PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019–2021 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T1-218

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu ir 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ 1 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą (pridedami).

2. Įpareigoti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorių, skyrių vedėjus, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus pagal kompetenciją įgyvendinti priemones, numatytas Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plane.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d.

sprendimu Nr. T1-218

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019-2021 METŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų  programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatas ir skirta korupcijos prevencijai ir antikorupciniam švietimui užtikrinti Plungės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2. Programa grindžiama teisės aktuose nustatytomis korupcijos prevencijos priemonėmis, visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų antikorupciniu švietimu, mokymu ir informavimu.

3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Rengiant Programą atsižvelgta į Savivaldybės 2016-2018 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaitą, jos įgyvendinimo metu nustatytus trūkumus.

5. Programos tikslas – užtikrinti Savivaldybės institucijų veiklos skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi, ilgalaikėmis priemonėmis ir procedūromis užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose.

6. Programa siekiama paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, visuomenės paramą įgyvendinant numatytas korupcijos prevencijos priemones, glaudų Savivaldybės bendradarbiavimą su rajono švietimo įstaigomis ir kitomis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.

7. Programoje nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimu

sudaryta Plungės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija).

8. Korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą jai įgyvendinti tvirtina Savivaldybės taryba.

II SKYRIUS

APLINKOS ANALIZĖ

 

9. Savivaldybėje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema - vykdomi teisės aktų reikalavimai, teisės aktų projektai vertinami antikorupciniu požiūriu, vykdomas antikorupcinis švietimas ir informavimas, veiklą vykdo IX šaukimo Savivaldybės tarybos įgaliojimų kadencijai sudaryta Plungės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija iš 6 asmenų.

10. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-128 (2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-187 redakcija) „Dėl Plungės rajono savivaldybės kovos su korupcija 2016-2018 metu programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ buvo patvirtinti Plungės rajono savivaldybės kovos su korupcija 2016-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.

11. Pagal nustatytus kriterijus įgyvendinta daugelis Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo plane nurodytų priemonių.

12. Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, 2017 metais buvo atlikta korupcijos rizikos analizė Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, siekiant išsiaiškinti Piniginės socialinės paramos (socialinių pašalpų) skyrimo tvarką ir įvertinti ją antikorupciniu požiūriu.

2018 metais korupcijos rizikos analizė atlikta Plungės rajono savivaldybės administracijos Turto skyriuje. Analizės tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybės socialinio būsto nuomos sąlygas ir tvarką bei Savivaldybės įgaliojimus šioje srityje, įvertinti antikorupciniu požiūriu.

Išvados pateiktos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

13. Kasmet renkama informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Plungės rajono savivaldybės įmonėse ir įstaigose, analizuojama pateikta medžiaga Antikorupcijos komisijoje ir siunčiami duomenys Specialiųjų tyrimų tarnybai.

14. Savivaldybės teisės aktai ir jų projektai vertinti antikorupciniu požiūriu vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

15. Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie vykdomas korupcijos prevencines priemones, nurodyti atsakingi asmenys bei telefonų numeriai, kur kreiptis susidūrus su korupcijos atvejais Savivaldybėje  ir Savivaldybei pavaldžiose įstaigose bei įmonėse.

16. Plungės rajono savivaldybė kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl asmenų, pretenduojančių eiti valstybės tarnautojų bei  įstaigoų vadovų pareigas, turint tikslą įvertinti asmenų patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybėje.

17. Įgyvendinta ir tobulinama vieno langelio sistema, kuri užtikrina spartesnį ir kokybiškesnį gyventojų aptarnavimą.

Šiuo metu diegiamas Klientų aprantavimo standartas, kurio paskirtis – apibrėžti Savivaldybės darbo efektyvumo lygmenį, kuris privalo būti vienodai suprantamas visų darbuotojų.

Remdamiesi standarte aprašytais principais, darbuotojai priima sprendimus tiek standartinėse, tiek nestandartinėse bendradarbiavimo su klientais situacijose, siekdami atitikti aukštus aptarnavimo reikalavimus.

Standartas apima reikalavimus, taikomus visiems Savivaldybės administracijos darbuotojams,  o ypatingai r tiems, kurie tiesiogiai bendrauja su klientais.

18. Savivaldybės veiklos sritys, kuriose yra galimos korupcijos pasireiškimo prielaidos:

18.1. politinių asmenų galimybė dėl asmeninio suinteresuotumo daryti įtaką priimamiems sprendimams;

18.2. priimant valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, į darbą;

18.3. pareigybių aprašymų, struktūrinių padalinių veiklos nuostatų netobulumas;

18.4. galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimus dėl lėšų ir turto panaudojimo;

18.5. teritorijų planavimo srityje;

18.6. organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus;

18.7. išduodant leidimus, licencijas;

18.8. atliekant kitas viešojo administravimo ir paslaugų teikimo funkcijas.

19. „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) atliko 60 Lietuvos savivaldybių skaidrumo tyrimą. Jo metu savivaldybių interneto svetainėse analizuojama, kiek ir kokios informacijos apie savo veiklą savivaldybės skelbia 7 srityse: „Institucijos struktūra, pareigybės ir darbuotojai“, „Savivaldybės tarybos veiklos skaidrumas“, „Savivaldybės antikorupcijos politikos skaidrumas“, „Savivaldybės įmonių ir paslaugų skaidrumas“, „Savivaldybės biudžeto ir jo vykdymo skaidrumas“, „Savivaldybės viešųjų pirkimų skaidrumas“, „Gyventojų įtraukimas į viešųjų sprendimų priėjimą“. Savivaldybių interneto svetainės buvo peržiūrėtos 2018 m. spalio-lapkričio mėn.

Atsižvelgdama į „Transparency International“ Lietuvos skyriaus pasiūlymus ir patarimus, Savivaldybės administracija tobulina svetainę, publikuoja daugiau  informacijos; daugiau dėmesio skiria nepotizmo, protekcionizmo, interesų konfliktų, politinės korupcijos kontrolei ir prevencijai.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

20. Korupcijos prevencijos programos tikslai yra:

20.1. skatinti visišką korupcijos netoleravimą, nepakantumą korupcijos apraiškoms;

20.2. organizuoti savivaldybės gyventojų švietimą ir mokymą;

20.3. siekti didesnio savivaldybės valdymo skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei;

20.4. skatinti bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

21. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra:

21.1. nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

21.2. užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

21.3. gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę;

21.4. sumažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas, mažinant administracinę naštą paslaugos gavėjams;

21.5. vykdyti viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę;

21.6. skatinti pilietinį aktyvumą viešinant korupcijos faktus;

21.7. plėtoti antikorupcinį švietimą savivaldybėje, Savivaldybei pavaldžiose įmonėse, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose;

21.8. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ugdymo įstaigose.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

22. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę, įskaitant šios Programos nuostatų vykdymą, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją atsako Savivaldybės meras, Antikorupcijos komisija, Administracijos direktorius, visų Administracijos struktūrinių padalinių vadovai, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir organizacijų vadovai.

23. Programoje nustatoma programos stebėsenos, vertinimo ir kontrolės tvarka, įvardijami subjektai, atsakingi už Programos atskirų priemonių įgyvendinimą.

24. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato korupcijos prevencijos priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios Programos dalis.

25. Programos priemonių plano vykdymo stebėseną, vertinimą ir kontrolę vykdo Savivaldybės meras ir Savivaldybės Antikorupcijos komisija.

Programos stebėsena ir vertinimas vykdomi reguliariai, atsižvelgiant į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos įgyvendinant Programą.

26. Programos nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal priemonių plane nustatytus tikslo kriterijus. Programos uždaviniai vertinami pagal priemonių plane nustatytus laukiamo rezultato vertinimo kriterijus.

27. Savivaldybės institucijos, įstaigos ir įmonės, bendruomenės, visi suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti pasiūlymus Antikorupcijos komisijai dėl Programos pakeitimo ar papildymo.

28. Programa vykdoma iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.

29. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

29.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Savivaldybės struktūriniuose padaliniuose;

29.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

29.3. didėjančiu nepakantumu korupcijai, t. y. pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiaus didėjimu;

29.4. surengtų kvalifikacijos kėlimo seminarų (kursų), kitų renginių kovos su korupcija klausimais ir juose dalyvavusių darbuotojų (asmenų) skaičiumi;

29.5. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi;

29.6. parengtų Savivaldybės teisės aktų projektų, įvertintų antikorupciniu požiūriu, skaičiumi.

30. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis.

31. Priemonių vykdytojai per vieną mėnesį nuo jiems priskirtos Programos įgyvendinimo priemonės įvykdymo termino pabaigos pateikia Antikorupcijos komisijai informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Su Programa ir priemonių planu supažindinami visi Plungės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, darbuotojai ir Savivaldybės valdymo sričiai priskirtų  įstaigų vadovai.

33. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų ir asmenų išvadas ir rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, Programa gali būti keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu.

34. Programa skelbiama Plungės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje  www.plunge.lt

35.   Programos įgyvendinimo ataskaita viešai paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

________________________________________________________________________

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d.

sprendimu Nr. T1-218

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019-2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

1. TIKSLAS - SKATINTI VISIŠKĄ KORUPCIJOS NETOLERAVIMĄ, NEPAKANTUMĄ KORUPCIJOS APRAIŠKOMS

Tikslo rezultato kriterijai:

1. Padidėjęs Savivaldybės darbuotojų, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių vadovų nepakantumas korupcijai.

2. Išaiškinti, išgryninti ir apibendrinti Savivaldybės darbuotojų, tarybos narių, Savivaldybei pavaldžių  įstaigų, įmonių vadovų ir savivaldybės gyventojų   požiūrį į korupciją, jų korupcinę patirtį.

3. Nustatytas korupcijos paplitimo lygis mūsų savivaldybėje (gyventojų skundų ir pareiškimų skaičius, visuomenės informavimo priemonėse bei kitur pateiktos informacijos kiekis).

1.1.

Nepakankamas Savivaldybės administracijos darbuotojų, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių vadovai sąmonės lygis ir nepakantumas korupcijai.

Organizuoti mokymus antikorupcine tematika, Tarptautinės antikorupcijos dienos renginius, dalyvauti šalies ir regiono lygiu skelbiamuose konkursuose antikorupcijos tema.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius,

Savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių vadovai.

Kiekvienais metais

Įstaigų, kuriose buvo organizuoti renginiai, skaičius, dalyvių skaičius.

 

1.2.

Išsiaiškinti Savivaldybės darbuotojų ir tarybos narių požiūrį  į korupcijos rizikos veiksnius ir veiksmingas korupcijos prevencijos priemones,  apie Savivaldybės antikorupcinę aplinką

Atlikti Savivaldybės darbuotojų ir tarybos narių požiūrio į korupciją vertinimą, vykdyti apklausą, pateikiant klausimus apie jų požiūrį į korupciją ir korupcinę patirtį.

Tuo tikslu pildyti anketas, vykdyti anonimines apklausas.

Būtų vykdoma apklausa internetu ir pildant anketas atvykus į Administracijos Bendrųjų reikalų skyrių.

Juridinis ir personalo administravimo skyrius;

Bendrųjų reikalų skyrius.

 

2020 metų I ketvirtį

Apibendrinta informacija apie tyrimo metu nustatytą Savivaldybės darbuotojų ir tarybos narių  požiūrį į korupciją, jų korupcinę patirtį. Bus nustatytos  labiausiai korupcijos paveiktos veiklos sritys ir bendras korupcijos paplitimo lygis Savivaldybėje.

1.3.

Išsiaiškinti savivaldybės gyventojų požiūrį į korupcijos rizikos veiksnius ir veiksmingas korupcijos prevencijos priemones, apie Savivaldybės antikorupcinę aplinką

Atlikti Savivaldybės gyventojų apklausą paruošiant anketas su klausimais, siekiant išsiaiškinti jų požiūrį į korupciją, sugebėjimą pažinti jos apraiškas ir ar jie žino, kur kreiptis norint apie tai pranešti.

Būtų vykdoma apklausa internetu ir pildant anketas atvykus į Bendrųjų reikalų skyrių ir seniūnijas.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę,

Bendrųjų reikalų skyrius.

2020 metų II ketvirtį

Apibendrinta informacija apie tyrimo metu nustatytą savivaldybės gyventojų  požiūrį į korupciją, jų korupcinę patirtį. Bus nustatytos  labiausiai korupcijos paveiktos veiklos sritys ir bendras korupcijos paplitimo lygis Savivaldybėje

 

 

 

 

 

 

2. TIKSLAS - ORGANIZUOTI SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ ŠVIETIMĄ IR MOKYMĄ

Tikslo rezultato kriterijai:

1. Organizuotų seminarų, renginių ir kitų priemonių korupcijos prevencijos tema skaičius.

2. Suorganizuotų renginių vaikams (piešinių konkursas, viktorina ir kt.) skaičius ir juose dalyvavusių mokinių skaičius.

3. Paskelbta ir nuolat atnaujinama informacija apie korupcijos prevenciją Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir Savivaldybės administracijos interneto svetainėse.

2.1.

Nepakankamas savivaldybės gyventojų supratimas apie korupcijos riziką, atpažinimo būdus, požiūris į korupciją.

Trūksta bendravimo su  bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Organizuoti mokymus antikorupcine tematika, kviesti savivaldybės gyventojus, nevyriausybinių organizacijų atstovus į renginius antikorupcijos tema. Savivaldybės tinklalapyje skelbti antikorupcijos prevencijos programą ir jos priemonių planą.

Pagaminti lankstinukų ar kitų informacinių ir reklaminių suvenyrų antikorupcijos tematika, taip vis primenant temos aktualumą.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Kiekvienais metais

Suorganizuotų renginių ir jose dalyvavusių gyventojų skaičius.

2.2.

Savivaldybės gyventojai nepakankamai susipažinę su Savivaldybės tarybos patvirtinta Korupcijos prevencijos programa ir jos priemonėmis.

Viešinti Savivaldybės interneto tinklalapyje Korupcijos prevencijos programą ir jos priemones, pakviesti dalyvauti rengiamose Programos įgyvendinimo priemonėse.

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Kiekvienų metų IV ketvirtį

Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija apie Korupcijos prevencijos programą ir jos priemones.

2.3.

Savivaldybės gyventojai nepakankamai informuoti apie būdus pranešti apie korupcijos apraiškas

Viešinti Savivaldybės interneto tinklalapyje apie galimybes pranešti

apie korupcijos apraiškas

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Kiekvienais metais

Viešinti ir nuolat atnaujinti informaciją Savivaldybės interneto tinklalapyje.

Informaciją skleisti pagamintų reklaminių bukletų ir lankstinukų pagalba.

2.4.

Nepakankamas vaikų ir mokinių įtraukimas į įvairaus pobūdžio veiklas, supažindinant su korupcijos apraiškomis ir jų daroma žala.

Skatinti švietimo įstaigas įgyvendinti antikorupcinio švietimo programas, organizuoti renginius, skatinti pedagogus ir mokinius domėtis korupcijos prevencija ir pilietiškumo ugdymu

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Kiekvienų metų IV ketvirtį

 

 

Mokinių, supažindintų su antikorupcinėmis iniciatyvomis ir korupcijos grėsmėmis

švietimo renginiuose, skaičius, renginių skaičius ir juose dalyvaujančių mokinių skaičius

3. TIKSLAS - SIEKTI DIDESNIO SAVIVALDYBĖS VALDYMO SKAIDRUMO, VIEŠUMO IR ATSKAITINGUMO VISUOMENEI

Tikslo rezultato kriterijai:

1. Informacijos sklaidos efektyvumas.

2. Atliktų teisės aktų antikorupcinio vertinimo didesnis procentas. 

3. Pateikusiųjų privačių interesų deklaracijų skaičius.

4. Užfiksuotų ir paviešintų pranešimų apie antikorupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičius.

3.1.

Visuomenė mažai informuojama apie Savivaldybės veiklą: apie galimybę naudotis viešosiomis paslaugomis elektroninėmis priemonėmis, apie galimybę pareikšti savo nuomonę ir poziciją Savivaldybės svarstomais klausimais, susijusiais su visuomenės interesais. Informacija dažniausiai būna neišsami, ne visuomet yra atnaujinama interneto  svetainėje www.plunge.lt,

Viešinti ir nuolat atnaujinti visą privalomą skelbti informaciją apie Savivaldybės teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas.

Savivaldybės administracijos padalinių vadovai ir (ar) kiti paskirti atsakingi asmenys – pagal kompetenciją

Nuolat

Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais paskelbta ir nuolat atnaujinama informacija apie Savivaldybės veiklą interneto svetainėje www.plunge.lt

3.2.

Antikorupciniu požiūriu vertinama per mažai Savivaldybės rengiamų teisės aktų ir teisės aktų projektų.

Pagal metodiką atlikti antikorupcinį teisės aktų vertinimą. Ypatingą dėmesį skirti antikorupciniu požiūriu vertinant teisės aktų projektus, dėl kurių gali kilti interesų konfliktai, taip pat visuomenei reikšmingais klausimais.

Tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, organizuoti mokymus korupcijos prevencijos, teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo bei viešųjų pirkimų klausimais.

Juridinis ir personalo administravimo skyrius, teisės aktų projektų rengėjai

Prieš kiekvieną tarybos posėdį.

Teisės aktuose, jų projektuose bus pašalintos korupcijos prielaidos; atliktų vertinimų kiekis, antikorupciniu požiūriu įvertinta 80 proc. visų teisės aktų projektų

3.3.

Būtina užtikrinti Savivaldybės valstybės tarnautojų, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių vadovų, pavaduotojų, struktūrinių padalinių vadovų sąžiningumą ir veiklos skaidrumą,  tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje.

Kontroliuoti, kad visi valstybės tarnautojai, Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių vadovai, pavaduotojai, struktūrinių padalinių vadovai (kurie pagal įstatymą privalo deklaruoti) būtų laiku ir tinkamai pateikę privačių interesų deklaracijas, o pasikeitus aplinkybėms per nustatytą terminą šiuos deklaracijos duomenis atnaujintų. Užtikrinti deklaracijų tvarkymą, pateiktų duomenų teisėtumą ir atsakomybės taikymą.

Vykdyti viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę.

Juridinis ir personalo administravimo skyrius;

Protokolo skyrius;

Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių vadovai.

Kasmet          

Visi valstybės tarnautojai ir jiems prilyginti asmenys laiku pateikę privačių interesų deklaracijas.

3.4.

Gerosios patirties pasidalijimas su kitų savivaldybių antikorupcijos komisijų nariais, korupcijos sritį kuruojančiais darbuotojais.

Bendradarbiauti su kitų savivaldybių antikorupcijos komisijomis ir keistis informacija korupcijos prevencijos srityje.

Antikorupcijos komisija.

Kasmet

Susitikimų su kitų savivaldybių antikorupcijos komisijomis skaičius (ne mažiau kaip 1 susitikimai per metus).

3.5.

Viešinti informaciją apie antikorupcinio pobūdžio nusikaltimus.

Įpareigoti pavaldžias įstaigas ir įmones pranešti Savivaldybei apie antikorupcinio pobūdžio nusikalstamą veiklą, jei tokia buvo, šią informaciją viešinti. Informaciją dėti į Savivaldybės ir įmonių ir įstaigų interneto svetaines.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai.

Nuolat

Užfiksuotų ir paviešintų pranešimų skaičius.

4. TIKSLAS - SKATINTI BENDRUOMENĘ ĮSITRAUKTI Į ANTIKORUPCINĘ VEIKLĄ

Tikslo rezultato kriterijai:

1. Suorganizuotų viešų prevencinių priemonių skaičius.

2. Gyventojų skundų dėl korupcijos apraiškų sveikatos priežiūros srityje skaičius.

3. Informacijos apie įgyvendinamus infrastruktūrinių projektų vykdymą kiekis.

4.1.

Asmenys, nemotyvuoti pranešti apie korupcijos atvejus, per mažai informuojami apie galimus pranešimo apie korupcijos atvejus būdus ir galimybę gauti atlygį.

Organizuoti viešas prevencines, švietimo veiklas antikorupcijos tema.

Dalinti gyventojams informacinę medžiagą (lankstinukus, knygutes) apie galimus pranešimo būdus, nustačius korupcijos apraiškas.

Antikorupcijos komisija, asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai.

Nuolat

Įgyvendinta vieša antikorupcinė veikla.

Veiklos tema, trukmė, dalyvių skaičius

4.2.

Gyventojai skundžiasi skaidrumo stoka sveikatos priežiūros srityje

Įpareigoti savivaldybės gydytoją informaciniuose stenduose ir sveikatos priežiūros įstaigų internetiniuose tinklalapiuose skelbti, kur gyventojams kreiptis susidūrus su korupcija.

Savivaldybės gydytojas

Nuolat

Gyventojų nuomonės dėl korupcijos apraiškų sveikatos priežiūros srityse pagerėjimas

4.3.

Visuomenėje susidariusi nuomonė, kad infrastruktūriniai projektai (kelių projektavimas, tvarkymas, asfaltavimas, apšvietimas) yra nepakankamai viešinami.

Viešinti informaciją apie įgyvendinamus infrastruktūros projektus, jų rezultatus

Vietos ūkio skyrius

Projektų vykdymo metu.

Visuomenė bus dažniau informuojama apie infrastruktūros projektus. Informacija bus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje.  

_____________________________________________________________________________________________________________