LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 14 d. Nr. V-1002

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsniu:

 

1. T v i r t i n u Studijų kokybės vertinimo centro nuostatus (pridedama).

 

2. Į g a l i o j u Studijų kokybės vertinimo centro direktorių pasirašyti šio įsakymo 1 punktu patvirtintus Studijų kokybės vertinimo centro nuostatus ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateikti juos ir kitus pakeistus duomenis Juridinių asmenų registrui.  

 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. ISAK-992 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

4. Šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                            Audronė Pitrėnienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2016 m. lapkričio 14 d. įsakymu

Nr. V-1002

 

 

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras) yra savarankiška įstaiga, šių nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka įgyvendinanti aukštojo mokslo kokybės ir laisvo asmenų judėjimo politiką, o taip pat Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo gaires ir nuostatas bei išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (toliau – užsienio kvalifikacijos), akademinio pripažinimo gerąją praktiką.

2.    Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo sąskaitą banke ir antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu. Centro juridinio asmens kodas 111959192. Centro ženklas yra įregistruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure. Centro sutrumpintas pavadinimas – SKVC. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

3.    Centro savininkė yra valstybė. Centro savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija). Ministerijos kompetenciją įgyvendinti Centro savininkės teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, susiję su Ministerijos funkcijų įgyvendinimu.

4.    Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su Centro veikla, ir šiais nuostatais.

5.    Centras savo veiklą planuoja atsižvelgdamas į valstybės ilgalaikės raidos strateginius tikslus ir tarptautinių Lietuvos įsipareigojimų mokslo ir studijų srityje įgyvendinimo poreikius.

6.    Centro veiklos sritis: viešasis administravimas mokslo ir studijų srityje teisės aktų nustatyta tvarka.

7.    Centro veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

7.1. pagrindinės – bendroji viešojo valdymo veikla (kodas 84.11), sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas (kodas 84.12);

7.2. kitos – spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas (kodas 18), leidybinė veikla (kodas 58), kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla (kodas 62.09), duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla (kodas 63.11), posėdžių ir verslo renginių organizavimas (kodas 82.30), švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60).

 

 

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8.    Centro veiklos tikslas – atliekant išorinį vertinimą ir akreditavimą skatinti aukštąsias mokyklas gerinti veiklos kokybę ir puoselėti kokybės kultūrą, atliekant užsienio kvalifikacijų vertinimą ir pripažinimą, informacijos teikimą, kurti palankias laisvo asmenų judėjimo sąlygas. Centras siekia Lietuvos studijų sistemos ir Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatų suderinamumo, pagal kompetenciją laiduoja Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą mokslo ir studijų srityje.

9.    Centro uždaviniai yra:

9.1.    atliekant aukštojo mokslo kokybės agentūros veiklas skatinti aukštąsias mokyklas gerinti studijų ir veiklos kokybę bei puoselėti kokybės kultūrą, didinti tarptautiškumą organizuojant išorinį vertinimą, akredituojant, konsultuojant, viešinant, vykdant paskesnę veiklą po išorinio vertinimo bei analizuojant susijusios veiklos rezultatus;

9.2.    atliekant nacionalinio akademinio pripažinimo ir informacijos centro (ENIC/NARIC) veiklas kurti palankias laisvo asmenų judėjimo sąlygas vykdant užsienio kvalifikacijų vertinimą, akademinį pripažinimą Lietuvos Respublikoje ir teikiant susijusią informaciją.

10Įgyvendindamas šių nuostatų 9.1 papunktyje nurodytą uždavinį, Centras teisės aktų nustatyta tvarka vykdo šias funkcijas:

10.1.  organizuoja ir (ar) vykdo Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studijų vertinimą;

10.2.  akredituoja Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studijų kryptis;

10.3.  organizuoja Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų išorinį veiklos vertinimą;

10.4.  organizuoja užsienio aukštųjų mokyklų filialų išorinį veiklos vertinimą;

10.5.  akredituoja Lietuvos Respublikos aukštąsias mokyklas;

10.6.  vertina ir teikia išvadas dėl aukštosios mokyklos ar užsienio aukštosios mokyklos filialo, siekiančio gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susiejusią veiklą, atitikties Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytoms sąlygoms;

10.7.  vertina užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų pasirengimą įgyvendinti studijų programą Lietuvos Respublikoje arba bendradarbiauja kai tokį vertinimą atlieka kita auštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, arba kitais pagrindais, kaip numato Lietuvos Respublikos tarptautiniai susitarimai;

10.8.  užsienio subjektų prašymu atlieka užsienio aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų vertinimą;

10.9.  rengia ir tobulina metodikas bei gaires dėl aukštųjų mokyklų savianalizės, išorinio vertinimo, akreditavimo ir paskesnės veiklos;

10.10.  kaupia, analizuoja ir skleidžia gerąją praktiką apie užsienio šalių aukštųjų mokyklų veiklos kokybės užtikrinimą bei vertinimą, pagal kompetenciją konsultuoja aukštąsias mokyklas, mokslo ir studijų politiką įgyvendinančias institucijas bei kitus Lietuvos Respublikos ir užsienio subjektus, vykdo mokymus, taip pat organizuoja kitus renginius aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo srityje;

10.11.  Centro interneto svetainėje ir kitais būdais skelbia aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų krypties vertinimo išvadas, sprendimus, rekomendacijas ir apibendrinimus.

11.  Įgyvendindamas šių nuostatų 9.2 papunktyje nurodytą uždavinį, Centras teisės aktų nustatyta tvarka vykdo šias funkcijas:

11.1.    vykdo užsienio kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimą ir akademinį pripažinimą;

11.2.    renka bei teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių švietimo sistemas, kvalifikacijas ir jų teikėjus, studijas, užsienio kvalifikacijų pripažinimo sistemą Lietuvoje;

11.3.    vykdo aukštųjų mokyklų priimamų sprendimų dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo stebėseną ir teikia metodinę pagalbą;

11.4.    nagrinėja apeliacijas dėl aukštųjų mokyklų priimtų sprendimų dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo;

11.5.    vykdo mokymus ir teikia konsultacijas, susijusias su užsienio kvalifikacijų vertinimu ir pripažinimu, užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos švietimo sistemomis ir pan.;

11.6.    aukštosioms mokykloms, darbdaviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims teikia informaciją ir (ar) rekomendacijas, susijusias su Lietuvos bei užsienio kvalifikacijų ir dalinių studijų vertinimu bei pripažinimu, dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų priskyrimo atitinkamai studijų krypčiai tuo atveju, kai studijų kryptis išsilavinimo dokumentuose nenurodyta ir nėra kvalifikaciją suteikusios aukštosios mokyklos, kuri atliktų įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos priskyrimą atitinkamai studijų krypčiai arba kvalifikacija įgyta užsienyje;

11.7.    renka, analizuoja ir skleidžia užsienio kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo gerąją praktiką;

11.8.    priima sprendimus dėl užsienio institucijose baigtų mokymosi dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo ketinantiems stoti į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas ir konkuruojantiems dėl valstybės finansuojamų studijų vietų ar studijų stipendijų, taip pat teikia informaciją bei rekomendacijas;

11.9.    rengia metodines ir informacines priemones, susijusias su kvalifikacijų vertinimu ir pripažinimu, pažymių pervedimu, šalių švietimo sistemomis, kitais susijusiais tarptautiškumo klausimais. 

12.  Centras pagal savo kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kvalifikacijų sandarą.

13Įgyvendindamas savo uždavinius, Centras taip pat atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – Ministras) įsakymuose ir kituose su Centro veikla susijusiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas, įskaitant dalyvavimą rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos bei tarptautinių teisės aktų projektus bei pastabų ir pasiūlymų dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų teikimą.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

 

14.  Centras, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

14.1.    imtis tikslingų, skaidrių, proporcingų ir nediskriminuojančių veiksmų ir (ar) priemonių šių nuostatų 8 ir 9 punktuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

14.2.    būti tarptautinių ne pelno siekiančių organizacijų ir tinklų, veikiančių su Centro veikla susijusiose srityse, nariu, dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, kuriuose svarstomi su aukštuoju mokslu susiję klausimai;

14.3.    atstovauti tarptautinėse organizacijose bei tinkluose ir tarptautiniuose renginiuose su aukštuoju mokslu susijusiais klausimais;

14.4.    sudaryti darbo ar ekspertų grupes, komisijas, pasitelkti ekspertus Centro funkcijoms vykdyti;

14.5.    darbo ar ekspertų grupių, komisijų nariams, pasitelktiems ekspertams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti už atliktą darbą;

14.6.    gauti iš Ministerijos, valstybės bei mokslo ir studijų institucijų, taip pat kitų asmenų visą jam reikalingą su pavestų uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu susijusią informaciją;

14.7.    su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaryti sutartis, reikalingas Centro uždaviniams įgyvendinti ar darbo sąlygoms užtikrinti;

14.8.    leisti informacinius leidinius, skelbti informaciją visuomenės informavimo priemonėse bei kitais būdais.

15.  Centras turi ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

16.  Centras, įgyvendindamas savo uždavinius, turi pareigas:

16.1.    laiku ir tinkamai vykdyti jam pavestas funkcijas;

16.2.    kartą per metus informuoti visuomenę apie savo veiklą viešai skelbiamoje praėjusių kalendorinių metų Centro veiklos ataskaitoje, viešai skelbiamuose studijų kokybės vertinimo apibendrinimuose;

16.3.    teikti Ministerijai, mokslo ir studijų institucijoms, taip pat kitiems juridiniams asmenims informaciją, susijusią su Centro vykdoma veikla;

16.4.    kartą per penkerius metus būti išoriškai įvertintas, savianalizės ir vertinimo rekomendacijų pagrindu tobulinti veiklą ir tai viešinti.

17.  Centras turi ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

IV SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

18.  Centro valdymo organai yra Centro taryba (toliau – Taryba) ir direktorius.

19.  Taryba yra kolegialus valdymo organas, sudaromas iš 11 narių. Po vieną Tarybos narį 6 metų kadencijai deleguoja Seimo komitetas, kuriam priskirta pagal kompetenciją nagrinėti klausimus švietimo ir mokslo srityje, švietimo ir mokslo ministras, po du narius 6 metų kadencijai deleguoja universitetus, kolegijas vienijančios organizacijos, keturis narius 6 metų kadencijai deleguoja socialinius partnerius vienijančios organizacijos, vienas tarybos narys 2 metų kadencijai deleguojamas studentus vienijančios organizacijos. Seimo komiteto, kuriam priskirta pagal kompetenciją nagrinėti klausimus švietimo ir mokslo srityje, deleguojamas tarybos narys turi būti tarptautinis ekspertas, gyvenantis ir dirbantis ne Lietuvos Respublikoje. Tarybos sudėtį skelbia švietimo ir mokslo ministras.

20.  Tarybos nariais negali būti Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Centro valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

21.  Tarybos narys eina pareigas, kol baigiasi jo įgaliojimų laikas, išskyrus atvejus, kai:

21.1.    Tarybos narys atsistatydina;

21.2.    Tarybos narį atšaukia jį skyręs subjektas;

21.3.    Tarybos narys netinkamai atlieka Tarybos nario pareigas;

21.4.    Tarybos nario atžvilgiu yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis;

21.5.    Tarybos narys miršta.

22.  Tarybos nariu gali būti skiriamas tas pats asmuo ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

23.  Kai Taryboje atsiranda laisva vieta, Tarybos pirmininkas kreipiasi į subjektą, paskyrusį Tarybos narį, prašydamas skirti naują Tarybos narį iki kadencijos, kuriai buvo paskirtas nebegalintis eiti pareigų Tarybos narys, pabaigos.

24.  Jei pasibaigus Tarybos nario kadencijai laiku nepaskiriamas naujas Tarybos narys, jo pareigas kadenciją baigęs narys eina tol, kol paskiriamas naujas narys.

25.  Subjektai, įgalioti skirti Tarybos narius, paskiria juos per vieną mėnesį nuo Ministro kreipimosi dienos. Paskyrus ne mažiau kaip du trečdalius visų Tarybos narių organizuojami Tarybos pirmininko rinkimai. Tarybos pirmininkas renkamas 3 metams paprasta visų Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos pirmininko pavaduotojas renkamas ta pačia tvarka Tarybos pirmininko teikimu.

26.  Taryba rengia ir tvirtina savo veiklos reglamentą. Sprendimai priimami visų Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 8 Tarybos nariai.

27.  Tarybos narių veikla apmokama teisės aktų nustatyta tvarka.

28.  Sąlygas Tarybos darbui sudaro Centras.

29.  Taryba vykdo šias funkcijas:

29.1.    Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatyta tvarka dalyvauja skiriant Centro direktorių;

29.2.    svarsto ir tvirtina Centro viziją ir misiją, direktoriaus pateiktą strateginį veiklos planą;

29.3.    teikia siūlymus dėl metinių Centro veiklos planų ir juos svarsto;

29.4.    svarsto ir tvirtina direktoriaus pateiktą Centro metinę veiklos ataskaitą;

29.5.    rengia ir viešai Centro interneto svetainėje skelbia metinę savo veiklos ataskaitą.

30.  Vykdydama savo funkcijas, Taryba turi teisę gauti iš Centro, Ministerijos informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti, taip pat organizuoti išplėstinius Tarybos posėdžius, į kuriuos kviečiami Centro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, ekspertai, valstybės institucijų, mokslo ir studijų institucijų, kitų socialinių partnerių atstovai.

31.  Tarybos nariai privalo dalyvauti Tarybos posėdžiuose, laiku ir tinkamai atlikti pavestus darbus, laikytis etikos reikalavimų, kai svarstomas klausimas gali sukelti Tarybos nario viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą, nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, veikti nepriklausomai, neviešinti konfidencialios informacijos, viešai nekomentuoti atskirų Tarybos narių balsavimo.

32.  Tarybos veikla vieša. Tarybos veiklos reglamento nustatytais atvejais gali būti rengiami uždari posėdžiai.

33.  Direktorius yra Centro vienasmenis valdymo organas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka.

34.  Centro direktorius vykdo šias funkcijas:

34.1.    veikia Centro vardu;

34.2.    atstovauja Centrui santykiuose su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis arba dalį šių funkcijų paveda vykdyti Centro valstybės tarnautojams ar darbuotojams pagal jų kompetenciją;

34.3.    organizuoja Centro darbą taip, kad būtų įgyvendinamas Centro veiklos tikslas, uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

34.4.    užtikrina įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų laikymąsi;

34.5.    atsiskaito Tarybai ir Ministerijai;

34.6.    nesutikdamas su Tarybos sprendimu, gali kreiptis į Tarybą su motyvuotu prašymu dar kartą apsvarstyti sprendimą. Taryba privalo per 30 dienų nuo direktoriaus prašymo gavimo dienos jį apsvarstyti. Direktoriaus prašymu Tarybos sprendimai pakartotinai nagrinėjami vieną kartą;

34.7.    tvirtina Centro struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

34.8.    tvirtina Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

34.9.    Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, vienkartines išmokas ir pašalpas;

34.10.  neviršydamas nustatyto metinio darbo užmokesčio fondo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nustato Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestį;

34.11.  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka užtikrina Centro valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą ir jų tarnybinės veiklos vertinimą;

34.12.  organizuoja skundų dėl Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų nagrinėjimą;

34.13.  organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą, priima sprendimus visais Centro veiklos klausimais arba teisės aktų nustatyta tvarka dalį šių funkcijų paveda Centro valstybės tarnautojams ir (arba) darbuotojams pagal jų kompetenciją;

34.14.  leidžia įsakymus ir tvirtina kitus Centro dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą;

34.15.  tvirtina Centro metinius veiklos planus;

34.16.  dalyvauja Tarybos posėdžiuose;

34.17.  rūpinasi Centro intelektualiaisiais, materialiaisiais ir finansiniais ištekliais;

34.18.  garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

34.19.  užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

34.20.  vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas funkcijas.

35.  Centro direktorius atsako:

35.1.  už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Centro veikloje;

35.2.  už praėjusių kalendorinių metų Centro veiklos ataskaitos parengimą ir jos pateikimą visuomenei bei Ministerijai;

35.3.  už Centrui nustatytų uždavinių įgyvendinimą, funkcijų ir pareigų vykdymą, Centro ūkinę ir finansinę veiklą;

35.4.  už darbų saugą Centre.

36.  Centro direktoriui laikinai negalint atlikti savo funkcijų dėl ligos, atostogų ar komandiruotės, jo funkcijas laikinai vykdo Ministro arba jo įgalioto asmens paskirtas Centro valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

 

V SKYRIUS

LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

37.  Centras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Centras gali turėti pajamų, gautų už užsienio subjektų prašymu atliktų užsienio mokyklų studijų ir veiklos vertinimus, renginius ir kitas paslaugas, projektų vykdymą, bei kitų teisėtai gautų lėšų.

38Centras iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir biudžetinių įstaigų apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

39.  Centras Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gali gauti paramą, kurią naudoja Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

40.  Centro veiklos, finansinės ir ūkinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės institucijos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41Centras reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais, tvarka ir sąlygomis.

42.  Centro vieši pranešimai skelbiami Centro interneto svetainėje www.skvc.lt.

43.  Centro nuostatų pakeitimus gali inicijuoti Centro direktorius, Taryba, Ministerija.

44.  Centro nuostatų pakeitimų projektas svarstomas Tarybos posėdyje. Tarybos pritarimu Centro direktorius teikia Centro nuostatų pakeitimus Ministerijai tvirtinti.

45.  Pakeisti Centro nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravime Juridinių asmenų registre dienos. Už Centro nuostatų pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako Centro direktorius.

__________________