HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ GYVENAMŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMO PRIE ESAMŲ CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 1 d. Nr. D1-398    

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

1. Tvirtinu Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtinto Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo nuostatos taikomos gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investiciniams projektams, pateikiamiems po šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 1 d.

įsakymu Nr. D1-398

 

LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ GYVENAMŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMO PRIE ESAMŲ CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų (toliau – projektų) įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja projektų, finansuojamų pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programą, atranką, finansavimo sąlygas, įgyvendinimo priežiūrą ir nustato pareiškėjų, projektų vykdytojų ir projektus administruojančių institucijų – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) teises ir pareigas.

2. Tvarkos aprašas taikomas subsidijų forma finansuojamiems aplinkos apsaugos investiciniams projektams, kuriuos įgyvendinant sumažėja neigiamas namų ūkių poveikis aplinkai nuotekomis ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos apsaugos efektas.

3. Aplinkos ministerija, skirdama subsidijas, o Agentūra, vykdydama projektų vertinimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko gyvenamų būstų ir sklypų savininkų asmens duomenis.

4. Projektų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

4.1. asmenį identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);

4.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, el. paštas);

4.3. kiti su subsidijų skyrimu susiję duomenys (unikalus individualaus gyvenamojo namo ir buto numeris (daugiau kaip vieno buto pastate), sklypo identifikacinis numeris, adresas, juridinę teisę į turtą suvaržantys veiksniai, informacija apie tiesiamų nuotekų surinkimo tinklų kainas).

5. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi 5 metus po subsidijos skyrimo vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Kiti dokumentai saugomi ir valdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus saugojimo terminui, visi dokumentai, tarp jų ir tie, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Dokumentų ir archyvų įstatymą.

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

6.1. finansavimo kryptys – aplinkos ministro įsakymu kiekvienais metais tvirtinamame dokumente nurodomos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis subsidijuojamų aplinkos apsaugos investicinių projektų rūšys ir joms skiriamos subsidijų sumos;

6.2. galutinis naudos gavėjasgyventojas ir (ar) viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas;

6.3. gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinio projekto vykdytojas (toliau – projekto vykdytojas) – viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, su kuriuo sudaryta subsidijos teikimo sutartis įgyvendinti gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinį projektą;

6.4. gyventojas – fizinis asmuo, iki kurio gyvenamo būsto per jam nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą tiesiami nuotekų surinkimo tinklai;

6.5. paraiška – Agentūros patvirtintos formos dokumentas, kurį pildo pareiškėjas pateikdamas išsamius duomenis apie gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinį projektą, kuriam įgyvendinti prašo finansavimo pagal Tvarkos aprašą;

6.6. pareiškėjas viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, teikiantis paraišką gauti subsidiją gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investiciniam projektui įgyvendinti;

6.7. subsidija – gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinio projekto vykdytojui skiriama tikslinė negrąžintina išmoka, išskyrus Tvarkos apraše nurodytus atvejus;

6.8. subsidijos teikimo sutartis – Agentūros patvirtintos formos sutartis, kuri šios agentūros ir pareiškėjo sudaroma dėl subsidijos suteikimo pareiškėjo gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investiciniam projektui įgyvendinti;

6.9. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SUBSIDIJŲ TEIKIMO PAGRINDAI IR SĄLYGOS

 

7. Subsidijos teikiamos gyvenamiems būstams prijungti prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintas finansavimo kryptis, kurios skelbiamos Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt. Subsidijos pagal Tvarkos aprašą negali būti teikiamos gyvenamiems būstams prijungti prie esamų centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, kurių tiesimas bendrai finansuotas iš 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir 05.3.2-FM-F-015 priemonės „Vandentvarkos fondas“ lėšų.

8. Paraiškas gali teikti viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turintys Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išduotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijas.

9. Pareiškėjui neiškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas ir įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, subsidija gali būti teikiama, kai pareiškėjas pateiks įrodančius dokumentus, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei.

10. Įgyvendinant projektus turi būti laikomasi šių sąlygų:

10.1. nuotekų surinkimo tinklai tiesiami nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos, esančios valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje, iki gyvenamo būsto per gyventojo sklypą;

10.2. nuotekų surinkimo tinklai tiesiami ir prijungiami prie nutiestų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, kurių tiesimo darbai baigti iki paraiškos teikimo dienos;

10.3. nuotekų surinkimo tinklai iki gyvenamo būsto tiesiami tik Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose apibrėžtose aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 gyventojų ekvivalento, kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje (2019 m. sausio 25 d. EK pagrįsta nuomonė dėl pažeidimo Nr. 2016/2193 dėl įsipareigojimų pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 3, 4, 5, 10 ir 15 str. ir I priedo A, B ir D dalis nevykdymo). Vertinama, ar įgyvendinamo projekto veikla atitinka atnaujinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo priemones. Jei minėtas infrastruktūros plėtros planas paraiškos teikimo metu atnaujinamas, turi būti pateiktas savivaldybės tarybos įsipareigojimas, kad patvirtinus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą jo duomenys sutaps su pateiktais paraiškoje;

10.4. negali būti finansuojami su gyvenamojo sektoriaus plėtra susiję projektai.

11. Su paraiška turi būti pateiktas gyvenamų būstų, kuriuos numatoma prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų, sąrašas (nurodant gyventojo vardą, pavardę ir gyvenamo būsto adresą), sudarytas pagal savivaldybės ir (arba) pareiškėjo nustatytą ir patvirtintą gyvenamų būstų prijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų atrankos tvarką.

12. Prieš teikiant paraišką pareiškėjas ir gyventojai ar jiems teisėtai atstovaujantys subjektai turi pasirašyti preliminarią sutartį, kuri turi būti pridėta prie paraiškos ir pagal kurią:

12.1. pareiškėjas įsipareigoja neatlygintinai nutiesti nuotekų surinkimo tinklus nuo esamos nuotekų surinkimo infrastruktūros iki gyvenamo būsto per gyventojo sklypą;

12.2. gyventojas įsipareigoja pareiškėjui ir (arba) jo samdomam rangovui sudaryti sąlygas atlikti nuotekų surinkimo tinklų tiesimo darbus jo sklype;

12.3. pareiškėjas įsipareigoja gyventojo sklype nutiestų nuotekų surinkimo tinklų dalį perduoti galutiniam naudos gavėjui – gyventojui;

12.4. gyventojas įsipareigoja gyvenamo būsto viduje savo lėšomis įsirengti reikiamą įrangą, komunikacijas, per preliminarioje sutartyje numatytą laikotarpį prisijungti prie iki gyvenamo būsto nutiestų nuotekų surinkimo tinklų ir pasirašyti nuotekų tvarkymo sutartį su pareiškėju;

12.5. projekto vykdytojas arba gyventojas įsipareigoja Nekilnojamo turto registre įregistruoti gyventojo sklype nutiestus nuotekų surinkimo tinklus;

12.6. gyventojas įsipareigoja perimti jo sklype nutiestus nuotekų surinkimo tinklus nuotekų surinkimo tinklų perdavimo–priėmimo aktu, kurio pavyzdinė forma pateikta Tvarkos aprašo 3 priede.

13. Jeigu gyventojas nevykdys 12.2, 12.4, 12.5 ir 12.6 papunkčiuose numatytų įsipareigojimų, jis privalės pareiškėjui per 20 darbo dienų sumokėti nuotekų surinkimo tinklų perdavimo–priėmimo akte nurodytą nuotekų surinkimo tinklų įrengimo kainą. Preliminarioje sutartyje gali būti numatyta ir bauda, ne didesnė kaip nuotekų surinkimo tinklų perdavimo–priėmimo akte nurodyta nuotekų surinkimo tinklų įrengimo kaina.

14. Projekto vykdytojas iki gyventojo sklypo nutiestą nuotekų surinkimo tinklų dalį įregistruoja kaip savo turtą, gyventojo sklype nutiestą nuotekų surinkimo tinklų dalį perduoda gyventojui pasirašius nuotekų surinkimo tinklų perdavimo–priėmimo aktą.

15. Maksimali subsidijos suma vienam projekto vykdytojui yra 300 000 eurų. Vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti skiriama maksimali subsidijų suma negali viršyti 2 100 eurų. Jeigu vidutinės vieno gyvenamo būsto prijungimo išlaidos viršija 2 100 eurų, skirtumą turi padengti projekto vykdytojas. Šis vidurkis skaičiuojamas svertiniu būdu.

16. Reikalavimai finansavimo sumai pagal tiesiamas nuotekų surinkimo tinklų dalis:

16.1. tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį iki gyventojo sklypo, taikomas 70 procentų finansavimas. Projekto vykdytojo indėlis turi būti ne mažesnis kaip 30 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų tiesiant šią nuotekų surinkimo tinklų dalį;

16.2. tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį gyventojo sklype, taikomas 100 procentų finansavimas.

17. Projekto vykdytojo indėlis įgyvendinant projektą ar jo dalis, turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, tinkamas paraiškos pateikimo metu. Tokiu projekto vykdytojo indėliu gali būti laikoma:

17.1. kredito įstaigos paskola. Jei pareiškėjo planuojamas indėlis yra kredito įstaigos paskola, pateikiamas preliminarus kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą, tačiau priėmus sprendimą skirti finansavimą, ne vėliau kaip per Agentūros nustatytą protingą terminą iki subsidijos teikimo sutarties pasirašymo turi būti gauta paskola arba pateikta pažyma, kurioje nurodytas kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, esant ar įvykdžius tam tikras sąlygas;

17.2. projekto vykdytojo piniginės lėšos. Su paraiška pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriais nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą lėšų sumą, ir (ar) informacija apie lėšų šaltinį (kredito įstaigos sąskaitos (-ų) išrašas ar kredito įstaigos pažyma apie projekto vykdytojo turimas lėšas, numatomos pajamos, pelnas, nepaskirstytini rezervai);

17.3. savivaldybės piniginės lėšos. Su paraiška pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas skirti savivaldybės biudžeto lėšų projektui.

18. Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 20 mėnesių. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžia laikoma subsidijos teikimo sutarties įsigaliojimo data. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga laikoma įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo data. Šis laikotarpis gali būti pratęsiamas dėl objektyvių, nuo projekto vykdytojo nepriklausančių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti pateikdamas paraišką, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesiams.

19. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas Agentūrai pateikia Agentūros patvirtintos formos projekto įgyvendinimo ataskaitą.

20. Projekto vykdytojas darbų, paslaugų ir prekių pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai projekto vykdytojas yra perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, kai projekto vykdytojas yra perkantysis subjektas, arba, kai projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija, – pagal Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašas). Pirkimai vykdomi laikantis žaliųjų pirkimų reikalavimų, kurie įtvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkte.

21. Subsidija skiriama tik tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms kompensuoti. Tinkamos finansuoti yra išlaidos, padarytos ir apmokėtos po einamųjų metų finansavimo krypčių patvirtinimo iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir skirtos projektu įgyjamų vamzdynų ir jų sumontavimui būtinų elementų, jų transportavimo ir (ar) montavimo finansavimui, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas:

21.1. geodezinių matavimų, kadastrinių matavimų, statybinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, archeologinių tyrimų, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų, higienos tyrimų ir teisinės registracijos išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;

21.2. nuotekų surinkimo tinklų statyba (įskaitant statybą gyventojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribose);

21.3. vejos, žvyro, betoninių trinkelių, šaligatvio plytelių, asfaltbetonio dangų atstatymo išlaidos (finansuojama dalis, kuri pažeista vykdant projektą ir turi būti atstatyta iki buvusios būklės);

21.4. statinio statybos techninės priežiūros išlaidos;

21.5. projektinių pasiūlymų, nustatytų statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo, statinio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidos (tinkamos finansuoti išlaidos, kurios neviršija 7 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos);

21.6. statybą leidžiančių ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų, įtvirtintų statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, parengimo išlaidos;

21.7. PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos, jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, projekto vykdytojas negali įtraukti PVM į PVM atskaitą;

21.8. informacinės lentelės apie įgyvendintą projektą įrengimo išlaidos.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS, VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PROJEKTO PARAIŠKOS PRIĖMIMAS

 

22. Kvietimas teikti paraiškas pagal einamųjų metų finansavimo kryptis skelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt, per radiją ir (arba) televiziją, ir (arba) spaudoje ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo einamųjų metų finansavimo krypčių patvirtinimo, jeigu finansavimo kryptyse nenumatyta kitaip. Jeigu pagal paskelbtą kvietimą surinktose paraiškose prašoma subsidijų suma mažesnė už numatytą paskirstyti einamųjų metų finansavimo kryptyse, Agentūra gali skelbti antrą kvietimą teikti paraiškas pagal einamųjų metų finansavimo kryptis.

23. Paraiška turi būti teikiama tik pagal paraiškos pateikimo momentu galiojančias finansavimo kryptis, vertinimo kriterijus, paraiškų pateikimo terminus ir finansavimo sąlygas.

24. Paraiškos ir privalomų pateikti dokumentų elektroninės versijos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). Kvietime gali būti nustatyti kiti paraiškų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.

25. Apie gautą paraišką Agentūra informuoja pareiškėją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

26. Dokumentų, įrodančių pareiškėjų atitiktį keliamiems reikalavimams, kuriuos su paraiška turi pateikti pareiškėjas, sąrašą nustato Agentūra ir nurodo savo interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Šiems ir kitiems reikalavimams patikrinti Agentūra gali naudotis prieinamomis duomenų bazėmis ir registrais.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

27. Paraiškas vertinant tikrinama:

27.1. tinkamumo finansuoti vertinimas;

27.2. naudos ir kokybės vertinimas.

28. Paraiškoms, atitinkančioms tinkamumo finansuoti reikalavimus, atliekamas naudos ir kokybės vertinimas.

29. Vertinant paraiškas, turi būti laikomasi šių principų:

29.1. skaidrumo ir nešališkumo – visi vertintojai privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą;

29.2. konfidencialumo – turi būti užtikrintas paraiškoje ir kituose pareiškėjo pateiktuose dokumentuose esančios informacijos naudojimas tik vertinimo tikslais.

30. Paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Agentūros patvirtinta tvarka ir Tvarkos aprašo 1 priede numatytais naudos ir kokybės vertinimo kriterijais.

31. Jeigu atliekant paraiškų vertinimą nustatoma, kad pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjui raštu, el. paštu arba per APVIS siunčiamas pranešimas ir prašoma pareiškėjo per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją. Jei per nurodytą terminą paraiška nepatikslinama ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti paraiškos, nepripažįstamos svarbiomis, paraiška atmetama.

32. Paraiškoje nurodyti duomenys po paraiškos pateikimo dienos negali būti koreguojami ar tikslinami, išskyrus  atvejus, kai koreguoti ar tikslinti  paprašo Agentūra.

33. Paraiškoms, atitinkančioms vertinimo balų lentelėje pateiktus kriterijus, vadovaudamasi Tvarkos aprašo 1 priede pateikta projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentele, Agentūra suteikia balus ir balų mažėjimo tvarka sudaro paraiškų eilę. Jeigu finansavimo kryptyse numatomi kiti vertinimo kriterijai, vadovaujamasi finansavimo kryptyse patvirtintomis nuostatomis. Paraiškų eilė sudaroma vadovaujantis informacija, kurią pareiškėjas nurodė paraiškoje ir jos prieduose.

34. Paraiškos vertinimo metu Agentūra turi teisę atlikti Projekto įgyvendinimo vietos ir techninių sąlygų patikrinimą apsilankiusi projekto įgyvendinimo vietoje ir patikrindama paraiškoje ir su ja pateiktuose dokumentuose esančios informacijos atitiktį esamai situacijai.

35. Agentūra per 10 darbo dienų nuo paraiškų vertinimo pabaigos pateikia vertinimo rezultatus ir išvadas su užpildyta pagal nustatytą formą Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų apibendrinta ataskaita, Aplinkos ministerijai. Agentūra organizuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų atrankos komiteto, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-640 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų atrankos komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – atrankos komitetas) posėdį.

36. Agentūra turi užtikrinti, kad paraiškos būtų vertinamos ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo Agentūros kvietime nurodytos paraiškų priėmimo pabaigos datos. Atsižvelgiant į gautų paraiškų apimtį, parengtumą ir skaičių, šis terminas Agentūros motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas ne daugiau kaip 10 darbo dienų. Agentūra apie pratęstą paraiškų vertinimo terminą paskelbia interneto svetainėje www.apva.lt ir raštu informuoja Aplinkos ministeriją.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SPRENDIMŲ DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

37. Agentūros įvertintus projektus atrenka ir pasiūlymus skirti ar neskirti finansavimą teikia atrankos komitetas, vadovaudamasis atrankos komiteto darbo reglamentu ir atsižvelgdamas į finansavimo kryptis, Agentūros pateiktus paraiškų vertinimo rezultatus ir išvadas. Atrankos komitetas gali prašyti Agentūros pateikti papildomos informacijos ar paaiškinimų apie paraiškų vertinimą, kurių reikia pasiūlymui parengti.

38. Atrinktus projektus su atrankos komiteto pasiūlymais skirti ar neskirti finansavimą projektams, paraiškas vertinusių Agentūros darbuotojų išvadomis ir kita susijusia informacija per 5 darbo dienas nuo projektų atrinkimo Agentūra teikia Aplinkos ministerijai.

39. Atsižvelgdamas į atrankos komiteto pasiūlymus skirti ar neskirti finansavimą, finansavimo kryptis, Agentūros pateiktas paraiškų vertinimo išvadas, aplinkos ministras per 15 darbo dienų nuo jų gavimo dienos priima sprendimą skirti ar neskirti finansavimą projektui. Sprendimas skirti finansavimą įforminamas aplinkos ministro įsakymu. Sprendimas neskirti finansavimo įforminamas Aplinkos ministerijos raštu, kuriame nurodoma sprendimą pagrindžianti informacija, teisės aktų normos, sprendimo motyvai ir sprendimo apskundimo tvarka. Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo skirti ar neskirti finansavimą priėmimo dienos apie šiuos sprendimus raštu informuoja pareiškėją ir Agentūrą, sprendimą skirti finansavimą paskelbia Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

40. Informacija apie projektus, kurių įgyvendinimui skirta subsidija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo skirti finansavimą gavimo dienos skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt.

 

IV SKYRIUS

SUBSIDIJOS TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMAS, SUBSIDIJOS MOKĖJIMAS IR PROJEKTŲ PRIEŽIŪRA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SUBSIDIJOS TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR KEITIMAS

 

41. Skyrus finansavimą projektui, Agentūra per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo parengia subsidijos teikimo sutarties projektą ir pateikia pareiškėjui derinti. Ši sutartis turi būti suderinta ir pasirašyta per 20 darbo dienų nuo subsidijos teikimo sutarties projekto pateikimo pareiškėjui derinti dienos. Per nustatytą terminą dėl pareiškėjo kaltės nepasirašius subsidijos teikimo sutarties, laikoma, kad pareiškėjas finansavimo atsisako. Su pareiškėju sudarius subsidijos teikimo sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

42. Su Agentūra nesuderinus negalima keisti projekto apimties, pratęsti įgyvendinimo laikotarpio ar kitaip keisti subsidijos teikimo sutartyje nustatytų projekto vykdytojo įsipareigojimų. Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko subsidijos teikimo sutarties, Agentūra priima sprendimą remdamasi Tvarkos aprašo 55 punktu.

43. Jeigu projekto vykdytojas dėl objektyvių priežasčių nori pakeisti subsidijos teikimo sutartyje nustatytas projekto įgyvendinimo sąlygas, jis sutartyje nustatyta tvarka turi kreiptis į Agentūrą. Sprendimą dėl subsidijos teikimo sutarties keitimo priima Agentūra. Priimant sprendimą dėl pakeitimo, pakeitimas negali prieštarauti Tvarkos aprašo nuostatoms. Jeigu pasikeitus sąlygoms numatoma prie nuotekų surinkimo tinklų prijungti mažiau gyvenamų būstų negu numatyta paraiškoje, atitinkamai perskaičiuojamas ir mažinamas subsidijos dydis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SUBSIDIJOS MOKĖJIMAS IR PROJEKTŲ PRIEŽIŪRA

 

44. Projekto įgyvendinimo išlaidos apmokamos ir priežiūra atliekama subsidijos teikimo sutartyje ir Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

45. Pirmoji subsidijos dalis (60 proc.) išmokama per 10 darbo dienų nuo subsidijos teikimo sutarties pasirašymo dienos.

46. Antroji subsidijos dalis (40 proc.) išmokama, kai:

46.1. projekto vykdytojas pateikė pagal patvirtintas formas tinkamai parengtus mokėjimo prašymą, įgyvendinimo ataskaitą ir Agentūra juos patvirtino;

46.2. projekto vykdytojas galutinai atsiskaitė su įrangos tiekėjais, darbų ir (ar) paslaugų rangovais;

46.3. projekto vykdytojas ir gyventojai pasirašė nuotekų surinkimo tinklų perdavimo–priėmimo aktus;

46.4. projekto vykdytojas pagal Tvarkos aprašo 2 priedą nurodo, koks rodiklis pasiektas įgyvendinus projektą, ir pateikia nuotekų tvarkymo sutarčių sąrašą (gyvenamo būsto adresą, sutarties sudarymo datą ir Nr.);

46.5. projekto vykdytojas pateikė statybų užbaigimą patvirtinantį dokumentą (aktą arba deklaraciją), kai privaloma pagal statybos teisę reglamentuojančius teisės aktus;

46.6. projekto vykdytojas įrengė informacinę lentą ir informaciją apie projektą paskelbė savo internetinėje svetainėje, jeigu ją turi, nurodydamas, kad projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis. Informacinių lentų įrengimo reikalavimus nustato Agentūra ir skelbia savo interneto svetainėje;

46.7. visos prašomos apmokėti išlaidos pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas;

46.8. Agentūra patikrino įvykdytų pirkimų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymui, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymui arba Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašui;

46.9. Agentūra atliko patikrą projekto įgyvendinimo vietoje.

47. Agentūra ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo projekto vykdytojo mokėjimo prašymo registravimo dienos priima sprendimą dėl antrosios subsidijos dalies išmokėjimo, informuoja projekto vykdytoją apie mokėjimo prašymo patvirtinimą ir pervestą subsidijos sumą. Šis terminas gali būti pratęstas 40 darbo dienų, jei projektui inicijuojamas įtariamo pažeidimo tyrimas.

48. Agentūra, nustačiusi, kad su mokėjimo prašymu pateikti ne visi dokumentai arba reikia papildomos informacijos sprendimui priimti, prašo projekto vykdytojo per nustatytą terminą pateikti trūkstamus dokumentus ar paaiškinimus.

49. Patikros projektų įgyvendinimo vietoje atliekamos Agentūros nustatyta tvarka. Jeigu dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (arba) dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo vykti į vietą draudžiama arba nerekomenduojama, patikros ekstremalios situacijos ir (arba) karantino metu atliekamos nuotoliniu būdu APVA nustatyta tvarka, tačiau pasibaigus ekstremaliajai situacijai ir (arba ) karantinui, Agentūra privalo atlikti patikrą vietoje.

50. Projekto vykdytojui, iki subsidijos teikimo sutartyje nustatyto termino neužbaigus projekto ir (arba) nepateikus Agentūros nustatytos formos projekto įgyvendinimo ataskaitos, ir (arba) mokėjimo prašymo su privalomais pateikti dokumentais, subsidija mažinama 0,03 proc. numatytos subsidijos už kiekvieną pavėluotą dieną.

51. Nustačius, kad projekto vykdytojas prie nuotekų tinklų tinkamai prijungė mažiau gyvenamų būstų, negu buvo numatyta subsidijos teikimo sutartyje, subsidijos suma perskaičiuojama pagal faktiškai pajungtų gyvenamų būstų skaičių atsižvelgiant į subsidijos teikimo sutartyje numatytą vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti skiriamą subsidijos sumą. Atsižvelgdama į šiuos skaičiavimus, Agentūra gali priimti sprendimą dėl antrosios subsidijos dalies nemokėjimo, sumažinimo, visos arba dalies pirmosios subsidijos dalies susigrąžinimo.

52. Projekto priežiūrą sudaro šie etapai:

52.1. parengiamasis etapas, kuriame priežiūra atliekama Agentūros nustatyta tvarka. Šio etapo tikslas – įvertinti projekto vykdytojo galimybes įgyvendinti projektą;

52.2. įgyvendinimo etapas, kuriame priežiūra atliekama Tvarkos aprašo 49 punkte nustatyta tvarka. Šio etapo tikslas – įvertinti projekto vykdytojo projekto įgyvendinimą.

53. Agentūra bet kuriame projekto įgyvendinimo etape gali atlikti papildomą projekto priežiūrą, nenumatytą Tvarkos aprašo 34 ir 49 punktuose. Papildomos priežiūros metu tikrinama projekto įgyvendinimo vieta ir techninės sąlygos apsilankius projekto įgyvendinimo vietoje ir patikrinant subsidijos teikimo sutartyje numatytų įsipareigojimų atitiktį esamai situacijai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54. Agentūra ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo mėnesio 30 dienos apibendrina finansuojamų projektų įgyvendinimo duomenis, parengia patvirtintos formos bendrą metinę finansuojamų projektų priežiūros ataskaitą ir pateikia ją Aplinkos ministerijai. Šioje ataskaitoje nurodomos projektų įvykdymo sąlygos, aplinkos apsaugos rodikliai, projektų neįvykdymo priežastys. Ataskaita per 7 dienas nuo jos pateikimo Aplinkos ministerijai dienos paskelbiama Aplinkos ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse.

55. Įtarus, kad projekto vykdytojas pažeidžia subsidijos teikimo sutarties ar Tvarkos aprašo nuostatas ir tokių pažeidimų pasekmės neaptartos subsidijos teikimo sutartyje, Agentūra inicijuoja ir atlieka pažeidimo tyrimą Agentūros nustatyta tvarka. Šio tyrimo metu gali būti priimtas sprendimas sugrąžinti išmokėtą subsidiją ar jos dalį.

56. Agentūra ir projektų vykdytojai turi užtikrinti su projektų įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą Aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atsakingiems pareigūnams.

57. Pareiškėjas turi teisę skųsti Aplinkos ministerijos priimtus sprendimus ir Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto paraiškų vertinimu, atranka, sprendimo dėl subsidijos mokėjimo ar nemokėjimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________________________________________

 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo

1 priedas

 

Pareiškėjo (juridinio asmens pavadinimas) Vandenų apsaugos projekto „Projekto pavadinimas“ naudos ir kokybės vertinimo balų lentelė

 

 

1. Pareiškėjo pateiktas projektas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

 

Kriterijaus pavadinimas

Kriterijaus reikšmė

Maksimalus vertinimas balais

Projekto vertinimas

Balai

Vertinimo pagrindimas

1.1.    Investicijų dalis, tenkanti 1 gyvenamajam būstui prijungti prie nuotekų surinkimo tinklo

≤1100 Eur

50

 

Skaičiuojama nuo visų būtinų (planuojamų) investicijų (Eur be PVM)

 

>1100 Eur, bet

1300 Eur

45

 

>1300 Eur, bet

1500 Eur

40

 

>1500 Eur, bet ≤1700 Eur

30

 

>1700 Eur, bet ≤1900 Eur

20

 

>1900 Eur, bet ≤2100 Eur

10

 

>2100 Eur

0

 

1.2.    Gyvenamųjų būstų skaičius, kiek bus prijungta

>250

50

 

Pareiškėjo ir gyventojų pasirašytos preliminarios sutartys

250, bet > 150

45

 

150, bet > 100

35

 

100, bet > 50

25

 

50, bet > 10

15

 

10, bet > 5

5

 

5

0

 

Bendras balų skaičius

 

∑ 100

 

 

 

2. Jeigu įvertinus pagal vertinimo kriterijus, projektai surenka vienodą balų skaičių, eilė sudaroma pagal subsidijos aplinkosauginį efektą, prioritetą teikiant didesnį aplinkosauginį efektą numatančiam projektui:

 

Subsidijos aplinkosauginis efektas

Balai apskaičiuojami pagal formulę:

Ei = (Ri/Rmax)×10,

kur:

Ei – vertinamo Projekto subsidijos aplinkosauginio efekto balai;

Ri – vertinamo Projekto subsidijos aplinkosauginio efekto reikšmė, kg/Eur;

Rmax – didžiausia visų vertinamų Projektų paraiškose nustatyta subsidijos aplinkosauginio efekto reikšmė, kg/Eur

 

 

Vertintojas (vardas, pavardė, parašas, data)

 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo

2 priedas

 

VANDENŲ APSAUGOS PROJEKTO SIEKTINAS RODIKLIS

 

Rodiklis

Laikotarpis per kurį reikia pasiekti rodiklį

Siektina reikšmė

 

Paraiškėjo ir gyventojų pasirašytų nuotekų tvarkymo sutarčių skaičius

Iki projekto įgyvendinimo pabaigos

100 proc. paraiškoje numatytų pasirašyti nuotekų tvarkymo sutarčių

 

 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Nuotekų surinkimo tinklų perdavimopriėmimo akto pavyzdys)

 

NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PERDAVIMOPRIĖMIMO AKTAS

 

Pagal (sutarties pavadinimas) sutartį Nr. (numeris),

sudarytą (data)

(sudarymo vieta)

(data)

 

(Nuotekų surinkimo tinklus perduodančio asmens vardas ir pavardė), atstovaujama (įmonės pavadinimas), veikiančio pagal ..........................., toliau vadinamas projekto vykdytoju, ir (darbus priimančio asmens vardas ir pavardė), toliau vadinamas gyventoju (toliau kartu vadinamos šalimis), remiantis šalių sudaryta sutartimi (preliminarios sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudarė šį nuotekų surinkimo tinklų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Projekto vykdytojas perduoda gyventojui nuotekų surinkimo tinklus – (aprašymas), gyventojas šiuos nuotekų surinkimo tinklus priima:

Pavadinimas

Mato vienetai

Kiekis

Vieneto kaina

Suma

Nuotekų surinkimo tinklai

metrai

 

 

 

Kita (šulinys, kt.)

 

 

 

 

 

2. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią – po vieną projekto vykdytojui ir gyventojui.

3. PRIDEDAMA. Nuotekų surinkimo tinklų nutiesimo gyventojo sklype planas.

4. Šalių adresai ir parašai:

 

Projekto vykdytojas

Gyventojas

(Pavadinimas)

(Vardas, pavardė)

(Buveinės adresas)

(Gyvenamosios vietos adresas)

(Tel. nr., fakso nr.)

(Tel. nr.)

(Įmonės kodas)

 

(PVM mokėtojo kodas)

 

(Registras, kuriame kaupiami duomenys

apie juridinį asmenį)

 

______________________________

Parašas

(Pareigos, vardas ir pavardė)

___________________________

Parašas

(Vardas ir pavardė)