KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS NUOSTATŲ IR TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMU NR. T-174, PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 28 d. Nr. T-397

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsniu, atsižvelgdama į Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2017-11-23 posėdžio protokolą Nr. VK-544, Kelmės rajono verslininkų asociacijos ir Savivaldybės tarybos narių pasiūlymus, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos nuostatų ir taisyklių, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-174, Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos nuostatų V skyriaus 18.3 papunktį ir Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų naudojimo taisyklių III skyriaus 5 punktą ir juos išdėstyti taip:

18.3. finansinė parama vienam SVV pelno siekiančiam juridiniam asmeniui neturi viršyti 3 150 Eur, o ne pelno siekiančiam juridiniam asmeniui, atstovaujančiam SVV, finansinė parama skiriama atskiru SVV komisijos narių sprendimu.“

5. Pareiškėjai, kurie ruošiasi pasinaudoti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšomis, iki gruodžio 1 d. pateikia paraiškas, kuriose nurodo prašomos paramos sumą, kam bus naudojamos lėšos. Visa informacija, susijusi su Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa, skelbiama interneto tinklalapiuose www.kelme.lt ir www.kelmevic.lt.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                Vaclovas Andrulis