KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALGIARAŠČIŲ SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. V-447

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 „Dėl Asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ , 6 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Valgiaraštį dirbantiems vyrams;

1.2. Valgiaraštį nedirbantiems vyrams;

1.3. Valgiaraštį dirbančioms moterims;

1.4. Valgiaraštį nedirbančioms moterims;

1.5. Valgiaraštį nepilnamečiams;

1.6. Valgiaraštį nėščioms moterims;

1.7. Valgiaraštį krūtimi maitinančioms moterims;

1.8. Valgiaraštį dirbantiems vyrams (vegetarams);

1.9. Valgiaraštį nedirbantiems vyrams (vegetarams);

1.10. Valgiaraštį dirbančioms moterims (vegetarėms);

1.11. Valgiaraštį nedirbančioms moterims (vegetarėms);

1.12. Dietinio maitinimo valgiaraštį;

1.13. Valgiaraštį veganams;

1.14. Skiriamų maisto produktų vidutinį kiekį vienam asmeniui, kuriam paskirtas dietinis maitinimas, vežamam iš laisvės atėmimo vietos arba atvykusiam į laisvės atėmimo vietą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. V-138 „Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. V-257 „Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“.

4. P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Bendrajam skyriui šį įsakymą nustatyta tvarka teikti skelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                      Viktoras Davidenko