3   papunkčiuose nurodytas veiklas, planuodamas investicijas į infrastruktūrą, kuri yra sukurta iki 1991 m. sausio 1 d., tačiau neįregistruota Nekilnojamojo turto registre, pareiškėjas kartu su paraiška pateikia duomenis iš buhalterinės apskaitos dokumentų ar ekspertinio vertinimo išvadą, įrodančius, kad planuojama rekonstruoti infrastruktūra buvo sukurta ne vėliau kaip iki 1990 m. gruodžio 31 d.;

12.3.3. žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai neprivalomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu       Nr. D1-826 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ 7 priede nurodytais atvejais;

12.3.4. tais atvejais, kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pritarimas planuojamai veiklai vykdyti (kai taikoma) ir pateiktas kartu su paraiška.

12.4. pareiškėjas užtikrina tinkamą ir pakankamą projekto finansavimo šaltinį (pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas, banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis ar kitas dokumentas, kuriame patvirtinama pareiškėjo galimybės sumokėti numatytą projekto išlaidų dalį);

12.5. projekte numatytos investicijos atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus:

12.5.1. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – PAV įstatymas), būtinas poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV), jis turi būti atliktas iki paramos paraiškos pateikimo ir turi būti gautas teigiamas sprendimas;

12.5.2. jei planuojama ūkinė veikla, susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis arba artima tokių teritorijų aplinka, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, turi būti atlikta poveikio reikšmingumo nustatymo procedūra iki paramos paraiškos pateikimo ir gauta išvada, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikis nebus reikšmingas įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms.

12.6. pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo ir nėra finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;

12.7. bendrosios tinkamumo sąlygos ir reikalavimai taikomi Taisyklių 9.2 papunktyje nurodytam pareiškėjui:

12.7.1. pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

12.7.2. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (reikalavimas netaikomas atskirais atvejais, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka juridiniam asmeniui yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

13. Pareiškėjas ir projektas turi atitikti šias priemonės (specialiąsias) tinkamumo sąlygas ir reikalavimus:

13.1. paramos paraišką pateikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių 9 punkte.

13.2. pareiškėjas turi būti registruotas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka (taikoma Taisyklių 9.2 papunktyje nurodytam pareiškėjui);

13.3. projekto investicijos nukreiptos tik į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto atnaujinimą ir (ar) naujo sukūrimą;

13.4. projekte numatyta vykdyti veikla ir išlaidos atitinka pagal Priemonę remiamų veiklų, nurodytų Taisyklių 7 arba 8 punkte, pobūdį;

13.5. projektu tvarkoma infrastruktūra atitinka mažos apimties infrastruktūros apibrėžimą, nustatytą Taisyklių 4.4 papunktyje;

13.6. nekilnojamojo turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis atitinka pagal projektą įgyvendinamą veiklą (išskyrus atvejus, kai projektu numatytas nekilnojamojo turto pertvarkymas naujai funkcijai, paskirčiai ir (arba) atnaujinimas dabar aktualioms paskirtims);

13.7. projekto įgyvendinimo vieta yra:

13.7.1. kaimo vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 1 tūkst. ir kuri priskirta paraišką teikiančios savivaldybės teritorijai, išskyrus Taisyklių 13.7.2 papunktyje nurodytą kaimo vietovę. Gyventojų skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis (jeigu pareiškėjas su paraiška nepateikia Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymos) arba pagal naujausius gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje, šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka (jeigu pareiškėjas su paraiška pateikia Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą).

13.7.2. jeigu projekte numatytos investicijos pagal šių Taisyklių 7.2.2.1–7.2.2.2 ir 7.2.2.4 papunkčius, projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 200 gyventojų ir kuri priskirta paraišką teikiančios savivaldybės teritorijai. Gyventojų skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis (jeigu pareiškėjas su paraiška nepateikia Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymos) arba pagal naujausius gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje, šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka (jeigu pareiškėjas su paraiška pateikia Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą).

13.7.3. projekto įgyvendinimo vieta gali apimti kelias kaimo vietoves, atitinkančias Taisyklių 13.7.1 ar 13.7.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus ir esančius vienos savivaldybės teritorijoje. (Vertinant projektą pagal bendruosius ir specialiuosius projektų atrankos kriterijus, jei projekto įgyvendinimo vieta apima kelias kaimo vietoves, atrankos kriterijuose nurodytas gyventojų, kaimo bendruomenės (-ių) narių, ūkio ir kitų subjektų ir objektų skaičius sumuojamas).

13.8. projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu (vertinama, ar pareiškėjo planuojamas įgyvendinti projektas neprieštarauja ir yra suderinamas su regiono plėtros plane ar jo projekte numatytais tikslais, uždaviniais, priemonėmis; pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti patvirtinimo regiono plėtros tarybos raštą);

13.9. projektas turi būti įtrauktas į regiono plėtros tarybos patvirtintą prioritetinį regiono projektų sąrašą;

13.10. projektas turi atitikti savivaldybės strateginį plėtros planą (vertinama, ar projektas atitinka ir yra suderinamas su savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, tikslais ir uždaviniais (nurodant numerį ir pavadinimą); pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti tai patvirtinimo dokumentą);

13.11. priemonės (specialiosios) tinkamumo sąlygos ir reikalavimai taikomi Taisyklių 7.2.2.1–7.2.2.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms:

13.11.1. jeigu projekte numatytos investicijos pagal šių Taisyklių 7.2.2.1 papunktį, projektas turi atitikti savivaldybės Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą, kuriame numatyta geriamojo vandens tiekimo tvarkymo infrastruktūros plėtra (vertinama, ar projekto veiklos atitinka savivaldybės Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane numatytas įgyvendinimo priemones. Jei pagal Taisyklių 7.2.2.1 papunktyje nurodytą veiklą pareiškėjas yra savivaldybės tarybos įsteigtas juridinis asmuo, vertinama, ar pareiškėjas savivaldybės tarybos sprendimu yra paskirtas viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju (pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti patvirtinimo savivaldybės tarybos sprendimo kopiją)

13.11.2. jeigu projekte numatytos investicijos pagal šių Taisyklių 7.2.2.3 papunktį:

13.11.2.1. projektas turi atitikti vietovės, kurioje planuojama vykdyti projekto veiklas, teritorijų planavimo dokumente (-uose) (netaikoma gruntinio vandens surinkimui ir nuleidimui nuo viešųjų kaimo teritorijų) ir (arba) kitame (-uose) vietovės strateginio planavimo dokumente (-uose) numatytas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir (arba) gruntinio vandens surinkimo ir nuleidimo nuo viešųjų kaimo teritorijų, tvarkymo priemones (vertinama, ar projekto veiklos atitinka teritorijų planavimo dokumente (-uose) ir (arba) kitame (-uose) vietovės strateginio planavimo dokumente (-uose)  numatytas infrastruktūros tvarkymo priemones ir (arba) prisideda prie juose įvardytų problemų sprendimo);   

13.11.2.2. jei paraiškos teikimo metu pareiškėjas negali įrodyti, kad planuojamo projekto veiklos visiškai atitinka tos vietovės teritorijų planavimo dokumente (-uose) ir (arba) kitame (-uose) vietovės strateginio planavimo dokumente (-uose) numatytas spręstinas problemas ir (arba) infrastruktūros tvarkymo priemones, kartu su paraiška Agentūrai turi pateikti šio (-ių) dokumento (-ų) keitimo proceso įrodymo dokumentus (pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti savivaldybės tarybos sprendimo kopiją ar kitą keitimo proceso įrodymo dokumentą);

13.11.2.3. jei pagal Taisyklių 7.2.2.3 papunktyje nurodytą veiklą pareiškėjas yra savivaldybės tarybos įsteigtas juridinis asmuo, vertinama, ar pareiškėjas savivaldybės tarybos sprendimu yra paskirtas paviršinių nuotekų tvarkytoju, kuriam pavesta vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą tos savivaldybės teritorijoje (pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti tai patvirtinančią savivaldybės tarybos sprendimo kopiją)

13.12. jeigu projekte numatyti statybos (naujų inžinerinių statinių statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), statinių rekonstravimas, kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paraiška turi būti pateiktas patvirtintas statinio techninis projektas parengtas Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“,  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo, nustatyta tvarka (tuo atveju, jeigu statinio projektas yra parengtas) arba projektiniai pasiūlymai su statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimais (tuo atveju, jeigu statinio projektas nėra parengtas). Statinių techninis projektas (statinio techninio projekto, bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, technologijos, aplinkos apsaugos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir kitos privalomos dalys) turi būti pateiktas ne vėliau kaip su pirmuoju (ne avansiniu) mokėjimo prašymu;

13.13. jeigu projekte numatyti statybos (naujų inžinerinių statinių statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), statinių rekonstravimas, kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paraiška turi būti pateikta patvirtinta statinio projektavimo užduotis (techninė specifikacija), parengta vadovaujantis Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1S-266 „Dėl Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo“, 1 priedu (tuo atveju, jeigu statinio projektas nėra parengtas);

13.14. jei projekte numatyta nesudėtingų statinių (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinimo“) statyba, atnaujinimas (modernizavimas), rekonstravimas ar kapitalinis remontas, ne vėliau kaip su pirmu (ne avansiniu) mokėjimo prašymu pareiškėjas turi pateikti nustatyta tvarka atsakingų institucijų suderintą supaprastintą statybos, atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektą (kai jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus) arba kitus bendruosius projektinius dokumentus (sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikaciją ir aiškinamąjį raštą), kai supaprastintas statybos, atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektas neprivalomas;

13.15. jeigu projekte numatytos investicijos pagal šių Taisyklių 13.12 ir (arba) 13.14 papunkčius, statinių projektams turi būti atlikta statinio techninio projekto statybos ekspertizė, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR.1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl Statybos techninio reglamento STR.1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“, nuostatomis (kai tai privaloma). Ekspertizės išvada turi būti parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla, ir turi būti pateikta ne vėliau kaip su pirmuoju (ne avansiniu)  mokėjimo prašymu.

13.16. statybą leidžiantis dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnyje nustatyta tvarka ir pateiktas ne vėliau kaip su pirmuoju (ne avansiniu) mokėjimo prašymu;

13.17. jeigu projekte numatytos investicijos pagal šių Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytą veiklą (viešųjų kultūros paveldo objektų tvarkyba):

13.18. projektas turi būti suderintas iki paraiškos pateikimo su Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas) atitinkamu padaliniu, tuo atveju, jeigu projekte numatyta vykdyti veikla susijusi su valstybės saugomu pripažinto kultūros paveldo objekto tvarkyba (pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti tai patvirtinantį Kultūros paveldo departamento raštą).

13.18.1. pareiškėjas turi pateikti kartu su paraiška:

13.18.1.1. Kultūros paveldo departamento teritorinio padalinio ir (arba) savivaldybės administracijos padalinio (ar valstybės tarnautojo), atsakingo už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-159 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“, išduotų tvarkybos darbų projektavimo sąlygų kopiją (tuo atveju, jeigu kultūros paveldo statinio tvarkybos darbų projektas arba statinio projektas, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, nėra patvirtintas);

13.18.2. projektinių pasiūlymų, kurie turi būti suderinti su už kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopiją (tuo atveju, jeigu kultūros paveldo statinyje numatoma atlikti restauravimo darbus, o kultūros paveldo statinio tvarkybos darbų projektas arba statinio projektas, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, nėra patvirtintas);

13.18.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, jeigu kultūros paveldo objekte numatoma atlikti  tvarkomuosius statybos darbus (tuo atveju, jeigu kultūros paveldo statinio projektas nėra patvirtintas);

13.18.4. Kultūros paveldo statinio projektavimo užduoties, parengtos vadovaujantis Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1S-266, 1 priedu, kopiją (tuo atveju, jeigu kultūros paveldo statinio tvarkybos darbų projektas arba statinio projektas, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, nėra patvirtintas);

13.18.5. ne vėliau kaip su pirmuoju (ne avansiniu) mokėjimo prašymu pateikti:

13.18.5.1. tvarkybos darbų projekto, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ nustatyta tvarka, arba statinio projekto, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 nustatyta tvarka, kopiją;

13.18.5.2. leidimo atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus išduoto vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka, kopiją;

13.18.5.3. Statybą leidžiančio dokumento, išduoto vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir atvejais, jeigu kultūros paveldo objekte numatoma atlikti  tvarkomuosius statybos darbus, kopiją.

13.19. jeigu projekte numatytos investicijos pagal šių Taisyklių 8.2 papunktį:

13.19.1.   su paraiška turi būti pateiktas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba) pritarimas įgyvendinti projekto veiklas saugomoje teritorijoje (pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti tai patvirtinantį Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos raštą);

13.19.2. saugomos teritorijos, įskaitant gamtos paveldo objektus tvarkomos ir atkuriamos pagal teritorijų tvarkymo arba gamtos paveldo objektų tvarkymo projektus ir kitus apsaugos ir tvarkymo priemones numatančius dokumentus (aprašus, programas), kuriuos pareiškėjas turi pateikti Agentūrai kartu su paraiška;

13.20. jeigu projekte numatoma įgyvendinti želdynų kūrimo ir tvarkymo veiklas, kartu su paraiška turi būti pateikiamas želdynų kūrimo ir tvarkymo projektas, parengtas pagal Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Dėl atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

13.21. Priemonei Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“, nuostatos netaikomos.

13.22. parama turi būti skiriama nepažeidžiant valstybės pagalbos teikimo reikalavimų, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2016 C 202, p. 47) 107 straipsnyje bei, kai taikoma, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1).

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

14. Paramos gavėjas įsipareigoja:

14.1. pradėti projekto įgyvendinimo darbus, ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projekto įgyvendinimo darbų pradžia laikoma su investicija susijusių faktinių nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo, įskaitant teritorijų tvarkymą, viešųjų kultūros paveldo objektų tvarkybą, darbų pradžia arba pirmasis teisiškai privalomas sutartinis įsipareigojimas užsakyti ir (arba) įsigyti įrenginius ir (arba) įrangą, arba bet kuris kitas įsipareigojimas, dėl kurio investicija tampa neatšaukiama, atsižvelgiant į tai, kuris įvykis pirmesnis (pareiškėjas ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos turi pateikti dokumentus, kuriuose būtų patvirtinama projekto darbų įgyvendinimo pradžia);

14.2. įgyvendinti projektą per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos;

14.3. nuo sprendimo skirti paramą dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos:

14.3.1. nekeisti infrastruktūros objekto arba jo dalies nuosavybės teisių;

14.3.2. nepakeisti veiklos pobūdžio, tikslų ar projekto įgyvendinimo sąlygų, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams projekto tikslams;

14.4. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama nuo turto įsigijimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Įvykus draudžiamajam įvykiui pareiškėjas, paramos gavėjas įsipareigoja kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, apie tai pranešti Agentūrai. Reikalavimas apdrausti turtą gali būti netaikomas, jei paramos gavėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus; Įvykus draudžiamajam įvykiui paramos gavėjas įsipareigoja atstatyti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turo verte ir ne blogesnių techninių parametrų;

14.5. pateikti detalų atliktų darbų aktą (su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos statybos darbų išlaidos), kuriame atsispindėtų faktiškai atlikti darbai. Aktuose turi būti nurodomi panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas įvardijamas atskirai. Atlikti darbai negali būti išreiškiami procentine išraiška;

14.6. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus (taikoma tik Taisyklių 9.2 papunktyje nurodytam pareiškėjui);

14.7. sudaryti sąlygas asmenims, įskaitant nepriklausomus ekspertus, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra įgyvendinamas projektas, laikomasi įsipareigojimų po lėšų projektui įgyvendinti skyrimo ir (arba) projekto įgyvendinimo pabaigos;

14.8. teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir KPP įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

14.9. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, nurodytų paramos paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus;

14.10. viešinti paramą, vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės);

14.11. užtikrinti, kad projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;

14.12. neteisėtai gautos lėšos bus grąžinamos vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“;

14.13. gavus Agentūros sprendimą dėl paramos neskyrimo, paramos išmokėjimo sustabdymo, paramos sumažinimo, dėl paramos mokėjimo nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir (arba) grąžinti paramos lėšas į sprendime nurodytą sąskaitą, o apie reikalavimų įvykdymą raštu informuoti Agentūrą;

14.14. neperleisti teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šios paraiškos, tretiesiems asmenims be rašytinio Agentūros sutikimo;

14.15. užbaigus statybos darbus pateikti statybos užbaigimo dokumentus, kai jie privalomi pagal teisės aktų nuostatas (ne vėliau kaip su paskutiniuoju mokėjimo prašymu);

14.16. pateikti Agentūrai galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, o projekto kontrolės laikotarpiu užbaigto projekto metines ataskaitas;

14.17. pasibaigus  projekto kontrolės laikotarpiui, užtikrinti projekto investicijų tęstinumą, sukurtos infrastruktūros priežiūrą;

14.18. jeigu projekte numatytos investicijos pagal šių Taisyklių 7.3 papunktyje nurodytą veiklą (nekilnojamojo turto pagerinimas) :

14.18.1. patirtos išlaidos turi būti įtrauktos į pareiškėjo balansą (šios išlaidos negali būti įtrauktos į jų veiklos sąnaudas);

14.18.2. turi būti sudaryta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta kompetentinga komisija, atsakinga už nekilnojamojo turto pagerinimo darbų priėmimą;

14.18.3. turi būti pateikta (su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos nekilnojamojo turto pagerinimo išlaidos) nekilnojamojo turto gerinimo darbų sąmata;

14.18.4. ne vėliau kaip su paskutiniu mokėjimo prašymu kompetentinga komisija (nurodyta Taisyklių 14.18.2. papunktyje) turi pateikti nekilnojamojo turto pagerinimo darbų išlaidų patvirtinimo lentelę pagal Taisyklių 6 priede nustatytą formą;

14.19. Tais atvejais, kai pareiškėjas numato vykdyti 7.2.2.1–7.2.2.3 papunkčiuose nurodytas veiklas, planuodamas investicijas į infrastruktūrą, kuri yra sukurta iki 1991 m. sausio 1 d., tačiau   neįregistruota Nekilnojamojo turto registre, pareiškėjas įsipareigoja, kad paramos lėšomis atnaujinta infrastruktūra iki projekto įgyvendinimo pabaigos bus užregistruota teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėjas įsipareigoja išsiųsti Agentūrai pranešimą apie įregistravimo faktą iki projekto įgyvendinimo pabaigos. 

viii SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

15. Paramos lėšų limitai tam tikro regiono projektams įgyvendinti nustatyti Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-605 „Dėl Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika). Bendra paramos suma, skirta regiono projektams įgyvendinti, neturi viršyti tam tikram regionui nustatyto paramos lėšų limito, nurodyto Metodikoje.

16. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.

17. Finansuojama iki 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

18. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) su PVM.

19. Projekto vertė (su PVM) negali būti mažesnė kaip 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų).

20. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš paramos gavėjo lėšų. Netinkamas finansuoti projekto išlaidas paramos gavėjas turi finansuoti savo lėšomis.

 

ix skyrius

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

21. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

21.1. būtinos projektui įgyvendinti, realiai suplanuotos, pagrįstos, numatytos paramos paraiškoje, neviršijančios nustatyto paramos dydžio, intensyvumo ir vidutinių rinkoje egzistuojančių kainų;

21.2. projekte numatytos prekės, paslaugos ir darbai turi būti įsigyti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas;

21.3. projektui įgyvendinti naudojamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus;

21.4. jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, kiekvienai iš tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią kiekvienos investicijos pasiūlytą kainą (jei komercinis pasiūlymas pateiktas daugiau nei dėl vienos investicijos, turi būti pasirenkama kiekvienos investicijos mažiausia kaina, neatsižvelgiant į bendrą visų komerciniame pasiūlyme nurodytų investicijų kainą). Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina 10 (dešimt) proc. didesnė nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekių, paslaugų ar darbų kaina, atliekami Administravimo taisyklių 69 punkte nurodyti veiksmai;

21.5. faktiškai patirtos, pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų originalais arba nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis;

21.6. patirtos (t. y. apmokėtos) įgyvendinant projektą ir ne anksčiau kaip nuo paramos paraiškos pateikimo Agentūrai dienos, išskyrus bendrąsias išlaidas. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų sąraše pagal Taisyklių 22 punktą, arba jeigu jos patirtos nesilaikant pirkimo procedūrų, nustatytų Viešųjų pirkimų įstatyme;

21.7. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, tačiau, jei parama projektui neskiriama arba jei pirkimai atlikti nesilaikant pirkimų procedūrų, nustatytų Viešųjų pirkimų įstatyme, nefinansuojamos;

21.8. projekto viešinimo išlaidos, patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis ir neviršijančios jose nustatytos didžiausios išlaidų, skirtų viešinimo priemonėms, sumos.

21.9. tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas.

22. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

22.1. projekte numatytai veiklai vykdyti skirto nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo, įskaitant teritorijų tvarkymą, viešųjų kultūros paveldo objektų tvarkybą, išlaidos;

22.2. naujų įrenginių ir (arba) įrangos, skirtų projekto reikmėms, pirkimo ir įrengimo išlaidos;

22.3. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti nekilnojamojo turto statybos ir (arba) ir gerinimo, įskaitant teritorijų tvarkymą, viešųjų kultūros paveldo objektų tvarkybą ir (arba) naujų įrenginių ir (arba) įrangos pirkimo išlaidų vertės.

23. Netinkamos finansuoti išlaidos:

23.1. nenumatytos projekte, nesusijusios su projektu ir remiama veikla, neatitinkančios Taisyklių 21 punkte išlaidoms nustatytų reikalavimų, neįvardytos Taisyklių 22 punkte;

23.2. naudoto turto įsigijimo išlaidos;

23.3. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, paslaugas ar darbus nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatyme;

23.4. išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, ir kurioms apmokėti skyrus EŽŪFKP lėšas, jos būtų apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

23.5. PVM, kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

24. Netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

24.1. išperkamosios (finansinės nuomos) išlaidos;

24.2. žemės ir (arba) kito nekilnojamojo turto pirkimo ir (arba) nuomos;

24.3. naujų pastatų statybos (išskyrus visuomeninės paskirties pastatams šildyti skirtas katilines), priestatų ir esamų pastatų naujų priestatų, antstatų ir (ar) jų dalių statybos ir rekonstravimo, jei naujai pastatyto priestato, antstato ir rekonstruoto pastato papildomas plotas yra didesnis nei 50 proc. pirminio pastato ploto;

24.4. religinių paskirties pastatų, jų statinių kompleksų ir priklausinių kapitalinis remontas, rekonstravimas, nekilnojamojo turto pagerinimas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, atkūrimas;

24.5. privatiems asmenims priklausančios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas;

24.6. savivaldybės administracijos ir jos filialų (seniūnijų) pastatų tvarkymas;

24.7. valstybinių kelių, jų ruožų, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, kitoms organizacijoms, jų padaliniams priklausančių kelių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, statyba ir (ar) rekonstravimas;

24.8. buitinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstravimas ir (arba) nauja statyba (išskyrus pastatų eksploatavimui reikalingų vidaus buitinių nuotekų sistemų, paviršinių nuotekų tinklų ir susijusios infrastruktūros, rekonstravimą, kapitalinį remontą ir (arba) naują statybą);

24.9. naujų vandens telkinių įrengimo išlaidos;

24.10. bešeimininkių statinių griovimo išlaidos;

24.11. gyvenamosios paskirties patalpų įrengimo išlaidos;

24.12. materialiojo trumpalaikio turto įsigijimas;

24.13. įrangos ir (ar) inventoriaus, skirto sukurtos infrastruktūros priežiūrai ir eksploatavimui, įsigijimo išlaidos;

24.14. meno kūrinių, skulptūrų, statulų įsigijimas;

24.15. gyvūnų, vienmečių augalų įsigijimo išlaidos;

24.16. paprastojo (einamojo) remonto išlaidos;

24.17. projektinio pasiūlymo ir paraiškos rengimo išlaidos.

 

x skyrius

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO, VERTINIMO TVARKA, PRIORITETINIO IR REZERVINIO REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ SUDARYMAS

 

25. Šis Taisyklių skyrius nustato projektinių pasiūlymų teikimo ir vertinimo, prioritetinio ir rezervinio regiono projektų sąrašų sudarymo tvarką, pareiškėjų, priemonės administravime dalyvaujančių Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir regionų plėtros tarybų teises bei pareigas.

26. Projektinių pasiūlymų teikimo ir vertinimo tikslas – atlikti regiono projektų atranką pagal nustatytus specialiuosius ir bendruosius projektų atrankos kriterijus ir bendruosius tinkamumo skirti paramą reikalavimus (nurodytus Taisyklių 52 punkte). Po regiono projektų atrankos, pareiškėjai, kurių projektai bus pripažinti finansuotinais, rengia paramos paraišką ir teikia ją Agentūrai, kuri atlieka paramos paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą. Agentūra, atlikusi projektų tinkamumo vertinimą, teikia atrinktus projektus tvirtinti Ministerijai, kuri priima galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo.

 

1 skirsnis. KVIETIMO TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS SKELBIMAS

 

27. Kvietimus teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę (toliau – kvietimas teikti projektinius pasiūlymus), skelbia Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atitinkamas teritorinis skyrius, atliekantis regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas (toliau – sekretoriatas) pagal Ministerijos patvirtintą paramos paraiškų priėmimo 2016 metų grafiką, patvirtintą  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-933 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2016 metais grafiko patvirtinimo“ (toliau – Paraiškų priėmimo grafikas). Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus turi būti paskelbtas ne vėliau kaip likus mėnesiui iki projektinių pasiūlymų priėmimo pradžios

28. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas Regioninės plėtros departamento prie  Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (toliau – Regioninės plėtros departamento interneto svetainė) www.lietuvosregionai.lt. Apie kvietimą teikti projektinius pasiūlymus sekretoriatas raštu ir elektroniniu paštu informuoja savivaldybių administracijas. Savivaldybių administracijos, gavusios informaciją apie sekretoriato paskelbtą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus, raštu informuoja apie tai kitus galimus pareiškėjus – savivaldybių tarybų įsteigtus juridinius asmenis ir skelbia šią informaciją atitinkamos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje.

29. Kvietimo teikti projektinius pasiūlymus skelbimo turinys: 

29.1. Institucija, skelbianti kvietimą teikti projektinius pasiūlymus, jos adresas;

29.2. Priemonė ir jos veiklos sritys, pagal kurias kviečiama teikti projektinius pasiūlymus;

29.3. remiamos (-ų) veiklos (-ų) apibūdinimas (iki 5 sakinių);

29.4. galimi pareiškėjai;

29.5. informacija apie taikomą projektinių pasiūlymų vertinimo sistemą įskaitant bendruosius ir (konkretaus regiono) specialiuosius projektų atrankos kriterijus;

29.6. paramos lėšų limitas (Eur) konkrečiam regionui, nustatytas projektinių pasiūlymų priėmimui;

29.7. paramos intensyvumas;

29.8. projektinių pasiūlymų pateikimo terminas (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“);

29.9. informacija, apie regiono projektų finansavimo sąlygas, t. y. kur galima rasti Priemonės įgyvendinimo taisykles ir projektinio pasiūlymo formą;

29.10. informacija apie tinkamą projektinių pasiūlymų pateikimo būdą ir vietą (sekretoriatų teritorinių skyrių, kuriuose priimami ir registruojami projektiniai pasiūlymai, adresai, kontaktinis (-iai) asmuo (-ys) ir jo (-ų) kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas ir telefono numeris), darbo laikas;

29.11. kita reikalinga informacija.

 

2 skirsnis. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMAS

 

30. Pareiškėjai projektinį pasiūlymą sekretoriatui turi pateikti pagal Taisyklių 1 priede nustatytą formą. Pareiškėjas turi užpildyti visą projektinį pasiūlymą ir prie jo pridėti visus dokumentus, kuriuose patvirtinama atitiktis bendriesiems tinkamumo skirti paramą reikalavimams (nurodytus Taisyklių 52 punkte), specialiesiems ir bendriesiems projektų atrankos kriterijams. Projektinis pasiūlymas pildomas lietuvių kalba. Vieno projekto idėjai išdėstyti pildoma viena projektinio pasiūlymo forma.

31. Projektinį pasiūlymą ir projektinio pasiūlymo priedus turi pasirašyti projektinį pasiūlymą teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas). 

32. Projektinį pasiūlymą ir jo priedus priima ir registruoja sekretoriatas. Projektinių pasiūlymų registravimo metu projektiniam pasiūlymui suteikiamas registracijos kodas. 

33.  Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas pareiškėjo ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka jo įgalioto asmens. Sekretoriatui turi būti pateikiami:

33.1. vienas originalus projektinio pasiūlymo egzempliorius, jo priedų originalai ir kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;

33.2. projektinio pasiūlymo ir jo priedų kopijos ir skenuotas projektinis pasiūlymas bei  elektroninės jo priedų versijos.

34. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo projektinį pasiūlymą sekretoriatui teikia kartu su pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytu raštu, kuriame nurodo:

34.1. priemonės veiklos srities, pagal kurią teikiami projektiniai pasiūlymai, pavadinimą;

34.2. teikiamų projektinių pasiūlymų skaičių, pavadinimus, lapų skaičių;

34.3. teikiamų papildomų dokumentų lapų skaičių.

35. Projektinis pasiūlymas turi būti pristatytas asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba registruotu paštu. Projektiniai pasiūlymai, pateikti kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį), yra laikomi pateiktais netinkamai ir nėra vertinami. Netinkamu būdu pateiktų projektinių pasiūlymų pareiškėjai turi būti informuojami, kad jų projektiniai pasiūlymai buvo pateikti netinkamu būdu, dėl to nėra vertinami.  

36. Projektinį pasiūlymą pateikusiam pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui įteikiamas projektinio pasiūlymo registravimo patvirtinimo dokumentas.

37. Projektiniai pasiūlymai pagal kvietimą teikti projektinius pasiūlymus priimami ir registruojami nuo 2016 m. rugpjūčio 16  d. iki rugsėjo 30 d. vadovaujantis Paraiškų priėmimo grafiku. Pavėluotai pateikti projektiniai pasiūlymai yra laikomi pateiktais netinkamai ir nėra vertinami. Sekretoriatas informuoja pareiškėjus apie pavėluotai pateiktus projektinius pasiūlymus.

38. Sekretoriatas, užregistravęs visus gautus projektinius pasiūlymus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo projektinių pasiūlymų priėmimo termino pabaigos, raštu išsiunčia Ministerijai ir Agentūrai informaciją apie užregistruotus projektinius pasiūlymus. Ministerijai ir Agentūrai turi būti teikiama ši informacija apie užregistruotus projektinius pasiūlymus pagal konkretų regioną:

38.1. pareiškėjų pavadinimai;

38.2. projektų pavadinimai;

38.3. Priemonės veiklos sritis, pagal kurią pateikti projektiniai pasiūlymai;

38.4. preliminarus projektų biudžetas.

39. Sekretoriatas, užregistravęs projektinius pasiūlymus, pradeda projektinių pasiūlymų vertinimą.

3 skirsnis. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

 

40. Projektinių pasiūlymų vertinimas, prioritetinio ir rezervinio regiono projektų sąrašų sudarymas ir tvirtinimas negali trukti ilgiau kaip iki 2017 m. sausio 30 d.

41. Projektinius pasiūlymus vertina bei vertinimo procesą organizuoja paskirti sekretoriato valstybės tarnautojai arba darbuotojai (toliau – darbuotojai), vadovaudamiesi Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos patvirtintu ir su Agentūra suderintu darbo tvarkos aprašu.

42. Visi projektinių pasiūlymų vertinimo metu atlikti vertinimo ir kontrolės veiksmai turi būti fiksuojami dokumentuose darbo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

43. Sekretoriatas, gavęs ir užregistravęs regiono plėtros tarybai pateiktą projektinį pasiūlymą, per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo šio projektinio pasiūlymo gavimo dienos atlieka projektinio pasiūlymo vertinimą.

44. Projektinių pasiūlymų vertinimą sudaro trys etapai:

44.1. administracinės atitikties tikrinimas;

44.2. atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimams vertinimas;

44.3. naudos ir kokybės vertinimas.

45. Projektinių pasiūlymų vertinimą atliekantys vertintojai turi laikytis šių regiono projektų vertinimo principų:

45.1. sąžiningumo ir lygiateisiškumo – visiems projektiniams pasiūlymams turi būti taikomi vienodi vertinimo principai;

45.2. skaidrumo ir aiškios atsakomybės – turi būti sudaromos sąlygos nustatyti vertinimą atlikusius ar sprendimą priėmusius asmenis; pasirašyti projektinių pasiūlymų, kurių vertinimą atliko, projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo vertinimo išvadą, regiono projektų sąrašą ir kitus su vertinimu susijusius dokumentus; apie vertinimo rezultatus, priimtus sprendimus turi būti informuojama šių Taisyklių nustatyta tvarka;

45.3. nešališkumo – atlikti projektinių pasiūlymų vertinimo funkcijas tik tuomet, kai nėra jokio viešųjų ir privačių interesų konflikto. Visi vertintojai privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą ir būti supažindinti su savo funkcijomis ir atsakomybe. Nušalinimo procesas ir rezultatai turi būti dokumentuojami. Nusišalinęs arba nušalintas vertintojas negali dalyvauti projektinio pasiūlymo, dėl kurio (-ių) yra nušalintas, vertinime;

45.4. konfidencialumo principų – naudoti projektiniame pasiūlyme ir jo prieduose pateiktą informaciją tik vertinimo tikslais ir neatskleisti projektiniuose pasiūlymuose, vertinimo išvadose, kitoje medžiagoje pateiktos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus informaciją, kuri yra viešai skelbiama šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais;

45.5. profesionalumo ir efektyvumo – vertinimui atlikti, sprendimams priimti turi būti pasitelkiami tinkamos kompetencijos specialistai; vertinimas, sprendimų priėmimas turi būti tinkamai organizuojami; iš pareiškėjo tos pačios informacijos ir (ar) dokumentų neturi būti prašoma daugiau nei vieną kartą. 

 

Projektinių pasiūlymų administracinės atitikties tikrinimas

 

46. Projektinių pasiūlymų administracinės atitikties tikrinimas – vertinimo etapas, kurio metu turi būti nustatoma, ar:

46.1. projektinis pasiūlymas ir reikalaujami dokumentai pateikti tinkamu būdu;

46.2. pateiktas projektinis pasiūlymas atitinka Taisyklių 1 priede nustatytą projektinio pasiūlymo formą;

46.3. projektinis pasiūlymas ir reikalaujami dokumentai užpildyti lietuvių kalba;

46.4. pateikti visi reikalaujami dokumentai;

46.5. projektinis pasiūlymas užpildytas tinkamai.

47. Projektinio pasiūlymo administracinės atitikties tikrinimo metu pildoma Projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo vertinimo išvados (toliau – projektinio pasiūlymo vertinimo išvada) formos (Taisyklių 2 priedas) dalis „Administracinės atitikties tikrinimo ataskaita“.

48. Jei sekretoriatas teigiamai įvertina projektinio pasiūlymo administracinę atitiktį, apie tai el. paštu informuoja pareiškėją.

49. Jei atliekant projektinio pasiūlymo administracinės atitikties tikrinimą yra nustatoma projektinio pasiūlymo techninių trūkumų (pvz., pareiškėjas pateikė ne visus projektiniame pasiūlyme nurodytus dokumentus), sekretoriatas paprašo pareiškėjo pašalinti projektinio pasiūlymo trūkumus:

49.1. prašyme pašalinti trūkumus nurodoma, kokie trūkumai ir per kokį terminą turi būti pašalinti. Terminas gali būti pratęstas, tačiau tik tinkamai pagrįstais atvejais, kai projektinio pasiūlymo trūkumams šalinti pareiškėjas turi pasitelkti trečiuosius asmenis, nesusijusius su projektinio pasiūlymo rengimu. Prašymas pašalinti projektinio pasiūlymo trūkumus turi būti siunčiamas tokiu būdu, kokį pareiškėjas yra nurodęs projektiniame pasiūlyme (jeigu siunčiama paštu registruotu laišku, jis laikomas įteiktu praėjus 2 (dviem) darbo dienoms po jo išsiuntimo; jeigu siunčiama el. paštu, jis laikomas įteiktu kitą dieną po jo išsiuntimo);

49.2. jeigu pareiškėjas per sekretoriato nurodytą terminą projektinio pasiūlymo techninių trūkumų nepašalina, pašalina netinkamai arba nepagrindžia, kad terminą būtina pratęsti, sekretoriatas raštu informuoja pareiškėją, kad projektinis pasiūlymas atmetamas, nurodydamas atmetimo priežastis.

50. Jei atliekant projektinio pasiūlymo administracinės atitikties tikrinimą nustatoma, kad projektinis pasiūlymas užpildytas netinkamai arba neužpildytas, jis yra atmetamas. Apie priimtą sprendimą atmesti projektinį pasiūlymą sekretoriatas informuoja registruotu laišku, el. paštu pareiškėją, per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo atmesti projektinį pasiūlymą priėmimo dienos, nurodydamas atmetimo priežastis.

 

Projektinių pasiūlymų atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimams vertinimas

 

51. Atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimams vertinimo metu nustatoma, ar projektinis pasiūlymas (jame esanti informacija ir prie jos pridedami dokumentai) ir kita patikimuose informaciniuose šaltiniuose esanti informacija pagrindžia atitiktį bendriesiems tinkamumo reikalavimams, nurodytiems Taisyklių 52 punkte.

52. Projektinių pasiūlymų atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimams vertinimo metu tikrinama:

52.1. projektinio pasiūlymo atitiktis ES kaimo plėtros politikos prioritetui „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ ir jo tikslinei sričiai „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“;

52.2. projektinio pasiūlymo atitiktis ES kaimo plėtros politikos horizontaliajam tikslui „užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti“ ir (arba) projektinio pasiūlymo atitiktis ES kompleksiniam tikslui „Aplinkos apsauga“;

52.3. projektinio pasiūlymo atitiktis regiono plėtros planui;

52.4. projektinio pasiūlymo atitiktis savivaldybės strateginiam plėtros planui;

52.5. planuojamų veiklų atitiktis Taisyklių IV skyriuje nustatytoms remiamoms veikloms;

52.6. vertinama, ar projektinio pasiūlymo veiklos bus vykdomos tinkamoje teritorijoje, kaip nurodyta Taisyklių 13.7 papunktyje;

52.7. vertinama, ar užtikrinamas tinkamas ir pakankamas projektinio pasiūlymo finansavimo šaltinis;

52.8. vertinama, ar projektiniame pasiūlyme nėra nustatyta dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizika;

52.9. vertinama, ar užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

53. Kiekvieno projektinio pasiūlymo tinkamumo skirti paramą vertinimo metu pildoma projektinio pasiūlymo vertinimo išvados formos (Taisyklių 2 priedas) dalis „Atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimams vertinimo ataskaita“. Joje turi būti nurodoma, ar projektas atitinka bendrąjį tinkamumo reikalavimą, ar jo neatitinka. Taip pat, išsamus pagrindimas, dėl ko projektas neatitinka bendrojo tinkamumo reikalavimo. Turi būti pateikta aiški nuoroda į projektinio pasiūlymo dalį ar prie jo pridėtą dokumentą, kuriame nurodyta informacija, pagal kurią buvo atliktas vertinimas.

54. Sekretoriatas teigiamai gali įvertinti projektinio pasiūlymo atitiktį bendriesiems tinkamumo reikalavimams tik tuomet, jeigu projektinis pasiūlymas (jame esanti informacija ir prie jo pridedami dokumentai) ir kita patikimuose informaciniuose šaltiniuose esanti informacija pagrindžia atitiktį visiems bendriesiems tinkamumo reikalavimams, nurodytiems Taisyklių 52 punkte. Neatitikus bent vieno reikalavimo projektinis pasiūlymas atmetamas. Jeigu sekretoriatas teigiamai įvertina projektinio pasiūlymo atitiktį bendriesiems tinkamumo reikalavimams, apie tai elektroniniu paštu informuoja pareiškėją.

55. Jeigu atliekant projektinio pasiūlymo atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimą yra nustatoma projektinio pasiūlymo turinio trūkumų (pvz., nepakanka projektiniame pasiūlyme arba prie jo pridedamuose dokumentuose esančių duomenų, kad būtų įvertinta atitiktis bendrajam reikalavimui), sekretoriatas paprašo pareiškėjo pašalinti projektinio pasiūlymo turinio trūkumus:

55.1. prašyme pašalinti trūkumus nurodoma, kokie trūkumai ir per kokį terminą turi būti pašalinti. Terminas gali būti pratęstas, tačiau tik tinkamai pagrįstais atvejais, kai projektinio pasiūlymo trūkumams šalinti pareiškėjas turi pasitelkti trečiuosius asmenis, nesusijusius su projektinio pasiūlymo rengimu. Prašymas pašalinti projektinio pasiūlymo trūkumus turi būti siunčiamas tokiu būdu, kokį pareiškėjas yra nurodęs vietos projekto paraiškoje (jeigu siunčiama paštu registruotu laišku, jis laikomas įteiktu praėjus 2 (dviem) darbo dienoms po jo išsiuntimo; jeigu siunčiama el. paštu, jis laikomas įteiktu kitą dieną po jo išsiuntimo);

55.2. jeigu pareiškėjas per sekretoriato nurodytą terminą projektinio pasiūlymo turinio trūkumų nepašalina, pašalina netinkamai arba nepagrindžia, kad terminą būtina pratęsti, sekretoriatas per 3 (tris) darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo, registruotu laišku, el. paštu informuoja pareiškėją, kad projektinis pasiūlymas netinkamas, ir  nurodo priežastis.

 

Projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimas

 

56. Projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimo metu pagal specialiuosius ir bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatoma, ar regiono projektas kokybiškas ir siekia Priemonės  prioriteto ir jo tikslinės srities, horizontaliojo ir kompleksinio tikslų įgyvendinimo ir yra parengtas atsižvelgiant į regiono poreikius. Už atitiktį šiems kriterijams skiriami balai.

57. Projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimą sudaro dvi dalys:

57.1. Priemonės pirmosios VS (kodas 7.2) projektinių pasiūlymų vertinimas pagal specialiuosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Taisyklių 64 punkte, ir Priemonės antrosios VS (kodas 7.6) projektinių pasiūlymų vertinimas pagal specialiuosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Taisyklių 65 punkte;

57.2. Priemonės pirmosios VS (kodas 7.2) projektinių pasiūlymų vertinimas pagal bendruosius  projektų atrankos kriterijus, nurodytus Taisyklių 69 punkte, ir Priemonės antrosios VS (kodas 7.6) projektinių pasiūlymų vertinimas pagal bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Taisyklių 70 punkte.

58. Kiekvienam regionui atskirai pagal konkretaus regiono poreikius yra nustatyti skirtingi specialieji projektų atrankos kriterijai, galimos didžiausios jų reikšmės ir mažiausias privalomas balų skaičius. Specialieji projektų atrankos kriterijai – regiono projektų kokybės ir naudos nustatymo reikalavimai, kurių reikšmė konkrečiam regionui ir jo plėtrai bei Priemonės įgyvendinimui įvertinama taikant balų sistemą. 

59. Bendrieji projektų atrankos kriterijai, galimos didžiausios jų reikšmės ir mažiausias privalomas balų skaičius kiekvienam regionui yra vienodi. Bendrieji projektų atrankos kriterijai – regiono projektų kokybės ir naudos nustatymo reikalavimai, kurių reikšmė Priemonės įgyvendinimui ir konkrečiam regionui įvertinama taikant balų sistemą.

60. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 62 straipsnio 1 dalimi specialieji ir bendrieji projektų atrankos kriterijai turi būti tikrinami pagal dokumentinius įrodymus ir turi būti įmanoma jų laikymosi kontrolė projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu. Kriterijų vertinimas turi būti detalizuojamas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos patvirtintame ir su Agentūra suderintame darbo tvarkos apraše (pvz., parengta kriterijų vertinimo metodika, vertinimo klausimynai ir pan.) taip, kad būtų užtikrinamas objektyvus ir patikrinamas projekto naudos ir kokybės vertinimas (atitikties projektų atrankos kriterijui nustatymas ir balų suteikimas), balų suteikimas pagal atskirus projektų atrankos kriterijus turi būti metodiškai aiškus ir nuoseklus. Kriterijų vertinimo metodika, vertinimo klausimynai ir kiti dokumentai,  kuriuose detalizuojamas projektų atrankos kriterijų taikymas,  turi būti suderinti su Agentūra iki kvietimo teikti projektinius pasiūlymus pradžios. Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos negali nustatyti naujų projektų atrankos kriterijų, kurie nėra suderinti su Ministerija ir patvirtinti KPP Stebėsenos komiteto. 

61. Projektinis pasiūlymas vertinamas pagal projektiniame pasiūlyme pateiktą informaciją ir prie jo pridėtus dokumentus.

 

Projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimas pagal specialiuosius projektų atrankos kriterijus

 

62. atitiktį nustatytiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams skiriami balai. Didžiausias galimas balų skaičius vienam projektiniam pasiūlymui pagal specialiuosius projektų atrankos kriterijus pagal Priemonės pirmąją VS (kodas 7.2)  arba antrąją VS (kodas 7.6)  yra 100 (šimtas) balų. Laikoma, kad projektinis pasiūlymas yra pakankamai kokybiškas, jeigu naudos ir kokybės vertinimo metu jam suteikiamas nustatytas privalomas mažiausias atrankos  balų  skaičius.

63. Atrankos pagal specialiuosius projektų atrankos kriterijus metu nustačius, kad projektiniam pasiūlymui neskirta nustatyto privalomo mažiausio atrankos  balų  skaičiaus, jis nėra vertinamas pagal bendruosius projektų atrankos kriterijus ir yra atmetamas. Sekretoriatas per 3 (tris) darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo, registruotu laišku, elektroniniu paštu nurodydamas priežastis informuoja pareiškėją, kad projektinis pasiūlymas yra atmetamas.

64. Priemonės  pirmosios VS (kodas 7.2) specialieji projektų atrankos kriterijai, galimos didžiausios jų reikšmės ir mažiausias privalomas balų skaičius pagal regionus:

64.1. Marijampolės regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

1.

Projektu sutvarkyta avarinės būklės ar galimos avarinės būklės požymius turinti viešoji infrastruktūra

(pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“)

30

2.

Projektas prisideda prie gyvenimo kokybės, laisvalaikio, sporto ar kultūrinės veiklos bei užimtumo skatinimo kaime (tam skirta ne mažiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų)

30

3.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims)

40

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

60

 

 

64.2. Utenos regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

35

2.

Projekte numatyta paviršinio ar gruntinio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas, geriamojo vandens tiekimo, vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas

15

3.

Projekte numatytas pastatų ir (arba) viešųjų erdvių tvarkymas, kuriuose planuojama vykdyti veiklas, įvardytas bendruomenių inicijuotose Vietos plėtros strategijose.

25

4.

Projekte numatytas vietinės reikšmės kelių ar jų atkarpų ir (arba) pėsčiųjų ir (arba) dviračių takų ar jų atkarpų gerinimas (įskaitant naujų dviračių takų tiesimą) iki gyventojų lankomų objektų (universalių daugiafunkcinių paslaugų centrų, ambulatorijų, bendruomenės namų, poilsio ir sporto infrastruktūros objektų, kapinių)

25

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

50

 

 

64.3. Tauragės regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras

kriterijaus reikšmes

1.

Projektas įgyvendinamas kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra įstaiga, įmonė, institucija, bažnyčia ar kitas subjektas:

1.1

vietovė, kurioje yra vienas subjektas

 

 

20

10

1.2

vietovė, kurioje yra du subjektai

15

1.3

vietovė, kurioje yra trys ar daugiau subjektų

20

2.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims )

25

25

3.

Projekto investicijomis atnaujinama (tvarkoma, gerinama, rekonstruojama) esama viešoji infrastruktūra, nekuriant naujos

20

20

4.

Projekto veiklomis atnaujintas ir (arba) sutvarkytas objektų, skaičius:

4.1

2 objektai

20

15

4.2.

3 ir daugiau objektų

20

5.

Projektu investuojama į kaimo vietovių inžinerinę arba susisiekimo infrastruktūrą

(geriamojo vandens tiekimo sistemas ar vandens kokybės gerinimo įrenginius arba paviršinio ar gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą arba vietinės reikšmės kelių, gatvių, jų atkarpų tiesimą ar rekonstravimą)

15

15

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

35

 

 

64.4. Kauno regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras

kriterijaus reikšmes

1.

Projektu investuojama į veikiančių dienos centrų infrastruktūros ir (arba) paslaugų plėtrą

30

30

2.

Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje, kurioje veikiančios (-ių) kaimo bendruomenės narių skaičius ne mažesnis kaip:

(tuo atveju, jei gyvenamojoje vietovėje veikia kelios kaimo bendruomenės – sumuojama visų kaimo  bendruomenių narių skaičius)

2.1

100 narių

40

 

40

2.2

60 narių

30

2.3

30 narių

20

3.

Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje, kurioje veikia ne mažiau kaip 3 viešojo administravimo įstaigos ir (arba) verslo paslaugų įmonės (verslo paslaugų įmonės – įmonės, teikiančios paslaugas, o ne vykdančios gamybą)

30

30

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

60

 

64.5. Panevėžio regionas:

Eil.

Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras

kriterijaus reikšmes

1.

Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje, kurios gyventojų pagrindinis    pragyvenimo šaltinis yra pensija, pašalpa, stipendija, valstybės išlaikymas:

(vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis)

1.1.

40 proc. ir daugiau gyvenamosios vietovės gyventojų skaičiaus

30

30

1.2.

30–39 proc. gyvenamosios vietovės gyventojų skaičiaus

20

1.3.

29–20 proc. gyvenamosios vietovės gyventojų skaičiaus

10

2.

Projektas skirtas jaunimo poreikiams tenkinti

35

35

3.

Projektu sudaromos sąlygos vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai

(poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

35

35

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

45

 

 

64.6. Šiaulių regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

1.

Projektu tvarkoma avarinės būklės ar galimos avarinės būklės požymius turinti viešoji infrastruktūra

(pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“)

25

2.

Projektas prisideda prie jaunimo užimtumo didinimo

25

3.

Projektu sukurta ar atnaujinta infrastruktūra prisideda prie aplinkos taršos mažinamo, vandens kokybės gerinimo

25

4.

Projektu sudaromos sąlygos pagerinti  kaimo gyventojų gyvenimo kokybę ne mažiau, kaip dviejose srityse (socialinėje, kultūrinėje, ekonominėje)

25

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

50

 

 

64.7. Telšių regionas:

Eil.

Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras

kriterijaus reikšmes

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

25

25

2.

Projektas įgyvendinamas kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje veikia ūkio subjektai:

2.1

4 ir daugiau ūkio subjektų

35

35

2.2

3 ūkio subjektai

30

2.3

2 ūkio subjektai

25

3.

 

Projektas užtikrina anksčiau įgyvendintų projektų tęstinumą (objekte / kaimo gyvenamojoje vietoje jau yra įgyvendintas (-i) susijęs projektas (-ai).

20

20

4.

Projektu diegiamas universalus dizaino principas – aplinka pritaikoma visiems gyventojams, įvertinant jų amžių ir sveikatos būklę, kai tai nėra privaloma vadovaujantis teisės aktais

20

20

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

50

 

 

64.8. Vilniaus regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

1.

Projektu numatytas objekto pertvarkymas naujai funkcijai, paskirčiai ir (arba) atnaujinimas dabar aktualioms paskirtims

30

2.

Projektu investuojama į kaimo vietovių inžinerinę arba susisiekimo infrastruktūrą (geriamojo vandens tiekimo sistemas ir (arba)vandens kokybės gerinimo įrenginius ir (arba) paviršinio ar gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą arba vietinės reikšmės kelių, gatvių, jų atkarpų tiesimą ar rekonstravimą)

30

3.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims )

40

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

60

 

 

64.9. Alytaus regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras

kriterijaus reikšmes

1.

Projektas prisideda prie gyvenimo kokybės, laisvalaikio, sporto ar kultūrinės veiklos bei užimtumo skatinimo kaime

20

20

2.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamųjų vietovių kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

20

20

3.

Projektas įgyvendinamas kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje veikia ūkio subjektai:

3.1.

4 ir daugiau ūkio subjektų

20

20

3.2.

3 ūkio subjektai

15

3.3.

2 ūkio subjektai

10

4.

Projektu investuojama į kaimo vietovių inžinerinę arba susisiekimo infrastruktūrą (geriamojo vandens tiekimo sistemas ir (arba) vandens kokybės gerinimo įrenginius ir (arba) paviršinio ir (arba) gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą arba vietinės reikšmės kelių, gatvių, jų atkarpų tiesimą ir rekonstravimą)

20

20

5.

Projekto investicijomis atnaujinama (tvarkoma, gerinama, rekonstruojama) esama viešoji infratrsuktūra

20

20

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

30

 

64.10. Klaipėdos regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras

kriterijaus reikšmes

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

40

 

2.

Projektas įgyvendinamas kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra įstaiga, įmonė, institucija, bažnyčia ar kitas subjektas:

2.1

vietovė, kurioje yra vienas subjektas

40

20

2.2

vietovė, kurioje yra du subjektai

30

2.3

vietovė, kurioje yra trys ar daugiau subjektų

40

3.

Projekto veiklos prisideda prie jaunimo laisvalaikio ir (arba) užimtumo didinimo

20

 

Balų suma

100

 

Mažiausias privalomas balų skaičius

60

 

 

 

65. Priemonės antrosios VS (kodas 7.6)  specialieji projektų atrankos kriterijai, galimos didžiausios jų reikšmės ir mažiausias privalomas balų skaičius pagal regionus:

65.1. Marijampolės regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias

balas

1.

Projektu sutvarkyta avarinės būklės ar galimos avarinės būklės požymius turinti viešoji infrastruktūra

(pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“)

30

2.

Projektas prisideda prie gyvenimo kokybės, laisvalaikio, sporto bei užimtumo skatinimo kaime (tam skirta ne mažiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų)

30

3.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims )

40

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

60

 

 

65.2. Utenos regionas:

Eil.

Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

40

2.

Projektas prisideda prie jaunimo laisvalaikio ir užimtumo didinimo

20

3.

Projektu sudaromos sąlygos vietovei būdingo kultūros paveldo, papročių, tradicinių amatų puoselėjimui

15

4.

Projektas įgyvendinamas objekto, kuris pažymėtas kelio ženklu „Lankytinos vietos pavadinimas“ teritorijoje, kuri yra nutolusi ne toliau kaip 500 m spinduliu nuo objekto

25

Balų suma:

100

Mažiausias privalomas surinkti balų skaičius:

50

 

 

65.3. Tauragės regionas:

Eil.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias

Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes

Nr.

 

balas

1.

Projektu sudaromos sąlygos vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims)

30

30

2.

Projektas įgyvendinamas kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra įstaiga, įmonė, institucija, bažnyčia ar kitas subjektas:

2.1

vietovė, kurioje yra vienas subjektas

 

15

2.2

vietovė, kurioje yra du subjektai

25

20

2.3

vietovė, kurioje yra trys ir daugiau subjektų

 

25

3.

Investuojama į valstybės saugomus nekilnojamųjų kultūros paveldo (vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis) ir (arba) gamtos paveldo (vadovaujantis saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis) objektus

20

20

4.

Projekto veiklos prisideda prie jaunimo laisvalaikio ir užimtumo didinimo

25

25

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

35

 

65.4. Kauno regionas:

Eil.

Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias

balas

1.

Projektas įgyvendinamas gyvenamoje vietovėje, kurioje gyvena ne mažiau kaip 100 gyventojų (vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis)

30

2.

Projektas prisideda prie jaunimo laisvalaikio ar užimtumo didinimo

30

3.

Projektas prisideda prie etnokultūrinę ir (arba) architektūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklės pagerinimo (vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis)

40

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

50

 

 

65.5. Panevėžio regionas:

Eil.Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras

kriterijaus reikšmes

1.

Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje, kurioje gyvena:

(vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis)

1.1

300 ir daugiau ir gyventojų

30

 

30

1.2

nuo 180 iki 299 gyventojų

20

1.3

nuo 30 iki 179 gyventojų

10

2.

Projektas prisideda prie jaunimo laisvalaikio ir užimtumo didinimo

35

35

3.

Projekto veiklomis sudaromos sąlygos vietovės kompleksinei, socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

35

35

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

45

 

 

 

65.6. Šiaulių regionas:

EilNr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias

balas

1.

Projektu pagerinta gyvenamosios gyvenvietės, kurioje gyvena daugiau kaip 100 gyventojų, kultūrinė, poilsio, gyvenamoji  aplinka (vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis)

25

2.

Projektas sudaro sąlygas pagerinti kaimo bendruomenės gyvenimo kokybę ne mažiau kaip dviejose srityse (socialinėje, kultūrinėje, ekonominėje)

25

3.

Projektu sutvarkyta infrastruktūra prisideda prie vietovei būdingo nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimo ir plėtros

(pareiškėjas projektiniame pasiūlyme pagrindžia poreikį pateikdamas istorinius, etnografinius duomenis iš viešųjų šaltinių ir užtikrina, kad bus vykdomos aktualios veiklos)

25

4.

Projektu puoselėjamas gamtos paveldas, kurį kaip lankytiną vietą, žymi kelio ženklas „Lankytinos vietos pavadinimas“.

25

 

Balų suma

100

 

Mažiausias privalomas balų skaičius

50

 

 

65.7. Telšių regionas:

Eil.

Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras

kriterijaus reikšmes

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

25

25

2.

Projektas įgyvendinamas kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje veikia ūkio subjektai:

2.1

4 ir daugiau ūkio subjektų

35

35

2.2

3 ūkio subjektai

30

2.3

2 ūkio subjektai

25

3.

 

Projektas užtikrina anksčiau įgyvendintų projektų tęstinumą (objekte / kaimo gyvenamojoje vietoje jau yra įgyvendintas (-i) susijęs projektas (-ai)

20

20

4.

Projektu diegiamas universalus dizaino principas – aplinka pritaikoma visiems gyventojams, įvertinant jų amžių ir sveikatos būklę, kai tai nėra privaloma vadovaujantis teisės aktais

20

20

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius:

50

 

 

65.8. Vilniaus regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras

kriterijaus reikšmes

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims )

40

40

2.

Investicijos skiriamos gerinti kaimo kultūros ar gamtos paveldo ar kraštovaizdžio objektą gyvenamojoje vietovėje, kurios gyventojų skaičius:

(vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis)

2.1

daugiau nei 200 gyventojų

30

30

2.2

nuo 100 iki 200 gyventojų

20

2.3

iki 100 gyventojų

10

3.

Projektas prisideda prie etnokultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklės gerinimo (vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis)

30

30

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

40

 

 

65.9. Alytaus regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

1.

Projektu sudaromos sąlygos vietovei būdingo kultūros paveldo, tradicinių papročių, amatų  puoselėjimui

20

2.

Investuojama į valstybės saugomus nekilnojamųjų kultūros paveldo  (vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis) ir (arba) gamtos paveldo (vadovaujantis saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis) objektus

30

3.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims )

30

4.

Projekto veiklos prisideda prie jaunimo laisvalaikio ir užimtumo didinimo

20

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

40

 

 

65.10. Klaipėdos regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims)

40

2.

Projekto veiklomis tvarkomi istorinę, architektūrinę vertę turintys nekilnojamojo kultūros paveldo (vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis), gamtos paveldo (vadovaujantis saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis) objektai

40

3.

Projekto veiklos prisideda prie jaunimo laisvalaikio ir užimtumo didinimo

20

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

60

 

Projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimas pagal bendruosius projektų atrankos kriterijus

 

66. Atlikus projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimą pagal specialiuosius projektų atrankos kriterijus, Priemonės pirmosios VS (kodas 7.2) ir antrosios VS (kodas 7.6) projektiniai pasiūlymai vertinami pagal bendruosius projektų atrankos kriterijus.  

67. Už atitiktį nustatytiems bendriesiems projektų atrankos kriterijams skiriami balai. Didžiausias galimas balų skaičius vienam projektiniam pasiūlymui pagal bendruosius projektų atrankos kriterijus pagal Priemonės pirmosios VS (kodas 7.2)  arba antrosios VS (kodas 7.6)  yra 100 (šimtas) balų. Laikoma, kad projektinis pasiūlymas yra pakankamai kokybiškas, jeigu naudos ir kokybės vertinimo metu jam suteikiama ne mažiau kaip 40 (keturiasdešimt) balų (privalomas mažiausias atrankos  balų  skaičius).

68. Atrankos pagal bendruosius  projektų atrankos kriterijus metu nustačius, kad projektiniam  pasiūlymui neskirta nustatyto 40 (keturiasdešimt) privalomo mažiausio atrankos balų  skaičiaus, jis yra atmetamas. Sekretoriatas per 3 (tris) darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo, registruotu laišku, el. paštu nurodydamas priežastis informuoja pareiškėją, kad projektinis pasiūlymas yra atmetamas.

69. Bendrieji Priemonės veiklos pirmosios VS (kodas 7.2) projektų atrankos kriterijai ir galimos didžiausios jų reikšmės:

Eil. Nr.

Bendrojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes

1.

Planuojamos sutvarkyti viešosios infrastruktūros vartotojų skaičius

(Gyventojų skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis (jeigu pareiškėjas su paraiška nepateikė Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymos) arba pagal naujausius gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje, šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka (jeigu pareiškėjas su paraiška pateikė Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą). 

Jei projekto įgyvendinimo vieta apima kelias kaimo vietoves, kaip nurodyta Taisyklių 13.7.3 papunktyje, gyventojų skaičius sumuojamas):

1.1.

daugiau nei 200 gyventojų

30

30

1.2.

nuo 100 iki 200 gyventojų

25

1.3.

nuo 70 iki 100 gyventojų

20

1.4.

nuo 50 iki 70 gyventojų

15

1.5.

nuo 30 iki 50 gyventojų

10

2.

Projektu užtikrinamas viešųjų paslaugų teikimas ir (arba) gerinama jų teikimo kokybė (užtikrinamas / gerinamas vandens tiekimas, tvarkomi objektai, kuriuose teikiamos paslaugos kaimo vietovėse ir pan.)

25

-

3.

Projektu skatinama labiausiai pažeidžiamų  visuomenės grupių socialinė įtrauktis (turintiems negalią, pensinio amžiaus asmenims, vaikams, jaunimui ir kt.)

15

-

4.

Projekto rezultatų nauda kaimo ekonominei plėtrai (projekto įgyvendinimo metu bus sukurta verslo kūrimuisi palanki aplinka)

15

-

5.

Projekto investicijomis mažinamas neigiamas poveikis aplinkai (diegiamos technologijos, leidžiančios naudoti energijos, vandens taupymo priemones, prisidedama prie CO2 dujų išmetimo, klimato kaitos mažinimo, vandens kokybės gerinimo ir pan.)

15

-

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

40

 

70. Bendrieji Priemonės antrosios VS (kodas 7.6) projektų atrankos kriterijai ir galimos didžiausios jų reikšmės:

 

Eil.Nr.

Bendrojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Didžiausias balas

1.

Projektu sutvarkyti objektai gerina gyventojų poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas

35

2.

Projekto rezultatų nauda kaimo ekonominei plėtrai (projekto įgyvendinimo metu bus sukurta verslo kūrimuisi palanki aplinka)

30

3.

Projektas padeda atkurti labiausiai pažeistus kraštovaizdžio elementus šalies probleminėse teritorijose ir atitinka bent vieną iš trijų kriterijaus rodiklių

(kriterijus vertinamas pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703, sprendinių nuostatas: 1 rodiklis Aiškinamojo rašto III skyriaus 17.4 punkto ir brėžinio Nr. 2 „Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptys“ (nustatyta bioprodukcinio naudojimo racionalų ekologinį reguliavimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo strategija ir jos kryptys); 2 rodiklis – Aiškinamojo rašto  V skyriaus 47-49 punktų ir brėžinio Nr. 2 „Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptys“ (nustatytas keturių probleminių aplinkosauginių kraštovaizdžio rajonų ribas);  3 rodiklis – Aiškinamojo rašto VI skyriaus 73 punkto ir brėžinio Nr. 3 „Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas“ (nustatytos 27 (dvidešimt septynių) ypač saugomų šalies vizualinio estetinio potencialo arealų ir vietovių ribos)

20

4.

Projektas įgyvendinamas saugomoje teritorijoje

15

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

40

 

71. Atlikus projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimą, sekretoriatas sugrupuoja regiono projektinius pasiūlymus pagal galutinę skirtų specialiųjų ir bendrųjų projektų atrankos balų skaičių sumą. Pirmumas teikiamas projektiniam pasiūlymui, kuriam skiriamas didesnis balų skaičius.

72. Kiekvieno projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimo metu pildoma projektinio pasiūlymo vertinimo išvados formos (Taisyklių 2 priedas) dalis „Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita“. Joje turi būti nurodoma, kiek pagal atskirą specialųjį ir bendrąjį atrankos kriterijų skiriama balų ir kodėl. Taip pat, išsamus pagrindimas, dėl ko neskirti balai. Turi būti pateikta aiški nuoroda į projektinio pasiūlymo dalį ar prie jo pridėtą dokumentą, kuriame nurodyta informacija, pagal kurią buvo atliktas vertinimas.

73. Sekretoriatas, įvertinęs pateiktus projektinius pasiūlymus ir užpildęs  projektinio pasiūlymo vertinimo išvados formoje (Taisyklių 2 priedas) nustatytas dalis: „Administracinės atitikties tikrinimo ataskaita“, „Atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimams vertinimo ataskaita“ ir „Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita“, patvirtina vertinimo išvadą.

 

4 skirsnis. REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

 

74. Po vertinimo išvados patvirtinimo, sekretoriatas, iš atrinktų regiono projektinių pasiūlymų, sudaro 2 (du) regiono projektų sąrašo projektus visam programavimo laikotarpiui (toliau  –  regiono projektų sąrašo projektas), užpildydamas regiono projektų sąrašo formas:

74.1. regiono projektų, kurie neviršija lėšų regionui limito, sąrašą (prioritetinis regionų projektų sąrašas) (Taisyklių 3 priedas);

74.2. regiono projektų, kurie viršija lėšų regionui limitą, sąrašą (rezervinis regiono projektų sąrašas) (Taisyklių 4 priedas);

75. Sąrašuose esantys regiono projektai išdėstomi pirmumo tvarka pagal skirtą balų skaičių – nuo daugiausiai iki mažiausiai projektui skirtų balų (bet ne mažiau kaip mažiausią privalomą) skaičiaus.

76. Projektas, kuriam skirtas mažiausias privalomas balų skaičius pagal specialiuosius ir bendruosius projektų atrankos kriterijus ir kuriam neužteko nustatytų lėšų regionui limito, įrašomas į rezervinį regiono projektų sąrašą, kuris sudaromas ir administruojamas šių Taisyklių 6 skirsnyje nustatyta tvarka.

77. Jeigu keliems projektams, įtrauktiems į prioritetinį regiono projektų sąrašą, projektų naudos ir kokybės vertinimo metu skiriama ta pati balų suma, tačiau visiems vienodą balų skaičių surinkusiems projektams nustatyto regionui lėšų limito neužtenka, sekretoriatas turi vienodą balų skaičių surinkusiems projektams atlikti papildomą pirmumo vertinimą, ir įtraukti dalį (kuriai užtektų nustatyto lėšų regionui limito) projektų į  regiono projektų sąrašą.

78. Papildomas pirmumo vertinimas projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, atliekamas pagal šiuos kriterijus:

78.1. projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis;

78.2. prašoma mažesnė paramos suma projektui įgyvendinti.

79. Papildomas reitingavimas pirmiausiai atliekamas pagal kriterijų, nustatytą Taisyklių  78.1 papunktyje. Atlikus reitingavimą pagal pirmąjį kriterijų (nustatytą Taisyklių  78.1 papunktyje) ir esant lėšų trūkumui, atliekamas papildomas reitingavimas pagal antrąjį kriterijų, nustatytą Taisyklių  78.2 papunktyje. 

80. Jei atlikus papildomą pirmumo vertinimą, projektų prašoma paramos suma viršija nustatytą lėšų regionui limitą, projektai, kuriems neužtenka nustatytų lėšų regionui limito,  įrašomi į rezervinį regiono projektų sąrašą.

81. Po projektų naudos ir kokybės vertinimo arba po papildomo pirmumo vertinimo (jei taikoma) atliekamas projektinių pasiūlymų atrankos kontrolės vertinimas Taisyklių 7 skirsnyje nustatyta tvarka.

82. Sekretoriatas, po projektinių pasiūlymų atrankos kontrolės vertinimo, gavęs patvirtinimą, kad Agentūra neturi pastabų dėl projektų vertinimo, prioritetinį ir rezervinį regiono projektų sąrašų projektus pateikia regiono plėtros tarybai svarstyti ir tvirtinti. Kartu su prioritetiniu ir rezerviniu regiono projektų sąrašų projektais regiono plėtros tarybai pateikiama projektinių pasiūlymų suvestinė, kurios formą rengia sekretoriatas, ir kiti regiono plėtros tarybos darbo reglamente nustatyti ir (ar) klausimo dėl regiono projektų sąrašo sudarymo svarstymui reikalingi dokumentai.

83. Kartu su regiono sąrašo projektu regiono plėtros tarybai pateikiami projektinių pasiūlymų, kurie vertinimo metu buvo įvertinti, kaip neatitinkantys nustatytų kriterijų, projektinių pasiūlymų dėl regionų projektų įgyvendinimo vertinimo išvadų skenuotos kopijos.

 

5 skirsnis. REGIONO PROJEKTO SĄRAŠŲ SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS

 

84. Regiono plėtros taryba, vadovaudamasi atitinkamo regiono plėtros planu, KPP, šiomis Taisyklėmis, Agentūros pateiktomis projektinių pasiūlymų atrankos kontrolės vertinimo išvadomis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir patvirtintais specialiaisiais ir bendraisiais projektų atrankos kriterijais bei atsižvelgdama į sekretoriato patvirtintą projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą, įvertinusi projektinius pasiūlymus ir jų reikšmę regiono plėtrai, ne vėliau kaip  iki Taisyklių 40 punkte nustatytos datos svarsto prioritetinio ir rezervinio regiono projektų sąrašų projektus ir savo sprendimu tvirtina juos 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui sudarydama regionų projektų sąrašus pagal Priemonės pirmąją VS (kodas 7.2) ir antrąją VS (kodas 7.6). 

85. Regiono plėtros tarybai apsvarsčius projektinius pasiūlymus, jie prioritetiniame ir rezerviniame regiono projektų sąraše išdėstomi pirmumo tvarka, kaip nurodyta šių Taisyklių 75 punkte.

86. Regiono plėtros tarybai patvirtinus regiono projektų sąrašus, sekretoriatas ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo dienas informuoja Ministeriją, Agentūrą ir Vidaus reikalų ministeriją apie regiono plėtros tarybos sprendimą, pridėdama patvirtintų prioritetinio ir rezervinio regiono projektų sąrašų ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinti prioritetinis ir rezervinis regiono projektų sąrašai, kopijas. Agentūrai papildomai siunčiama projektinių pasiūlymų ir jų priedų bei projektinių pasiūlymų vertinimo išvadų kopijos. Sekretoriatas paskelbia prioritetinį ir rezervinį regiono projektų sąrašus Regioninės plėtros departamento interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt.

87. Regiono plėtros tarybos patvirtinti regiono projektų sąrašai negali būti laikomi galutiniu sprendimu finansuoti projektą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų bendrojo finansavimo paramos lėšų. Galutinį sprendimą dėl regiono projekto finansavimo priima Ministerija, vadovaudamasi šių Taisyklių XIII skirsnyje nustatyta tvarka, prieš tai atlikus paramos paraiškų ir jų priedų vertinimo procedūras.

88. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukiami į prioritetinį regiono projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką projektui finansuoti.

89. Sekretoriatas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo regiono projektų sąrašų patvirtinimo galimiems pareiškėjams išsiunčia raštą, kuriuo informuoja apie regiono projektų sąrašo patvirtinimą ir pasiūlo pagal projektiniame pasiūlyme ir regiono projektų sąraše nustatytą paraiškos teikimo datą pateikti paraišką (-as) patvirtintajam projektiniam pasiūlymui įgyvendinti. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms nuo pranešimo išsiuntimo paštu registruotu laišku dienos arba įteikus jį galimam pareiškėjui pasirašytinai.

 

6  skirsnis. REGIONŲ PROJEKTŲ SĄRAŠŲ KEITIMAS

 

90. Regiono plėtros taryba gali keisti patvirtintus prioritetinį ir rezervinius regiono projektų sąrašus išbraukiant regionų projektus iš prioritetinio regiono projektų sąrašo ir (arba) įrašant naujus projektus iš rezervinio regiono projektų sąrašo esant bent vienai iš išvardytų sąlygų:

90.1. pareiškėjas nepateikia paraiškos Agentūrai pagal Paraiškų priėmimo grafike nustatytą kvietimo teikti paraiškas laikotarpį;

90.2. pareiškėjas atsiima paraišką ir nutraukiamas paraiškos vertinimas;

90.3. projekto vertinimo metu Agentūra priima spendimą atmesti paramos paraišką;

90.4. Ministerija priima sprendimą nefinansuoti projekto;

90.5. Agentūra, Ministerija ir (arba) kita valstybės institucija pagal jai Lietuvos Respublikos teisės aktuose suteiktą kompetenciją pripažįsta sprendimą dėl projekto finansavimo netekusiu galios ar priima sprendimą nutraukti paramos sutartį.

91. Esant Taisyklių 90 punkte nurodytoms aplinkybėms, Agentūra informuoja sekretoriatą, kad regiono projektas būtų išbrauktas iš prioritetinio regiono projektų sąrašo. Vietoj išbraukto regiono projekto į prioritetinį regiono projektų sąrašą iš rezervinio regiono projektų sąrašo gali būti perkeliamas (-i) aukščiausioje pirmumo vietoje esantis (-ys) projektinis (-iai) pasiūlymas (-ai), jeigu jo (-ų) prašoma paramos suma neviršija konkretaus regiono lėšų limito.

92. Rezerviniame regiono projektų sąraše esančius pareiškėjus sekretoriatas apie tai informuoja raštu ir paklausia, ar jų pateiktą projektinį pasiūlymą įtraukti į prioritetinį regiono projektų sąrašą (informacinis pranešimas turi būti išsiųstas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Agentūros siūlymo išbraukti regiono projektą iš prioritetinio regiono projektų sąrašo, gavimo dienos).

93. Jeigu pareiškėjas raštu sutinka (sutikimas gali būti atsiųstas el. paštu), jo pateiktas projektinis pasiūlymas įtraukiamas į prioritetinį regiono projektų sąrašą.

94. Jeigu pareiškėjas raštu nesutinka arba neatsiunčia jokio sprendimo, projektinis pasiūlymas išbraukiamas iš rezervinio regiono projektų sąrašo.

95. Regiono projektų sąrašai keičiami redaguojant regiono projektų sąrašus ir patvirtinant naujas regiono projektų sąrašų redakcijas. Patvirtintos naujos regiono projektų sąrašų redakcijos paskelbiamos ir apie jas informuojama Taisyklių 86 punkte nustatyta tvarka.

96. Regiono projektų sąrašas keičiamas taip, kad Regiono projektų sąraše esančių regiono projektų lėšų suma neviršytų paramos regionui limito.

97. Projektai iš rezervinio regiono projektų sąrašo gali būti perkeliami į prioritetinį regiono projektų sąrašą ir galutinis prioritetinis regiono projektų sąrašas turi būti sudarytas ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

98. Pareiškėjai, kurių projektai iš rezervinio regiono projektų sąrašo įtraukiami į prioritetinį regiono projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo patvirtintos naujos prioritetinio regiono projektų sąrašo redakcijos.

 

7 skirsnis. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS IR KITŲ PRIEMONĖS ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ KONTROLĖS VERTINIMAS

 

99.  Agentūra atlieka projektinių pasiūlymų atrankos kontrolės vertinimą šių Taisyklių ir Agentūros patvirtintų  darbo tvarkos aprašų nustatyta tvarka.

100.  Agentūra be projektinių pasiūlymų atrankos kontrolės vertinimo kontroliuoja kitų Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir regionų plėtros taryboms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ 3.11 ir 3.12 papunkčiuose pavestų Priemonės administravimo funkcijų atlikimą. Agentūra su Regioninės plėtros departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos pasirašo bendradarbiavimo sutartį, kurioje nustatoma atitinkamos institucijos pareigos ir atsakomybė, susijusi su jai pavestomis Priemonės  administravimo funkcijomis ir kita informacija, kaip nustatyta Administravimo taisyklių 162 punkte.

101. Sekretoriatas, po vertinimo išvados patvirtinimo,  ne vėliau  infrastruktūros dąpateikia  siunčia ją Agentūrai kontrolės vertinimui, ir iki 2016 m. gruodžio 15 d. teikia sudarytus regiono projektų sąrašų projektus, projektinių pasiūlymų ir jų priedų bei projektinių pasiūlymų vertinimo išvadų kopijas, įskaitant projektinių pasiūlymų, kurie vertinimo metu buvo įvertinti, kaip neatitinkantys nustatytų kriterijų (kurie nebuvo pateikti iki 2016 m. gruodžio 15 d.), Agentūrai kontrolės vertinimui.

102. Sekretoriatas, Agentūros atstovo (- ų) prašymu gali išsiųsti papildomą informaciją apie regiono projektų sąrašų pagal Priemonę svarstymą ir tvirtinimą: projektinių pasiūlymų ir jų priedų kopijas, susirašinėjimo su pareiškėjais dokumentų kopijas, kitą Agentūros atstovo (- ų) prašomą informaciją ir atsakyti į Agentūros atstovų pateiktus klausimus.

102.1.  Agentūros atstovas (-ai) atlikęs (-ę) projektinių pasiūlymų atrankos kontrolės vertinimą, sekretoriatui iki 2017 m. sausio 13  d. pateikia vieną iš sprendimų:

102.2. patvirtinimą, kad Agentūra neturi pastabų dėl projektų vertinimo;

102.3. informaciją, kad Agentūra nustatė projektų vertinimo pažeidimų;

102.4. kitą sprendimą.

103.  Jeigu Agentūra informuoja sekretoriatą apie nustatytus projektų vertinimo pažeidimus, turi būti stabdomas regionų projektų sąrašų pagal Priemonę tvirtinimas. Agentūros pranešime taip pat nurodoma informacija apie veiksmus, kurių sekretoriatas turi imtis, kad regionų projektų sąrašų pagal Priemonę tvirtinimo procesas galėtų būti atnaujintas. 

 

xi skyrius

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO ir vertinimo TVARKA

 

104.  Pareiškėjas, kurio projektas įtrauktas į regiono plėtros tarybos patvirtintą regiono projektų sąrašą, siekdamas gauti finansavimą, turi užpildyti paramos paraišką projektui finansuoti. Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių 5 priede ir skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt.

105. Paramos paraiška ir dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir jų priedai nepriimami.

106. Paramos paraiška ir jos priedai turi būti pateikti spausdintine forma (užpildyti ir išspausdinti). Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

107.  Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, šie dokumentai taip pat gali būti pateikiami ir per ŽŪMIS. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.

108. Paramos paraiškos registruojamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

109. Užregistravus paramos paraišką, atliekamas paraiškų vertinimas. Paraiškų vertinimą sudaro du etapai:

109.1. administracinės atitikties tikrinimas;

109.2.  paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimas.

110.  Administracinės atitikties tikrinimas ir paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimas  atliekami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKA

 

111.  Projektų atranka pagal Priemonę atliekama regiono projektų planavimo būdu (atrenkant, vertinant projektinius pasiūlymus ir sudarant regiono projektų sąrašus), vadovaujantis Taisyklių X skyriuje nustatytais reikalavimais ir tvarka.

 

XIII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS

 

112. Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijos projektų atrankos komitetui (toliau – Komitetas);

113. Komitetas svarsto projektus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir (arba) nefinansuotinų projektų. Vadovaujantis Komiteto rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priima ministras ar jo įgaliotas asmuo. Ministerija apie galutinį sprendimą informuoja Agentūrą per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

114. Gavusi sprendimą iš Ministerijos skirti paramą, Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, rengia paramos sutartį.

115. Priimant sprendimą dėl paramos skyrimo turi būti užtikrinama, kad, sudarius paramos sutartis, nebūtų viršyta Priemonei nustatyta projektams finansuoti skirta paramos lėšų suma ir lėšų limitas konkrečiam regionui nustatytas Metodikoje.

116. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

 

XIV SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

117. Paramos gavėjas po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paramos sutartyje nustatytu periodiškumu, teikia nustatytos formos mokėjimo prašymą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

118. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo teikimo terminą ar pakeisti paramos objektų paskirstymą tarp paramos dalių, jis iki paramos sutartyje nustatyto atitinkamo termino pabaigos turi Agentūrai pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo arba dėl paramos objektų paskirstymo tarp paramos dalių (sutarties keitimo). Agentūrai priėmus sprendimą atidėti mokėjimo prašymo teikimo terminą, Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka keičiama paramos sutartis.

119. Paramos gavėjas gali pateikti iki 5 (penkių) mokėjimo prašymų (įskaitant avansinį ir galutinį mokėjimo prašymus).

120. Šiai priemonei taikomas išlaidų kompensavimo, išankstinio finansavimo (išankstinis sąskaitų apmokėjimas), išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos arba išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas, kai avansas yra EK tinkamos deklaruoti išlaidos.

121. Kai taikomas išankstinis finansavimas (išankstinis sąskaitų apmokėjimas):

121.1. jis atliekamas po projekto ar jo dalies įgyvendinimo, tačiau iki faktiško nupirktų prekių, paslaugų ar darbų sąskaitų apmokėjimo, paramos gavėjas, apmokėjęs nuosavo indėlio dalį, su mokėjimo prašymu (pridedant reikalaujamus, įskaitant nuosavo indėlio apmokėjimo įrodymo, dokumentus) deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas.

121.2. Agentūra, atlikusi vertinimą ir nenustačiusi pažeidimų, sąskaitose nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas apmoka paramos gavėjui Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

121.3. paramos gavėjas, gavęs paramos lėšas, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pervesti jas paslaugų teikėjui, prekių tiekėjui ar rangovui, iš karto pervedus lėšas, išsiųsti Agentūrai pranešimą apie apmokėjimą, pridėdamas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.

121.4. paramos gavėjui per nustatytą laikotarpį Agentūrai nepateikus pranešimo apie patirtų išlaidų apmokėjimą ir apmokėjimo įrodymo dokumentų, Agentūra netvirtina kitų vėliau paramos gavėjo teikiamo (-ų) mokėjimo prašymo (-ų). Šios išlaidos deklaruojamos EK kaip tinkamos išlaidos bendrai finansuoti iš EŽŪFKP tik po to, kai Agentūra patikrina, kad paramos gavėjas visiškai atsiskaitė su paslaugų teikėju, prekių tiekėju arba rangovu.

122. Avanso dydis paramos gavėjui negali būti didesnis nei:

122.1. 20 (dvidešimt) proc. nuo sprendime skirti paramą nurodytos paramos sumos.

122.2. 40 (keturiasdešimt) proc. nuo sprendime skirti paramą nurodytos paramos sumos, jeigu paramos gavėjas pateikia finansinės arba lygiavertės institucijos išduotą garantinį raštą dėl avanso draudimo, atitinkančio 100 (šimtą) proc. avanso sumos.

123.  Gavęs avansą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą ir pirmąjį mokėjimo prašymą teikia vienu iš šiose Taisyklėse nustatytų būdų Agentūrai ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 3 mėnesius nuo avanso gavimo dienos paramos gavėjas nepradeda įgyvendinti projekto ir nepatiria išlaidų, jis, praėjus 3 mėnesiams, per 5 darbo dienas, privalo grąžinti avansą Agentūrai.

124.  Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

125.  Mokėjimo prašymo teikimo, administravimo ir paramos lėšų išmokėjimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

xv skyrius

SANKCIJOS

 

126.  Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos. Taikomos tokios sankcijos: paramos sumažinimas, paramos teikimo sustabdymas ir (arba) nutraukimas, sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos; apribojimas teikti paraiškas; kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo. Sankcijos taikomos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

127.  Priemonei taikomos specialiosios sankcijos:

127.1. nepradėjus įgyvendinti projekto (netenkinant Taisyklių 14.1 papunktyje numatytų darbų pradžios kriterijų) per 6 (šešis) mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, paramos sutartis nutraukiama;

127.2. parama neskiriama ir paramos sutartis nutraukiama, jei paramos gavėjas kartu su pirmuoju (ne avansiniu) mokėjimo prašymu nepateikia patvirtinto techninio darbo projekto ir (arba) supaprastinto darbo projekto, ir (arba) tvarkybos darbų projekto, ir (arba) leidimo atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus, ir statybą leidžiančio dokumento;

127.3. paramos dalis susigrąžinama, kai, Agentūrai pareikalavus, paramos gavėjas nepateikia dokumentų, kuriais deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, bei išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų. Tokiu atveju susigrąžinama tokia paramos dalis, už kurią paramos gavėjas nepateikė reikalingų dokumentų.

 

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

128. Paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimas ir tinkamumo skirti paramą vertinimas, administravimas, paramos lėšų išmokėjimas, ataskaitų teikimas, projektų įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas, apskundimo tvarka atliekama Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

129.  Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos. 

130. Pasikeitus šioms Taisyklėms nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai pakeitimo įsakyme numatyta kitaip.

 

______________


 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų  programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo forma)

 

_________________________________

(projektinio pasiūlymo teikėjo pavadinimas)

 

PRIEMONĖS ,,PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS DĖL REGIONO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

 

_________ Nr. ______

(data)              

 

 

Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma lėšų, pavadinimas. Rekomenduojama pavadinimą pasirinkti trumpą ir aiškų, nusakantį projekto pagrindinę idėją.

(Galimas simbolių skaičius – 150)

 

I. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ

 

Pareiškėjo pavadinimas

Nurodomas projektinį pasiūlymą teikiančio juridinio asmens pavadinimas (pagall juridinio asmens registravimo pažymėjimą).

Pareiškėjo rekvizitai

Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto indeksas, vietovė)

Telefonas

Faksas

El. pašto adresas

Pareiškėjo vadovas/atsakingas asmuo

Vardas

Pavardė

Pareigos

Telefonas

Faksas

El. pašto adresas

Kontaktinis asmuo

Vardas

Pavardė

Pareigos

Telefonas

El. pašto adresas

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie projektinio pasiūlymo administravimo eigą?

PASTABA. Užpildykite, pažymėdami langelį ženklu „X“.

Paštu

Elektroniniu paštu

 

 

II. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

 

Programos priemonės veiklos srities kodas

□ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

 

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“

Planuojama projekto įgyvendinimo vieta

 

(Nurodoma apskritis, savivaldybė, seniūnija ir gyvenamoji vietovė (-ės), kurioje (-se) planuojama vykdyti projekto veiklas)

Numatoma projekto vertė su PVM (Eur)

 

Numatoma projekto pasiūlymo vertė be PVM (Eur)

 

Prašoma paramos lėšų suma (Eur)

Nurodoma bendra prašoma paramos suma nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Numatoma projekto pradžia

 Įrašoma planuojama projekto pradžia (metai/mėnesiai).

Numatoma projekto pabaiga

Įrašoma planuojama projekto pabaiga (metai/mėnesiai).

Preliminari projekto trukmė

Įrašomas planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, t. y. per kiek mėnesių pasirašius sutartį bus pabaigtos vykdyti visos projekto veiklos.

 

 

III. PROJEKTO TRUMPAS APRAŠYMAS (SANTRAUKA)

 

Projekto esmė

Trumpai ir glaustai pateikiama numatomo projekto esmė aprašant pagrindinius su projektu susijusius aspektus:

●    nurodoma problema (-os), kurią (-ias) siekiama spręsti įgyvendinant projektą, ir problemos aktualumas pagrindžiamas statistiniais duomenimis;

●    nurodomi konkretūs problemos (-ų) sprendimo būdai;

●    pateikiamas projekto poreikio pagrindimas atsakant, kaip ir kodėl verta investuoti lėšas į šį projektą;

●    nurodomos tikslinės grupės ir jų poreikiai. Aprašoma, kaip projektas prisidės prie tikslinės grupės situacijos pagerinimo (taikoma, jei projektas skirtas konkrečioms tikslinėms grupėms);

●    aprašoma projekto pridėtinė vertė;

●    išskiriamos pagrindinės stipriosios projekto ypatybės, t. y. kodėl projektas yra įdomus ir patrauklus (inovatyvumas, idėjos naujumas, kūrybiškumas, nestandartinis problemos sprendimas ir pan.) arba kodėl projektas yra naudingas ir (arba) būtinas.

(Galimas simbolių skaičius – 3.000)

 

 

IV. Projekto poreikio pagrindimas ir įgyvendinimo alternatyvos

1. Projekto idėjos pagrindimas

 

Eil. Nr.

Pagrindimas

Aprašymas

I

II

III

1.

Projekto tikslas

Glaustai suformuluojamas pagrindinis projekto tikslas aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y. ko siekiama įgyvendinant projektą, kokia kaimui aktuali problema yra sprendžiama ir kokiu būdu. Projekto tikslas turi prisidėti prie Taisyklių III skyriuje nurodyto ES kaimo plėtros politikos prioriteto ir jo tikslinės srities įgyvendinimo, ES kaimo plėtros politikos horizontaliojo ir (arba) kompleksinio tikslo. Galimas simbolių skaičius – 300)

2.

Esamos situacijos (aplinkos) analizė

Aprašomos projekto atsiradimo prielaidos, infrastruktūros būklė, įvertinami turimi ištekliai, nurodomi trūkstami pajėgumai

3.

Problema ir projekto poreikio pagrindimas

Išskiriama ir aprašoma esminė problema, kuriai spręsti rengiamas projektas, pagrindžiamas poreikis ir būtinumas

4.

Tikslinės grupės ir jų poreikiai

Nurodomos tikslinės grupės ir jų poreikiai bei aprašoma, kaip projektas prisidės prie tikslinių grupių situacijos pagerinimo

5.

Sritys, kurias apima projektas (socialinė, kultūrinė, ekonominė, aplinkosauginė ir kt. )

Nurodomos sritys, kurias apima projektas

 

2. Problemos sprendimo alternatyvų aprašymas

 

Vertinimo aspektai

I alternatyva: projektas įgyvendinamas visa apimtimi

II alternatyva: projektas įgyvendinamas iš dalies

III alternatyva: projektas nėra įgyvendinamas

Techninis

Įvertinama ir aprašoma kiekviena iš alternatyvų techniniu aspektu, įvertinama, planuojamos įsigyti įrangos, įrenginių techninė suderinamumo galimybė su turimais infrastruktūros techniniais parametrais.

Įgyvendinimo rizikingumas

Projekto įgyvendinimo ir rezultatų pasiekimo rizikos (vidinės ir išorinės) įvertinimas ir aprašymas dėl kiekvienos alternatyvos.

Nauda

Įvertinama ir aprašoma, kokią naudą duos kiekvienos iš alternatyvų įgyvendinimas, koks bus naudos mastas, naudos gavėjų skaičius.

Rezultatų praktinis pritaikomumas

Įvertinamas ir aprašomas kiekvienos iš alternatyvų planuojamų pasiekti rezultatų praktinis pritaikomumas.

Įgyvendinimo trukmė

Įvertinama ir nurodoma preliminari kiekvienos alternatyvos įgyvendinimo trukmė.

Finansinis

Įvertinamas ir nurodomas preliminarus kiekvienai alternatyvai įgyvendinti reikalingų investicijų poreikis.

Privalumai ir trūkumai

Įvertinami ir nurodomi kiekvienos alternatyvos privalumai bei trūkumai.

Kiti aspektai

Įvertinami ir aprašomi kiti aspektai.

Išvada

Išvada dėl problemos sprendimo alternatyvos pasirinkimo ir pasirinkimo pagrindimas.

 


 

3. Pasirinktos problemos sprendimo alternatyvos rezultatai ir poveikis

 

Eil. Nr.

Pagrindimas

Aprašymas

I

II

III

1.

Siektini rezultatai

Nurodyti realūs, aiškiai suformuluoti planuojami pasiekti rezultatai, per projekto įgyvendinimo laikotarpį.

2.

Prisidėjimo prie Priemonės ES kaimo plėtros politikos prioriteto ir jo tikslinės srities įgyvendinimo, ES kaimo plėtros politikos horizontaliojo ir (arba)  kompleksinio tikslo

Nurodomi konkretūs priemonės tikslai, prioritetas, prie kurių įgyvendinimo prisidės projektas, ir pagrindžiama, kaip projekto įgyvendinimas prie jų prisidės.

3.

Sinergija su kitais paramos fondais ir (ar) paramos priemonėmis

Pateikiama informacija, kaip projektas koreliuos su kitais paramos fondais ir (ar) priemonėmis. Aprašoma, kaip projekto įgyvendinimas gali padėti pasiekti kitų paramos fondų ir (ar) priemonių siektinus rezultatus (arba atvirkščiai).

4.

Projekto poveikis pagerinant viešųjų paslaugų teikimą

Aprašoma, kaip projektas prisidės pagerinat kaimo gyventojų galimybes pasinaudoti viešosiomis paslaugomis. Pateikiamas palyginimas su esama situacija, pateikiant konkrečius kiekybinius rodiklius bei jų pokytį. 

5.

Projekto poveikis mažinant socialinę atskirtį

Aprašoma, kaip projektas prisidės padidinant sanglaudą tarp atskirų Lietuvos regionų, miestų ir kaimo. Pateikiamas palyginimas su esama situacija, pateikiant konkrečius kiekybinius rodiklius bei jų pokytį (pvz., registruotų gyventojų skaičius, dirbančiųjų procentinis padidėjimas, socialines pašalpas gaunančių asmenų mažėjimas ir kt.).

6.

Projekto poveikis gyvenamajai aplinkai

Aprašoma, kaip projektas prisidės pagerinant gyvenamąją aplinką kaime. Pateikiamas palyginimas su esama situacija, pateikiant konkrečius kiekybinius rodiklius bei jų pokytį (pvz., sumažėjęs triukšmo poveikis gyvenamajai aplinkai vertinamas pagal higienos normas ir kt.).

7.

Projekto poveikis vietovės patrauklumui investicijoms

Aprašoma, kokį poveikį projektas turės investicinei aplinkai kaime. Pateikiamas palyginimas su esama situacija, pateikiant konkrečius kokybinius aspektus, kurie keisis dėl projekto įgyvendinimo ir (ar) kiekybinius rodiklius bei jų pokytį.

8.

Projekto (investicijų) tęstinumo užtikrinimas pateikiama informacija apie numatomus finansavimo šaltinius skirtus projekto rezultatų išlaikymui bei nurodoma, kas bus atsakingas už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą. (pvz., numatoma, kad 5 metus po projekto užbaigimo savivaldybės skirs finansavimą projekto metu sutvarkyto pastato išlaikymui ir kt.).

 


 

4. Pasirinktos problemos sprendimo alternatyvos įgyvendinimo rizikų aprašymas

 

Eil. Nr.

Rizikos pavadinimas

Rizikos detalizavimas

Priemonės rizikai valdyti

1.

Statybos rizika

Rizika detalizuojama (pvz., galimos statybų rizikos atsiradimo priežastys gali būti susijusios su projektavimo klaidomis, vėlavimu atlikti statybos darbus, statybos darbų neatitikinimas normatyviniams reikalavimams ir standartams ir kt.), aprašoma jos atsiradimo priežastis ir galimas poveikis projektui.

Nurodomos priemonės, kurių pareiškėjas imsis nurodytai rizikai valdyti, ir joms įgyvendinti reikalingi ištekliai (pvz., siekiant išvengti projektavimo klaidų bus atlikta profesionali techninio projekto ekspertizė samdant reikiamus ekspertus ir kt.).

2.

Tinkamumo rizika

Rizika detalizuojama (pvz., galimos tinkamumo rizikos atsiradimo priežastys gali būti susijusios su negebėjimu teikti projekte numatytos apimties ar kokybės paslaugų ir kt.), aprašoma jos atsiradimo priežastis ir galimas poveikis projektui.

Nurodomos priemonės, kurių pareiškėjas imsis nurodytai rizikai valdyti, ir joms įgyvendinti reikalingi ištekliai (pvz., siekiant išvengti netinkamai numatytos paslaugų teikimo apimties bus pasitelkti ekspertai, turintys praktinės atitinkamų paslaugų teikimo patirties ir kt.).

3.

Paklausos rizika

Rizika detalizuojama (pvz., galimos paklausos rizikos atsiradimo priežastys gali būti susijusios su vartotojų skaičiaus, pajamų dydžio kitimu ir kt.), aprašoma jos atsiradimo priežastis ir galimas poveikis projektui.

Nurodomos priemonės, kurių pareiškėjas imsis nurodytai rizikai valdyti, ir joms įgyvendinti reikalingi ištekliai (pvz., siekiant išvengti netinkamai numatyto galimo vartotojų skaičiaus bus atliekamas vartotojų rinkos tyrimas ir kt.).

4.

Makroekonominės situacijos pasikeitimo rizika

Rizika detalizuojama (pvz., galimos makroekonominės situacijos pasikeitimo rizikos atsiradimo priežastys gali būti susijusios su infliacijos augimu, energijos kainos kitimu ir kt.), aprašoma jos atsiradimo priežastis ir galimas poveikis projektui.

Nurodomos priemonės, kurių pareiškėjas imsis nurodytai rizikai valdyti, ir joms įgyvendinti reikalingi ištekliai (pvz., siekiant išvengti žymaus projekto išlaidų padidėjimo dėl energetinių išteklių kainos padidėjimo, bus numatyti alternatyvūs apsirūpinimo energetiniais ištekliais šaltiniai ir kt.).

5.

Projekto tęstinumo rizika

Rizika detalizuojama (pvz., galimos rizikos atsiradimo priežastys gali būti susijusios su sukurtų projekto rezultatų netinkamu naudojamu ir kt.), aprašoma jos atsiradimo priežastis ir galimas poveikis projektui.

Nurodomos priemonės, kurių pareiškėjas imsis nurodytai rizikai valdyti, ir joms įgyvendinti reikalingi ištekliai (pvz., siekiant išvengti, sukurtų projekto rezultatų netinkamo naudojamo aiškiai apibrėžti projekto rezultatų paskirtį, naudojimo ribas.

6.

...

...

...

 

V. Projekto loginė struktūra

1.   Projekto uždaviniai, veikla (-os), jų trukmė, vertė ir, fiziniai rodikliai

 

Nr.

Uždaviniai

Nr.

Projekto veiklos

Projekto veiklos aprašymas

Veiklos trukmė

Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai

Preliminarios išlaidos

Išlaidų pagrindimas

1.

 Nurodomi projekto uždaviniai, spręstini nurodytam projekto tikslui pasiekti.

(Galimas simbolių skaičius – 400).

1.1.

Nurodomos projekto veiklos. Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje. (pvz., kelio rekonstravimas)

(Galimas simbolių skaičius – 400).

Aprašoma kiekviena projekto veikla, ją pagrindžiant. (Galimas simbolių skaičius – 10 000).

Trukmė mėnesiais ir pradžios bei pabaigos datos.

Nurodoma, kas bus pasiekta įvykdžius konkrečią veiklą. Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai – kiekybiškai išmatuojamas įgyvendintos projekto veiklos rezultatą (pvz., išasfaltuotas 4 km kelio ruožas).

Nurodoma suma su PVM, Eur.

Pagrindžiamas nurodomų išlaidų poreikis, jų apskaičiavimo būdas, dokumentai, kuriais remiantis buvo apskaičiuotos planuojamos išlaidos, ir kita svarbi informacija.

(Galimas simbolių skaičius – 1 000).

1.2

 

 

 

 

 

 

2.

 

2.1

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

3.

 

3.1

 

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Preliminarus projekto biudžetas

 

Nr.

Išlaidų kategorijos

Veiklų, su kuriomis susijusios išlaidos, nr.

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM, Eur

Išlaidų pagrindimas

Projekto įgyvendinimo metai

N metai

N+1 metai

N+(n) metai

1.

Statyba, atnaujinimas (modernizavimas) rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai

 

 

 

 

 

 

1.1.

Nurodomos projekto išlaidų pavadinimas. Skirtingos išlaidos nurodomos atskiroje eilutėje

Nurodomas projekto veiklos, su kuriomis susijusios išlaidos, numeris nurodytas lentelėje „Projekto uždaviniai, veikla (-os), jų trukmė, vertė ir, fiziniai rodikliai“.

Nurodoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM, Eur.

Pagrindžiamas nurodomų išlaidų poreikis, jų apskaičiavimo būdas, dokumentai, kuriais remiantis buvo apskaičiuotos planuojamos išlaidos, ir kita svarbi informacija.

(Galimas simbolių skaičius – 1 000).

Nurodoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų dalis su PVM, Eur, kuri bus patiriama pirmais projekto įgyvendinimo metais.

Nurodoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų dalis su PVM, Eur, kuri bus skiriama antrais projekto įgyvendinimo metais.

Nurodoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų dalis su PVM, Eur, kuri bus skiriama n-aisiais projekto įgyvendinimo metais.

1.2.

(...)

 

 

 

 

 

 

2.

Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

 

 

 

 

 

 

2.1.

(...)

 

 

 

 

 

 

3.

Bendrosios išlaidos

 

 

 

 

 

 

3.1.

Atlyginimas architektams, inžinieriams, konsultantams, už konsultacijas

 

 

 

 

 

 

3.2.

Viešinimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

3.3.

(...)

 

 

 

 

 

 

C

Visos išlaidos (1+2+3)

 

 

 

 

 

 

 

VI. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iš nurodytų finansavimo šaltinių turi atitikti projekto vertę su PVM)

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma, eurais

1

2

1. Paramos lėšos

 

1.1+1.2 Nurodoma prašoma skirti projektinio pasiūlymo finansavimo lėšų suma.

1.1. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) lėšos

 

Nurodoma prašoma skirti EŽŪFKP lėšų suma.

1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos

 

Nurodoma prašoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

2. Pareiškėjo lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas 

2.1. Viešosios lėšos

 

2.1.1+2.1.2+2.1.3 Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas  iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ar kitų viešųjų lėšų šaltinių.

2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

2.1.2. Savivaldybių biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžeto lėšos.

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas  ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai.

2.2. Privačios lėšos

 

2.2.1+2.2.2 nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas  iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių.

2.2.1. Nuosavos lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra nuosavos lėšos.

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas  ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola.

3. Iš viso

 

1+2 Nurodoma bendra projekto išlaidų suma. 1 ir 2 punktų suma turi sutapti su bendra išlaidų suma, nurodyta projektinio pasiūlymo dalyje „Preliminarus projekto biudžetas“.

 

 

VII. DUOMENYS APIE KITAS SU PROJEKTINIU PASIŪLYMU SUSIJUSIAS LĖŠAS, GAUTAS / GAUNAMAS IŠ KITŲ ES FONDŲ IR KITŲ VIEŠŲJŲ LĖŠŲ

 

Susijusio projekto pavadinimas

Finansavimo lėšų šaltinis 

Finansavimo suma, eurais

Sąsaja su projektu, dėl kurio teikiamas projektinis pasiūlymas

 

 

 

 

 

Pažymiu, kad projektiniame pasiūlyme numatomos įgyvendinti veiklos, kurioms prašoma skirti EŽŪFKP fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės/savivaldybių biudžeto lėšų, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų šaltinių, jei teikiamas projektas bus įtrauktas į ____________________regiono projektų sąrašą.

 

VIII. INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI BENDRIESIEMS TINKAMUMO REIKALAVIMAMS ĮVERTINTI

 

Nr.

Kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

1.

Projekto atitiktis ES kaimo plėtros politikos prioritetui „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ ir jo tikslinei sričiai „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“

(...) – projekto tikslai ir uždaviniai, kurie atitinka nurodytą prioritetą, jo tikslinę sritį;

(...) – konkrečios projekto veiklos, prisidedančios prie prioriteto ir jo tikslinės srities pasiekimo

1.  

Projekto atitiktis ES kaimo plėtros politikos horizontaliajam tikslui ,,užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti“  ir (arba) ES kompleksiniam tikslui ,,Aplinkos apsauga“

(...) – projekto tikslai ir uždaviniai, kurie atitinka nurodytą horizontalųjį ar kompleksinį tikslą;

(...) – konkrečios projekto veiklos tikslui pasiekti

2.  

Projekto atitiktis regiono plėtros planui

Nurodyti, ar projektas atitinka ir yra suderinamas su regiono plėtros plane numatytais strateginiais tikslais, uždaviniais, priemonėmis (nurodant konkretaus strateginio plano punktą ir pavadinimą)

3.  

Projekto atitiktis savivaldybės strateginiam plėtros planui

Nurodyti, ar projektas atitinka ir yra suderinamas su savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, tikslais ir uždaviniais (nurodant konkretaus strateginio plėtros plano punktą ir pavadinimą)

5.

Planuojamų veiklų atitiktis Taisyklių IV skyriuje nustatytoms remiamoms veikloms

Nurodoma konkreti veikla atitinkanti Taisyklėse numatytą veiklą

6.

Vertinama, ar projekto veiklos bus vykdomos tinkamoje teritorijoje, kaip nurodyta Taisyklių 13.7 papunktyje

Nurodoma projekto įgyvendinimo teritorija

7.

Vertinama, ar užtikrinamas tinkamas ir pakankamas projekto finansavimo šaltinis

Pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas, banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis ar kitas dokumentas, kuriame patvirtinama pareiškėjo galimybės sumokėti numatytą projekto išlaidų dalį

 

IX. INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI SPECIALIESIEMS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI:

 

1. Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (Pateikiama informacija, pagrindžianti projekto atitiktį specialiesiems projektų atrankos kriterijams):

 

1.1. Marijampolės regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu sutvarkyta avarinės būklės ar galimos avarinės būklės požymius turinti viešoji infrastruktūra

Pateikiami dokumentai pagrindžiantys atitiktį atrankos kriterijui ir parengti vadovaujantis Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka, patvirtinta  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 ,,Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ patvirtinimo“:

-     statinio ekspertizės aktas;

-     statinio pripažinimo avariniu aktas;

Projektinis pasiūlymas ir statinio ekspertizės aktas ir (arba) statinio pripažinimo avariniu aktas

2.

Projektas prisideda prie gyvenimo kokybės, laisvalaikio, sporto ar kultūrinės veiklos bei užimtumo skatinimo kaime (tam skirta ne mažiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų)

Nurodykite, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

3.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims)

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

 

1.2. Utenos regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

2.

Projekte numatyta paviršinio ar gruntinio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas, geriamojo vandens tiekimo, vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas

Nurodykite, ar įgyvendinant projekte numatytas veiklas, yra bent 1 veikla, skirta paviršinio ar gruntinio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimui ir (arba) atnaujinimui, geriamojo vandens tiekimo, vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimui ir (arba) atnaujinimui ir nurodykite jos pavadinimą.

Projektinis pasiūlymas

3.

Projekte numatytas pastatų ir (arba) viešųjų erdvių tvarkymas, kuriuose planuojama vykdyti veiklas, įvardytas bendruomenių inicijuotose Vietos plėtros strategijose.

Nurodykite, ar įgyvendinant projekte numatytas veiklas, yra bent 1 (viena) veikla, skirta pastatų ir (arba) viešųjų erdvių tvarkymui, kuriuose planuojama vykdyti veiklas, įvardytas bendruomenių inicijuotose Vietos plėtros strategijose (toliau –VPS).

Pateikiama VPS dalies ištraukos kopija, patvirtinta vietos veiklos grupės vadovo, kurioje nurodytos planuojamos vykdyti veiklos regioniniu projektu  planuojamuose tvarkyti objektuose.

Projektinis pasiūlymas; VPS dalies ištraukos kopija

4.

Projekte numatytas vietinių reikšmės kelių ar jų atkarpų ir (arba) pėsčiųjų ir (arba) dviračių takų ar jų atkarpų gerinimas (įskaitant naujų dviračių takų tiesimą) iki gyventojų lankomų objektų (universalių daugiafunkcinių paslaugų centrų, ambulatorijų, bendruomenės namų, poilsio ir sporto infrastruktūros objektų, kapinių).

Nurodykite, ar įgyvendinant projekte numatytas veiklas yra bent 1 (viena) veikla, skirta vietinių reikšmės kelių ar jų atkarpų ir (arba) pėsčiųjų, ir (arba) dviračių takų ar jų atkarpų gerinimui iki gyventojų lankomų objektų.

Pateikiama: planuojamo rekonstruoti kelio ar jo ruožo (įskaitant pėsčiųjų ir (arba) dviračių takus ar jų atkarpas) žemėlapiai,  kuriuose pateikiama informacija, ar planuojama vystyti kelių infrastruktūra eina iki nurodytų gyventojų lankomų objektų.

Projektinis pasiūlymas; Pateikti žemėlapiai

 

1.3. Tauragės regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

 

Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra įstaiga, įmonė, institucija, bažnyčia ar kitas subjektas:

- vietovė, kurioje yra 1 (vienas) subjektas;

 - vietovė, kurioje yra 2 (du)  subjektai;

 - vietovė, kurioje yra 3 (trys) ar daugiau subjektų.

□ Taip □ Ne

 

 

 

 

 

□ Taip □ Ne

 

□ Taip □ Ne

 

□ Taip □ Ne

Nurodykite pateiktų subjektų pavadinimus.

Projektinis pasiūlymas;

VĮ Registrų centras http://www.registrucentras.lt/ ;

„Verslo žinios“ Lietuvos įmonių katalogas

http://rekvizitai.vz.lt/imones/ ;

Savivaldybių tinklalapiai – skiltis struktūra ir kontaktai

2.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims )

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

3.

Projekto investicijomis atnaujinama (tvarkoma, gerinama, rekonstruojama) esama viešoji infrastruktūra, nekuriant naujos

Pateikiamas nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas arba pareiškėjo apskaitos duomenų išrašas.

Projektinis pasiūlymas,  nekilnojamojo turto registro duomenys, pareiškėjo apskaitos duomenys

4.

Ar patvirtinate, kad projekto veiklomis atnaujintas ir (arba) sutvarkytas objektų, skaičius:

- 2 objektai

- 3 ir daugiau objektų

 

 

 

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

 

Nurodomi konkretūs infrastruktūros objektai. Pateikiamas nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, kuriame nurodyti konkretūs objektai arba pareiškėjo apskaitos duomenų išrašas.

Projektinis pasiūlymas,  nekilnojamojo turto registro duomenys, pareiškėjo apskaitos duomenys

5.

Projektu investuojama į kaimo vietovių inžinerinę arba susisiekimo infrastruktūrą

(geriamojo vandens tiekimo sistemas ar vandens kokybės gerinimo įrenginius arba paviršinio ar gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą arba vietinės reikšmės kelių, gatvių, jų atkarpų tiesimą ar rekonstravimą)

Nurodykite, ar įgyvendinant projekte numatytas veiklas, yra bent 1 veikla, skirta inžinerinei arba susisiekimo infrastruktūrai, nurodykite, kokia.

 

Projektinis pasiūlymas

 

1.4. Kauno regionas:

Eil.

Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu investuojama į veikiančių dienos centrų infrastruktūros ir (arba) paslaugų plėtrą

Dienos centro steigėjo pažyma, kad toks dienos centras vykdo veiklą (savivaldybė, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM ir pan.)

Projektinis pasiūlymas; Pažyma

2.

Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje, kurioje veikiančios (-ių) kaimo bendruomenės (-ių) narių skaičius ne mažesnis kaip:

- 100 narių

- 60 narių

 - 30 narių

(tuo atveju, jei veikia kelios bendruomenės – sumuojama visų bendruomenių narių skaičius)

□ Taip □ Ne

 

 

 

 

 

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

Pateikiamas bendruomenės (-ių) pirmininko (-ų) raštas (-ai), kuriame (-iuose) nurodomas bendruomenės narių skaičius.

Projektinis pasiūlymas;

http://www.bendruomenes.lt/subsites/sarasas;

Bendruomenės (-ių) pirmininko (-ų) raštas

3.

Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje, kurioje veikia ne mažiau kaip 3 viešojo administravimo įstaigos ir (arba) verslo paslaugų įmonės

Nurodykite ne mažiau kaip 3 viešojo administravimo įstaigas ir (arba) verslo paslaugų įmones (verslo paslaugų įmonės – įmonės, teikiančios paslaugas, o ne vykdančios gamybą).

Projektinis pasiūlymas; viešojo administravimo įstaigoms – registrų centro pažymėjimas; verslo paslaugų įmonėms – įstatai (kad juose nėra nurodyta gamybinės veiklos)

 

1.5. Panevėžio regionas:

Eil.

Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje, kurioje gyventojai, kurių pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra pensija, pašalpa, stipendija, valstybės išlaikymas, sudaro:

40 proc. ir daugiau gyvenamosios vietovės gyventojų skaičiaus

30–39 proc. gyvenamosios vietovės gyventojų skaičiaus

29–20 proc. gyvenamosios vietovės gyventojų skaičiaus

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Taip □ Ne

 

□ Taip □ Ne

 

□ Taip □ Ne

Projektinis pasiūlymas; Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų       surašymo duomenys http://osp.stat.gov.lt/detalioji-statistika

2.

Projektas skirtas jaunimo poreikiams tenkinti

Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

3.

Projektu    sudaromos    sąlygos vietovės kompleksinei   socialinei,   kultūrinei,   ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

 

1.6. Šiaulių regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu tvarkoma avarinės būklės ar galimos avarinės būklės požymius turinti viešoji infrastruktūra

(pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“)

Pateikiami dokumentai, kuriuose pagrindžiama atitiktis atrankos kriterijui ir parengti vadovaujantis Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 ,,Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ patvirtinimo“:

- statinio ekspertizės aktas;

- statinio pripažinimo avariniu aktas;

Projektinis pasiūlymas, statinio ekspertizės aktas ir arba statinio pripažinimo avariniu aktas

2.

Projektas prisideda prie jaunimo užimtumo didinimo

Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

3.

Projektu sukurta ar atnaujinta infrastruktūra prisideda prie aplinkos taršos mažinamo, vandens kokybės gerinimo

Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

4.

Projektu sudaromos sąlygos pagerinti  kaimo gyventojų gyvenimo kokybę ne mažiau, kaip dviejose srityse (socialinėje, kultūrinėje, ekonominėje)

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

 

1.7. Telšių regionas:

Eil.

Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

2.

Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje veikia ūkio subjektai:

4 ir daugiau ūkio subjektų

3 ūkio subjektai

2 ūkio subjektai

□ Taip □ Ne

 

 

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

Nurodykite konkrečius veikiančius ūkio subjektus, pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 17 dalyje nustatytą ūkio subjekto sąvoką. 

Projektinis pasiūlymas; www.rekvizitai.lt

3.

 

Projektas užtikrina anksčiau įgyvendintų projektų tęstinumą (objekte / kaimo gyvenamojoje vietovėje jau yra įgyvendintas(-i) projektas (-ai).

Informaciją apie įgyvendintus projektus patvirtins pateikiamas įgyvendinančiosios institucijos pranešimas dėl galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo

Projektinis pasiūlymas;

Įgyvendinančiosios institucijos pranešimas dėl galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo

4.

Projektu diegiamas universalus dizaino principas – aplinka pritaikoma visiems gyventojams, įvertinant jų amžių ir sveikatos būklę, kai tai nėra privaloma vadovaujantis teisės aktais

Nuodykite, kad aplinka kuriama taip, kad ja be jokio specialaus pritaikymo galės naudotis visi: vaikai, suaugusieji, vyrai, moterys, senyvo amžiaus, negalią turintieji, įvairių tautybių ir kitų skirtumų žmonės

Projektinis pasiūlymas;

 

 

 

1.8. Vilniaus regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje veikia ūkio subjektai:

- 4 ir daugiau ūkio subjektai;

- 3 ūkio subjektai;

 - 2 ūkio subjektai;

□ Taip □ Ne

 

 

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

Nurodykite konkrečius veikiančius ūkio subjektus, pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 17 dalyje nustatytą ūkio subjekto sąvoką. 

Projektinis pasiūlymas; Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys; http://osp.stat.gov.lt/detalioji-statistika

2.

Projektu numatytas objekto pertvarkymas naujai funkcijai, paskirčiai ir (arba) atnaujinimas dabar aktualioms paskirtims

Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Pateikiama: nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, kuriame nurodyta infrastruktūros objekto funkcija ir paskirtis

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas

3.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims )

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

 

1.9. Alytaus regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektas skirtas jaunimo poreikiams tenkinti

Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia

 

2.

Ar patvirtinate, kad projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai:

- poveikis 3 sritims ir daugiau

- poveikis 2 sritims

 

□ Taip □ Ne

 

 

 

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

Nurodykite sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite komentarus, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

 

1.10.  Klaipėdos regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

2.

Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra įstaiga, įmonė, institucija, bažnyčia ar kitas subjektas:

-    vietovė, kurioje yra vienas subjektas;

-           vietovė, kurioje yra du subjektai;

- vietovė, kurioje yra trys ar daugiau subjektų

□ Taip □ Ne

 

 

 

 

□ Taip □ Ne

 

□ Taip □ Ne

 

□ Taip □ Ne

Nurodykite konkrečius subjektus

Projektinis pasiūlymas;

VĮ Registrų centras http://www.registrucentras.lt/  „Verslo žinios“ Lietuvos įmonių katalogas

http://rekvizitai.vz.lt/imones/

Savivaldybių tinklalapiai – skiltis struktūra ir kontaktai

3.

Projekto veiklos prisideda prie jaunimo laisvalaikio ir/ar užimtumo didinimo

Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

 

 

2. Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (Pateikiama informacija, pagrindžianti projekto atitiktį specialiesiems projektų atrankos kriterijams):

2.1. Marijampolės regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu sutvarkyta avarinės būklės ar galimos avarinės būklės požymius turinti viešoji infrastruktūra

(pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.01:2004 ,,Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“)

Pateikiami dokumentai, kuriuose pagrindžiama atitiktis atrankos kriterijui ir parengti vadovaujantis Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 ,,Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ patvirtinimo“:

 - statinio ekspertizės aktas;

- statinio pripažinimo avariniu aktas;

Projektinis pasiūlymas, statinio ekspertizės aktas ir arba statinio pripažinimo avariniu aktas

2.

Projektas prisideda prie gyvenimo kokybės, laisvalaikio, sporto bei užimtumo skatinimo kaime (tam skirta ne mažiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų)

Nurodykite, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

3.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims )

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

 

2.2. Utenos regionas:

Eil.Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

2.

Projektas prisideda prie jaunimo laisvalaikio ir užimtumo didinimo

Nurodykite, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

3.

Projektu sudaromos sąlygos vietovei būdingo kultūros paveldo, papročių, tradicinių amatų puoselėjimui

Nurodykite, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia. Pateikiami istoriniai, etnografiniai duomenys iš viešųjų šaltinių, kuriais pagrindžiama, kad projektu puoselėjamas kultūros paveldas, papročiai, tradiciniai amatai yra būdingi vietovei

Projektinis pasiūlymas

 

4.

Projektas įgyvendinamas objekto, kuris pažymėtas kelio ženklu ,,Lankytinos vietos pavadinimas“ teritorijoje, kuri yra nutolusi ne toliau kaip 500 m spinduliu nuo objekto

Pateikiama  kelio ženklo ,,Lankytinos vietos pavadinimas“, įrengto vadovaujantis  Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V(E)-4 „Dėl Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15 patvirtinimo“ (toliau – Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklės), nuotrauka ir planuojamo rekonstruoti infrastruktūros objekto žemėlapiai

Projektinis pasiūlymas, nuotrauka, planuojamo rekonstruoti infrastruktūros objekto žemėlapiai

 

2.3. Tauragės regionas:

Eil. Nr.

N

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu sudaromos sąlygos vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims)

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

2.

Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra įstaiga, įmonė, institucija, bažnyčia ar kitas subjektas:

- vietovė, kurioje yra vienas subjektas

- vietovė, kurioje yra du subjektai

- vietovė, kurioje yra trys ir daugiau subjektų

□ Taip □ Ne

 

 

 

 

□ Taip □ Ne

 

□ Taip □ Ne

 

□ Taip □ Ne

Nurodykite konkrečius subjektus. 

Projektinis pasiūlymas;

VĮ Registrų centras http://www.registrucentras.lt/ 

„Verslo žinios“ Lietuvos įmonių katalogas

http://rekvizitai.vz.lt/imones/

Savivaldybių tinklalapiai – skiltis struktūra ir kontaktai

3.

Investuojama į valstybės saugomus nekilnojamųjų kultūros paveldo (vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis) ir (arba) gamtos paveldo (vadovaujantis saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis) objektus

Nurodykite, ar įgyvendinant projektą bus investuojama bent į 1 valstybės saugomą nekilnojamąjį kultūros paveldo ir (arba) gamtos paveldo objektą, Pateikite jo pavadinimą.

Projektinis pasiūlymas;

kultūros vertybių registro duomenys https://aplinka.lt/kulturos-vertybiu-registras

saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys

http://www.vstt.lt

4.

Projekto veiklos prisideda prie jaunimo laisvalaikio ir užimtumo didinimo

Nurodykite, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

 

2.4. Kauno regionas:

Eil.Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektas įgyvendinamas gyvenamoje vietovėje, kurioje gyvena ne mažiau kaip 100 gyventojų (vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis)

Nurodykite, gyvenamosios vietovės, kurioje planuojama įgyvendinti projektą, gyventojų skaičių

Projektinis pasiūlymas; Lietuvos statistikos departamento duomenys; http://osp.stat.gov.lt/

2.

Projektas prisideda prie jaunimo laisvalaikio ar užimtumo didinimo

Nurodykite, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

3.

Projektas prisideda prie etnokultūrinę ir (arba) architektūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklės pagerinimo (vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenis)

Nurodykite, ar įgyvendinant projektą bus investuojama bent į 1 etnokultūrinę ir  (arba) architektūrinę vertę turintį nekilnojamąjį kultūros paveldo objektą. Pateikite jo pavadinimą

Projektinis pasiūlymas, Kultūros  vertybių registro duomenys https://aplinka.lt/kulturos-vertybiu-registras

 

2.5. Panevėžio regionas:

Eil.Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

 

Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje, kurioje gyvena (vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis)

- 300 ir daugiau ir gyventojų

- nuo 180 iki 299 gyventojų

 - nuo 30 iki 179 gyventojų

 

 

 

 

 

 

 

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

Projektinis pasiūlymas, Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys;  http://osp.stat.gov.lt/detalioji-statistika

2.

Projektas prisideda prie jaunimo laisvalaikio ir užimtumo didinimo

Nurodykite, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

3.

Projekto veiklomis sudaromos sąlygos vietovės kompleksinei, socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

 

2.6. Šiaulių regionas:

Eil.Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Ar patvirtinate, kad projektu pagerinta gyvenamosios gyvenvietės, kurioje gyvena daugiau kaip 100 gyventojų kultūrinė / poilsio / gyvenamoji  aplinka (vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis)

Nurodykite, gyvenamosios vietovės, kurioje planuojama įgyvendinti projektą, gyventojų skaičių

Projektinis pasiūlymas; Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys; http://osp.stat.gov.lt/detalioji-statistika

2.

Projektas sudaro sąlygas padidinti kaimo bendruomenės gyvenimo kokybę ne mažiau kaip dviejose srityse (socialinėje, kultūrinėje, ekonominėje)

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

3.

Projektu sutvarkyta infrastruktūra prisideda prie vietovei būdingo nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimo ir plėtros

Nurodykite, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Pateikiami duomenys iš viešųjų šaltinių, pagrindžiantys, kad puoselėjamas   nematerialus kultūros paveldas yra  būdingas vietovei

Projektinis pasiūlymas; https://aplinka.lt/kulturos-vertybiu-registras

4.

Projektu puoselėjamas gamtos paveldas, kurį kaip lankytiną vietą, žymi kelio ženklas „Lankytinos vietos pavadinimas“.

Pateikiama  kelio ženklo ,,Lankytinos vietos pavadinimas“, įrengto vadovaujantis Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklėmis, nuotrauka ir planuojamo rekonstruoti infrastruktūros objekto žemėlapiai

Projektinis pasiūlymas, nuotrauka, infrastruktūros objekto žemėlapiai   

 

2.7. Telšių regionas:

Eil.

Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims)

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

2.

Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje veikia ūkio subjektai:

- 4 ir daugiau ūkio subjektų

- 3 ūkio subjektai

- 2 ūkio subjektai

□ Taip □ Ne

 

 

 

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

Nurodykite konkrečius veikiančius ūkio subjektus, pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 17 dalyje nustatytą ūkio subjekto sąvoką. 

Pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 17 dalyje nustatytą ūkio subjekto sąvoką ūkio subjektai yra ir juridiniai ir fiziniai asmenys. Projektinis pasiūlymas; www.rekvizitai.lt

3.

 

Projektas užtikrina anksčiau įgyvendintų projektų tęstinumą (objekte / kaimo gyvenamojoje vietovėje jau yra įgyvendintas (-i) projektas (-ai)

Pateikiami pagrindimo dokumentai apie įgyvendintus projektus

Informaciją apie įgyvendintus projektus patvirtins pridėtas Įgyvendinančiosios institucijos pranešimas dėl galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo

4.

Projektu diegiamas universalus dizaino principas – aplinka pritaikoma visiems gyventojams, įvertinant jų amžių ir sveikatos būklę, kai tai nėra privaloma vadovaujantis teisės aktais

Nuodykite, kad aplinka kuriama taip, kad ja be jokio specialaus pritaikymo galės naudotis visi: vaikai, suaugusieji, vyrai, moterys, senyvo amžiaus, negalią turintieji, įvairių tautybių ir kitų skirtumų žmonės

Projektinis pasiūlymas

 

 

 

2.8. Vilniaus regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims )

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

2.

Ar patvirtinate, kad investicijos skiriamos į kaimo kultūros ar gamtos paveldo ar kraštovaizdžio objekto gerinimą gyvenamojoje vietovėje, kurios gyventojų skaičius (vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis):

- daugiau nei 200 gyventojų

- nuo 100 iki 200 gyventojų

 - iki 100 gyventojų

 

 

□ Taip □ Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

Projektinis pasiūlymas; Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys; http://osp.stat.gov.lt/detalioji-statistika

3.

Projektas prisideda prie etnokultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklės gerinimo (vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenis)

Nurodykite, ar įgyvendinant projektą bus investuojama bent į 1 etnokultūrinę vertę turintį nekilnojamojo kultūros paveldo objektą.  Pateikite jo pavadinimą.

Projektinis pasiūlymas, kultūros vertybių registro duomenys https://aplinka.lt/kulturos-vertybiu-registras

 

2.9. Alytaus regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu sudaromos sąlygos vietovei būdingo kultūros paveldo, tradicinių papročių, amatų  puoselėjimui

Nurodykite, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas; Pateikiami istoriniai, etnografiniai duomenys iš viešųjų šaltinių, pagrindžiantys, kad projektu puoselėjamas kultūros paveldas, tradiciniai papročiai, amatai yra būdingi vietovei.

2.

Investuojama į valstybės saugomus nekilnojamųjų kultūros paveldo  (vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis) ir (arba) gamtos paveldo (vadovaujantis saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis) objektus

Nurodykite, ar įgyvendinant projektą bus investuojama bent į 1 valstybės saugomą nekilnojamąjį kultūros ir (arba) gamtos paveldo objektą. Pateikite objekto (-ų) pavadinimą (-us).

Projektinis pasiūlymas, kultūros vertybių registro duomenys https://aplinka.lt/kulturos-vertybiu-registras

saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys

http://www.vstt.lt

3.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims )

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

4.

Projekto veiklos prisideda prie jaunimo laisvalaikio ir užimtumo didinimo

Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

 

2.10. Klaipėdos regionas:

Eil. Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims)

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias derinant užtikrinama kompleksinė gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite informaciją, kokios projektinio pasiūlymo V dalyje nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas

2.

Projekto veiklomis tvarkomi istorinę, architektūrinę vertę turintys nekilnojamojo kultūros paveldo (vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis), gamtos paveldo (vadovaujantis saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis) projektai

Nurodykite, ar įgyvendinant projektą bus investuojama bent į 1 istorinę, architektūrinę vertę turintį nekilnojamąjį kultūros paveldo, gamtos paveldo objektą. Pateikite objekto (-ų) pavadinimą (-us).

Projektinis pasiūlymas, kultūros vertybių registro duomenys https://aplinka.lt/kulturos-vertybiu-registras

saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys

http://www.vstt.lt

3.

Projekto veiklos prisideda prie jaunimo laisvalaikio ir užimtumo didinimo

Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia.

Projektinis pasiūlymas


 

X. INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI BENDRŲJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI:

 

1. Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (Pateikiama informacija, pagrindžianti projekto atitiktį bendriesiems projektų atrankos kriterijams):

 

Nr.

Bendrojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Ar patvirtinate, kad planuojamos sutvarkyti viešosios infrastruktūros vartotojų skaičius:

- daugiau nei 200 gyventojų

- nuo 100 iki 200 gyventojų

 - nuo 70 iki 100 gyventojų

 - nuo 50 iki 70 gyventojų

 - nuo 30 iki 50 gyventojų

 

 

 

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

Pagal Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis arba pagal naujausius gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje, šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka (jei pareiškėjas su paraiška pateikia Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą);

2. 

Projektu užtikrinamas viešųjų paslaugų teikimas ir (arba) gerinama jų teikimo kokybė (užtikrinamas / gerinamas vandens tiekimas, tvarkomi objektai, kuriuose teikiamos paslaugos kaimo vietovėse ir pan.)

Nurodoma, viešoji paslauga (-os), kurios teikimas yra užtikrinamas ir (arba) gerinama jos (-ų) teikimo kokybė

Projektinis pasiūlymas

3.

Projektu skatinama labiausiai pažeidžiamų  visuomenės grupių socialinė įtrauktis (turintiems negalią, pensinio amžiaus asmenims, vaikams, jaunimui ir kt.)

Nurodoma, kurių  pažeidžiamų  visuomenės grupių socialinė įtrauktis yra skatinama ir kokios projekto veiklos ir jų rezultatai pagrindžia, kad projektu tvarkoma viešoji infrastuktūra pritaikoma socialiai pažeidžiamiems asmenims

Projektinis pasiūlymas

4.

Projekto rezultatų nauda kaimo ekonominei plėtrai (projekto įgyvendinimo metu bus sukurta verslo kūrimuisi palanki aplinka)

Pateikiama informacija apie planuojamą sukurti verslo kūrimuisi  palankią aplinką, apie planuojamas sukurti darbo vietas ir pan.

Projektinis pasiūlymas

5.

Projekto investicijomis mažinamas neigiamas poveikis aplinkai (diegiamos technologijos, leidžiančios naudoti energijos, vandens taupymo priemones, prisidedama prie CO2 dujų išmetimo, klimato kaitos mažinimo, vandens kokybės gerinimo ir pan.)

Nurodoma, kaip projekte numatyti konkretūs veiksmai, prisideda prie neigiamo poveikio aplinkai

mažinimo

Projektinis pasiūlymas

 

 

2. Pagal Priemonės veiklos sritį Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ “ (Pateikiama informacija, pagrindžianti projekto atitiktį bendriesiems projektų atrankos kriterijams):

 

Nr.

Bendrojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

1.

Projektu sutvarkyti objektai gerina gyventojų poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas

Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

2.

Projekto rezultatų nauda kaimo ekonominei plėtrai (projekto įgyvendinimo metu bus sukurta verslo kūrimuisi palanki aplinka)

Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų rezultatai tai pagrindžia

Projektinis pasiūlymas

3.

Projektas padeda atkurti labiausiai pažeistus kraštovaizdžio elementus šalies probleminėse teritorijose ir atitinka bent vieną iš trijų kriterijaus rodiklių

 (nurodytų Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703, sprendinių nuostatose: 1 rodiklis Aiškinamojo rašto III skyriaus 17.4 punkto ir brėžinio Nr. 2 „Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptys“ (nustatyta bioprodukcinio naudojimo racionalų ekologinį reguliavimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo strategija ir jos kryptys); 2 rodiklis – Aiškinamojo rašto  V skyriaus 47-49 punktų ir brėžinio Nr. 2 „Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptys“ (nustatytas keturių probleminių aplinkosauginių kraštovaizdžio rajonų ribas);  3 rodiklis – Aiškinamojo rašto VI skyriaus 73 punkto ir brėžinio Nr. 3 „Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas“ (nustatytos 27 (dvidešimt septynių) ypač saugomų šalies vizualinio estetinio potencialo arealų ir vietovių ribos)

Nurodomi pažeisti kraštovaizdžio elementai, kuriuose planuojamos atkurti ir probleminės teritorijos.

2013 m. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plane,  patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703, pateiktos kraštovaizdžio būklės analizės duomenys (teisės aktų registras www.e-tar.lt); Teritorijų planavimo dokumentų registro http://www.tpdr.lt/

 duomenys (tekstinė dalis – sprendiniai, ir grafinė dalis – 4 žemėlapiai); Aplinkos ministerijos  www.am.lt tinklapis http://www.am.lt/VI/index.php#a/12733

4.

Projektas įgyvendinamas saugomoje teritorijoje

Nurodoma konkreti saugoma teritorija

Projektinis pasiūlymas; Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras;

https://stk.am.lt/portal/


 

XI. STEBĖSENOS RODIKLIAI

(Projektinis pasiūlymas privalo prisidėti prie privalomų siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų KPP 11 dalyje „Rodiklių planas“)

 

Produkto rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo vienetas

Planuojama rodiklio reikšmė

Veiksmų, kuriais remiamos investicijos į mažos apimties infrastruktūrą, skaičius

veiksmų skaičius (planuojamų sutvarkyti objektų skaičius)

 

Veiksmų, kuriais remiamos investicijos, susijusios su kaimo kultūros ir gamtos paveldu, skaičius

veiksmų skaičius (planuojamų sutvarkyti objektų skaičius

 

Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra, skaičius

gyventojų skaičius (kaimo vietovėje, kurioje planuojama sutvarkyti objektą (-us

 

Regioninio planavimo būdu įgyvendintų mažos apimties infrastruktūros projektų skaičius

regioninių projektų skaičius

 

 

 XII. PROJEKTO PARAIŠKOS RENGIMAS

 Projekto paraiškos pateikimo terminas

Nurodoma data (metai, mėnuo, diena), kada planuojama pateikti projekto paraišką

 

 

XIII. PROJEKTINIO PASIŪLYMO PRIEDAI

(Pateikiami priedai nurodyti Taisyklėse bei kiti dokumentai, pagrindžiantys projektiniame pasiūlyme nurodytą informaciją)

Nr.

Priedo pavadinimas

Priedo lapų skaičius

1.

Dokumentai ar kiti informacijos šaltiniai, kuriuose patvirtinama projekto, teikiamo pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ atitiktis specialiesiems atrankos kriterijams, nurodytiems Taisyklių 67 punkte:

 

1.1

Marijampolės regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 1 pagrindimo dokumentai, parengti vadovaujantis Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 ,,Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ patvirtinimo“:

 - statinio valdytojo pateikta statinio ekspertizė (kurioje pateikta išvada, ar statinys yra avarinis);

 - statinio pripažinimo avariniu aktas.

1.2.

1.2.1. Utenos regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 3  pagrindimo dokumentai - VPS dalies ištraukos kopija;

1.2.2. Utenos regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 4 pagrindimo dokumentai:

- planuojamo rekonstruoti kelio ar jo ruožo (įskaitant pėsčiųjų ir (arba) dviračių takus ar jų atkarpas) žemėlapiai.

 

1.3.

1.3.1. Tauragės regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 3 pagrindimo dokumentai:

 - nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas arba pareiškėjo apskaitos duomenų išrašas.

1.3.2. Tauragės regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 4  pagrindimo dokumentai:

 -  nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas arba pareiškėjo apskaitos duomenų išrašas.

 

1.4.

1.4.1. Kauno regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 1 pagrindimo dokumentai:

- dienos centro steigėjo pažyma, kad dienos centras vykdo veiklą (savivaldybė, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM ir pan.);

1.4.2. Kauno regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 2 pagrindimo dokumentai:

 - bendruomenės (-ių) pirmininko (-ų) raštai, kuriuose pateikiamas bendruomenės narių skaičius;

 1.4.3. Kauno regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 3 pagrindimo dokumentai:

 - viešojo administravimo įstaigoms - registrų centro pažymėjimas; verslo paslaugų įmonėms – įstatai (kad juose nėra nurodyta gamybinės veiklos)

 

1.5.

Šiaulių regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 1 pagrindimo dokumentai, parengti vadovaujantis Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 ,,Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ patvirtinimo“:

statinio valdytojo pateikta statinio ekspertizė (kurioje pateikta išvada, ar statinys yra avarinis);

-    statinio pripažinimo avariniu aktas.

 

1.6.

Telšių regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 3 pagrindimo dokumentai apie įgyvendintus projektus:

- įgyvendinančiosios institucijos pranešimas dėl galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.

 

1.7.

 Vilniaus regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 2 pagrindimo dokumentai apie įgyvendintus projektus:

 - nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas

 

2.

Dokumentai ar kiti informacijos šaltiniai, kuriuose patvirtinama projekto, teikiamo pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, atitiktis specialiesiems atrankos kriterijams, nurodytiems Taisyklių 68 punkte: 

 

2.1.

Marijampolės regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 1 pagrindimo dokumentai, parengti vadovaujantis Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 ,,Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ patvirtinimo“:

-           statinio valdytojo pateikta statinio ekspertizė (kurioje pateikta išvada, ar statinys yra avarinis);

-           statinio pripažinimo avariniu aktas.

 

2.2.

Utenos regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 4 pagrindimo dokumentai ir kiti informacijos šaltiniai:

-     - kelio ženklo ,,Lankytinos vietos pavadinimas“, įrengto vadovaujantis Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklėmis), nuotrauka;

- planuojamo rekonstruoti infrastruktūros objekto žemėlapiai; 

 

2.3.

2

Šiaulių regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 4 pagrindimo dokumentai ir kiti informacijos šaltiniai:

 - kelio ženklo ,,Lankytinos vietos pavadinimas“, įrengto vadovaujantis Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklėmis, nuotrauka;

 - planuojamo rekonstruoti infrastruktūros objekto žemėlapiai; 

 

2.5.

Telšių regiono projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 3 pagrindimo  dokumentai ir kiti informacijos šaltiniai:

 - įgyvendinančiosios institucijos pranešimas dėl galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.

 

3.

Pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas, banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis ar kitas dokumentas, kuriame patvirtinama pareiškėjo galimybės sumokėti numatytą projekto išlaidų dalį.

 

 

 

            Pareiškėjo patvirtinimas

 

Patvirtinu, kad šiame projektiniame pasiūlyme pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

                                                       

__________________ ______________ ______________

(atsakingo asmens pareigos)                                       (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

                                                                         A. V.


 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“  įgyvendinimo taisyklių

2 priedas

 

 

 

(Projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo vertinimo išvados forma)

 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos _____________________ skyrius

 

 

 

PROJEKTINIO PASIŪLYMO DĖL REGIONO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO IŠVADA

 

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

I. Projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) duomenys

 

Projekto pavadinimas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (Eur)

 

 

Programos priemonės veiklos srities kodas

□ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

 

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“

Projektinio pasiūlymo gavimo data ir registravimo numeris

(Įrašoma raštu gauto projektinio pasiūlymo data. Registravimo numeris įrašomas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo tvarkos aprašuose nustatyta tvarka.)

 

II. Projektinio pasiūlymo įvertinimas:

1. Administracinės atitikties tikrinimo ataskaita

Nr.

Administracinės atitikties tikrinimo aspektas

Administracinės atitikties tikrinimas

Taip / Ne

Nurodomas pasirinkto vertinimo „Taip/Ne“ pagrindimas

Pastabos / paaiškinimai

 

1.

 Projektinis pasiūlymas ir reikalaujami dokumentai pateikti tinkamu būdu

 

 

2.

Projektinis pasiūlymas atitinka Taisyklių 1 priede nustatytą projektinio pasiūlymo formą

 

 

3.

Projektinis pasiūlymas ir reikalaujami dokumentai užpildyti lietuvių kalba

 

 

4.

Pateikti visi reikalaujami dokumentai

 

 

5.

Projektinis pasiūlymas užpildytas tinkamai

 

 

 

2. Atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimams vertinimo ataskaita

 

Nr.

Bendrasis tinkamumo reikalavimas

Bendrojo tinkamumo reikalavimo vertinimas

Taip / Ne /Netaikoma

Nurodomas pasirinkto vertinimo „Taip / ne / Netaikoma“ pagrindimas

Pastabos/paaiškinimai

Informacijos šaltiniai, kuriais naudotasi siekiant įvertinti konkretų reikalavimą

1.

 Projekto atitiktis ES kaimo plėtros politikos prioritetui „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ ir jo tikslinei sričiai „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas (vertinama ar nurodomi konkretūs projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos, kurie atitinka nurodytą prioritetą,  jo tikslinę sritį ir pagrindžiama, kaip projekto įgyvendinimas prisidės prie jų pasiekimo). 

 

 

2.

Projekto atitiktis ES kaimo plėtros politikos horizontaliajam tikslui ,,užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti“  ir (arba) ES kompleksiniam tikslui ,,Aplinkos apsauga“ (vertinama ar nurodomi konkretūs projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos, kurie atitinka horizontalųjį ir (arba) kompleksinį tikslą ir pagrindžiama, kaip projekto įgyvendinimas prisidės prie jų pasiekimo). 

 

 

3

Projekto atitiktis regiono plėtros planui (vertinama ar projektas atitinka ir yra suderinamas su regiono plėtros plane numatytais strateginiais tikslais, uždaviniais, priemonėmis).

 

 

4.

Projekto atitiktis savivaldybės strateginiam plėtros planui (vertinama ar projektas atitinka ir yra suderinamas su savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, tikslais  ir uždaviniais)

 

 

5.

Projekto veiklų atitiktis Taisyklių IV skyriuje nustatytoms remiamoms veikloms

 

 

6.

Projekto veiklų vykdymas tinkamoje teritorijoje, kaip nurodyta Taisyklių 13.7 papunktyje

 

 

7

Užtikrinamas tinkamas ir pakankamas projekto finansavimo šaltinis (vertinama ar pateiktas savivaldybės tarybos sprendimas, banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis ar kitas dokumentas, kuriame patvirtinama pareiškėjo galimybės sumokėti numatytą projekto išlaidų dalį)

 

 

8

Projekte nėra nustatyta dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizika (taip – jei projekte nėra nustatyta dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizika, ne – jei tokia rizika projekte yra nustatyta

 

 

9.

Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas (vertinama pagal projektinio pasiūlymo IV dalyje ,,Projekto poreikio pagrindimas ir įgyvendinimo alternatyvos“ ir  V dalyje ,,Projekto loginė struktūra“ pateiktą informaciją)

 

 

III. Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita:

 

1. Pagal Priemonės veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ specialiuosius ir bendruosius projektų atrankos kriterijus:

 

 

Nr.

Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Specialiojo atrankos kriterijaus vertinimas

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

Pastabos/paaiškinimai Informacijos šaltiniai, kuriais naudotasi vertinant kriterijų

1.

Nurodomi konkretaus regiono specialieji atrankos kriterijai

 

 

 

2.

(...)

 

 

 

3.

(...)

 

 

 

 

 

 

Mažiausias privalomas surinkti balų skaičius

 

 

Vertinimo metu suteiktų balų suma pagal specialiuosius atrankos kriterijus

 

 

 

Nr.

Bendrojo atrankos kriterijaus pavadinimas

Bendrojo atrankos kriterijaus vertinimas

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

Pastabos/paaiškinimai

Informacijos šaltiniai, kuriais naudotasi vertinant kriterijų

1.

Planuojamos sutvarkyti viešosios infrastruktūros vartotojų skaičius (gyventojų skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis (jeigu pareiškėjas su paraiška nepateikė Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymos) arba pagal naujausius gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje, šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka (jeigu pareiškėjas su paraiška pateikė Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą). 

Jei projekto įgyvendinimo vieta apima kelias kaimo vietoves, kaip nurodyta Taisyklių 13.7.3 papunktyje, gyventojų skaičius sumuojamas):

30

 

 

2.

Projektu užtikrinamas viešųjų paslaugų teikimas ir (arba) gerinama jų teikimo kokybė (užtikrinamas / gerinamas vandens tiekimas, tvarkomi objektai, kuriuose teikiamos paslaugos kaimo vietovėse ir pan.)

25

 

 

3.

Projektu skatinama labiausiai pažeidžiamų  visuomenės grupių socialinė įtrauktis (turintiems negalią, pensinio amžiaus asmenims, vaikams, jaunimui ir kt.)

15

 

 

4.

Projekto rezultatų nauda kaimo ekonominei plėtrai (projekto įgyvendinimo metu bus sukurta verslo kūrimuisi palanki aplinka)

15

 

 

5.

Projekto investicijomis mažinamas neigiamas poveikis aplinkai (diegiamos technologijos, leidžiančios naudoti energijos, vandens taupymo priemones, prisidedama prie CO2 dujų išmetimo, klimato kaitos mažinimo, vandens kokybės gerinimo ir pan.)

15

 

 

Mažiausias privalomas surinkti balų skaičius

40

 

Vertinimo metu suteiktų balų suma pagal bendruosius atrankos kriterijus

 

 

 

Balų suma pagal specialiuosius ir bendruosius atrankos kriterijus iš viso