LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. VIII-49 PRIEDĖLIO 18 SKYRIAUS PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2723

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo priedėlio 18 skyriaus pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedėlio 18 skyriaus penktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Taikos metu kariuomenė savarankiškai ir bendradarbiaudama su NATO institucijomis bei kitų NATO valstybių ginkluotosiomis pajėgomis:

– saugo valstybės teritoriją ir karines teritorijas, taip pat bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis stebi ir kontroliuoja išskirtinę ekonominę zoną bei kontinentinį šelfą;

– palaiko kovinę parengtį;

– rengiasi ir Konstitucijos bei įstatymų nustatyta tvarka Respublikos Prezidentui ir Seimui nusprendus dalyvauja tarptautinėse karinėse operacijose;

– įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti pasiųsta padėti kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat įstatymų nustatyta tvarka organizuoja, koordinuoja, vadovauja ir vykdo žmonių paieškos ir gelbėjimo bei teršimo incidentų likvidavimo darbus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė