VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. O3-518

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 1 punktu, ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. pažymą Nr. O5-315 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, Komisija nutaria:

Pakeisti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1. Pakeisti 12.9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.9.1. atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą r (procentais) pagal formulę:

 

ROIi=r/100×RABi                                                                                                                (2)

 

čia:

ROIi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai, Eur;

i – reguliuojamų kainų paslauga;

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, proc.;

RABi –paslaugai priskirtino reguliuojamo turto vertė, Eur.“

2. Pakeisti 12.9.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.9.2. Investicijų grąžos norma nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“;

12.9.2.1. gamtinių dujų įmonių strategiškai svarbioms investicijoms, padedančioms siekti nacionalinės ir Europinės energetikos politikos tikslų, pagal Metodikos 12.9.2 punktą nustatyta investicijų grąžos norma Komisijos sprendimu gali būti padidinama;

12.9.2.2. investicijoms, susijusioms su tranzito veikla, kuri iki įleidimo-išleidimo taškų modelio įgyvendinimo perdavimo sistemai buvo nereguliuojama, grąžos norma nustatoma, užtikrinant šių investicijų, atliktų iki reguliavimo įvedimo, atsipirkimą investicijų atsipirkimo laikotarpiui.“

3. Pakeisti 13.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.7. Remiantis Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu, finansinių sąnaudų atveju atsižvelgiama į planuojamus įmonės atitinkamos veiklos finansinius įsipareigojimus, vykdant įmonės reguliuojamą veiklą. Planuojamoms finansavimo priemonėms taikoma faktinė arba prognozuojama palūkanų norma. Palūkanų norma, įvertinus faktinę skolintų lėšų valiutą, negali būti didesnė už paskutinių dvylikos mėnesių, prieš pateikiant Komisijai duomenis, Lietuvos banko paskelbtą nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų naujų paskolų litais arba eurais, kurių trukmė iki vienerių metų, palūkanų normų aritmetinį vidurkį.“

4. Pakeisti 67.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

67.3. sutarties su gamtinių dujų laikymo įmone, registruota, veikiančia ir turinčia saugyklas bet kurioje valstybėje narėje, gamtinių dujų perdavimo sistema sujungtoje su Lietuvos Respublika, nuostatas pagal formulę (šios sutarties kopija pateikiama Komisijai):

 

S t saug = TGDbuit x Qp x R + Qp x Ttr + TGDsaug x Qsaug x R+ Qsaug x Tsaug;                          (69)

 

čia:

TGD buit – prognozuojama dujų pirkimo kaina, skaičiuojama kaip buitiniams vartotojams taikomos dujų kainos svertinis vidurkis, Eur/MWh;

TGD saug – saugyklose laikomų tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti gamtinių dujų pirkimo kaina, Eur/MWh;

Qp – papildomai perkamas dujų kiekis, reikalingas tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, MWh;

Qsaug – dujų saugykloje saugojamas dujų kiekis, reikalingas tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, MWh;

R – palūkanų norma, skaičiuojama, vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“;

Ttr – dujų transportavimo ir saugojimo saugykloje kaina, Eur/MWh. Dujų transportavimo ir saugojimo saugykloje kaina skaičiuojama pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios dujų transportavimo ir saugojimo paslaugas teikiančių dujų įmonių;

Tsaug – dujų saugojimo kaina, nustatoma pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios ir dujas saugojančios įmonės, Eur/MWh.“

5. Pakeisti 6 priedo antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

Vartotojų grupė

Gamtinių dujų pirkimo kaina, Eur/MWh

Gamtinių dujų tiekimo kaina, Eur/MWh

Gamtinių dujų transportavimo kaina, Eur/MWh

Skirtumas tarp faktinės ir suskaičiuotos (prognozuotos) dujų pirkimo (importo) kainų,

 

Eur/MWh

Iš viso, Eur/MWh

kWh/m3

Tarifas Eur/m3

Perdavimo dujotiekiais

Skirstomaisiais dujotiekiais

 

6. Pakeisti 7 priedo 8 pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Iš viso, Eur

 

 

 

 

 

7. Pripažinti netekusiomis galios Metodikoje nurodytas nuorodas, išreikštas litais.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                            Inga Žilienė