LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO I DALIES „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS NORMATYVAI KPV PN-14“ PATVIRTINIMO

 

 

2014 m.  gegužės 6  d. Nr. V-151

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3–457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.7 punktu:

1. T v i r t i n u Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai KPV PN-14“.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. V-103 „Dėl Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ PN-05 patvirtinimo“.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,                                                                                          Juozas Gedvilas

pavaduojantis direktorių

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių

kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus

2014 m. gegužės 6 d.

įsakymu Nr. V-151

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVAS

I DALIS

AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS NORMATYVAI KPV PN-14

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ (toliau – Vadovas) nauja redakcija yra automobilių kelių priežiūros valdymo sistemos pagrindas – KPV rinkinio dalis. Vadovas taikomas prižiūrint Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelius ir gatves, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa.

2. Vadovas skirtas Susisiekimo ministerijos valstybės įmonių, atliekančių kelių techninę priežiūrą (toliau – priežiūra), personalui, taip pat visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, prižiūrintiems valstybinės reikšmės kelius.

2.1. Vadovas pakeičia 2006 m. balandžio 28 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-103 patvirtintus KPV PN-05 ir 2008 m. balandžio 28 d. LAKD generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-84 pakeistus KPV PN-05.

2.2. Vadovas nustato skirtingus kelių priežiūros kokybės reikalavimus ir defektų (pažaidų) rūšis bei kiekį pagal tris kelių priežiūros lygius. Kelių priežiūros klasifikavimas pagal lygius nurodytas 13 Vadovo punkte.

3. Nauja Vadovo redakcija parengta, atsižvelgus į kelių priežiūros sistemoje vykstančius pokyčius, naujas informacines ir technologines galimybes, Europos Sąjungos valstybių normatyvinių dokumentų nuostatas, taip pat į pakeistus teisės aktus, kitus normatyvinius statybos techninius dokumentus, prižiūrinčių kelius valstybės įmonių ir kontroliuojančių darbų kokybę kelių priežiūros techninių inspektorių pastabas.

4. KPV rinkinį sudaro atskiros, tačiau tarpusavyje susijusios, šios dalys:

4.1. pirmoji dalis – „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ (KPV PN),

4.2. antroji dalis – „Automobilių kelių priežiūros darbų technologija“ (KPV DT),

4.3. trečioji dalis – „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ (KPV EN),

4.4. ketvirtoji dalis – „Automobilių kelių priežiūros darbų programos rengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas“ (KPV TKDP),

4.5. penktoji dalis – „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ (KPV DA),

4.6. šeštoji dalis – „Kelių apžiūrų metodika“ (KPV KAM).

5. Kelių priežiūros vadovus taip pat papildo Kelių priežiūros tvarkos aprašas [17.3], statybos taisyklės ST 8871063.09 [17.8] ir kiti su kelių priežiūra susiję normatyviniai dokumentai.

6. Šis Vadovas papildytas kelio elemento dalimi „5.10 Inžinerinės eismo saugumo priemonės“.

7. Šiuo Vadovu reikia vadovautis, nustatant valstybinės reikšmės kelių priežiūros lygius, atliekant darbus ir tikrinant darbų kokybę.

8. Vadove nurodytas terminas pažaidoms ištaisyti nustatomas nuo jų užfiksavimo momento. Kai kelių priežiūrą atlieka valstybės įmonės, užfiksavimo momentas yra bet koks apie pastebėtą pažaidą pranešimas: el. paštu arba SMS žinute valstybės įmonei, įrašymas į patrulinių apžiūrų, reglamentuojamų KPV KAM, aktus, techninę kontrolę atliekančių asmenų įrašai atliktų kelių techninės priežiūros nuolatinių privalomų darbų registracijos žurnaluose, reglamentuojamuose KPV DA, arba, kai priežiūrą vykdo privatūs subjektai, pagal sutartyje nurodytą specifinį Kelių priežiūros paslaugų standartą. Vadovo normatyve esantis pažaidų ištaisymo terminas „tuoj pat“ nurodo jas ištaisyti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo užfiksavimo momento.

9. Pagal kokį priežiūros lygį prižiūrėti valstybinės reikšmės kelią arba atskirus jo elementus ir bedefektės priežiūros procentą nustato LAKD arba jos įgaliotos organizacijos, atliekančios kelių naudojimo priežiūrą (Susisiekimo ministro įsakymas [17.5]).

10. Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčioms valstybės įmonėms gali būti nustatomas mažesnis kaip 100 %. bedefektės priežiūros procentas. Tai reiškia, kad prižiūrint kelius pagal bet kurį lygį gali būti tam tikrų leistinų defektų (pažaidų), kurių kiekis ir (arba) dydis neviršija nurodytų Vadove, ir nelaikoma, kad valstybės įmonės nevykdo nustatytų kelių priežiūros reikalavimų.

11. Pašalinus defektus (pažaidas), kelio elementai (jų dalys), išskyrus kelių dangos savybes, turi atitikti tuos pačius techninius reikalavimus, kurie nurodyti normatyviniuose dokumentuose, projektuose ir pagal kuriuos jie buvo įrengti bei turėti tas pačias savybes.

Kelio elementų techninius reikalavimus nurodantys normatyviniai dokumentai yra išvardyti

Vadovo II skyriuje.

12. LAKD, sudarydama kelių techninės priežiūros privalomų darbų užduotį, turi teisę keisti priežiūros lygius bei normatyvais nustatytus reikalavimus.

13. Vadovo IV skyriuje pateikiama kelio elementų klasifikacija. Pagal šią klasifikaciją lentelėse (nuo 2 iki 36) pateikiami kiekvienos kelio elemento dalies priežiūros normatyvai, suskirstyti į tris priežiūros lygius: I – aukštą, II – vidutinį, III – žemą. Priežiūros lygiai diferencijuojami pagal kelių rūšis.

13.1. I – aukštas priežiūros lygis turi užtikrinti gerą techninę ir estetinę kelio būklę bei saugų eismą ištisą parą visais metų laikais. Galimas trumpalaikis eismo nutrūkimas, esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms žiemą. Aukštam kelių priežiūros lygiui užtikrinti nepakanka vien tik kokybiškai ir reikalaujamu periodiškumu atlikti privalomus kelių priežiūros darbus, kurie pagal darbų grupes kasmet nurodomi LAKD parengtoje kelių techninės priežiūros užduotyje, tačiau reikia, kad kelio dangos konstrukcijos būtų laiku taisomos, t. y. atliekami rekonstravimo ar atnaujinimo (kapitalinio remonto) darbai.

13.2. II – vidutinis priežiūros lygis turi užtikrinti gerą techninę kelio būklę, saugų eismą, tačiau mažesnis dėmesys skiriamas estetinei būklei. Galimas trumpalaikis eismo nutrūkimas, esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms žiemą. Vidutiniam kelių priežiūros lygiui užtikrinti nepakanka kokybiškai ir reikalaujamu periodiškumu atlikti privalomus kelių priežiūros darbus (žr. 9.1 p.), tačiau reikia, kad kelio dangos konstrukcijos būtų laiku taisomos, t. y. atliekami atnaujinimo (kapitalinio remonto) darbai.

13.3. III – žemas priežiūros lygis turi užtikrinti eismo saugumą ir kelio tinkamumą naudoti, tačiau skiriamas mažas dėmesys kelio estetinei būklei. Neužtikrinamas kelio arba jo atskirų elementų ilgaamžiškumas. Galimas eismo nutrūkimas esant polaidžiui, sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms žiemą. Esant žemam kelių priežiūros lygiui tam, kad būtų užtikrintas kelio tinkamumas naudoti, pakanka reikalaujamu periodiškumu atlikti privalomus kelių priežiūros darbus (žr. 9.1 p.).

14. Kanalizuotų griovių priežiūros normatyvai yra tokie patys kaip ir vandens pralaidų.

15. Kelio statinių (tiltų ir viadukų) priežiūros normatyvai nurodomi tik tokių elementų, kaip važiuojamosios dalies danga, šalitilčiai ir kt., kurie yra neatskiriama kelio dalis ir jų priežiūra yra tiesiogiai susijusi su kelio priežiūra. Kitų konstrukcinių elementų, ypač laikančiųjų, priežiūra yra nurodyta taisyklėse TTPT 10 [17.15].

16. Automobilių kelių priežiūros personalas neprižiūri geležinkelio pervažų, tačiau turi užtikrinti gerą matomumą į abi puses transporto priemonių vairuotojams, esantiems 50 m atstumu nuo išorinio bėgio.

 

II SKYRIUS. NUORODOS

 

17. Vadove pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus ir normatyvinius dokumentus:

17.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą;

17.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

17.3. Kelių priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155;

17.4. kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3;

17.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą
Nr. 3-506 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“;

17.6. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles (KŽT), patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82;

17.7. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles (KVŽT), patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83;

17.8. statybos taisykles ST 8871063.09:2004 „Automobilių kelių techninė priežiūra“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-62;

17.9. Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisykles PĮT KŽA 08, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298;

17.10. Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijas. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88;

17.11. Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijas. Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-89;

17.12. Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijas. Biologinės įvairovės apsauga APR-BĮA 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-90;

17.13. Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijas R ISEP 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. Nr. V-146;

17.14. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisykles ĮT APM 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-151;

17.15. Tiltų techninės priežiūros taisykles TTPT 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-402;

17.16. Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisykles ĮT ŽM 12, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389.

 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

18. Vadove vartojama sąvoka „kelių priežiūra“ atitinka Statybos įstatymo [17.2] reglamentuojamos „Statinių techninė priežiūra“ sąvokos prasmę; magistralinių kelių“, „krašto kelių“,rajoninių kelių“ sąvokos pateiktos Kelių įstatyme [17.1] ir reglamente KTR 1.01 [17.4].

19. Kitos šiame Vadove vartojamos sąvokos:

19.1. keliasinžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme;

19.2. kelio elementas – kelio arba kelio statinio dalis, kuriai taikomi individualūs priežiūros kokybės reikalavimai, skaičiuojamas individualus darbų kiekis bei darbų vertė;

19.3. kelio techninė priežiūra kelio naudotojo organizuojama Statybos įstatymo [17.2] ir kitų teisės aktų nustatytų techninių organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti nustatytus kelio, kaip statinio, esminius (mechaninio atsparumo ir patvarumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo) reikalavimus per ekonomiškai pagrįstą kelio naudojimo trukmę.

Kelio techninės priežiūros detalus skirstymas pateiktas 1 schemoje.

 

 

 


Kelio techninė

priežiūra

Nuolatinė

priežiūra

 

Stebėjimas ir apžiūros

 

Nuolatinės priežiūros darbai

Periodinė

priežiūra

Taisymas

Remontas

(paprastasis remontas)

Atnaujinimas

(kapitalinis remontas)

 

1 schema. Kelių techninės priežiūros skirstymas

Pagal šį skirstymą Vadove pateikti reikalavimai, apimantys nuolatinės priežiūros, periodinės priežiūros (tik taisymo ir paprastojo remonto) darbais bei jiems skiriamomis lėšomis įvykdomus reikalavimus;

19.4. nuolatinė priežiūra – tai eksploatacinėms charakteristikoms neturintys įtakos darbai. Jie skirstomi į stebėjimą ir apžiūras bei nuolatinės priežiūros darbus;

19.5. periodinė priežiūra – tai eksploatacines charakteristikas gerinantys darbai. Jie skirstomi į taisymą, remontą ir atnaujinimą;

19.6. taisymas – nedidelės apimties ir mažaverčiai darbai ir priemonės, paprastai skirti rankiniu ar mechanizuotu būdu kelio elementų pavienėms pažaidoms taisyti, pvz., žemės sankasos išplovoms, nuošliaužoms pašalinti, vandens nuleidimo įrenginių paviršiaus pažaidoms ištaisyti ir pan.; dangos plyšiams taisyti (sandarinti), išdaužoms taisyti, pavienių pažaidų paviršiui apdoroti ir pan.

Kai kurie taisymo metodai gali būti panaudoti atliekant nuolatinės priežiūros darbus;

19.7. remontas (paprastasis remontas) – darbai ir priemonės, dažniausiai skirti dangos konstrukcijai remontuoti ar jos paviršiaus savybėms pagerinti. Remonto darbai paprastai neviršija 4 cm konstrukcijos storio. Tai yra paviršiaus apdaras, plonų asfalto sluoksnių ar šlamo dangos įrengimas, karštasis regeneravimas kelyje, viršutinio sluoksnio pakeitimas;

19.8. būklės nustatymas matavimai ir (arba) vizualus (apžiūrimasis) įvertinimas, siekiant nustatyti kelio elementų būklės savybes;

19.9. defektai kelio elementų (jų dalių) trūkumai (konstrukcijos, medžiagų, darbų technologijos neatitiktis projekto ar normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams), atsiradę iki kelio naudojimo pradžios;

19.10. pažaidos kelio elementų (jų dalių) trūkumai, atsiradę dėl išorinių veiksnių kelio naudojimo metu.

Pagal šiame Vadove pateiktus normatyvus, defektams ir (arba) pažaidoms, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasties, vertinti yra vartojama sąvoka pažaidos.


 

 

IV SKYRIUS. PAGRINDINIŲ KELIO ELEMENTŲ KLASIFIKACIJA

 

1 lentelė. Pagrindinių kelio elementų klasifikavimas

 

Kelio elementai

Elementų sudėtinės dalys

1.

Žemės sankasa

1.1.

 

Žemės sankasos viršaus zonos, apželdintos veja:

1.1.1. skiriamoji juosta;

1.1.2. kelkraščiai (kelkraščių dalys);

1.1.3. saugumo salelės.

 

 

1.2.

Šlaitai.

 

 

1.3.

Sausinimo įrenginiai:

 

 

 

1.3.1. grioviai (šoniniai, atkalnės), rezervai;

 

 

 

1.3.2. drenažas, kanalizacija, šulinėliai;

 

 

 

1.3.3. greitvietės latakai.

 

 

1.4.

Šalikelės*), želdynai:

 

 

 

1.4.1. šalikelės;

 

 

 

1.4.2. medžiai, krūmai, gyvatvorės;

 

 

 

1.4.3. gėlynai.

2.

Važiuojamoji dalis

2.1.

2.2.

2.3.

Asfalto, betono danga.

Žvyro, žvyro ir skaldos, skaldos danga (žvyrkeliai).

Grindiniai.

3.

Kelkraščiai

3.1.

3.2.

Asfalto danga.

Biriųjų mineralinių medžiagų danga.

4.

Vandens nuleidimo įrenginiai

4.1.

Pralaidos.

 

 

4.2.

Įtekamieji ir ištekamieji pralaidų grioviai.

5.

Kelio pastatai ir inžinerinė įranga

 

5.1.

5.2.

5.3..

 

 

5.4.

Autobusų stotelių keleivių įlipimo ir išlipimo peronai.

Saugumo salelės, padengtos asfalto arba betono danga.

Poilsio aikštelės; šuliniai, šaltiniai:

5.3.1. poilsio aikštelės;

5.3.2. šuliniai, šaltiniai.

Autobusų stotelių paviljonai, poilsio aikštelių pavėsinės.

 

 

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

 

 

5.9

 

Tualetai.

Šiukšlių dėžės.

Lauko baldai (stalai, suolai, sporto ir žaidimų įrenginiai).

KIS**), apšvietimo ir kiti įrenginiai:

5.8.1. KIS įrenginiai;

5.8.2. apšvietimo ir kiti įrenginiai.

Aplinkosaugos įrenginiai:

5.9.1. triukšmą slopinančios sienutės, pylimai;

5.9.2. nuotekų valymo įrenginiai;

 

 

 

5.9.3. perėjos laukiniams gyvūnams, varliagyviams;

5.9.4. tvoros, sulaikančios laukinius gyvūnus, varliagyvius

 


1 lentelės pabaiga

 

Kelio elementai

Elementų sudėtinės dalys

 

 

5.10.

 

Inžinerinės eismo saugumo priemonės:

5.10.1. saugos salelės (su apsauginiais signaliniais stulpeliais);

 

 

 

5.10.2. aktyvūs (šviečiantys) kelio ženklai;

5.10.3. kelio dangos ženklinimas (skersinės ir išilginės struktūrinio ženklinimo bei frezuotos triukšmo juostos, priklijuojamieji kelio ženklai);

5.10.4. iškiliosios greičio mažinimo priemonės (apskritimo, sinusoidės, trapecijos formos greičio mažinimo kalneliai).


6.

Kelio ženklai

6.1.

Pamatai; atramos:

 

 

 

6.1.1. pamatai;

 

 

 

6.1.2. atramos.

 

 

6.2.

Ženklų skydai.

7.

Ženklinimas

7.1.

Ženklinimas:

 

 

 

7.1.1. horizontalusis;

 

 

 

7.1.2. vertikalusis.

8.

Apsauginiai atitvarai

8.1.

8.2.

8.3.

Sijiniai apsauginiai atitvarai.

Signaliniai stulpeliai.

Tvoros:

8.3.1. pėsčiųjų ir dviračių eismui reguliuoti;

8.3.2. sniegatvorės.

9.

Pėsčiųjų ir dviračių takai

9.1.

Takai su asfalto, betono plytelių, žvyro danga.

10.

Tiltai, viadukai

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

 

 

10.6.

Važiuojamoji dalis.

Šalitilčiai.

Apsauginiai atitvarai.

Turėklai.

Patiltės, kūgiai; tilteliai, laiptai, liepteliai:

10.5.1. patiltės, kūgiai;

10.5.2. tilteliai, laiptai, liepteliai.

Važiuojamoji dalis po tuneliniais viadukais.

11.

Nuovažos

11.1.

Nuovažos.

 

*) Šalikelės – 1 m pločio zona nuo iškasos šlaitų briaunos į išorę, griovio išorinio krašto, pylimo pado (ruožai be griovių); 5 m pločio zona apie poilsio aikštelių plotus bei tarpas tarp apsauginių želdinių ir pylimo pado;

 

**) KIS – kelių informacinė sistema, kurią sudaro KOSIS (kelių oro sąlygų informacinė sistema), eismo apskaitos įrenginiai, vaizdo kameros, kiti eismo stebėjimo ir valdymo įrenginiai.

 

 

V SKYRIUS. NORMATYVAI

1. ŽEMĖS SANKASOS PRIEŽIŪROS NORMATYVAI

1.1. Žemės sankasos viršaus zonos, apželdintos veja

 

2 lentelė (Skiriamoji juosta)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

1.1.1. Skiriamoji juosta

1.1.1.1. Švarumas

Skiriamoji juosta turi būti valoma, smulkiomis šiukšlėmis

 

 

 

užteršto ploto gali būti

10 m²/100 m

20 m²/100 m

40 m²/100 m

Šiukšlės turi būti surenkamos:

 

 

 

pavasarį nutirpus sniegui, bet ne vėliau kaip iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

vėliau po žolės pjovimo ir iki žiemos sezono
ne rečiau kaip:

 

 

 

– magistraliniuose keliuose 1 kartą per

5 darbo dienas

10 darbo dienų

21 darbo dieną

– krašto ir rajoniniuose keliuose 1 kartą per

10 darbo dienų

21 darbo dieną

32 darbo dienas

jei kelia grėsmę eismo saugumui, tuoj pat

 

 

 

pastebėjus

taip

taip

taip

1.1.1.2.

Provėžų ir įdubų neturi būti

taip

taip

taip

Provėžos ir

Atsiradusios turi būti ištaisomos:

 

 

 

įdubos

– magistraliniuose keliuose per

5 darbo dienas

10 darbo dienų

15 darbo dienų

 

– krašto ir rajoniniuose keliuose per

7 darbo dienas

15 darbo dienų

21 darbo dieną

 

PASTABA. Provėžos gali būti netaisomos žiemos metu, esant įšalui, išskyrus pavojingas, t. y. gilesnes kaip 20,0 cm.

 

 

 

1.1.1.3. Susikaupęs gruntas

Susikaupęs grunto sluoksnis, matuojamas prie dangos

 

 

 

krašto, neturi sudaryti sąlygų kauptis vandeniui ant

 

 

 

važiuojamosios dalies ir neturi būti storesnis kaip

5,0 cm

7,0 cm

10,0 cm

 

 

 

(vandens nutekėjimas

 

 

 

užtikrinamas,

 

 

 

prakasant griovelius

 

 

 

vandens susikaupimo

 

 

 

vietose)


2 lentelės tęsinys (Skiriamoji juosta)

 

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

1.1.1.4. Vandens nuleidimo sistemos būklė

 

Skiriamojoje juostoje neturi kauptis vanduo, susidariusios vandens sankaupos, jas pastebėjus, turi būti pašalinamos

 

 

 

taip

taip

taip

Įgaubto profilio skiriamosios juostos išilginis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 % (išskyrus takoskyras)

 

 

 

taip

taip

taip

Šulinėliai turi būti:

 

 

 

nesulaužyti

taip

taip

taip

 

su grotelėmis

 

taip, tačiau 1 km ruože gali būti ne daugiau kaip 15 % su laikinomis

 

taip, tačiau 1 km ruože gali būti ne daugiau kaip 30 % su laikinomis

 

taip, tačiau 1 km ruože gali būti ne daugiau kaip 30 % su laikinomis

 

veiksnūs

 

taip

 

taip

 

taip

 

turi būti tikrinama šulinėlių būklė 1 kartą per

 

10 darbo dienų

 

21 darbo dieną

 

32 darbo dienas

 

Sulaužyti arba neveikiantys šulinėliai turi būti pakeičiami arba sutaisomi, laikinos arba standartinės grotelės turi būti uždedamos per

10 darbo dienų

21 darbo dieną

32 darbo dienas

1.1.1.5.

 

Žolė neturi užstoti kelio ženklų ir signalinių stulpelių bei apsauginių atitvarų atšvaitų (1 šienavimo zonos reikalavimai reglamentuojami priede „Kelio juostos šienavimo reikalavimai“)

taip

taip

taip

Žolės danga

1.1.1.6. Priežiūra žiemą

 

Sniego volai neturi užstoti kelio ženklų, signalinių stulpelių atšvaitų ir neturi susiaurinti važiuojamosios kelio dalies

taip

taip

taip

 

Sniego volai turi būti pašalinami, kai trukdo valyti kelią, kai ant dangos kaupiasi vanduo ir nėra kitos galimybės jį pašalinti

taip

taip

taip

 


 

2 lentelės tęsinys (Kelkraščiai (kelkraščių dalys))

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

1.1.2.  Kelkraščiai (kelkraščių dalys)

1.1.2.1. Švarumas

Kelkraščiai turi būti valomi, šiukšlėmis užteršto vieno kelkraščio ploto gali būti ne daugiau kaip

10 m²/100 m

20 m²/100 m

40 m²/100 m

 

Šiukšlės, 5,0 cm ir didesnio skersmens akmenys turi būti

 

 

 

 

surenkami:

 

 

 

 

pavasarį nutirpus sniegui, bet ne vėliau kaip iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

 

vėliau po žolės pjovimo ir iki žiemos sezono ne rečiau kaip:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose 1 kartą per

5 darbo dienas

10 darbo dienų

21 darbo dieną

 

– krašto ir rajoniniuose keliuose 1 kartą per

10 darbo dienų

21 darbo dieną

32 darbo dienas

 

 

jei kelia grėsmę eismo saugumui, tuoj pat

 

 

 

 

pastebėjus

taip

taip

taip

1.1.2.2. Provėžos ir

Pavojingų provėžų ir įdubų (žr. pastabą) neturi būti

taip

taip

taip

 

Atsiradusios pažaidos turi būti ištaisomos:

 

 

 

įdubos

– magistraliniuose keliuose per

5 darbo dienas

10 darbo dienų

15 darbo dienų

 

– krašto keliuose per

7 darbo dienas

15 darbo dienų

21 darbo dieną

 

– rajoniniuose keliuose per

15 darbo dienų

21 darbo dieną

32 darbo dienas

 

PASTABA. Provėžos ir įdubos gali būti netaisomos žiemos metu, esant įšalui, išskyrus pavojingas, t. y. gilesnes kaip 20,0 cm.

 

 

 

1.1.2.3. Sandūra

Sandūroje su danga neturi būti didesnio aukščio skirtumo (neįskaitant žolės aukščio) kaip iki

± 4,0 cm

± 6,0 cm

± 8,0 cm

su danga

 

Atsiradęs didesnis aukščio skirtumas turi būti ištaisomas per

 

10 darbo dienų

 

21 darbo dieną

 

32 darbo dienas

2 lentelės tęsinys (Kelkraščiai (kelkraščių dalys))

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

1.1.2.4. Išoriniai

Išoriniuose kraštuose neturi būti gilesnių išplovų ir (arba) labiau paaukštėjusių vietų kaip

25,0 cm/10,0 cm

25,0 cm/10,0 cm

25,0 cm/10,0 cm

kraštai

Atsiradusios didesnės pažaidos turi būti ištaisomos:

 

 

 

(sankasos

pavasarį iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

briaunos)

vėliau:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

2 darbo dienas

5 darbo dienas

10 darbo dienų

 

– krašto keliuose per

2 darbo dienas

5 darbo dienas

10 darbo dienų

 

– rajoniniuose keliuose per

5 darbo dienas

10 darbo dienų

21 darbo dieną

 

Žemės sankasos pločio nuokrypis neturi būti didesnis kaip

± 0,50 m

± 0,80 m

± 1,00 m

 

PASTABA. Atsiradus didesniam nuokrypiui, kelių valdytojai turi teikti raštu pasiūlymus LAKD dėl sankasos pločio atkūrimo darbų.

 

 

 

1.1.2.5.

Žolė neturi užstoti kelio ženklų ir signalinių stulpelių bei apsauginių atitvarų atšvaitų (1 šienavimo zonos reikalavimai reglamentuojami priede „Kelio juostos šienavimo reikalavimai“)

taip

taip

taip

Žolės danga

1.1.2.6. Priežiūra žiemą

Sniego volai neturi užstoti kelio ženklų ir signalinių stulpelių atšvaitų, neturi susiaurinti važiuojamosios kelio dalies

taip

taip

taip

 

 

Sniego volai turi būti pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant dangos kaupiasi vanduo, ir būtinai prieš polaidį

taip

taip

taip


2 lentelės tęsinys (Saugumo salelės)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

1.1.3.  Saugumo salelės

1.1.3.1. Švarumas

Salelės turi būti valomos. Šiukšlės, 5,0 cm ir didesni akmenys turi būti surenkami:

 

 

 

pavasarį nutirpus sniegui, bet ne vėliau kaip iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

vėliau po žolės pjovimo ir iki žiemos sezono ne rečiau kaip:

 

 

 

– magistraliniuose keliuose 1 kartą per

5 darbo dienas

10 darbo dienų

21 darbo dieną

– krašto ir rajoniniuose keliuose 1 kartą per

10 darbo dienų

21 darbo dieną

62 darbo dienas

 

jei kelia grėsmę eismo saugumui, tuoj pat

 

 

 

 

pastebėjus

taip

taip

taip

1.1.3.2. Provėžos ir įdubos

Pavojingų provėžų ir įdubų (žr. pastabą) neturi būti

taip

taip

taip

 

Atsiradusios turi būti ištaisomos:

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

5 darbo dienas

10 darbo dienų

15 darbo dienų

– krašto ir rajoniniuose keliuose per

7 darbo dienas

15 darbo dienų

21 darbo dieną

 

PASTABA. Provėžos ir įdubos gali būti netaisomos žiemos metu, esant įšalui, išskyrus pavojingas, t. y. gilesnes kaip 20,0 cm.

 

 

 

1.1.3.3. Bortų techninė būklė

Dažomų bortų paviršius turi būti atnaujinamas:

 

 

 

saugumo salelių pradžiose ir pabaigose (per kreivės ilgį)

taip

taip

taip

likęs paviršius

taip

taip

reikalavimo nėra

Nudažyto paviršiaus aptrupėjusios ir betono paviršiaus iki 1,5 cm gylio ištrupėjusios vietos neturi sudaryti daugiau kaip

10 % ploto

20 % ploto

40 % ploto

 

Neturi būti:

 

 

 

 

sulaužytų, išvirtusių bortų

taip

taip

taip

 

nusėdusių bortų

taip

daugiau kaip 2,0 cm

daugiau kaip 4,0 cm

 

Pažaidos ištaisomos, dažomas paviršius atnaujinimas iki

birželio 1 dienos

birželio 20 dienos

reikalavimo nėra


2 lentelės pabaiga (Saugumo salelės)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

1.1.3.4. Žolės danga

 

 

Žolė neturi užstoti kelio ženklų ir signalinių stulpelių bei apsauginių atitvarų atšvaitų, (1 šienavimo zonos reikalavimai reglamentuojami priede „Kelio juostos šienavimo reikalavimai“)

 

 

taip

 

 

taip

 

 

taip

1.1.3.5. Priežiūra žiemą

 

 

Saugumo salelėse sniego volai neturi susiaurinti kelio važiuojamosios dalies, pėsčiųjų perėjų, neužstoti kelio ženklų

 

 

taip

 

 

taip

 

 

taip

 

 

 

Sniego volai turi būti pašalinami, kai jie trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas jį užpustyti, kai ant dangos kaupiasi vanduo ir būtinai prieš polaidį

 

 

taip

 

 

taip

 

 

taip

 

1.2. Šlaitai

 

3 lentelė (Šlaitai)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

1.2.1. Švarumas

 

Šiukšlės, 10 cm ir didesnio skersmens akmenys turi būti surenkami:

 

 

 

 

pavasarį nutirpus sniegui, bet ne vėliau kaip iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

 

vėliau po žolės pjovimo ir iki žiemos sezono ne rečiau kaip:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose 1 kartą per

5 darbo dienas

10 darbo dienų

21 darbo dieną

 

– krašto keliuose 1 kartą per

10 darbo dienų

21 darbo dieną

32 darbo dienas

 

– rajoniniuose keliuose 1 kartą per

21 darbo dieną

32 darbo dienas

64 darbo dienas


3 lentelės pabaiga (Šlaitai)

 

 

 

 

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

 

1.2.2. Išplovos ir

 

Pylimų ir iškasų šlaituose neturi būti išplovų ir (arba) nuošliaužų:

 

 

 

nuošliaužos

magistraliniuose keliuose gilesnių kaip

10 cm/20 cm

20 cm/30 cm

30 cm/40 cm

 

krašto ir rajoniniuose keliuose gilesnių kaip

20 cm/30 cm

30 cm/40 cm

40 cm/50 cm

 

 

Atsiradusios gilesnės išplovos bei nuošliaužos turi būti sutvarkomos per

 

15 darbo dienų

 

15 darbo dienų

 

15 darbo dienų

 

1.2.3. Sutvirtintų šlaitų

 

Sutvirtintuose šlaituose atsiradusios pažaidos, kurios sudaro iki 10 % sutvirtinto paviršiaus ploto, turi būti pašalinamos per

 

21 darbo dieną

 

21 darbo dieną

 

21 darbo dieną

pažaidos

 

PASTABA. Kai sutvirtintų šlaitų pažaidos sudaro daugiau kaip 10 % sutvirtinto paviršiaus ploto, kelių valdytojai turi teikti raštu pasiūlymus LAKD dėl sutvirtintų paviršių atkūrimo.

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.

 

Žolė už kelio briaunos vieno metro pločio šlaito juostoje (1 zona) turi būti šienaujama, nepaliekant kuokštų

 

taip

 

taip

 

taip

 

Žolės danga ir krūmai

 

Žolė už 1 šienavimo zonos ribos: vidinis šlaitas, griovio dugnas ir išorinio šlaito 1 m pločio juosta (2 zona) turi būti šienaujama

 

taip

 

taip

 

taip

 

Žolė už 2 šienavimo zonos ribos iki kelio juostos ribos (3 zona) turi būti šienaujama

 

taip

 

reikalavimo nėra

 

reikalavimo nėra

 

PASTABA. Detaliau šienavimo reikalavimai reglamentuojami priede „Kelio juostos šienavimo reikalavimai“

 

 

 

 

 

 

 

Vieną kartą šlaituose (3 zona)  turi būti iškertami savaime išaugę krūmai

 

taip

 

taip

 

reikalavimo nėra

 

1.3. Sausinimo įrenginiai

 

4 lentelė (Grioviai (šoniniai, atkalnės), rezervai)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

1.3.1. Grioviai (šoniniai, atkalnės), rezervai

1.3.1.1.

Šiukšlės turi būti surenkamos:

 

 

 

Švarumas

pavasarį nutirpus sniegui, bet ne vėliau kaip iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

 

vėliau po žolės pjovimo ir iki žiemos sezono ne rečiau kaip:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose 1 kartą per

5 darbo dienas

10 darbo dienų

21 darbo dieną

 

– krašto keliuose 1 kartą per

10 darbo dienų

21 darbo dieną

32 darbo dienas

 

– rajoniniuose keliuose 1 kartą per

21 darbo dieną

32 darbo dienas

64 darbo dienas

1.3.1.2. Užslinkusios

Grioviuose susidariusios vandens sankaupos turi būti pašalinamos

taip

taip

taip

griovių vietos, profilio atkūrimas

 

Užslinkusių gruntu griovių vietų

 

neturi būti

 

neturi būti

 

neturi būti tokių, kad vanduo ilgą laiką susikauptų aukščiau kaip 10 cm iki kelio dangos konstrukcijos apačios

 

Atsiradusios užslinkusios vietos turi būti sutvarkomos:

 

 

 

 

magistraliniuose keliuose per

10 darbo dienų

15 darbo dienų

21 darbo dieną

 

krašto ir rajoniniuose keliuose per

15 darbo dienų

21 darbo dieną

42 darbo dienas

 

Atkurto griovio profilis turi atitikti šiuos parametrus: gylis drenuojančiame grunte arba ruožuose su pogrioviniu drenažu turi būti 0,3–0,5 m, o nedrenuojančiame grunte griovio gylis turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m, tačiau dugnas turi būti ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelio dangos konstrukcijos apačios, dugno plotis (tik trapeciniuose

 

 

 

4 lentelės tęsinys (Grioviai (šoniniai, atkalnės), rezervai)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

1.3.1.2. pabaiga

grioviuose) – ne mažesnis kaip 0,4 m, nuolydis – ne mažesnis kaip 0,5 % (nuotėkio sąlyga), išimties atveju – 0,3 %

taip

taip

taip

1.3.1.3. Sutvirtintų

Atsiradusios griovių sutvirtintų plotų pažaidos turi būti pašalinamos:

 

 

 

plotų

magistraliniuose ir krašto keliuose per

10 darbo dienų

21 darbo dieną

32 darbo dienas

pažaidos

rajoniniuose keliuose per

15 darbo dienų

32 darbo dienas

reikalavimo nėra

1.3.1.4.

Žolės danga

 

Žolė už kelio briaunos vieno metro pločio šlaito juostoje (1 zona) turi būti šienaujama, nepaliekant kuokštų

 

taip

 

taip

 

taip

ir krūmai

 

Žolė už 1 šienavimo zonos ribos: vidinis šlaitas, griovio dugnas ir išorinio šlaito 1 m pločio juosta (2 zona) turi būti šienaujama

 

taip

 

taip

 

taip

 

 

Žolė už 2 šienavimo zonos ribos iki kelio juostos ribos (3 zona) turi būti šienaujama

 

taip

 

reikalavimo nėra

 

reikalavimo nėra

 

 

PASTABA. Detaliau šienavimo reikalavimai reglamentuojami priede „Kelio juostos šienavimo reikalavimai“.

 

 

 

 

 

 

1.3.1.5. Priežiūra žiemą

Prieš polaidį iš šoninių ir atkalnės griovių turi būti pašalinami sniegas ir ledas, kliudantys nutekėti vandeniui

 

 

 

taip

tik pavojinguose ruožuose, kuriuose gali susikaupti vanduo

reikalavimo nėra


4 lentelės tęsinys (Drenažas, kanalizacija, šulinėliai)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

1.3.2.  Drenažas, kanalizacija, šulinėliai

1.3.2.1. Švarumas

Sąnašos, šiukšlės, purvas iš drenažo žiočių ir šulinėlių turi būti išvalomi:

 

 

 

 

pavasarį po polaidžio, bet ne vėliau kaip iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

 

 

vėliau

 

po kiekvienos liūties

 

1 kartą per 64 darbo dienas

 

reikalavimo nėra

 

prieš užšąlant

taip

taip

taip

 

 

Patrulinių ar kitų apžiūrų metu turi būti tikrinama, kaip veikia drenažas, kanalizacija.

taip

taip

taip

 

 

PASTABA. Nustačius, kad drenažas ir (arba) kanalizacija neveikia dėl pažaidų, kurių pašalinimo darbai priskiriami didesnės apimties remonto darbams, kelių valdytojai turi teikti raštu pasiūlymus LAKD dėl drenažo ir (arba) kanalizacijos remonto darbų.

 

 

 

1.3.2.2. Elementų

Elementai neturi būti paplauti, sulūžę, sujungimo siūlės turi būti vientisos

taip

taip

taip

techninė būklė

 

Šulinėliai turi būti:

taip

taip

taip

su dangčiais arba grotelėmis (pagal funkciją)

 

nesulaužyti, veiksnūs (tikrinama šulinėlių būklė)

taip

taip

taip

 

 

Dingusios, sulaužytos grotelės arba neveikiantys šulinėliai turi būti pakeičiami arba sutaisomi per

10 darbo dienų

21 darbo dieną

32 darbo dienas

1.3.2.3. Priežiūra žiemą

Polaidžio metu turi būti stebima, kad sistema neužsikimštų, o atsiradus nešmenų kamščiams, jie turi būti tuoj pat pašalinami

taip

taip

taip


4 lentelės pabaiga (Greitvietės, latakai)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

1.3.3. Greitvietės, latakai

1.3.3.1. Švarumas

Greitvietės, latakai turi būti valomi. Sąnašos turi būti pašalinamos:

 

 

 

 

pavasarį nutirpus sniegui, bet ne vėliau kaip iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

 

po to iki žiemos sezono

po kiekvienos liūties

1 kartą per 42 darbo dienas

1 kartą per 64 darbo dienas

 

būtinai prieš užšąlant

taip

taip

taip

1.3.3.2. Elementų techninė

 

Greitviečių, latakų elementai turi būti standartiniai, nesulaužyti, nepaplauti, nesukraipyti, sujungimo siūlės vientisos

gali būti iki 10 % nestandartinių elementų

gali būti iki 30 % nestandartinių

elementų

gali būti iki 30 % nestandartinių elementų

būklė

 

Atsiradusios pažaidos turi būti ištaisomos:

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

pavasarį, bet ne vėliau kaip iki

 

vėliau per

10 darbo dienų

21 darbo dieną

32 darbo dienas

 

 

Vanduo neturi tekėti šalia greitviečių, latakų, o atsiradus šiai pažaidai, ji turi būti pašalinama tuoj pat pastebėjus

 

taip

 

taip

 

taip

1.3.3.3. Priežiūra žiemą

 

Polaidžio metu turi būti šalinamos kliūtys, trukdančios nutekėti vandeniui

 

taip

 

taip

 

taip


 

1.4. Šalikelės, želdynai

 

5 lentelė (Šalikelės, želdynai)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

1.4.1. Šalikelės

1.4.1.1.

 

Šiukšlės turi būti surenkamos:

 

 

 

Švarumas

pavasarį nutirpus sniegui, bet ne vėliau kaip iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

 

 

vėliau po žolės pjovimo ir ne rečiau kaip:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose 1 kartą per

5 darbo dienas

10 darbo dienų

21 darbo dieną

 

– krašto keliuose 1 kartą per

10 darbo dienų

21 darbo dieną

32 darbo dienas

 

– rajoniniuose keliuose 1 kartą per

21 darbo dieną

32 darbo dienas

reikalavimo nėra

1.4.1.2.

 

Žolė kelio šalikelėse (3 zona) turi būti šienaujama

taip

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

Žolės danga ir krūmai

 

PASTABA: Detaliau šienavimo reikalavimai reglamentuojami priede „Kelio juostos šienavimo reikalavimai“..

 

 

 

 

 

Šalikelėse kelio juostos ribose vieną kartą per metus turi būti iškertami krūmai

 

 

 

taip

tik ribojantys

reikalavimo nėra

 

 

 

matomumą

 

1.4.1.3. Išplovos, įdubos

Atsiradusios išplovos, įdubos, dėl kurių gali kauptis vanduo, turi būti užlyginamos (prieš tai nuleidus vandenį, jei susikaupęs)

taip

taip

taip


5 lentelės pabaiga (Medžiai, krūmai, gyvatvorės); (Gėlynai)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

1.4.2. Medžiai, krūmai, gyvatvorės

1.4.2.1.

Šiukšlės iš želdinių zonos turi būti surenkamos:

 

 

 

Švarumas

pavasarį nutirpus sniegui, bet ne vėliau kaip iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

 

po to iki žiemos sezono ne rečiau kaip:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose 1 kartą per

5 darbo dienas

10 darbo dienų

21 darbo dieną

 

– krašto keliuose 1 kartą per

10 darbo dienų

21 darbo dieną

32 darbo dienas

1.4.2.2. Karpymas ir formavimas

 

Turi būti užtikrintas kelio matomumas. Medžių šakos, krūmai neturi užstoti kelio ženklų, siekti ryšių ir elektros linijos laidų. Turi tenkinti atitinkamų žinybų galiojančius norminius dokumentus

 

taip

 

taip

 

taip

 

 

Išdžiūvę medžiai, krūmai, gyvatvorės arba nudžiūvusios šakos, galintys kelti pavojų saugiam eismui, nuo kelio juostos turi būti pašalinami

 

taip

 

taip

 

taip

1.4.3. Gėlynai

1.4.3.1. Gėlynų priežiūra

Gėlynai turi būti prižiūrimi: laistomi, ravimi, surenkamos šiukšlės, išdžiūvusios gėlės pašalinamos, daugiametės – karpomos

taip

taip

taip


 

2. VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PRIEŽIŪROS NORMATYVAI

2.1. Asfalto ir betono danga

 

6 lentelė (Asfalto ir betono danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

 

2.1.1. Švarumas

 

Ant dangos atsiradęs purvas, nukritę lapai, biriosios ir kitos medžiagos turi būti nuvalomos ir (arba) surenkamos, o keliančios pavojų saugiam eismui − tuoj pat pastebėjus

taip

taip

taip

 

 

Užteršti dangos plotai turi būti nušluojami:

 

 

 

 

pavasarį ne vėliau kaip iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

 

po to iki žiemos sezono, atsiradus teršalams

taip

taip

taip

 

2.1.2.

 

Atsiradusios išdaužos turi būti užtaisomos:

 

 

 

Išdaužos

pavasarį, esant sausam orui ir ne žemesnei kaip + 10°C temperatūrai, iki

gegužės 1 dienos

gegužės 15 dienos

birželio 1 dienos

 

 

atsiradusios vėliau (iš jų pavojingos*)):

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

2 darbo dienas

3 darbo dienas

5 darbo dienas

(1 darbo dieną)

(1 darbo dieną)

(1 darbo dieną)

 

 

– krašto keliuose per

 

3 darbo dienas

 

5 darbo dienas

 

7 darbo dienas

(1 darbo dieną)

(1 darbo dieną)

(1 darbo dieną)

 

 

– rajoniniuose keliuose per

 

5 darbo dienas

 

10 darbo dienų

 

reikalavimo nėra

(1 darbo dieną)

(1 darbo dieną)

(1 darbo dieną)

 

 

žiemą, tik pavojingos*) naudojant šaltus asfalto mišinius, kitas medžiagas:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose per

1 darbo dieną

1 darbo dieną

1 darbo dieną

 

– rajoniniuose keliuose per

1 darbo dieną

2 darbo dienas

3 darbo dienas

 

*) pavojingos saugiam eismui yra gilesnės nei 40 mm ir didesnio kaip 0,1 m² ploto, taip pat siauros, tačiau ilgos išdaužos.

 

 

 


6 lentelės tęsinys (Asfalto ir betono danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.1.3.

 

Matuojant nelygumus (ištaisius pažaidas):

 

 

 

Lygumas

prošvaisos po 3,0 m ilgio liniuote (skersinis nelygumas) neturi būti didesnės:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose kaip

1,5 cm

2,0 cm

2,5 cm

 

– krašto keliuose kaip

2,0 cm

2,5 cm

3,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose kaip

2,5 cm

3,5 cm

4,5 cm

 

įlinkių suma pagal IRI sistemą (išilginis nelygumas)**) neturi būti didesnė:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose kaip

1,5 m/km

2,0 m/km

2,5 m/km

 

– krašto keliuose kaip

2,5 m/km

3,0 m/km

3,5 m/km

 

– rajoniniuose keliuose kaip

3,5 m/km

4,0 m/km

4,5 m/km

 

 

**) Išilginis nelygumas matuojamas prietaisu, kurio žingsnis ne didesnis kaip 0,25 m. Matuojama kiekvienoje eismo juostoje dviejuose vėžės pėdsakuose, rezultatus pateikiant 50 m ilgio atkarpomis IRI skalėje.

 

 

 

 

 

PASTABA. Lygumo reikalavimai negalioja dangai, kurioje deformuotas plotas (užtaisytos išdaužos, užtaisyti plyšiai, plyšių tinklas) yra didesnis kaip 150 m²/100 m, t. y., kurią reikia kapitališkai remontuoti ar rekonstruoti. Šiuose dangos ruožuose reikia pastatyti atitinkamus kelio ženklus.

 

 

 


6 lentelės tęsinys (Asfalto ir betono danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.1.4. Dangos

 

Kraštai neturi būti nutrupėję tiek, kad sumažintų važiuojamosios dalies dangos plotį daugiau kaip

 

20,0 cm

 

20,0 cm

 

20,0 cm

kraštų nutrupėjimas

 

Atsiradusios didesnės dangos kraštų nutrupėjusios vietos turi būti užtaisomos taip pat kaip ir išdaužos:

 

 

 

 

pavasarį, esant sausam orui ir ne žemesnei kaip +10 °C temperatūrai, iki

gegužės 1 dienos

gegužės 15 dienos

birželio 1 dienos

 

atsiradusios vėliau:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

2 darbo dienas

3 darbo dienas

5 darbo dienas

 

– krašto keliuose per

3 darbo dienas

5 darbo dienas

7 darbo dienas

 

– rajoniniuose keliuose per

5 darbo dienas

10 darbo dienų

reikalavimo nėra

2.1.5. Deformaciniai pjūviai (betono danga)

 

Deformaciniai pjūviai turi būti užpildyti mastika

 

iki viršutinių briaunų

 

mastika gali būti ištrupėjusi, tačiau ne daugiau kaip iki 50 % pjūvio gylio ir ne daugiau kaip iki 25 % pjūvio ilgio

 

mastika gali būti ištrupėjusi, tačiau ne daugiau kaip iki 50 % pjūvio gylio ir ne daugiau kaip iki 50 % pjūvio ilgio

 

Pažaidos turi būti ištaisomos vasaros sezono metu, esant ne žemesnei kaip +5 °C oro temperatūrai

taip

taip

taip

2.1.6.

Dangoje neturi būti plyšių, platesnių kaip

5 mm

10 mm

19 mm

Skersiniai,

 

Platesni plyšiai turi būti užtaisomi:

 

 

 

išilginiai plyšiai

pavasarį, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C, iki

gegužės 1 dienos

gegužės 15 dienos

birželio 1 dienos

 

vėliau, kai tik atsiranda, vasaros sezono metu, esant ne žemesnei kaip + 5 °C oro temperatūrai

taip

taip

taip

2.1.7.

 

Atsiradęs plyšių tinklas (atskirais, ne didesniais kaip 5 m², plotais), sudarantis ne daugiau kaip 1/10 viso dangos ploto, tenkančio 100 m dangos ilgio, turi būti užtaisomas, numatant šių plotų paviršiaus apdarą, iki sezono pabaigos

 

 

 

Plyšių

tinklas,

taip

taip

taip

lopai


6 lentelės tęsinys (Asfalto ir betono danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.1.7. pabaiga

 

PASTABA. Kai plyšių tinklas yra tankesnis, kelių valdytojai turi teikti raštu pasiūlymus LAKD dėl paviršiaus apdaro įrengimo ištisuose kelio ruožuose.

 

 

 

2.1.8. Bangos, slinktys ir

Didesnės nei 40 mm pavienės slinktys, bangos, jei šios pažaidos sudaro mažiau kaip 1/10 dangos ploto, tenkančio 100 m dangos ilgio, turi būti pašalinamos per

21 darbo dieną

21 darbo dieną

21 darbo dieną

provėžos

PASTABA. Jei šios pažaidos sudaro daugiau kaip 1/10 dangos ploto, tenkančio 100 m dangos ilgio, kelių valdytojai turi teikti raštu pasiūlymus LAKD dėl dangos taisymo darbų.

 

 

 

 

 

Trumpuose ruožuose (< 100 m) atsiradusios gilesnės kaip 40 mm provėžos  turi būti ištaisomos nufrezuojant iki vasaros sezono pabaigos

 

taip

 

taip

 

taip

 

PASTABA. Kai provėžos ištisais ruožais tęsiasi > 100 m, kelių valdytojai turi teikti raštu pasiūlymus LAKD dėl dangos taisymo darbų. Provėžotuose kelio ruožuose reikia pastatyti atitinkamus kelio ženklus.

 

 

 

2.1.9.

Skersiniai nuolydžiai tiesiuose ruožuose ir kreivėse be viražo gali būti

nuo 1,5 iki 3,5 %

nuo 1,0 iki 4,5 %

nuo 0,5 iki 5,5 %

Skersiniai

nuolydžiai

 

Skersiniai nuolydžiai viražuose gali būti nukrypę nuo projektinių

± 20 %

± 30 %

± 50 %

2.1.10. Lukštenimasis

Atsiradusios dangos pažaidos dėl išsilukštenimo turi būti pašalinamos vasarą, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +15 °C, iki sezono pabaigos

taip

taip

reikalavimo nėra

2.1.11. Šiurkštumas

Atsiradusios bitumo dėmės turi būti šalinamos, jas pastebėjus, o „prakaituojančiuose“ dangos ruožuose  turi būti pastatomi atitinkami kelio ženklai

taip

taip

taip


6 lentelės tęsinys (Asfalto ir betono danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.1.12. Įdubos,

Neturi būti įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų, didesnių kaip

10,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

iškylos, įlūžiai

 

Atsiradusios didesnės deformacijos turi būti ištaisomos, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +15 °C, per

 

7 darbo dienas

 

21 darbo dieną

 

32 darbo dienas

ir kiti nelygumai

PASTABA. Polaidžio metu ar esant įšalui pavojingos vietos ar jų ruožai turi būti pažymėti atitinkamais kelio ženklais.

 

 

 

2.1.13.

 

Danga žiemą turi būti prižiūrima:

 

 

 

Priežiūra žiemą

magistraliniuose keliuose

nuo 0 iki 24 val.

nuo 4 iki 22 val.

nuo 6 iki 19 val.
(valoma viena eismo juosta)

 

krašto keliuose

nuo 4 iki 22 val.

nuo 6 iki 19 val.

nuo 9 iki 18 val.

 

rajoniniuose keliuose

nuo 6 iki 19 val.

nuo 9 iki 18 val., tik baigus tvarkyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

nuo 9 iki 18 val., tik baigus tvarkyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

 

Jeigu naktį susiformavo slidi danga, pirmą kartą keliai turi būti pabarstyti:

 

 

 

magistraliniai keliai

barstomi visą parą

pabarstyti ne vėliau

pabarstyti ne vėliau

 

 

kaip iki 7 val.

kaip iki 8 val.

 

krašto keliai ne vėliau kaip

 

iki 7 val.

 

iki 8 val.

 

iki 10 val.

 

rajoniniai keliai ne vėliau kaip

iki 9 val.

turi būti pabarstyti tik po lijundros arba plikšalos per 5 darbo val., baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose

barstomi tik pavojingi ruožai (stačios įkalnės, mažo spindulio kreivės), baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose


6 lentelės tęsinys (Asfalto ir betono danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.1.13. tęsinys

Sningant ir (arba) pustant ant dangos gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

purus:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose ne storesnis kaip

4,0 cm

7,0 cm

10,0 cm

 

– krašto keliuose ne storesnis kaip

5,0 cm

10,0 cm

15,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

10,0 cm

15,0 cm

20,0 cm

 

 

prispaustas:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

2,0 cm

4,0 cm

 

– krašto keliuose ne storesnis kaip

2,0 cm

5,0 cm

7,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

5,0 cm

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

 

 

PASTABA. Pirmiausia reikia valyti sniegą nuo važiuojamosios dalies, atsižvelgiant į technologiją, barstyti tiek, kad nesusidarytų suspausto ir suledėjusio sniego sluoksnio; nebarstoma, kai barstomų medžiagų poveikis pablogina dangos būklę, (pvz., stipriai pustant ir (arba) sningant, klijuojantis sniegui ir panašiai).

 

 

 

 

 

 

 

 

Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms *):

 

 

 

 

 

 

 

 

valymo ir barstymo terminus, darbo trukmę, sniego sluoksnio storį, dangos būklę nusakančių rodiklių reikalavimai neprivalomi

 

taip

 

taip

 

taip

 

eismas gali nutrūkti:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose ne ilgiau kaip

3 val.

4 val.

5 val.

 

– krašto keliuose ne ilgiau kaip

4 val.

8 val.

12 val.

 

– rajoniniuose keliuose ne ilgiau kaip

10 val.

24 val.

48 val.


6 lentelės tęsinys (Asfalto ir betono danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.1.13.

tęsinys

*) Ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos susidaro tada, kai:

 

 

 

– ilgiau kaip 6 valandas sninga ir (arba) pusto,

 

 

 

ilgiau kaip 24 val., tačiau su pertraukomis, sninga

ir (arba) pusto,

 

įšalęs kelias po lietaus apledėja, esant lijundrai,

per parą kelias apledėja daugiau kaip 2 kartus,

– oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau
minus 8
°C.

 

 

Nustojus snigti ir (arba) pustyti:

 

 

 

 

sniegas turi būti baigtas valyti, apledėję ruožai pabarstyti:

 

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

 

2 darbo val.

 

3 darbo val.

 

6 darbo val.

 

 

– krašto keliuose per

 

3 darbo val.

 

4 darbo val.

 

8 darbo val.

 

 

– rajoniniuose keliuose per

 

5 darbo val.

 

turi būti pabarstoma tik po lijundros arba plikšalos per 5 darbo val., baigus barstyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

 

tik pavojinguose ruožuose (stačiose įkalnėse, mažo spindulio kreivėse), tik baigus barstyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

 

Sniego volai neturi susiaurinti važiuojamosios dalies. Turi būti sustumti į kelkraštį arba pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant dangos kaupiasi vanduo

taip

taip

taip


6 lentelės pabaiga (Asfalto ir betono danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.1.13. pabaiga

Esant normalioms oro sąlygoms (jeigu ilgiau kaip 24 val. nėra kritulių, plikledžio):

 

 

 

 

ant dangos gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

– purus:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose

neturi būti

ne storesnis kaip 1,0 cm

ne storesnis kaip 3,0 cm

 

– krašto keliuose

neturi būti

ne storesnis kaip 3,0 cm

ne storesnis kaip 7,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

3,0 cm

7,0 cm

10,0 cm

 

– prispaustas:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose

neturi būti

neturi būti

ne storesnis kaip 1,0 cm

 

– krašto keliuose

neturi būti

ne storesnis kaip 1,0 cm

ne storesnis kaip 2,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

2,0 cm

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

 

– provėžos:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose

neturi būti

neturi būti gilesnių kaip 3,0 cm

neturi būti gilesnių kaip 4,0 cm

 

 

– krašto keliuose neturi būti gilesnių kaip

 

3,0 cm

 

4,0 cm

 

6,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose neturi būti gilesnių kaip

4,0 cm

6,0 cm

6,0 cm

 

 

apledėjusi danga arba danga su prispausto sniego sluoksniu turi būti pašiurkštinama. Pagal poreikį šiurkštinama danga tų kelių, kuriuose vyksta reguliarus maršrutinis keleivių ir specialiai moksleiviams (vaikams) pavėžėti pritaikytų transporto priemonių eismas

taip

taip

taip

 

 

PASTABA. Važiuojamoji dalis su asfalto danga šiurkštinama tada, kai ant dangos yra susiformavęs pakankamo storio sniego ir (arba) ledo sluoksnis, kad nebūtų pažeista asfalto danga.

 

 

 

 

 

Polaidžio metu ant dangos neturi telkšoti vanduo

taip

taip

reikalavimo nėra

 

2.2. Žvyro, žvyro ir skaldos, skaldos danga (žvyrkeliai)

 

7 lentelė (Žvyro, skaldos danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.2.1. Švarumas

 

Ant dangos atsiradęs purvas, nukritę lapai, 5,0 cm ir didesnio skersmens akmenys, įvairios medžiagos, keliančios pavojų saugiam eismui, turi būti nuvalomos arba surenkamos:

 

 

 

 

pavasarį, nutirpus sniegui, ne vėliau kaip iki:

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

reikalavimo nėra

 

vėliau atsiradusios tik pavojingos, jas pastebėjus

taip

taip

taip

2.2.2. Išdaužos,

 

Dangoje neturi būti išdaužų, provėžų, bangų, didesnių kaip

4,0 cm

6,0 cm

8,0 cm

bangos ir provėžos

 

Kad būtų pašalintos šios pažaidos, žvyrkeliai turi būti profiliuojami iki žiemos sezono ne rečiau kaip kas

 

7 darbo dienas

 

21 darbo dieną

 

32 darbo dienas

 

Žvyrkeliai turi būti profiliuojami prieš užšąlant

taip

taip

taip

2.2.3. Lygumas

 

Matuojant nelygumus (ištaisius pažaidas), prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip

 

3,0 cm

 

4,0 cm

 

6,0 cm

2.2.4. Skersiniai

 

Tiesiuose kelio ruožuose ir didelio spindulio kreivėse skersiniai nuolydžiai gali būti

 

nuo 2,5 iki 4,0 %

 

nuo 1,5 iki 5,5 %

 

nuo 0,5 iki 6,5 %

nuolydžiai

 

Viražuose skersiniai nuolydžiai gali būti nukrypę nuo projektinių (5 % – 6 %)

 

iki ± 15 %

 

iki ± 30 %

 

iki ± 50 %

 

Atsiradus didesniems nuokrypiams, skersiniai nuolydžiai turi būti ištaisomi profiliuojant

taip

taip

taip

2.2.5.

 

Įdubų, iškylų, įlūžių neturi būti didesnių kaip

 

10,0 cm

 

10,0 cm

 

10,0 cm

Įdubos, iškylos, įlūžiai ir kiti nelygumai

 

Atsiradusios didesnės deformacijos turi būti ištaisomos, esant tinkamoms oro sąlygoms, per

 

 

 

7 darbo dienas

21 darbo dieną

32 darbo dienas


7 lentelės tęsinys (Žvyro, skaldos danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.2.6.

 

Profiliuojamasis sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip

 

5,0 cm

 

3,0 cm

 

reikalavimo nėra

Sluoksnio nusidėvėjimas

PASTABA. Esant didesniam sluoksnio nusidėvėjimui, kai nepasiekiamas reikalaujamas dangos deformacijos modulis, kelių valdytojai turi teikti raštu pasiūlymus LAKD dėl dangos taisymo darbų.

 

 

 

2.2.7. Dulkėjimas

Nusistovėjus sausiems orams, gali būti taikomos (ekonomiškai pagrindus) dulkėjimo mažinimo priemonės

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

2.2.8. Išoriniai

 

Išoriniuose kraštuose neturi būti gilesnių išplovų ir (arba) labiau paaukštėjusių vietų kaip

25,0 cm/10,0 cm

25,0 cm/10,0 cm

25,0 cm/10,0 cm

kraštai

 

Atsiradusios didesnės pažaidos turi būti ištaisomos:

 

 

 

(sankasos

pavasarį iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

briaunos)

vėliau atsiradusios per

7 darbo dienas

21 darbo dieną

32 darbo dienas

 

 

Žemės sankasos pločio (atstumo tarp briaunų pagal kelių kategorijas) nuokrypis neturi būti didesnis kaip

± 0,50 m

± 0,80 m

± 1,00 m

 

PASTABA. Atsiradus didesniam nuokrypiui, kelių valdytojai turi teikti raštu pasiūlymus LAKD dėl sankasos pločio atkūrimo darbų.

 

 

 

2.2.9. Priežiūra

 

Esant normalioms oro sąlygoms (jeigu ilgiau kaip 24 val. nėra kritulių, plikledžio):

 

 

 

žiemą

 

ant dangos ir kelkraščių gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

– purus, ne storesnis kaip

3,0 cm

7,0 cm

10,0 cm

 

– prispaustas

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

 

 

provėžos ne gilesnės kaip

 

4,0 cm

 

6,0 cm

 

6,0 cm


7 lentelės pabaiga (Žvyro, skaldos danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.2.9. pabaiga

sniego volai prie sankasos briaunų neturi susiaurinti važiuojamosios dalies, užstoti signalinių stulpelių, apsauginių atitvarų atšvaitų, kelio ženklų ir turi būti pašalinami prieš polaidį

taip

taip

taip

 

apledėjusi danga arba danga su prispausto sniego sluoksniu rajoniniuose keliuose turi būti pašiurkštinama, tačiau šiurkštinama danga tų rajoninių kelių ruožų, kuriais vyksta reguliarus maršrutinis keleivių ir specialiai moksleiviams (vaikams) pavėžėti pritaikytų transporto priemonių eismas

taip

taip

taip

 

2.3. Grindiniai

 

8 lentelė (Grindiniai)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.3.1. Švarumas

Ant grindinio atsiradęs purvas, nukritę lapai, biriosios ir kitos medžiagos, keliančios pavojų saugiam eismui, turi būti nuvalomos ir (arba) turi būti surenkamos tuoj pat pastebėjus

taip

taip

taip

 

 

Užteršti dangos plotai turi būti nušluojami:

 

 

 

 

pavasarį ne vėliau kaip iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

reikalavimo nėra

 

po to iki žiemos sezono pagal poreikį, atsiradus teršalams

taip

taip

taip

2.3.2.

Išdaužos turi būti užtaisomos:

 

 

 

Išdaužos

pavasarį, išėjus įšalui, iki

gegužės 1 dienos

gegužės 15 dienos

birželio 1 dienos


8 lentelės tęsinys (Grindiniai)



RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.3.2.

pabaiga

 

vėliau atsiradusios (iš jų pavojingos), pergrindžiant plotą:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

7 darbo dienas

15 darbo dienų

21 darbo dieną

(2 darbo dienas)

(2 darbo dienas)

(2 darbo dieną)

 

 

– krašto ir rajoniniuose keliuose per

 

15 darbo dienų

 

21 darbo dieną

 

32 darbo dienas

(2 darbo dienas)

(2 darbo dienas)

(2 darbo dienas)

 

žiemą (kitomis medžiagomis) tik pavojingos išdaužos:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

1 darbo dieną

1darbo dieną

1darbo dieną

 

– krašto ir rajoniniuose keliuose per

1 darbo dieną

2 darbo dienas

3 darbo dienas

 

 

PASTABA. Pavojingos eismo saugumui yra gilesnės kaip
100 mm ir didesnės kaip 0,1 m2 ploto, taip pat siauros, tačiau ilgos išdaužos.

 

 

 

2.3.3. Lygumas

 

Matuojant nelygumus (ištaisius pažaidas), prošvaisos po 3 m ilgio liniuote:

 

 

 

 

grindiniuose iš betono trinkelių neturi būti didesnės kaip

1,5 cm

2,0 cm

2,5 cm

 

grindiniuose iš tašyto akmens (nuo akmens galvučių) neturi būti didesnės kaip

2,0 cm

2,5 cm

3,0 cm

2.3.4.

Bangos,

 

Bangų, įlūžių ir įdubų

 

neturi būti

 

neturi būti didesnių kaip 5,0 cm

 

neturi būti didesnių kaip 7,0 cm

įlūžiai, įdubos

Atsiradusios didesnės bangos, įlūžiai ir įdubos turi būti ištaisomos per

10 darbo dienų

21 darbo dieną

32 darbo dienas

2.3.5.

 

Grindinys žiemą turi būti prižiūrimas:

 

 

 

Priežiūra žiemą

 

magistraliniuose ir krašto keliuose

 

nuo 0 iki 24 val.

 

nuo 4 iki 22 val.

 

nuo 6 iki 19 val.

 

 

 

 

8 lentelės tęsinys (Grindiniai)



 

 

 

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.3.5.

tęsinys

rajoniniuose keliuose

nuo 6 iki 19 val.

nuo 9 iki 18 val., tik

nuo 9 iki 18 val., tik

 

 

baigus tvarkyti

baigus tvarkyti

 

 

aukštesnio priežiūros

aukštesnio priežiūros

 

 

lygio ir svarbos kelius

lygio ir svarbos kelius

 

Jeigu naktį susiformavo slidi danga, pirmą kartą keliai turi būti pabarstyti:

 

 

 

 

magistraliniai ir krašto keliai

barstomi visą parą

pabarstyti ne vėliau

pabarstyti ne vėliau

 

kaip iki 7 val.

kaip iki 8 val.

 

 

rajoniniai keliai ne vėliau kaip

 

iki 9 val.

 

turi būti pabarstyti tik po lijundros arba plikšalos per 5 darbo val., baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose

 

barstomi tik pavojingi ruožai (stačios įkalnės, mažo spindulio kreivės), baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose

Sningant ir (arba) pustant ant grindinio gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

 

purus:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose ne storesnis kaip

4,0 cm

7,0 cm

10,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

10,0 cm

15,0 cm

20,0 cm

 

prispaustas:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

2,0 cm

4,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

5,0 cm

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

 

 

PASTABA. Sningant ir (arba) pustant pirmiausia reikia valyti sniegą nuo grindinio, atsižvelgiant į technologiją, barstyti tiek, kad nesusidarytų suspaustas ir suledėjęs sniego sluoksnis; nebarstoma, kai barstomų medžiagų poveikis pablogina dangos būklę (stipriai pustant ir (arba) sningant, klijuojantis sniegui ir panašiai).

 

 

 


8 lentelės tęsinys (Grindiniai)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.3.5.

tęsinys

Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms *):

 

 

 

valymo ir barstymo terminus, darbo trukmę, sniego sluoksnio storį, dangos būklę nusakančių rodiklių reikalavimai neprivalomi

taip

taip

taip

 

 

eismas gali nutrūkti:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose ne ilgiau kaip

3 val.

4 val.

5 val.

 

– rajoniniuose keliuose ne ilgiau kaip

10 val.

24 val.

48 val.

 

 

*) Ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos susidaro tada, kai:

 

 

 

 

– ilgiau kaip 6 valandas sninga ir (arba) pusto,

 

 

 

 

ilgiau kaip 24 val., tačiau su pertraukomis sninga ir (arba) pusto,

 

 

 

 

įšalęs kelias po lietaus apledėja, esant lijundrai,

 

 

 

 

– per parą kelias apledėja daugiau kaip 2 kartus,

 

 

 

 

– oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau
minus 8
°C.

 

 

 

 

Nustojus snigti ir (arba) pustyti:

 

 

 

 

sniegas turi būti baigtas valyti, apledėję ruožai pabarstyti:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose per

2 darbo val.

3 darbo val.

6 darbo val.

 

– rajoniniuose keliuose per

5 darbo val.

turi būti pabarstoma tik po lijundros arba plikšalos per 5 darbo val., baigus barstyti magistralinius ir krašto kelius

pavojinguose ruožuose, tik baigus barstyti aukštesnio priežiūros lygio kelius (stačiose įkalnėse, mažo spindulio kreivėse)

PASTABA. Grindinys iš betono trinkelių turi būti barstomas tik frikcinėmis medžiagomis be priedų.

Sniego volai neturi susiaurinti važiuojamosios dalies (turi būti sustumti į kelkraštį arba pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant grindinio kaupiasi vanduo.

 

 

 

 

 

 

 

 


8 lentelės pabaiga (Grindiniai)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

2.3.5.

pabaiga

Esant normalioms oro sąlygoms (jeigu ilgiau kaip 24 val. nėra kritulių, plikledžio):

 

 

 

 

ant grindinio gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

 

– purus:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose

neturi būti

ne storesnis kaip 1,0 cm

ne storesnis kaip 3,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

3,0 cm

7,0 cm

10,0 cm

 

– prispaustas:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose

neturi būti

neturi būti

ne storesnis kaip 1,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

2,0 cm

3,0 cm

reikalavimo nėra

 

– provėžos:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose

neturi būti

gali būti atsitiktinės, ne gilesnės kaip 3,0 cm

atsitiktinės

 

– rajoniniuose keliuose neturi būti ne gilesnių kaip

4,0 cm

6,0 cm

6,0 cm

 

 

 

apledėjęs grindinys arba grindinys su prispausto sniego sluoksniu turi būti pašiurkštinamas. Pagal poreikį šiurkštinamas grindinys tų kelių, kuriais vyksta reguliarus maršrutinis keleivių ir specialiai moksleiviams (vaikams) pavėžėti pritaikytų transporto priemonių eismas

 

 

taip

 

 

taip

 

 

taip

 

PASTABA. Šiurkštinama tada, kai ant grindinio yra susiformavęs pakankamo storio sniego ir (arba) ledo sluoksnis, kad nebūtų pažeistas grindinys.

 

 

 

 

 

Polaidžio metu ant grindinio neturi telkšoti vanduo

 

taip

 

taip

 

reikalavimo nėra


 

 

3. KELKRAŠČIŲ PRIEŽIŪROS NORMATYVAI

 

3.1. Kelkraščiai su asfalto danga

 

9 lentelė (Kelkraščiai su asfalto danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

3.1.1. Švarumas

 

Ant kelkraščių dangos atsiradęs purvas, nukritę lapai, biriosios ir kitos medžiagos turi būti nuvalomos ir (arba) surenkamos, o keliančios pavojų saugiam eismui − tuoj pat pastebėjus

taip

taip

taip

 

Užteršti kelkraščių dangos plotai turi būti nušluojami:

 

 

 

 

pavasarį ne vėliau kaip iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

reikalavimo nėra

 

po to iki žiemos sezono pagal poreikį, atsiradus teršalams

taip

taip

taip

3.1.2.

Išdaužos turi būti užtaisomos:

 

 

 

Išdaužos

pavasarį, esant sausam orui ir ne žemesnei kaip + 10 °C temperatūrai, iki

gegužės 1 dienos

gegužės 15 dienos

birželio 1 dienos

 

 

atsiradusios vėliau (iš jų pavojingos*)):

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

2 darbo dienas

3 darbo dienas

5 darbo dienas

(1 darbo dieną)

(1 darbo dieną)

(1 darbo dieną)

 

 

– krašto keliuose per

 

3 darbo dienas

 

5 darbo dienas

 

7 darbo dienas

(1 darbo dieną)

(1 darbo dieną)

(1 darbo dieną)

 

– rajoniniuose keliuose per

5 darbo dienas

10 darbo dienų

reikalavimo nėra

(1 darbo dieną)

(1 darbo dieną)

(1 darbo dieną)

 

žiemą, naudojant šaltuosius asfalto mišinius, kitas medžiagas tik pavojingos*) išdaužos:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

1 darbo dieną

1 darbo dieną

2 darbo dienas

 

– krašto keliuose per

1 darbo dieną

2 darbo dienas

3 darbo dieas

 

– rajoniniuose keliuose per

2 darbo dienas

3 darbo dienas

4 darbo dienas

 

 

*) Pavojingos saugiam eismui yra gilesnės nei 40 mm ir didesnės kaip 0,1 m2 ploto, taip pat siauros, tačiau ilgos išdaužos.

 

 

 


9 lentelės tęsinys (Kelkraščiai su asfalto danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

3.1.3.

Matuojant nelygumus (ištaisius pažaidas), prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės:

 

 

 

Lygumas

 

– magistraliniuose keliuose kaip

1,5 cm

2,0 cm

2,5 cm

 

– krašto keliuose kaip

2,0 cm

2,5 cm

3,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose kaip

2,5 cm

3,5 cm

4,5 cm

 

 

PASTABA. Lygumo reikalavimai negalioja kelkraščio dangai, kurioje deformuotas plotas (užtaisytos išdaužos, plyšiai, plyšių tinklas) yra didesnis kaip 150 m²/100 m. Kelių valdytojai turi teikti raštu pasiūlymus LAKD dėl kelkraščių rekonstravimo ar atnaujinimo (kapitalinio remonto).

 

 

 

3.1.4.

 

Kelkraščiuose neturi būti plyšių, platesnių kaip

 

5 mm

 

10 mm

 

19 mm

Skersiniai,

 

Platesni plyšiai turi būti užtaisomi:

 

 

 

išilginiai plyšiai

kuo anksčiau pavasarį, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip + 5 °C, iki

gegužės 1 dienos

gegužės 15 dienos

birželio 1 dienos

 

vėliau, kai tik atsiranda, vasaros sezono metu, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip + 5 °C

taip

taip

taip

3.1.5.

 

Atsiradęs plyšių tinklas (atskiri, ne didesni kaip 5 m2, plotai ), sudarantis ne daugiau kaip 1/10 dangos ploto, tenkančio 100 m kelkraščio ilgio, turi būti užtaisomas, numatant šių plotų paviršiaus apdarą, iki sezono pabaigos

taip

taip

taip

Plyšių tinklas, lopai

 

 

PASTABA. Kai plyšių tinklas yra tankesnis, kelių valdytojai turi teikti raštu pasiūlymus LAKD dėl paviršiaus apdaro įrengimo ištisuose kelkraščių ruožuose.

 

 

 


9 lentelės tęsinys (Kelkraščiai su asfalto danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

3.1.6.

 

Didesnės nei 40 mm pavienės slinktys, bangos, jei šios pažaidos sudaro mažiau kaip 1/10 kelkraščio dangos ploto, tenkančio 100 m kelkraščio ilgio, turi būti pašalinamos per

 

21 darbo dieną

 

21 darbo dieną

 

21 darbo dieną

Bangos, slinktys ir

provėžos

PASTABA. Jei šios pažaidos sudaro daugiau kaip 1/10 kelkraščio dangos ploto, tenkančio 100 m kelkraščio ilgio, kelių valdytojai turi teikti raštu pasiūlymus LAKD dėl dangos taisymo darbų. Provėžoti ruožai turi būti apstatomi atitinkamais kelio ženklais.

 

 

 

 

 

Trumpuose ruožuose (< 100 m) atsiradusios gilesnės kaip 40 mm provėžos turi būti ištaisomos nufrezuojant iki vasaros sezono pabaigos

taip

taip

taip

 

PASTABA. Kai provėžos ištisais ruožais tęsiasi > 100 m, kelių valdytojai turi teikti raštu pasiūlymus LAKD dėl dangos taisymo darbų.

 

 

 

3.1.7.

 

Skersiniai nuolydžiai tiesiuose tarpuose ir kreivėse be viražo gali būti

 

nuo 1,5 iki 3,5 %

 

nuo 1,0 iki 4,5 %

 

nuo 0,5 iki 5,5 %

Skersiniai

nuolydžiai

Skersiniai nuolydžiai viražuose gali būti nukrypę nuo projektinių

 

 

iki ± 20 %

 

 

iki ± 30 %

 

 

iki ± 50 %

 

 

Kelkraščiuose neturi telkšoti vanduo

 

taip

 

taip

 

taip

3.1.8.

Atsiradusios kelkraščio dangos pažaidos turi būti pašalinamos vasarą, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip + 15 °C, iki sezono pabaigos

taip

taip

reikalavimo nėra

Lukštenimasis

3.1.9. Šiurkštumas

Atsiradusios bitumo dėmės turi būti šalinamos, jas pastebėjus, o „prakaituojančiuose” kelkraščių dangos ruožuose turi būti pastatomi atitinkami kelio ženklai

taip

taip

taip


9 lentelės tęsinys (Kelkraščiai su asfalto danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

 

3.1.10.

 

Neturi būti įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų, didesnių kaip

10,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

Įdubos, iškylos, įlūžiai ir kiti nelygumai

Atsiradusios didesnės deformacijos turi būti ištaisomos, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +15 °C, per

7 darbo dienas

21 darbo dieną

32 darbo dienas

3.1.11.

 

Neturi būti nutrupėjusių (nulūžusių) krašto vietų, susiaurinančių kelkraštį daugiau kaip

 

10,0 cm

 

10,0 cm

 

10,0 cm

Išorinio

krašto nutrupėjimas

Atsiradusios didesnės nutrupėjusios vietos turi būti užtaisomos kaip ir išdaužos:

 

 

 

 

pavasarį, esant sausam orui ir ne žemesnei kaip +10 °C temperatūrai, iki

gegužės 1 dienos

gegužės 15 dienos

birželio 1 dienos

 

 

atsiradusios vėliau:

 

 

 

 

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

 

2 darbo dienas

 

3 darbo dienas

 

5 darbo dienas

 

 

– krašto keliuose per

 

3 darbo dienas

 

5 darbo dienas

 

7 darbo dienas

 

 

– rajoniniuose keliuose per

 

5 darbo dienas

 

10 darbo dienų

 

reikalavimo nėra

3.1.12.

 

Prieš užšąlant kelkraščio išorinėje pusėje (sankasos briaunoje, jeigu nėra signalinių stulpelių) turi būti pastatomos gairės

 

taip

 

taip

 

reikalavimo nėra

Priežiūra žiemą

 

 

Kelkraščiai žiemą turi būti prižiūrimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

magistraliniuose keliuose

 

nuo 0 iki 24 val.

 

nuo 4 iki 22 val.

 

nuo 6 iki 19 val.

 

 

krašto keliuose

 

nuo 4 iki 22 val.

 

nuo 6 iki 19 val.

 

nuo 9 iki 18 val.

 

 

rajoniniuose keliuose

 

nuo 6 iki 19 val.

 

nuo 9 iki 18 val., tik baigus tvarkyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

 

nuo 9 iki 18 val., tik baigus tvarkyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

9 lentelės tęsinys (Kelkraščiai su asfalto danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

3.1.12. tęsinys

Sningant ir (arba) pustant po to, kai sniegas nuvalytas nuo važiuojamosios dalies ir pabarstyta, valomi kelkraščiai

taip

taip

taip

 

Ant kelkraščių dangos gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

purus:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose ne storesnis kaip

5,0 cm

7,0 cm

12,0 cm

 

– krašto keliuose ne storesnis kaip

10,0 cm

12,0 cm

15,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

15,0 cm

20,0 cm

20,0 cm

 

prispaustas:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

2,0 cm

4,0 cm

 

– krašto keliuose ne storesnis kaip

2,0 cm

5,0 cm

7,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

5,0 cm

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

 

 

Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms *),

 

valymo ir barstymo terminus, darbo trukmę, sniego sluoksnio storį, dangos būklę nusakančių rodiklių reikalavimai neprivalomi

 

taip

 

taip

 

taip

 

 

*) Ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos susidaro tada, kai:

 

 

 

– ilgiau kaip 6 valandas sninga ir (arba) pusto,

– ilgiau kaip 24 val., tačiau su pertraukomis, sninga ir (arba) pusto,

 

– įšalęs kelias po lietaus apledėja, esant lijundrai,

 

 

 

– per parą kelias apledėja daugiau kaip 2 kartus,

 

– oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau minus 8°C.

 

 

 

 

Nustojus snigti ir (arba) pustyti:

 

 

 

 

sniegas nuo kelkraščių turi būti baigtas valyti:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

5 darbo val.

7 darbo val.

10 darbo val.

 

– krašto keliuose per

10 darbo val.

12 darbo val.

16 darbo val.


9 lentelės pabaiga (Kelkraščiai su asfalto danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

 

3.1.12. pabaiga

 

– rajoniniuose keliuose per

 

12 darbo val.

 

16 darbo val., baigus valyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

 

20 darbo val., baigus valyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

 

sniego volai neturi susiaurinti kelkraščio, neužstoti kelio ženklų, signalinių stulpelių atšvaitų

taip

taip

taip

 

 

Sniego volai nuo kelkraščių turi būti pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant kelkraščio kaupiasi vanduo ir nėra kitos galimybės jį pašalinti; būtinai – prieš polaidį

 

taip

 

taip

 

taip

 

Esant normalioms oro sąlygoms (jeigu ilgiau kaip 24 val. nėra kritulių, plikledžio), ant kelkraščio dangos gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

 

purus:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

2,0 cm

3,0 cm

 

– krašto keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

3,0 cm

7,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

3,0 cm

7,0 cm

10,0 cm

 

 

prispaustas:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose

atsitiktiniai ploteliai

ne storesnis kaip 0,5 cm

ne storesnis kaip 1,0 cm

 

– krašto keliuose

atsitiktiniai ploteliai

ne storesnis kaip 1,0 cm

ne storesnis kaip 2,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

2,0 cm

3,0 cm

reikalavimo nėra

 

 

provėžos:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose neturi būti gilesnių kaip

1,0 cm

3,0 cm

4,0 cm

 

– krašto keliuose neturi būti gilesnių kaip

3,0 cm

4,0 cm

6,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose neturi būti gilesnių kaip

4,0 cm

6,0 cm

6,0 cm

 

 

Polaidžio metu kelkraščiuose neturi telkšoti vanduo

 

taip

 

taip

 

reikalavimo nėra

 


 

3.2. Kelkraščiai su biriųjų mineralinių medžiagų danga

 

10 lentelė (Kelkraščiai su biriųjų mineralinių medžiagų danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

3.2.1. Švarumas

 

Ant kelkraščių dangos atsiradęs purvas, nukritę lapai, 5,0 cm ir didesnio skersmens akmenys, įvairios medžiagos turi būti nuvalomos arba surenkamos:

 

 

 

 

pavasarį, nutirpus sniegui, ne vėliau kaip iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

 

vėliau tik pavojingos, jas pastebėjus

taip

taip

taip

3.2.2.

Neturi būti išdaužų provėžų, bangų:

 

 

 

Išdaužos,

– magistraliniuose keliuose didesnių kaip

2,5 cm

4,0 cm

6,0 cm

bangos,

– krašto keliuose didesnių kaip

3,0 cm

5,0 cm

7,0 cm

provėžos

– rajoniniuose keliuose didesnių kaip

4,0 cm

6,0 cm

8,0 cm

 

 

Šioms pažaidoms pašalinti kelkraščiai turi būti profiliuojami iki žiemos sezono ne rečiau kaip kas

7 darbo dienos

21 darbo dieną

32 darbo dienas

 

 

Kelkraščiai turi būti profiliuojami prieš užšąlant

 

taip

 

taip

 

taip

3.2.3. Skersiniai

 

Tiesiuose kelio ruožuose ir didelio spindulio kreivėse skersiniai nuolydžiai gali būti

 

nuo 5,0 iki 6,5 %

 

nuo 4,0 iki 7,0 %

 

nuo 3,0 iki 8,0 %

nuolydžiai

 

Viražuose skersiniai nuolydžiai gali būti nukrypę nuo projektinių

 

iki ± 15 %

 

iki ± 30 %

 

iki ± 50 %

 

 

Atsiradus didesniems nuokrypiams, skersiniai nuolydžiai turi būti ištaisomi per

 

7 darbo dienas

 

21 darbo dieną

 

32 darbo dienas

3.2.4.

 

Įdubų ir iškylų neturi būti didesnių kaip

 

10,0 cm

 

10,0 cm

 

10,0 cm

Įdubos ir iškylos

 

Atsiradusios didesnės deformacijos turi būti ištaisomos per

 

7 darbo dienas

 

21 darbo dieną

 

32 darbo dienas


10 lentelės pabaiga (Kelkraščiai su biriųjų mineralinių medžiagų danga)

RODIKLIAI

REIKALAVIMAI

Priežiūros lygiai

I AUKŠTAS

II VIDUTINIS

III ŽEMAS

3.2.5. Sluoksnio nusidėvėjimas

 

Kelkraščio dangos sluoksnis neturi būti nusidėvėjęs daugiau kaip

20 % sluoksnio storio

30 % sluoksnio storio

50 % sluoksnio storio

PASTABA. Esant didesniam sluoksnio nusidėvėjimui, kelių valdytojai turi teikti pasiūlymus raštu LAKD dėl kelkraščio dangos atkūrimo darbų.

 

 

 

3.2.6. Sandūra

 

Kelkraščio ir asfalto ar betono dangos sandūroje aukščio skirtumas neturi būti didesnis kaip

 

± 4,0 cm

 

± 6,0 cm

 

± 10,0 cm

su danga

 

Atsiradusios pažaidos turi būti ištaisomos per

 

7 darbo dienas

 

21 darbo dieną

 

32 darbo dienas

3.2.7. Išoriniai

 

Išoriniuose kraštuose neturi būti gilesnių išplovų ir (arba) labiau paaukštėjusių vietų kaip

 

25,0 cm/10,0 cm

 

25,0 cm/10,0 cm

 

25,0 cm/10,0 cm

kraštai

Atsiradusios didesnės pažaidos turi būti ištaisomos:

 

 

 

(sankasos

pavasarį iki

balandžio 25 dienos

gegužės 5 dienos

gegužės 15 dienos

briaunos)

vėliau atsiradusios :

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

2 darbo dienas

5 darbo dienas

10 darbo dienų

&nbs