Herbas.gif

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento
direktorius

 

Įsakymas

DĖL KLAUSIMYNO PATIKRINIMUI DĖL TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS APSAUGĄ, REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. 1-43

Vilnius

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 31 straipsnio 6 dalies 1 ir 7 punktais, 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

t v i r t i n u Klausimyną patikrinimui dėl teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimų įgyvendinimo (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                     Darius Jauniškis

 

_______________

Perduoti: 19 valdybai

 

 

_____________________________

(SLAPTUMO ŽYMA užpildžius)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo

departamento direktoriaus 2015 m. birželio 23 d.

įsakymu Nr. 1-43

 

 

KLAUSIMYNAS PATIKRINIMUI DĖL TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ įslaptintos informacijos

APSAUGĄ, REIKALAVIMŲ įgyvendinimo

 

Paslapčių subjekto, jo reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ar įmonės (toliau – Paslapčių subjektas) pavadinimas, adresas

 

 

 

 

 

Juridinių asmenų registro kodas

 

Paslapčių subjekto vadovas

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis (toliau – Leidimas) „VS“, „S“ ar „KF“, data, kategorija arba dokumento, kuriuo suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RN“, data ir numeris)

Patikrinimo data

 

Paskutinio patikrinimo data

 

Įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Paslapčių subjektas, aukščiausia slaptumo žyma

 

 

IŠVADA                                                                                                                                                                                                                                           

(Patikrinimo, ar institucijoje yra laikomasi įslaptintos informacijos saugumo, išvada, nurodant esminius įslaptintos informacijos apsaugos trūkumus)

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                               

 

Naudojami slaptumo žymų sutrumpinimai: „Visiškai slaptai“ – „VS“, „Slaptai“ – „S“, „Konfidencialiai“ – „KF“, „Riboto naudojimo“ – „RN


I. ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS APSAUGOS ORGANIZAVIMAS

 

Paskutinio patikrinimo išvadose nurodyti trūkumai, pateiktos rekomendacijos:

 

Ar trūkumai pašalinti?

Taip

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trūkumų nepašalinimo priežastys

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Klausimai

Taip

Ne

Netai-koma

Komentarai

 

1.        

Ar Paslapčių subjekto vadovo Leidimas atitinka aukščiausią įslaptintos informacijos, kuria disponuoja ar gali disponuoti Paslapčių subjektas, slaptumo žymą? (Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnio 2 dalis)

 

 

 

 

 

 

2.        

Ar paskirtas už bendrą įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Paslapčių subjektas, apsaugos organizavimą ir būklę atsakingas asmuo? (Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnio 2 dalis)

 

 

 

 

 

 

(vardas, pavardė, pareigos, Leidimo kategorija arba dokumento, kuriuo suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RN“, data ir numeris. Teisės akto, kuriuo asmuo įgaliotas organizuoti ir kontroliuoti įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų vykdymą subjekte, data ir numeris)

3.

Ar 2 punkte nurodyto asmens Leidimas atitinka aukščiausią įslaptintos informacijos, kuria disponuoja ar gali disponuoti Paslapčių subjektas, slaptumo žymą?

 

 

 

 

 

4.        

Ar patvirtintas detalus įslaptinamos informacijos, susijusios su Paslapčių subjekto veikla, sąrašas (toliau – Detalus sąrašas)? (Įstatymas 7 straipsnio 4 dalis)

 

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

5.        

Ar Detalus sąrašas suderintas su Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija (toliau – PAKK)? (Įstatymo 7 straipsnio 4 dalis)

 

 

 

 

Protokolo data                                             , Nr.

6.        

Ar sudaryta specialioji ekspertų komisija (toliau – SEK)? (Įstatymo 13 straipsnio 1 dalis)

 

 

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

7.        

Ar patvirtinti SEK nuostatai?

 

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

8.        

Ar vykdyti SEK funkcijas pavesta įgaliotam asmeniui? (Įstatymo 13 straipsnio 2 dalis)

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

 

 

 (įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)

9.        

Ar SEK nariai arba SEK funkcijas vykdantis asmuo turi Leidimus?

 

 

 

 

 

 

10.        

Ar SEK narių arba SEK funkcijas vykdančio asmens Leidimai atitinka aukščiausią įslaptintos informacijos, kuria gali disponuoti Paslapčių subjektas, slaptumo žymą? (Įstatymo 13 straipsnio 3 dalis)

 

 

 

 

11.        

Ar patvirtintas struktūrinių padalinių, kuriuose dirbama su įslaptinta informacija ar saugoma įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „VS“, „S“ ar „KF“, sąrašas (toliau – Padalinių sąrašas)? (Įstatymo 12 straipsnio 3 dalis)

 

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

12.        

Ar Padalinių sąraše įvardyta, kokia aukščiausia slaptumo žyma pažymėta įslaptinta informacija gali būti saugoma ar su ja dirbama konkrečiame struktūriniame padalinyje?

 

 

 

 

 

13.        

Ar Padalinių sąraše įvardyti struktūrinių padalinių pavadinimai atitinka patvirtintą Paslapčių subjekto struktūrą?

 

 

 

 

 

 

14.        

Ar sudarytas pareigų, kurias einantiems asmenims reikia Leidimų, sąrašas (toliau – Pareigų sąrašas)? (Įstatymo 12 straipsnio 4 dalis)

 

 

 

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

 

 

 

 

14.1

Ar Pareigų sąraše nurodyta aukščiausia įslaptintos informacijos, su kuria asmuo, eidamas nurodytas pareigas, gali dirbti ar susipažinti, slaptumo žyma? (Įstatymo 12 straipsnio 6 dalis)

 

 

 

 

 

14.2

Ar Pareigų sąraše įrašytų pareigybių pavadinimai atitinka Paslapčių subjekto patvirtintoje struktūroje nurodytų pareigybių pavadinimus?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nustatyti, ar esant kelioms vienodoms pareigybėms Pareigų sąraše yra pateikta pastaba ar specialusis reikalavimas, išskiriantys pareigybę asmens, kuris atlieka funkcijas, susijusias su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga.

15.        

Ar sudarytas pareigų, kurias einantiems asmenims reikia teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RN“, sąrašas? (PAKK 2013 m. spalio 18 d. posėdžio protokolu Nr. 56-6 patvirtintų Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RN“, suteikimo bendrųjų principų (toliau – „RN“ suteikimo bendrieji principai) 4 punktas)

 

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.

Ar pareigų, kurias einantiems asmenims reikia teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RN“, sąraše įrašytos pareigybės atitinka Paslapčių subjekto struktūroje nurodytas pareigybes?

 

 

 

 

 

 

 

 

Nustatyti, ar esant kelioms vienodoms pareigybėms Pareigų sąraše yra pateikta pastaba ar specialusis reikalavimas, išskiriantys pareigybę asmens, kuris atlieka funkcijas, susijusias su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga.

16.        

Ar asmenų, kuriems pagal einamas pareigas reikia Leidimų, pareigybių aprašymuose įrašytas specialusis reikalavimas – „atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija“? (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 356 patvirtintos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 11.6 punktas)

 

 

 

 

17.        

Ar paskirtas atsakingas asmuo personalo patikimumo srityje? (Įstatymo 14 straipsnis)

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

 

 

 

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, Leidimo išdavimo data, kategorija (jei atsakingas asmuo nepaskirtas, nurodyti, kas vykdo atsakingo asmens funkcijas))

18.        

Ar atsakingam asmeniui personalo patikimumo srityje pavesta vykdyti visas Įstatymo 20 straipsnyje nustatytas funkcijas?

 

 

 

 

19.        

Ar paskirtas atsakingas asmuo įslaptintos informacijos administravimo srityje? (Įstatymo 14 straipsnis)

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

 

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, Leidimo išdavimo data, kategorija (jei atsakingas asmuo nepaskirtas, nurodyti, kas vykdo atsakingo asmens funkcijas))

20.        

Ar atsakingam asmeniui įslaptintos informacijos administravimo srityje pavesta vykdyti visas Įstatymo 28 straipsnyje nustatytas funkcijas?

 

 

 

 

 

21.        

Ar atsakingas asmuo įslaptintos informacijos administravimo srityje turi Leidimą?

 

 

 

 

 

22.        

Ar atsakingam asmeniui įslaptintos informacijos administravimo srityje išduoto Leidimo kategorija atitinka aukščiausią įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Paslapčių subjektas, slaptumo žymą?

 

 

 

 

23.        

Ar paskirtas įslaptintos informacijos administravimo srityje atsakingą asmenį pavaduojantis darbuotojas jo atostogų, laikino nedarbingumo metu ar kitomis aplinkybėmis? (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių (toliau - Dokumentų tvarkymo taisyklės) 10 punktas)

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

 

 

 

 

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, Leidimo išdavimo data, kategorija (jei pavaduojantis darbuotojas nepaskirtas, nurodyti, kas pavaduoja atsakingą asmenį))

24.        

Ar atsakingą asmenį įslaptintos informacijos administravimo srityje pavaduojantis darbuotojas turi Leidimą?

 

 

 

 

25.        

Ar atsakingą asmenį pavaduojančio darbuotojo Leidimas atitinka aukščiausią įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Paslapčių subjektas, slaptumo žymą?

 

 

 

 

26.        

Ar paskirtas atsakingas asmuo įslaptintos informacijos fizinės apsaugos srityje? (Įstatymo 14 straipsnis)

 

 

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

 

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, Leidimo išdavimo data, kategorija (jei atsakingas asmuo nepaskirtas, nurodyti, kas vykdo atsakingo asmens funkcijas))

27.        

Ar atsakingam asmeniui įslaptintos informacijos fizinės apsaugos srityje pavesta vykdyti visas Įstatymo 32 straipsnyje nustatytas funkcijas?

 

 

 

 

28.        

Ar atsakingas asmuo įslaptintos informacijos fizinės apsaugos srityje turi Leidimą?

 

 

 

 

 

 

29.        

Ar atsakingam asmeniui įslaptintos informacijos fizinės apsaugos srityje išduotas Leidimas atitinka informacijos, su kuria šis asmuo privalo dirbti ar susipažinti, slaptumo žymą?

 

 

 

 

 

 

Vertinant atsižvelgiama į atsakingam asmeniui pavestas funkcijas, susijusias su įslaptintos informacijos fizine apsauga, pagal Detalaus sąrašo nuostatas.

30.        

Ar paskirtas atsakingas asmuo ADA sistemų ir tinklų apsaugos srityje? (Įstatymo 14 straipsnis)

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

 

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, Leidimo išdavimo data, kategorija (jei atsakingas asmuo nepaskirtas, nurodyti, kas vykdo atsakingo asmens funkcijas))

31.        

Ar atsakingam asmeniui ADA sistemų ir tinklų apsaugos srityje pavesta vykdyti visas Įstatymo 44 straipsnyje nustatytas funkcijas?

 

 

 

 

32.        

Ar atsakingas asmuo ADA sistemų ir tinklų apsaugos srityje turi Leidimą?

 

 

 

 

 

 

33.        

Ar atsakingam asmeniui ADA sistemų ir tinklų apsaugos srityje išduotas Leidimas atitinka aukščiausią ADA sistemose apdorojamos ar saugomos informacijos slaptumo žymą?

 

 

 

 

34.        

Ar paskirtas asmuo, atsakingas už įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimą ir kontrolę? (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimu Nr.1014 patvirtinto Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašo (toliau – Laikmenų administravimo tvarkos aprašas) 4.9 punktas)

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

 

 

 

 

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, Leidimo išdavimo data, kategorija (jei atsakingas asmuo nepaskirtas, nurodyti, kas vykdo atsakingo asmens funkcijas))

35.        

Ar už įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimą ir kontrolę atsakingam asmeniui pavesta vykdyti visas Laikmenų administravimo tvarkos aprašo 12 punkte nustatytas atsakingo asmens funkcijas?

 

 

 

 

 

36.        

Ar už įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimą ir kontrolę atsakingas asmuo turi Leidimą?

 

 

 

 

 

37.        

Ar už įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimą ir kontrolę atsakingam asmeniui išduotas Leidimas atitinka aukščiausią ADA sistemose apdorojamos informacijos slaptumo žymą?

 

 

 

 

 

38.        

Ar vykdoma Paslapčių subjekto reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ar įmonių, kurioms nesuteiktas paslapčių subjekto statusas ir kuriose dirbama su įslaptinta informacija ir (ar) saugoma įslaptinta informacija, kontrolė dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų užtikrinimo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodyti vykdomų patikrinimų periodiškumą, pateikti pavyzdį.

39.        

Ar Paslapčių subjekto reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ar įmonėse, kurioms nesuteiktas paslapčių subjekto statusas ir kuriose dirbama su įslaptinta informacija ir (ar) saugoma įslaptinta informacija, yra paskirti atsakingi asmenys:

 

 

 

 

39.1.

personalo patikimumo srityje?

 

 

 

 

39.2.

įslaptintos informacijos administravimo srityje?

 

 

 

39.3.

įslaptintos informacijos fizinės apsaugos srityje?

 

 

 

39.4.

ADA sistemų ir tinklų apsaugos srityje?

 

 

 

39.5.

už įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimą ir kontrolę?

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Nustatyti trūkumai:

Būtini veiksmai trūkumams pašalinti:

Terminas iki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. PERSONALO PATIKIMUMAS

 

Paskutinio patikrinimo išvadose nurodyti trūkumai, pateiktos rekomendacijos:

 

Ar trūkumai pašalinti?

Taip

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trūkumų nepašalinimo priežastys

 

 

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Klausimai

Taip

Ne

Netai-koma

Komentarai

1. 

Ar sudarytas asmenų, kuriems išduoti Leidimai, sąrašas (toliau – Leidimų sąrašas)? (Įstatymo 12 straipsnio 8 dalis)

 

 

 

 

 

 

1.1.

Ar Leidimų sąraše yra nurodytas asmens vardas ir pavardė?

 

 

 

 

1.2.

Ar Leidimų sąraše yra nurodyta Leidimo kategorija?

 

 

 

1.3.

Ar Leidimų sąraše yra nurodyta Leidimo galiojimo pabaigos data?

 

 

 

1.4.

Ar Leidimų sąrašas nuolat atnaujinamas?

 

 

 

 

1.5.

Ar Leidimų sąrašas pateiktas asmenims, perduodantiems įslaptintą informaciją vykdytojams?

 

 

 

 

2. 

Ar visi asmenys, einantys pareigas, susijusias su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga, turi Leidimus? (Įstatymo 15 straipsnio 1 dalis)

 

 

 

 

3. 

Ar asmenims išduotų Leidimų kategorijos atitinka Pareigų sąraše nurodytas Leidimų kategorijas? (Įstatymo 20 straipsnio 2–3 punktai)

 

 

 

 

4. 

Ar Leidimo galiojimo terminas skaičiuojamas nuo VSD sutikimo išduoti Leidimą pasirašymo dienos? (Įstatymo 16 straipsnio 5 dalis)

 

 

 

 

5. 

Ar informacija apie išduotus Leidimus fiksuojama Leidimų registre? (Įstatymo 20 straipsnio 1 dalis)

 

 

 

 

 

 

Nurodoma, kur informacija yra fiksuojama.

6. 

Ar informacija apie panaikintus Leidimus fiksuojama Leidimų registre? (Įstatymo 20 straipsnio 1 dalis)

 

 

 

 

 

 

Nurodoma, kur informacija yra fiksuojama.

7. 

Ar Leidimų registras įtrauktas į dokumentacijos planą?

 

 

 

 

8. 

Ar Leidimų registras įtrauktas į registrų sąrašą?

 

 

 

 

 

9. 

Ar Leidimų registre yra nurodyta:

 

 

 

 

 

9.1.

Leidimo registracijos numeris?

 

 

 

9.2.

Leidimo data?

 

 

 

9.3.

asmens, kuriam išduotas Leidimas, vardas ir pavardė?

 

 

 

9.4.

Leidimo kategorija?

 

 

 

9.5.

Leidimo galiojimo pabaigos data?

 

 

 

9.6.

Leidimo panaikinimo data ir teisinis pagrindas?

 

 

 

10.    

Ar Leidimams registracijos numeriai suteikiami vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.V-117 patvirtintų Dokumentų rengimo taisyklių 24 punkte nustatytais reikalavimais?

 

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar Leidimo registracijos numerį sudaro registro indentifikavimo žymuo ir dokumento registravimo dokumentų registre eilės numeris, pvz.: Nr. LD-5.

11.    

Ar visi asmenys, prieš išduodant Leidimą, pasirašo nustatyto pavyzdžio pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją (toliau – Pasižadėjimai)? (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punktas)

 

 

 

 

12.    

Ar išduoti Leidimai ir Pasižadėjimai saugomi asmens bylose? (Įstatymo 17 straipsnio 10 dalis)

 

 

 

 

13.    

Ar nustatyta Leidimų ir Pasižadėjimų saugojimo tvarka? (Įstatymo 17 straipsnio 10 dalis)

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

 

 

Nurodoma, kur saugomi Leidimai ir Pasižadėjimai.

14.    

Ar Leidimai saugomi specialiai tam skirtoje byloje, įrašytoje į dokumentacijos planą?

 

 

 

 

15.    

Ar Pasižadėjimai saugomi specialiai tam skirtoje byloje, įrašytoje į dokumentacijos planą?

 

 

 

 

16.

Ar visi asmenys, turintys Leidimus, pasirašytinai supažindinti su Detaliu sąrašu ir jo pakeitimais? (Įstatymo 20 straipsnio 8 punktas)

 

 

 

 

 

 

Nurodoma, kur fiksuojamas supažindinimo faktas.

17.    

Ar nustatytos asmenų supažindinimo su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir informavimo apie įstatymų nustatytą atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą procedūros?

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.                                                        

 

 

 

 

18.    

Ar prieš išduodant Leidimą asmuo:

(Įstatymo 20 straipsnio 4 punktas)

 

 

 

 

18.1.

supažindinamas su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais?

 

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įvardyti visi teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos apsaugą. Nurodoma, kur fiksuojamas supažindinimo faktas.

18.2.

informuojamas apie įstatymų nustatytą atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą?

 

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įvardyti visi teisės aktai (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 119, 124, 125, 126, 296, 297 straipsniai ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21418 straipsnis), numatantys atsakomybę. Nurodoma, kur fiksuojamas supažindinimo faktas.

19.    

Ar asmenys, kuriems išduoti Leidimai, kartą per kalendorinius metus pasirašytinai:

 

 

 

 

19.1.

supažindinami su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais? (Įstatymo 20 straipsnio 9 punktas)

 

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įvardyti visi teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos apsaugą. Nurodoma, kur fiksuojamas supažindinimo faktas.

19.2.

informuojami apie įstatymų nustatytą atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą? (Įstatymo 20 straipsnio 10 punktas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įvardyti visi teisės aktai (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 119, 124, 125, 126, 296, 297 straipsniai ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21418 straipsnis), numatantys atsakomybę. Nurodoma, kur fiksuojamas supažindinimo faktas.

20.    

Ar likus 6 mėnesiams iki Leidimo galiojimo pabaigos organizuojamas kartotinis asmens kandidatūros tikrinimas? (Įstatymo 20 straipsnio 6 punktas)

 

 

 

 

21.    

Ar apie Leidimą turinčio asmens duomenų, galinčių turėti įtakos Leidimo išdavimui ar panaikinimui, pasikeitimą informuojamos asmens tikrinimą atliekančios institucijos? (Įstatymo 20 straipsnio 5 punktas)

 

 

 

 

22.    

Ar sprendimas dėl Leidimo išdavimo priimamas per 20 darbo dienų nuo VSD sutikimo išduoti Leidimą pasirašymo dienos? (Įstatymo 17 straipsnio 9 dalis)

 

 

 

 

23.    

Ar per 10 darbo dienų VSD informuojamas apie priimtą sprendimą asmeniui išduoti Leidimą? (Įstatymo 17 straipsnio 9 dalis)

 

 

 

 

24.    

Ar per 10 darbo dienų VSD informuojamas apie priimtą sprendimą panaikinti asmeniui išduotą Leidimą? (Įstatymo 18 straipsnio 2 dalis)

 

 

 

 

25.    

Ar nustatyta asmenų, pretenduojančių gauti Leidimus, tikrinimo tvarka?

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.                                                        

 

26.    

Ar nustatyta slaptųjų kriminalinės žvalgybos dalyvių, įslaptintos žvalgybos pareigūnų ir žvalgybos slaptųjų bendradarbių, pretenduojančių gauti Leidimus, tikrinimo tvarka?

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.                                                        

 

27.    

Ar nustatyta teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RN“, suteikimo tvarka? („RN“ suteikimo bendrųjų principų 7 punktas)

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

 

 

28.    

Ar pagal darbo sutartis dirbantys asmenys, kurių pareigos yra susijusios su įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „RN“, naudojimu, yra nustatyta tvarka tikrinami? (Įstatymo 151 straipsnis)

 

 

 

 

29.    

Ar asmenys, kuriems suteikiama teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RN“, raštiškai pasižada saugoti įslaptintą informaciją (pasirašo Pasižadėjimą)?

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodoma, kur saugomi Pasižadėjimai.

30.    

Ar asmenų, kuriems suteikiama teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RN“, pasirašyti Pasižadėjimai saugomi jų asmens bylose? (Įstatymo 17 straipsnio 10 dalis)

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

 

 

 

Nurodoma, kur saugomi Leidimai ir Pasižadėjimai.

31.    

Ar nustatyta asmenų, kuriems suteikiama teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RN, pasirašytų Pasižadėjimų saugojimo tvarka?

 

 

 

 

32.    

Ar Pasižadėjimai saugomi specialiai tam skirtoje byloje, įrašytoje į dokumentacijos planą?

 

 

 

 

33.    

Ar visi asmenys, kuriems suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RN“, pasirašytinai supažindinti su Detaliu sąrašu ir jo pakeitimais? (Įstatymo 20 straipsnio 8 punktas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodoma, kaip supažindinimas yra fiksuojamas.

34.    

Ar prieš suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RN“, asmuo:

 

 

 

 

34.1.

supažindinamas su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais?

 

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įvardyti visi teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos apsaugą. Nurodoma, kur fiksuojamas supažindinimo faktas.

34.2.

informuojamas apie įstatymų nustatytą atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą?

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įvardyti visi teisės aktai (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 119, 124, 125, 126, 296, 297 straipsniai ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21418 straipsnis), numatantys atsakomybę. Nurodoma, kur fiksuojamas supažindinimo faktas.

35.    

Ar asmenys, kuriems suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RN“, kartą per kalendorinius metus pasirašytinai:

 

 

 

 

35.1.

supažindinami su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais? (Įstatymo 20 straipsnio 9 punktas)

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įvardyti visi teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos apsaugą. Nurodoma, kur fiksuojamas supažindinimo faktas.

35.2.

informuojami apie įstatymų nustatytą atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą? (Įstatymo 20 straipsnio 10 punktas)

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įvardyti visi teisės aktai (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 119, 124, 125, 126, 296, 297 straipsniai ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21418 straipsnis), numatantys atsakomybę. Nurodoma, kur fiksuojamas supažindinimo faktas.

 

Eil.

Nr.

Nustatyti trūkumai:

 

Būtini veiksmai trūkumams pašalinti:

Terminas iki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III. ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS ADMINISTRAVIMAS

 

Paskutinio patikrinimo išvadose nurodyti trūkumai, pateiktos rekomendacijos:

 

Ar trūkumai pašalinti?

Taip

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trūkumų nepašalinimo priežastys

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Klausimai

Taip

Ne

Netai-koma

Komentarai

 

1.  

Ar parengtas įslaptintų dokumentų registrų sąrašas arba įslaptintų dokumentų registrai yra įrašyti į bendrą dokumentų registrų sąrašą? (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1014 patvirtintų Įslaptintos informacijos administravimo taisyklių (toliau – Administravimo taisyklės) 28 punktas)

 

 

 

 

2.  

Ar parengtas ir patvirtintas įslaptintos dokumentacijos planas arba įslaptintų dokumentų registrai, žurnalai bei bylos įrašytos į bendrą dokumentacijos planą (toliau – Dokumentacijos planas)? (Administravimo taisyklių 82, 84 punktai)

 

 

 

 

3.  

Ar parengtas ir patvirtintas kriminalinės žvalgybos įslaptintos dokumentacijos planas (Administravimo taisyklių 82, 83 punktai)

 

 

 

 

 

Nurodoma, jeigu Paslapčių subjektas yra kriminalinės žvalgybos subjektas.

4.  

Ar įslaptinti dokumentai registruojami atskirai nuo neįslaptintų dokumentų?

 

 

 

 

Trūkumu nelaikoma, jeigu įslaptinti teisės aktai registruojami dokumentų registruose kartu su neįslaptintais teisės aktais vadovaujantis Administravimo taisyklių 31 punktu.

5.  

Ar dokumentams registracijos numeriai suteikiami vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklių 24 punkte nustatytais reikalavimais?

 

 

 

 

Nustatoma, ar dokumento registracijos numerį sudaro registro indentifikavimo žymuo pagal registrų sąrašą ir dokumento registravimo dokumentų registre eilės numeris, pvz. : Nr. LK-5KF.

6.  

Ar siunčiami įslaptinti dokumentai registruojami Siunčiamų įslaptintų dokumentų registre? (Administravimo taisyklių 33.2 punktas)

 

 

 

Indeksas -

 

7.  

Ar šio registro forma atitinka Administravimo taisyklių 5 priede nustatytą formą?

 

 

 

 

 

8.  

Ar visos šio registro privalomos pildyti skiltys pildomos vadovaujantis Administravimo taisyklių reikalavimais?

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įrašomi šie duomenys (pabraukti): registracijos numeris, data, adresatas ir šalia jo esančios nuorodos, siuntimo būdas, laikmenos rūšis (tipas) ir registracijos numeris, dokumento pavadinimas (antraštė), slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos, dokumento egzemplioriaus numeris, dokumento lapų skaičius, bendras pridedamų įslaptintų dokumentų lapų skaičius, vykdytojo vardas ir pavardė, bylos, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda, dokumento, pagal kurį pakeista dokumento slaptumo žyma ar įslaptinimo terminas, dokumentas išslaptintas ar sunaikintas, nuoroda.

9.  

Ar parengtuose įslaptintuose dokumentuose įrašoma įslaptinto dokumento registracijos data ir numeris pagal Siunčiamų įslaptintų dokumentų registrą? (Administravimo taisyklių 33.4 punktas)

 

 

 

 

10.

Ar gauti įslaptinti dokumentai registruojami Gautų įslaptintų dokumentų registre? (Administravimo taisyklių 33.3 punktas)

 

 

 

 

Indeksas -

 

11.

Ar šio registro forma atitinka Administravimo taisyklių 6 priede nustatytą formą?

 

 

 

 

 

12.

Ar visos šio registro privalomos pildyti skiltys pildomos vadovaujantis Administravimo taisyklių reikalavimais?

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įrašomi šie duomenys (pabraukti): registracijos numeris, dokumento gavimo data, gavimo būdas, laikmenos rūšis (tipas) ir registracijos numeris, dokumento rengėjo pavadinimas, gauto dokumento data ir numeris, dokumento pavadinimas (antraštė), slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos, dokumento egzemplioriaus numeris (kopijos, skaitmeninės kopijos numeris), dokumento lapų skaičius, bendras pridedamų dokumentų lapų skaičius, siuntą su nuoroda „Asmeniškai“ gavusio darbuotojo parašas, vardas ir pavardė, data, rezoliucijos (pavedimo) tekstas; dokumentą gavusio vykdytojo parašas, data (jeigu nepildomas vykdytojams perduotų įslaptintų dokumentų apskaitos žurnalas), dokumento grąžinimo data ir jį priėmusio darbuotojo parašas, bylos, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda, dokumento, pagal kurį pakeistas dokumento slaptumo žyma ar įslaptinimo terminas, dokumentas išslaptintas ar sunaikintas, nuoroda.

13.

Ar gautuose įslaptintuose dokumentuose įrašoma įslaptinto dokumento gavimo data ir numeris pagal gautų įslaptintų dokumentų registrą? (Administravimo taisyklių 33.4 punktas)

 

 

 

 

14.

Ar pildomas Vykdytojams perduotų įslaptintų dokumentų apskaitos žurnalas? (Administravimo taisyklių 63 punktas)

 

 

 

Indeksas -

 

Trūkumu nelaikoma, jeigu Vykdytojams perduotų įslaptintų dokumentų apskaitos žurnalas nepildomas, o dokumentai vykdytojams perduodami jiems pasirašant Gautų įslaptintų dokumentų registre. Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 15 ir 16 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

15.

Ar šio žurnalo forma atitinka Administravimo taisyklių 9 priede nustatytą formą?

 

 

 

 

16.

Ar visos šio žurnalo skiltys pildomos vadovaujantis Administravimo taisyklių reikalavimais?

 

 

 

 

Nustatoma, ar įrašomi šie duomenys (pabraukti): eilės numeris, dokumento rengėjo pavadinimas, dokumento registracijos data, numeris, dokumento pavadinimas (antraštė), slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos, dokumento egzemplioriaus numeris, dokumento lapų skaičius, vykdytojo parašas, vardas ir pavardė, data, dokumento grąžinimo data ir jį priėmusio darbuotojo parašas.

17.

Ar įslaptinti dokumentai vykdytojams perduodami po to, kai šie pasirašo atitinkamame įslaptintų dokumentų registre? (Administravimo taisyklių 63 punktas)

 

 

 

 

 

 

18.

Ar įvykdžius užduotį, įslaptinti dokumentai dedami į bylas pagal Dokumentacijos planą? (Administravimo taisyklių 67 punktas)

 

 

 

 

Nustatyti, ar atitinkamame įslaptintų dokumentų registre nurodomas bylos, kurioje įslaptintas dokumentas bus saugomas, indeksas.

19.

Ar ant įslaptintų dokumentų registrų, žurnalų bei bylų viršelių pagal Dokumentacijos planą yra užrašyti bylos antraštė, indeksas, slaptumo žyma ir saugojimo terminas? (Administravimo taisyklių 89.8 punktas)

 

 

 

 

20.

Ar nustatyta įslaptintų dokumentų saugojimo vieta? (Administravimo taisyklių 6.4 punktas)

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

21.

Ar pildomas Užbaigtų įslaptintų bylų apskaitos žurnalas? (Administravimo taisyklių 94 punktas)

 

 

 

Indeksas -

 

22.

Ar šio žurnalo forma atitinka Administravimo taisyklių 14 priede nustatytą formą?

 

 

 

 

 

23.

Ar visos šio žurnalo skiltys pildomos vadovaujantis Administravimo taisyklių reikalavimais?

 

 

 

 

Nustatoma, ar įrašomi šie duomenys (pabraukti): apskaitos duomenys, bylos indeksas, bylos antraštė (paantraštė (jeigu yra)), slaptumo žyma, metai, saugojimo terminas, dokumento, pagal kurį pakeista bylos slaptumo žyma, byla išslaptinta ar sunaikinta, nuoroda.

24.

Ar Paslapčių subjektas disponuoja įslaptintais dokumentais, žymimais slaptumo žyma „VS“?

 

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 25–30 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

25.

Ar pildomas asmenų, susipažinusių su įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žyma „VS“, turiniu, sąrašas? (Administravimo taisyklių 27, 65 punktai)

 

 

 

 

26.

Ar šio sąrašo forma atitinka Administravimo taisyklių 2 priede nustatytą formą?

 

 

 

 

Nustatoma, ar įrašomi šie duomenys (pabraukti): įslaptinto dokumento, su kuriuo susipažįstama, rengėjas, dokumento pavadinimas (antraštė), registracijos data, numeris, slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos, susipažinimo data, susipažinusio asmens pareigos, vardas ir pavardė, parašas.

27.

Ar buvo gautų įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „VS“, perdavimo kitam paslapčių subjektui atvejų?

 

 

 

 

28.

Ar perduodant įslaptintus dokumentus, žymimus slaptumo žyma „VS“, kitam paslapčių subjektui buvo gautas rašytinis rengėjo sutikimas?

 

 

 

 

 

Jei taip, nurodyti konkretų atvejį.

Jei gautų įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „VS“, perdavimo kitam paslapčių subjektui atvejų nebuvo, pildoma skiltis „Netaikoma“.

29.

Ar įslaptintiems dokumentams, žymimiems slaptumo žyma „VS“, numatytos atskiros bylos?  (Administravimo taisyklių 88.1 punktas)

 

 

 

 

30.

Ar įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „VS“, tvarkomi ir laikomi  tik patalpose, priskirtose I ar II klasės saugumo zonoms?

 

 

 

 

31.

Ar Paslapčių subjektas disponuoja įslaptintais dokumentais, žymimais slaptumo žyma „S“?

 

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 32–35 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

32.

Ar susipažinimo su įslaptintu dokumentu, žymimu slaptumo žyma „S“, faktas yra fiksuojamas įslaptinto dokumento paskutinio lapo antrojoje pusėje? (Administravimo taisyklių 65 punktas)

 

 

 

 

 

 

Jei susipažinimas fiksuojamas Vykdytojams perduotų įslaptintų dokumentų apskaitos žurnale, nurodoma šioje skiltyje.

33.

Ar buvo gautų įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „S“, perdavimo kitam paslapčių subjektui atvejų? 

 

 

 

 

 

 

34.

Ar perduodant įslaptintus dokumentus, žymimus slaptumo žyma „S“, kitam paslapčių subjektui buvo gautas rašytinis rengėjo sutikimas?

 

 

 

 

 

Jei taip, nurodyti konkretų atvejį.

Jei gautų įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „S“, perdavimo kitam paslapčių subjektui atvejų nebuvo, pildoma skiltis „Netaikoma“.

35.

Ar įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „S“, tvarkomi ir laikomi  tik patalpose, priskirtose I ar II klasės saugumo zonoms?

 

 

 

 

36.

Ar Paslapčių subjektas disponuoja įslaptintais dokumentais, žymimais slaptumo žyma „KF“?

 

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 37–38 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

37.

Ar susipažinimo su įslaptintu dokumentu, žymimu slaptumo žyma „KF“, faktas yra fiksuojamas įslaptinto dokumento paskutinio lapo antrojoje pusėje? (Administravimo taisyklių 65 punktas)

 

 

 

 

 

Jei susipažinimas fiksuojamas Vykdytojams perduotų įslaptintų dokumentų apskaitos žurnale, nurodoma šioje skiltyje.

38.

Ar įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „KF“, tvarkomi ir laikomi  tik patalpose, priskirtose I ar II klasės saugumo zonoms?

 

 

 

 

39.

Ar Paslapčių subjektas disponuoja įslaptintais dokumentais, žymimais slaptumo žyma „RN“?

 

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 40 punkte pildoma skiltis „Netaikoma“.

40.

Ar įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „RN“, administruojami tik patalpose, priskirtose saugumo zonoms?

 

 

 

 

41.

Ar siunčiant įslaptintus dokumentus naudojamasi pašto paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis?

 

 

 

 

 

Nurodomi pašto paslaugas teikiančių įmonių pavadinimai.

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 42–45 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

42.

Ar sutartis dėl pašto paslaugų teikimo, kurių metu bus patikima įslaptinta informacija, atitinka įslaptintam sandoriui sudaryti keliamus reikalavimus? (Įstatymo 33 straipsnis)

 

 

 

Sutarties data                                               , Nr.

 

ĮPP data                                                       , Nr.

 

Nustatoma, ar pašto paslaugas teikianti įmonė turi Įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą.

43.

Ar Paslapčių subjektas disponuoja informacija apie pašto paslaugas teikiančios įmonės darbuotojus, įgaliotus gabenti įslaptintą informaciją? (Įstatymo 12 straipsnio 7 dalis).

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar asmeniui, vykdančiam siuntų su įslaptintais dokumentais perdavimą pašto paslaugas teikiančios įmonės darbuotojams, pateiktas šių darbuotojų, įgaliotų gabenti įslaptintą informaciją ir turinčių Leidimus „S“, sąrašas.

44.

Ar siunčiant įslaptintą informaciją per kurjerius pildomi siuntų sąrašai? (Administravimo taisyklių 40 punktas)

 

 

 

 

45.

Ar pildomų siuntų sąrašų forma atitinka Administravimo taisyklių 7 priede nustatytą formą?

 

 

 

 

 

46.

Ar įslaptintą informaciją adresatams pristato Paslapčių subjekto darbuotojai?

 

 

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 47–52 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

47.

Ar sudarytas ir patvirtintas darbuotojų, įgaliotų gabenti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žymomis „VS“, „S“ ar „KF“, sąrašas?

 

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

48.

Ar visi asmenys, įgalioti gabenti įslaptintą informaciją, turi Leidimus „S“? (Įstatymo 12 straipsnio 7 dalis)

 

 

 

 

49.

Ar įslaptintą informaciją gabenant Paslapčių subjekto įgaliotiems asmenims pildomas Siuntų su įslaptintais dokumentais įteikimo žurnalas? (Administravimo taisyklių 44 punktas)

 

 

 

 

Indeksas -

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 50–51 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

50.

Ar šio žurnalo forma atitinka Administravimo taisyklių 8 priede nustatytą formą?

 

 

 

 

 

51.

Ar šio žurnalo skiltys pildomos vadovaujantis Administravimo taisyklių reikalavimais?

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įrašomi šie duomenys (pabraukti): eilės numeris, siuntų išsiuntimo data, adresatas, siuntų skaičius (žodžiais), ant siuntų nurodyti dokumentų ir laikmenų registracijos numeriai, siuntas išsiuntė (parašas, vardas ir pavardė), siuntas įteikė (parašas, vardas ir pavardė, data), priimtų siuntų skaičius, siuntas priėmusio darbuotojo parašas, vardas ir pavardė, data.

52.

Ar atliekami įgaliotų gabenti įslaptintą informaciją darbuotojų mokymai?

 

 

 

 

 

53.

Ar įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymomis „S“, „KF“, „RN“, skaitmenines kopijas siunčiant ADA sistemomis ir tinklais, skaitmeninės kopijos adresatas nurodomas Įslaptintų dokumentų egzempliorių, kopijų, skaitmeninių kopijų priskyrimo adresatams sąraše? (Administravimo taisyklių 45 punktas)

 

 

 

 

54.

Ar šio sąrašo forma atitinka Administravimo taisyklių 1 priede nustatytą formą?

 

 

 

 

 

55.

Ar šis sąrašas pildomos vadovaujantis Administravimo taisyklių reikalavimais?

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įrašomi šie duomenys (pabraukti): Paslapčių subjekto pavadinimas, įslaptinto dokumento data, numeris, slaptumo žyma ir prie slaptumo žymos esančios nuorodos, adresatas, egzemplioriaus, kopijos, skaitmeninės kopijos numeris, siuntimo būdas, išsiuntimo data.

56.

Ar buvo įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „S“, dauginimo (daromos kopijos, išrašai, vertimai) atvejų?

 

 

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 60–62 ir 65 punktuose pildoma skiltis Netaikoma“.

57.

Ar buvo įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „KF“, dauginimo (daromos kopijos, išrašai, vertimai) atvejų?

 

 

 

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 60, 63–65 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

58.

Ar įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymomis „S“ ar „KF“, kopijoms registruoti yra numatytas Įslaptintų dokumentų dauginimo apskaitos žurnalas? (Administravimo taisyklių 76 punktas)

 

 

 

Indeksas -

 

59.

Ar šio žurnalo forma atitinka Administravimo taisyklių 10 priede nustatytą formą?

 

 

 

 

 

60.

Ar šio žurnalo skiltys pildomos vadovaujantis Administravimo taisyklių reikalavimais?

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įrašomi šie duomenys (pabraukti): dokumento pavadinimas (antraštė), registracijos data, numeris, egzemplioriaus numeris, slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos, darbuotojo, kuriam leista dauginti, vardas ir pavardė, dauginimo būdas ir apimtis, leidimo data, dokumentą dauginusio darbuotojo parašas ir data, kopijos, nuorašo išrašo, vertimo numeris ir ją (jį) gavusio darbuotojo parašas, vardas ir pavardė, data, grąžintą kopiją, nuorašą, išrašą, vertimą priėmusio darbuotojo parašas, data, dokumento, pagal kurį kopija, nuorašas, išrašas, vertimas sunaikinti (-as), nuoroda.

 

61.

Ar įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „S“, dauginami rašytiniu Paslapčių subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu? (Administravimo taisyklių 70 punktas)

 

 

 

 

Nustatoma, ar sprendimas leisti dauginti įslaptintą dokumentą, žymimą slaptumo žyma „S“, rašomas įslaptintame dokumente arba paskutinio lapo antroje pusėje, nurodant vykdytoją ir dauginimo apimtį, pvz., „Leidžiu (vykdytojo vardas ir pavardė naudininko linksniu) padaryti dvi šio dokumento kopijas“), pasirašant ir nurodant datą.

 

 

62.

Ar dauginant gautą įslaptintą dokumentą, žymimą slaptumo žyma „S“, buvo gautas raštiškas informacijos rengėjo sutikimas? (Administravimo taisyklių 69 punktas)

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

Ar įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „KF“, dauginami už dokumento vykdymo kontrolę atsakingo asmens sprendimu, laikantis principo „Būtina žinoti“? (Administravimo taisyklių 71 punktas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar sprendimas leisti dauginti įslaptintą dokumentą, žymimą slaptumo žyma „KF“, rašomas įslaptintame dokumente arba paskutinio lapo antroje pusėje, nurodant vykdytoją ir dauginimo apimtį, pvz., „Leidžiu (vykdytojo vardas ir pavardė naudininko linksniu) padaryti dvi šio dokumento kopijas“), pasirašant ir nurodant datą.

 

 

64.

Ar dauginant gautą įslaptintą dokumentą, žymimą slaptumo žyma „KF“ ir pažymėtą nuoroda „Būtinas informacijos rengėjo sutikimas“, buvo gautas raštiškas informacijos rengėjo sutikimas?

 

 

 

 

 

 

 

65.

Ar įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymomis „S“ ar „KF“, dauginimo faktas yra fiksuojamas dauginamo įslaptinto dokumento antrojoje pusėje? (Administravimo taisyklių 75 punktas)

 

 

 

 

Nustatoma, ar nurodomas padarytų kopijų, nuorašų, išrašų ar vertimų egzempliorių skaičius, jų numeriai, lapų skaičius, kopijų, nuorašų, išrašų ar vertimų egzempliorių paskirstymas, vykdytojo parašas, vardas ir pavardė, data.

 

66.

Ar įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „RN“, platinimas, dauginimas, kopijavimas yra reglamentuotas vidaus teisės aktu? (Administravimo taisyklių 72 punktas)

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

67.

Ar dauginimo aparatuose vykdomas naudotojų identifikavimas?

 

 

 

 

 

Nurodoma, kokiu būdu tai atliekama.

68.

Ar buvo keičiamos įslaptintų dokumentų slaptumo žymos?

 

 

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 70–76 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

69.

Ar buvo keičiami įslaptintų dokumentų įslaptinimo terminai?

 

 

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 70–76 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

70.

Ar įslaptintų dokumentų slaptumo žymos ar įslaptinimo terminai keičiami įslaptinto dokumento rengėjo sprendimu? (Administravimo taisyklių 103 punktas)

 

 

 

 

 

71.

Ar įslaptintų dokumentų slaptumo žymų ar įslaptinimo terminų keitimo pagrįstumą įvertina SEK ar jos funkcijas vykdantis asmuo?

 

 

 

 

72.

Ar įslaptintų dokumentų slaptumo žymos ar įslaptinimo terminų keitimo faktai įforminami aktais? (Administravimo taisyklių 103 punktas)

 

 

 

 

73.

Ar šių aktų formos atitinka Administravimo taisyklių 15 priede nustatytą formą?

 

 

 

 

74.

Ar apie įslaptinto dokumento slaptumo žymos ar įslaptinimo termino keitimą pažymima pačiame dokumente? (Administravimo taisyklių 104 punktas)

 

 

 

 

75.

Ar apskaitos dokumentuose yra pažymima apie įslaptinto dokumento slaptumo žymos ar įslaptinimo termino keitimą? (Administravimo taisyklių 104 punktas)

 

 

 

 

76.

Ar Paslapčių subjektas, priėmęs sprendimą keisti įslaptintų dokumentų slaptumo žymas ar įslaptinimo terminus, raštu informuoja visus paslapčių subjektus, kuriems šie įslaptinti dokumentai perduoti? (Administravimo taisyklių 103 punktas)

 

 

 

 

77.

Ar įslaptinti dokumentai buvo išslaptinami?

 

 

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 78–84 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

78.

Ar įslaptinti dokumentai išslaptinami įslaptinto dokumento rengėjo sprendimu? (Administravimo taisyklių 105 punktas)

 

 

 

 

79.

Ar įslaptinto dokumento išslaptinimo pagrįstumą įvertina SEK ar SEK funkcijas vykdantis asmuo?

 

 

 

 

 

80.

Ar įslaptintų dokumentų išslaptinimo faktai įforminami aktais? (Administravimo taisyklių 105 punktas)

 

 

 

 

81.

Ar šių aktų formos atitinka Administravimo taisyklių 16 priede nustatytą formą?

 

 

 

 

 

82.

Ar apie įslaptinto dokumento išslaptinimą pažymima pačiame dokumente? (Administravimo taisyklių 109 punktas)

 

 

 

 

83.

Ar apskaitos dokumentuose yra pažymima apie įslaptinto dokumento išslaptinimą? (Administravimo taisyklių 110 punktas)

 

 

 

 

84.

Ar Paslapčių subjektas, priėmęs sprendimą išslaptinti įslaptintus dokumentus, raštu informuoja visus paslapčių subjektus, kuriems šie įslaptinti dokumentai perduoti? (Administravimo taisyklių 103 punktas)

 

 

 

 

85.

Ar įslaptinti dokumentai buvo naikinami?

 

 

 

 

 

 

 

Nustatoma kokiu būdu yra naikinama – smulkinant, sudeginant, kita.

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 86–91 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

86.

Ar įslaptinti dokumentai naikinami subjekto vadovo sprendimu? (Administravimo taisyklių 116 punktas)

 

 

 

 

87.

Ar įslaptinto dokumento naikinimo pagrįstumą įvertina SEK ar SEK funkcijas vykdantis asmuo?

 

 

 

 

88.

Ar įslaptintų dokumentų naikinimo faktai įforminami aktais? (Administravimo taisyklių 117 punktas)

 

 

 

 

89.

Ar šių aktų formos atitinka Administravimo taisyklių 18–19 priede nustatytas formas?

 

 

 

 

90.

Ar įslaptinti dokumentai naikinami po to, kai įslaptintų dokumentų naikinimo aktą patvirtinta Paslapčių subjekto vadovas? (Administravimo taisyklių 119 punktas)

 

 

 

 

91.

Ar apskaitos dokumentuose yra pažymima apie įslaptinto dokumento, jo kopijų sunaikinimą?

 

 

 

 

92.

Ar įslaptinti dokumentai, jų juodraščiai ar nereikalingos kopijos naikinamos jas susmulkinant?

 

 

 

 

Nurodomas naikinimo įrenginio modelis ir juo susmulkintų dokumentų atraižų dydis.

93.

Ar dokumentų smulkinimo įrenginiai įslaptintus dokumentus, jų juodraščius ar nereikalingas kopijas susmulkina ne didesnėmis negu 1,9x15 mm atraižomis? (Administravimo taisyklių 119 punktas)

 

 

 

 

94.

Ar didesnės nei 1,9x15 mm naikinamų dokumentų, jų juodraščių ar nereikalingų kopijų atraižos sudeginamos?

 

 

 

 

 

Jei ne, nurodoma, kokiu būdu naikinami įslaptinti dokumentai (be išvardintų 93–95 punktuose).

95.

Ar įslaptinti dokumentai, jų juodraščiai ar nereikalingos kopijos naikinami juos sudeginant?

 

 

 

 

 

Nustatoma, kur įslaptinti dokumentai sudeginami – vieta, patalpa, saugumo zona, nurodyti įrenginį, kuriame įslaptinti dokumentai yra sudeginami, ir įslaptinimo dokumentų naikinimo procesą – sudeginami iš karto, nedelsiant (nepertraukiamai) juos atgabenus į atitinkamą zoną ar panašiai.

96.

Ar kartą per metus yra atliekamas valstybės paslaptį sudarančios informacijos patikrinimas? (Įstatymo 27 straipsnio 1 dalis)

 

 

 

 

Jei Paslapčių subjektas nedisponuoja valstybės paslaptį sudarančia informacija, 97–98 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

97.

Ar valstybės paslaptį sudarančios informacijos patikrinimo išvados įforminamos aktu vadovaujantis Administravimo taisyklių 101 punkto reikalavimais?

 

 

 

 

98.

Ar valstybės paslaptį sudarančios informacijos patikrinimo išvados aktą tvirtina Paslapčių subjekto vadovas? (Administravimo taisyklių 101 punktas)

 

 

 

 

99.

Ar kartą per trejus metus yra atliekamas įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „KF“, patikrinimas? (Įstatymo 27 straipsnio 2 dalis)

 

 

 

 

 

Jei Paslapčių subjektas nedisponuoja įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „KF“, 100-101 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

100.     

Ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „KF“, patikrinimo išvados įforminamos aktu vadovaujantis Administravimo taisyklių 101 punkto reikalavimais?

 

 

 

 

101.     

Ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „KF“, patikrinimo aktą tvirtina Paslapčių subjekto vadovas? (Administravimo taisyklių 101 punktas)

 

 

 

 

102.     

Ar yra nustatytas įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „RN“, patikrinimo periodiškumas? (Įstatymo 27 straipsnio 3 dalis, Administravimo taisyklių 100 punktas)

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

103.     

Ar atliekami įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „RN“, patikrinimai?

 

 

 

 

104.     

Ar įslaptinti dokumentai (bylos), kuriais disponuoja Paslapčių subjekto darbuotojas, nustojęs eiti pareigas, susijusias su įslaptintos informacijos naudojimu, kitam darbuotojui perduodami aktu?

 

 

 

 

105.     

Ar yra parengtas Paslapčių subjekto įslaptintos informacijos evakuacijos arba sunaikinimo planas karo padėties ar ekstremalių situacijų atveju (toliau – Evakuacijos planas)? (Įstatymo 26 straipsnis)

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

106.     

Ar paskirtas asmuo, atsakingas už įslaptintos informacijos evakuacijos ar naikinimo veiksmų organizavimą?

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, Leidimo išdavimo data, numeris, kategorija)

107.     

Ar nustatyta įslaptintų dokumentų evakavimo ar sunaikinimo karo padėties ar ekstremalių situacijų atveju tvarka?

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

108.     

Ar sudaryti evakuotinos arba sunaikintinos įslaptintos informacijos sąrašai?

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

 

109.     

Ar nustatyta įslaptintos informacijos žymėjimo tvarka?

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

 

110.     

Ar įslaptina informacija pažymėta specialiais žymėjimo ženklais?

 

 

 

 

111.     

Ar nurodyta evakavimo vieta?

 

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

112.     

Ar nurodyta naikinimo vieta?

 

 

 

 

Įsakymo data                                              , Nr.

113.     

Pasirinktinai patikrinti 5 įslaptintus dokumentus.

Ar sutikrinti dokumentai neprarasti?

 

 

 

 

 

 

 

114.     

Ar patikrinti įslaptinti dokumentai saugomi apskaitos dokumentuose nurodytose bylose?

 

 

 

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Nustatyti trūkumai:

 

Būtini veiksmai trūkumams pašalinti:

Terminas iki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖ APSAUGA

 

Paskutinio patikrinimo išvadose nurodyti trūkumai, pateiktos rekomendacijos:

 

Ar trūkumai pašalinti?

Taip

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trūkumų nepašalinimo priežastys

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Klausimai

Taip

Ne

Netai-koma

Komentarai

 

1.        

Ar Paslapčių subjekto patalpos suskirstytos į saugumo zonas? (Įstatymo 31 straipsnio 1 dalis)

 

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

2.        

Ar patalpos, kuriose dirbama ar saugoma įslaptinta informacija, yra įvertintos dėl jų pripažinimo tinkamomis saugoti ar jose dirbti su įslaptinta informacija? (PAKK 2007 m. vasario 2 d. protokolu Nr. 56-1KF patvirtintos Patalpų įvertinimo dėl jų pripažinimo tinkamomis saugoti ar jose dirbti su įslaptinta informacija metodinėmis rekomendacijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar patalpoms yra išduotas Pažymėjimas, patvirtinantis, kad įvertintos patalpos atitinka fizinės apsaugos reikalavimus ir jose galima dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti. Nurodyti patalpų numerius.

3.        

Ar visų Padalinių sąraše įvardytų struktūrinių padalinių patalpos suskirstytos į saugumo zonas?

 

 

 

 

4.        

Ar nustatyta administracinė saugumo zona? (Įstatymo 31 straipsnio 2 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodyti patalpų, priskirtų administracinei saugumo zonai, numerius ir jų priklausomybę struktūriniam padaliniui arba pateikti pastato architektūrinį planą, kuriame nurodytos saugumo zonos ir patalpų priklausomybė struktūriniam padaliniui.

 

5.        

Ar nustatyta II klasės saugumo zona? (Įstatymo 31 straipsnio 3 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

Nurodyti patalpų, priskirtų II klasės saugumo zonai, numerius ir jų priklausomybę struktūriniam padaliniui arba pateikti pastato architektūrinį planą, kuriame nurodytos saugumo zonos ir patalpų priklausomybė struktūriniam padaliniui.

 

6.        

Ar nustatyta I klasės saugumo zona? (Įstatymo 31 straipsnio 5 dalis)

 

 

 

 

 

 

 

Nurodyti patalpų, priskirtų I klasės saugumo zonai, numerius ir jų priklausomybę struktūriniam padaliniui arba pateikti pastato architektūrinį planą, kuriame nurodytos saugumo zonos ir patalpų priklausomybė struktūriniam padaliniui.

 

7.        

Ar į I ir II klasės saugumo zonoms priskirtas patalpas patenkama tik per administracinę saugumo zoną? (Įstatymo 31 straipsnio 2 dalis)

 

 

 

 

8. 

Ar įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „VS“, saugomi seifuose?

 

 

 

Jei įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „VS“, saugomi I klasės saugumo zonai priskirtose patalpose, pildoma skiltis „Netaikoma“.

9. 

Ar įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „S“, saugomi seifuose?

 

 

 

Jei įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „S“, saugomi I klasės saugumo zonai priskirtose patalpose, pildoma skiltis „Netaikoma“.

10.      

Ar įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „KF“, saugomi seifuose?

 

 

 

 

 

Jei įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „KF“, saugomi I klasės saugumo zonai priskirtose patalpose, pildoma skiltis „Netaikoma“.

11.      

Ar įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „KF“, saugomi metalinėse spintose?

 

 

 

 

 

Trūkumu nelaikoma, jei įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „KF“, II klasės saugumo zonai priskirtose patalpose saugoma metalinėse spintose.

12.      

Ar įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „RN“, saugomi metalinėse spintose?

 

 

 

 

 

13.        

Ar II klasės saugumo zonoje įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „VS“, „S“, saugoma seifuose, atitinkančiuose fizinės apsaugos reikalavimus?

 

 

 

 

 

 

 

Nurodyti seifų ir jų užraktų saugumo kategorijas pagal EN standartą.

14.        

Ar patvirtinta seifų užraktų kodų keitimo tvarka?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

 

Trūkumu nelaikoma, jei Paslapčių subjektas nenaudoja seifų, turinčių kodinius užraktus, 15–17 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

15.        

Ar paskirtas asmuo, atsakingas už seifų užraktų kodų keitimą?

 

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

16.        

Ar keičiami seifų užraktų kodai?

 

 

 

 

 

Nurodoma, kokiu dažnumu (paromis) keičiami ir kada paskutinį kartą keisti užraktų kodai.

17.        

Ar seifų užraktų kodų keitimai registruojami?

 

 

 

 

 

 

 

Nurodoma, kur tokia informacija yra fiksuojama.

18.        

Ar I ir II klasės saugumo zonoms priskirtose patalpose įrengtos apsauginės įsilaužimo, užpuolimo ir priešgaisrinė signalizacijos? (Įstatymo 31 straipsnio 4 dalies 5 punktas)

 

 

 

 

19.        

Ar signalizacijų priežiūros paslaugas atlieka įmonė?

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

Jei atsakymas į šį klausimą yra neigiamas, 20–23 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

20.        

Ar sutartis dėl apsauginės įsilaužimo signalizacijos priežiūros paslaugų teikimo atitinka įslaptintam sandoriui sudaryti keliamus reikalavimus? (Įstatymo 33 straipsnis)

 

 

 

Sutarties data                                              , Nr.

 

21.        

Ar apsauginės įsilaužimo signalizacijos priežiūros paslaugas teikianti įmonė turi Įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą (toliau – ĮPPP)?

 

 

 

 

22.        

Ar ĮPPP nurodyta įslaptintos informacijos slaptumo žyma atitinka aukščiausią įslaptintos informacijos, su kuria įslaptinto sandorio vykdymo metu bus susipažįstama, kuri bus patikėta, naudojama ar sukuriama, kategoriją?

 

 

 

 

23.        

Ar Paslapčių subjektas disponuoja informacija apie apsauginės įsilaužimo signalizacijos priežiūros paslaugas teikiančios įmonės darbuotojus, įgaliotus atlikti signalizacijų priežiūrą?

 

 

 

 

 

Nustatyti, ar atsakingam asmeniui pateiktas šios įmonės darbuotojų, įgaliotų atlikti signalizacijų priežiūrą ir turinčių atitinkamos kategorijos Leidimus, sąrašas.

24.        

Ar patvirtinta apsauginės įsilaužimo, apsauginės užpuolimo ir priešgaisrinės signalizacijų įjungimo ir išjungimo tvarka?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

25.        

Ar vykdoma signalizacijų inžinerinių kodų apsauga?

 

 

 

 

 

26.        

Ar yra atsarginis apsauginės įsilaužimo signalizacijos maitinimo šaltinis?

 

 

 

 

 

 

 (maitinimo šaltinio veikimo trukmė (val.))

27.        

Ar uždarąja vaizdo stebėjimo sistema stebimi įėjimai į I, II klasės saugumo zonai priskirtas patalpas, jei šiose zonose saugoma įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „VS“? (Įstatymo 31 straipsnio 4 dalies 7 punktas)

 

 

 

 

 

 

 

Jei Paslapčių subjektas nedisponuoja įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „VS“, pildoma skiltis „Netaikoma“.

28.        

Ar kaupiamas uždarosios vaizdo stebėjimo sistemos 30 kalendorinių dienų vaizdo įrašų archyvas? (Įstatymo 31 straipsnio 4 dalies 7 punktas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodyti, kiek dienų saugomas įrašas ir ar jis periodiškai peržiūrimas.

29.        

Ar patvirtintos darbo tvarkos taisyklės?

 

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

30.        

Ar patvirtinta patekimo į saugumo zonas tvarka?

 

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

31.        

Ar patvirtinta lankytojų registracijos ir patekimo į saugumo zonas tvarka?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

32.        

Ar vykdoma Paslapčių subjekto darbuotojų ir lankytojų patekimo į saugumo zonas kontrolė (tapatybės nustatymas)?

 

 

 

 

 

Nurodyti, ar yra kontrolės postas, ar įdiegta asmens tapatybę padedanti nustatyti sistema.

33.        

Ar yra pildomas lankytojų ir pagalbinio personalo, patenkančių į saugumo zonas, apskaitos žurnalas?

 

 

 

Indeksas -

 

Nurodyti, ar žurnalas yra įtrauktas į dokumentacijos planą. Jei žurnalo nėra, nurodoma, kur tokia informacija yra fiksuojama.

34.        

Ar tikrinami asmenų, patenkančių į I klasės saugumo zoną, įnešami ir išnešami daiktai?

 

 

 

 

35.        

Ar patvirtinta leidimų patekti į saugumo zonas išdavimo ir apskaitos tvarka?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

36.        

Ar vykdoma lankytojų buvimo saugumo zonose kontrolė?

 

 

 

 

37.        

Ar darbuotojai turi segėti darbuotojo korteles?

 

 

 

 

 

38.        

Ar lankytojai turi segėti lankytojo korteles?

 

 

 

 

 

39.        

Ar lankytojai lydimi viso vizito metu?

 

 

 

 

 

40.        

Ar nustatyta informaciją fiksuojančių ar perduodančių įrenginių (radijo imtuvų, fotoaparatų, vaizdo ar garso įrangos, asmeninių kompiuterių, mobiliųjų telefonų) naudojimo ir kontrolės tvarka I ir II klasės saugumo zonose?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

41.        

Ar I ir II klasės saugumo zonose yra vykdoma informaciją fiksuojančių ar perduodančių įrenginių kontrolė?

 

 

 

 

42.        

Ar vietos (patalpos) yra pažymėtos draudžiančiais įnešti informaciją fiksuojančius ar perduodančius įrenginius ženklais?

 

 

 

 

43.        

Ar lankytojai įspėjami, kad į patalpas draudžiama įsinešti informaciją fiksuojančius ar perduodančius įrenginius?

 

 

 

 

45.

Ar lankytojai įspėjami apie informaciją fiksuojančių ar perduodančių įrenginių institucijoje naudojimo taisykles ir supažindinami su jomis?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

47.

Ar patvirtinta saugumo zonoms priskirtų patalpų durų, seifų, metalinių spintų rakinimo tvarka?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

48.

Ar patvirtinta saugumo zonoms priskirtų patalpų durų, seifų, metalinių spintų raktų bei užraktų saugojimo, išdavimo naudoti ir apskaitos tvarka?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

49.

Ar patvirtinta saugumo zonoms priskirtų patalpų atsarginių raktų saugojimo, išdavimo naudoti ir apskaitos tvarka?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

50.

Ar patvirtinta seifų, metalinių spintų užraktų atsarginių raktų ir kodų saugojimo, išdavimo naudoti ir apskaitos tvarka?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

51.

Ar aplink objektą (-us) esanti teritorija yra aptverta?

 

 

 

 

 

52

Ar įrengta įsibrovimo į teritoriją apsaugos sistema?

 

 

 

 

 

53.

Ar uždarąja vaizdo stebėjimo sistema stebima visa teritorija?

 

 

 

 

54.

Ar uždaroji vaizdo stebėjimo sistema turi identifikavimo ir judesio jutiklio funkcijas?

 

 

 

 

55.

Ar yra apšviesta pastato (-ų) išorė tamsiu paros metu?

 

 

 

 

56.

Ar yra atsarginis maitinimo šaltinis, aprūpinantis pagrindines apsaugos sistemas:

 

 

 

 

56.1.

įsibrovimo į teritoriją apsaugos sistemą?

 

 

 

 

Veikimo trukmė (val.) -

56.2.

uždarąją vaizdo stebėjimo sistemą?

 

 

 

 

Veikimo trukmė (val.) -

56.3.

apšvietimo sistemą?

 

 

 

 

Veikimo trukmė (val.) -

57.

Ar kontroliuojami įėjimai į teritoriją?

 

 

 

 

58.

Ar yra apsaugos postas?

 

 

 

 

59.

Ar apsaugos poste budima 24 valandas 7 dienas per savaitę?

 

 

 

 

60.

Ar apsaugos poste įrengti uždarosios vaizdo stebėjimo sistemos monitoriai ir apsaugos signalizacijos valdymo pultai?

 

 

 

 

61.

Ar vaizdas įrašomas ?

 

 

 

 

62.

Ar kaupiamas vaizdo įrašų archyvas?

 

 

 

 

 

Nurodoma, kiek laiko saugoma (paromis).

63.

Ar apsaugos poste įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija?

 

 

 

 

64.

Ar apsaugos darbuotojai vykdo saugumo zonų patikrinimus?

 

 

 

 

65.

Ar apsaugos darbuotojai, vykdantys įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žymomis „VS“, „S“ ar „KF“, fizinę apsaugą, turi Leidimus „S“? (Įstatymo 12 straipsnio 7 dalis)

 

 

 

 

66.

Ar vykdant įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žymomis „VS“, „S“ ar „KF“, fizinę apsaugą, naudojamasi fizinės apsaugos paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis?

 

 

 

 

 

Nurodomi fizinės apsaugos paslaugas teikiančių įmonių pavadinimai.

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 67–70 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

67.

Ar sutartis dėl įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žymomis „VS“, „S“ ar „KF“, fizinės apsaugos paslaugų teikimo atitinka įslaptintam sandoriui sudaryti keliamus reikalavimus? (Įstatymo 33 straipsnis)

 

 

 

 

68.

Ar fizinės apsaugos paslaugas teikianti įmonė turi ĮPPP?

 

 

 

ĮPPP data                                           , Nr.

 

69.

Ar Paslapčių subjektas disponuoja informacija apie fizinės apsaugos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojus, vykdančius įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žymomis „VS“, „S“ ar „KF“, fizinę apsaugą? (Įstatymo 12 straipsnio 7 dalis)

 

 

 

 

 

 

Nustatyti, ar atsakingam asmeniui pateiktas šių darbuotojų, vykdančių įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žymomis „VS“, „S“ ar „KF“, fizinę apsaugą ir turinčių Leidimus „S“, sąrašas.

70.

Ar apsaugos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai gali be priežiūros patekti į saugumo zonoms priskirtas patalpas?

 

 

 

 

71.

Ar nustatyta reagavimo į pavojaus signalą tvarka?

 

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

72.

Ar apsaugos darbuotojai turi instrukcijas, ką informuoti apie pavojų ir kaip elgtis pavojaus atveju?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

73.

Ar vykdomi darbuotojų mokymai įslaptintos informacijos fizinės apsaugos srityje?

 

 

 

 

 

74.

Ar mokymų metu darbuotojai informuojami, kaip užtikrinti saugumo zonoms priskirtų patalpų saugumą po darbo valandų?

 

 

 

 

75.

Ar darbuotojai yra mokomi, kaip elgtis ekstremalių situacijų atveju?

 

 

 

 

 

76.

Ar periodiškai atliekami fizinės apsaugos priemonių patikrinimai?

 

 

 

 

 

 

Nurodoma, kaip dažnai atliekami patikrinimai.

77.

Ar tikrinamas reagavimo grupės atvykimo laikas?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Nustatyti trūkumai:

Būtini veiksmai trūkumams pašalinti:

Terminas iki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ADA SISTEMŲ IR TINKLŲ APSAUGA

 

Paskutinio patikrinimo išvadose nurodyti trūkumai, pateiktos rekomendacijos:

 

Ar trūkumai pašalinti?

Taip

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trūkumų nepašalinimo priežastys

 

 

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Klausimai

Taip

Ne

Netai-koma

Komentarai

 

1.  

Ar įslaptinta informacija saugoma, apdorojama, perduodama ADA sistemomis ir tinklais?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu taip, nurodyti kiekvienoje ADA sistemoje ir tinkle saugomos, apdorojamos ar perduodamos įslaptintos informacijos aukščiausią slaptumo žymą bei ADA sistemos ir tinklo valdytoją.

2.  

Ar ADA sistemos ir tinklai yra įteisinti? (Įstatymo 40 straipsnio 3 dalis, Administravimo taisyklių 8 punktas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 759 patvirtintų ADA sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklių 19 punktas)

 

 

 

Leidimo data                                          , Nr.

 

 

 

Nustatyti, ar ADA sistemoms Saugumo priežiūros tarnyba ar jos įgaliota institucija yra išdavusi Leidimą automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją.

3.  

Ar Paslapčių subjekte paskirti:

(Informacinių ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 5V-138 patvirtinto ADA sistemų ir tinklų, kuriuose bus saugoma, apdorojama ar kuriais bus perduodama įslaptinta informacija, saugumo reikalavimų aprašo (toliau – Saugumo reikalavimų aprašas) 5–8 punktai)

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

 

 

 

3.1.

ADA sistemų ir tinklų saugos įgaliotinis?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

 

 

_________________________________________________________

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, Leidimo išdavimo data, numeris, kategorija)

3.2.

ADA sistemų ir tinklų administratorius?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

 

 

 

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, Leidimo išdavimo data, numeris, kategorija)

3.3.

ADA sistemų ir tinklų kriptografinių priemonių administratorius?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

 

 

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, Leidimo išdavimo data, numeris, kategorija)

4.        

Ar ADA sistemų techninę priežiūrą atlieka Paslapčių subjekto darbuotojai?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

 

 

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, Leidimo išdavimo data, numeris, kategorija)

5.        

Ar atsakingiems bei ADA sistemų techninę priežiūrą atliekantiems asmenims išduoti Leidimai atitinka aukščiausią įslaptintos informacijos, kuri saugoma, apdorojama ar perduodama ADA sistemomis ir tinklais, slaptumo žymą? (Vyriausybinių ryšių centro direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2-8RN patvirtinto ADA sistemų ir tinklų, kuriuose bus saugoma, apdorojama ar kuriais bus perduodama įslaptinta informacija, telekomunikacijų apsaugos reikalavimų aprašo (toliau –   Telekomunikacijų apsaugos reikalavimų aprašas)  18, 21, 22, 25  punktai)

 

 

 

 

6.  

Ar naudojamos kriptografinės priemonės?

 

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 7–8 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

7.  

Ar naudojamos kriptografinės priemonės yra saugomos atitinkamos klasės saugumo zonoms priskirtose patalpose? (Telekomunikacijų apsaugos reikalavimų aprašo 32.1, 32.2 punktai)

 

 

 

 

8.  

Ar kartą per metus atliekama turimų kriptografinių priemonių inventorizacija? (PAKK 2010 m. birželio 28 d. posėdžio protokolu Nr. 56-3 patvirtintų Bendrųjų įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos taisyklių 129 punktas)

 

 

 

 

9.  

Ar sudarytas ADA sistemos ir tinklo veiklos tęstinumo valdymo planas? (Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 5V-138 patvirtintų Dokumentų, reikalingų leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklių (toliau – ADA leidimų išdavimo taisyklės) 9.6 punktas)

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

 

 

 

 

 

 

Nustatyti, ar planas kompleksiškai apima nenumatytų situacijų, likviduojamų avarijų padarinių valdymą, saugumo incidentų tyrimą, Paslapčių subjekto veiklos atkūrimą.

10.

Ar nustatyta fiksavimo ir reagavimo į incidentus tvarka?

 

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

 

11.

Ar daromos duomenų atsarginės kopijos? (Saugumo reikalavimų aprašo 40 punktas)

 

 

 

 

 

 

 

11.1.

Ar duomenų atsarginės kopijos saugomos patalpose, priskirtose atitinkamos klasės saugumo zonai? (Saugumo reikalavimų aprašo 41 punktas)

 

 

 

 

12.

Ar mobilieji įrenginiai (pvz., nešiojamieji kompiuteriai, elektroninės užrašų knygelės) naudojami tvarkyti įslaptintą informaciją?

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ar naudotojai supažindinami su mobilių įrenginių naudojimo taisyklėmis užduočių metu?

 

 

 

 

 

 

Nurodoma, kaip vykdomas supažindinimas, kur tai fiksuojama.

14.

Ar ADA sistemos ir tinklo įranga, kuriuose apdorojama ir saugoma įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „VS“, „S“, „KF“, yra I ar II klasės saugumo zonoms priskirtose patalpose? (Saugumo reikalavimų aprašo 22 punktas)

 

 

 

 

15.

Ar buvo atlikta TEMPEST zonos nustatymo procedūra? (PAKK 2010 m. birželio 28 d. posėdžio protokolu Nr. 56-3 patvirtinto ADA sistemose ir tinkluose saugomos, apdorojamos ar perduodamos įslaptintos informacijos apsaugos nuo informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo (TEMPEST) užtikrinimo bendrųjų reikalavimų ir procedūrų aprašo (toliau – TEMPEST procedūrų aprašas) 9.1 punktas)

 

 

 

 

16.

Ar įdiegtos įrangos TEMPEST lygis atitinka patalpų TEMPEST zonos lygį? (TEMPEST procedūrų aprašo 9.2 punktas)

 

 

 

 

17.

Ar ADA sistemos ir tinklo komponentai įdiegti vadovaujantis TEMPEST įrangos diegimo procedūromis? (TEMPEST procedūrų aprašo 9.10 punktas)

 

 

 

 

18.

Ar ADA sistemos ar tinklo įranga pažymėta aukščiausia juose tvarkomos įslaptintos informacijos slaptumo žyma? (Saugumo reikalavimų aprašo 37 punktas)

 

 

 

 

19.

Ar naudojamos apsauginės užklijos neteisėtam įrangos atidarymui aptikti? (Saugumo reikalavimų aprašo 38 punktas)

 

 

 

 

20.

Ar atliekami ant ADA sistemų ir tinklų esančių užklijų patikrinimai?

 

 

 

 

 

21.

Ar įslaptintai informacijai įrašyti skirtos laikmenos registruojamos Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų registre? (Laikmenų administravimo tvarkos aprašo 13 punktas)

 

 

 

Indeksas -

 

 

 

21.1.

Ar registro skiltys atitinka Laikmenų administravimo tvarkos aprašo 1 priede nustatytas skiltis?

 

 

 

 

21.2.

Ar registro skiltys pildomos vadovaujantis Laikmenų administravimo tvarkos aprašo reikalavimais?

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įrašomi šie duomenys (pabraukti): laikmenos registracijos numeris, laikmenos registracijos data, gautos laikmenos registracijos numeris, laikmenos tipas, serijos numeris, ant laikmenos nurodyta slaptumo žyma, laikmenos slaptumo žymos pakeitimo ar sunaikinimo teisinis pagrindas (sprendimo numeris ir data), informacija apie laikmenos perdavimą (lydraščio registracijos data ir numeris, adresatas).

22.

Ar įslaptintai informacijai įrašyti skirtos laikmenos laikmenų naudotojams perduodamos po to, kai šie pasirašo Laikmenos naudotojui perduotų įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų apskaitos žurnale? (Laikmenų administravimo tvarkos aprašo 20 punktas)

 

 

 

Indeksas -

 

 

 

 

 

22.1.

Ar žurnalo skiltys atitinka Laikmenų administravimo tvarkos aprašo 2 priede nustatytas skiltis?

 

 

 

 

 

 

 

 

Nustatoma, ar įrašomi šie duomenys (pabraukti): eilės numeris, laikmenos registracijos numeris, laikmenos tipas, serijos numeris, ant laikmenos nurodyta slaptumo žyma, darbuotojo, gavusio laikmeną, parašas, vardas ir pavardė, data, laikmenos grąžinimo data ir ją priėmusio darbuotojo parašas.

22.2.

Ar šio žurnalo skiltys pildomos vadovaujantis Laikmenų administravimo tvarkos aprašo reikalavimais?

 

 

 

23.

Ar įslaptintai informacijai įrašyti skirtos laikmenos pažymėtos vadovaujantis Laikmenų administravimo tvarkos aprašo 14–15 punktuose nustatytais reikalavimais?

 

 

 

 

 

Nustatyti, ar laikmenos pažymėtos laikmeną atpažinti leidžiančiu žymėjimo ženklu. Žymėjimo ženkle privalo būti nurodytas tokios laikmenos registracijos numeris, kuris susideda iš Paslapčių subjekto pavadinimo trumpinio, laikmenos unikalaus indentifikavimo numerio ir slaptumo žymos (jos sutrumpinimo), pvz., VSD-025-KF-2015 (papildoma laikmenos įregistravimo metų nuoroda, jei laikmenos kiekvienais metais registruojamos iš naujo).

24.

Ar įslaptintai informacijai įrašyti naudojamos USB sąsajas turinčios laikmenos? (PAKK 2015 m. vasario 5 d. posėdžio protokolo Nr. 56-1 sprendimas)

 

 

 

 

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 25 punkte pildoma skiltis „Netaikoma“.

25.

Ar USB naudojimo tvarka ir sąlygos suderintos su žinybine saugumo priežiūros arba, jeigu tokia neįsteigta, saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekančia institucija? (PAKK 2015 m. vasario 5 d. posėdžio protokolo Nr. 56-1 sprendimas)

 

 

 

 

26.

Ar kartą per metus atliekamas laikmenų, pažymėtų žymėjimo ženklu su nuoroda, kad laikmenoje galima saugoti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žymomis „VS“ arba „S“, patikrinimas? (Laikmenų administravimo tvarkos aprašo 31 punktas)

 

 

 

 

 

 

27.

Ar kartą per trejus metus atliekamas laikmenų, pažymėtų žymėjimo ženklu su nuoroda, kad laikmenoje galima saugoti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma „KF“, patikrinimas? (Laikmenų administravimo tvarkos aprašo 32 punktas)

 

 

 

 

28.

Ar nustatytas laikmenų, pažymėtų žymėjimo ženklu su nuoroda, kad laikmenoje galima saugoti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žymomis „RN“, patikrinimo periodiškumas? (Laikmenų administravimo tvarkos aprašo 33 punktas)

 

 

 

 

29.

Ar įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų patikrinimo išvados įforminamos aktu? (Laikmenų administravimo tvarkos aprašo 34 punktas)

 

 

 

 

30.

Ar šio akto forma atitinka Laikmenų administravimo tvarkos aprašo 6 priede nustatytą formą?

 

 

 

 

31.

Ar vykdomas ADA sistemos ir tinklo naudotojų identifikavimas ir autentifikavimas? (Telekomunikacijų apsaugos reikalavimų aprašo III, IV skirsniai)

 

 

 

 

32.

Jei ADA sistema naudojasi keli naudotojai, ar jiems yra sukurtos atskiros naudotojų prieigos?

 

 

 

 

33.

Ar yra nustatyta naudotojų teisių suteikimo tvarka? (ADA leidimų išdavimo taisyklių 9.1.3 punktas)

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

34.

Ar nustatyti reikalavimai slaptažodžiams? (Telekomunikacijų apsaugos reikalavimų aprašo 54.7 punktas)

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

35.

Ar naudotojo prieiga yra apsaugota slaptažodžiu?

 

 

 

 

 

36.

Ar sudarytas leistinos naudoti programinės įrangos sąrašas? (Telekomunikacijų apsaugos reikalavimų aprašo 64.2 punktas)

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

37.

Ar kontroliuojama, kad ADA sistemose ir tinkluose nebūtų įdiegta ADA sistemos ir tinklo dokumentacijoje nenumatyta aparatūrinė ir programinė įranga? (Telekomunikacijų apsaugos reikalavimų aprašo 64.3 punktas)

 

 

 

 

38.

Ar ADA sistemoje įdiegta antivirusinė programinė įranga? (Saugumo reikalavimų aprašo 43 punktas)

 

 

 

 

 

39.

Ar antivirusinė programinė įranga atnaujinama?

 

 

 

 

 

 

 

Nustatyti, kokiu būdu ir dažnumu atnaujinama antivirusinė programa.

40.

Ar ADA sistema ar sistemos prijungtos prie viešų ryšių tinklo (interneto)?

 

 

 

 

 

41.

Ar ADA sistemų techninę priežiūrą vykdo įmonė?

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodomi įmonių pavadinimai.

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 42–45 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

42.

Ar sutartis dėl ADA sistemos ir tinklų techninės priežiūros atitinka įslaptintam sandoriui sudaryti keliamus reikalavimus? (Įstatymo 33 straipsnis)

 

 

 

Sutarties data                                      , Nr.

 

43.      

Ar ADA sistemų techninę priežiūrą atliekanti įmonė turi ĮPPP?

 

 

 

ĮPPP data                                            , Nr.

44.  

Ar ĮPPP nurodyta įslaptintos informacijos slaptumo žyma atitinka aukščiausią įslaptintos informacijos, su kuria įslaptinto sandorio vykdymo metu bus susipažįstama, kuri bus patikėta, naudojama ar sukuriama, kategoriją?

 

 

 

 

45.

Ar asmuo, atsakingas ADA sistemų ir tinklų apsaugos srityje, disponuoja informacija apie ADA sistemų priežiūrą teikiančios įmonės darbuotojus, dalyvaujančius vykdant sutartinius įsipareigojimus ir turinčius atitinkamos kategorijos Leidimus? (Įstatymo 12 straipsnio 7 dalis).

 

 

 

 

 

 

 

Nustatyti, ar atsakingam asmeniui pateiktas ADA sistemų ir tinklų priežiūrą atliekančių įmonės darbuotojų, įgaliotų šalinti ADA sistemos ir tinklo įrangos gedimus ir turinčių atitinkamos kategorijos Leidimus, sąrašas.

 

Eil.

Nr.

Nustatyti trūkumai:

 

Būtini veiksmai trūkumams pašalinti:

Terminas iki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ĮSLAPTINTI SANDORIAI

 

Paskutinio patikrinimo išvadose nurodyti trūkumai, pateiktos rekomendacijos:

 

Ar trūkumai pašalinti?

Taip

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trūkumų nepašalinimo priežastys

 

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Klausimai

Taip

Ne 

Netai-koma

Komentarai

 

1.  

Ar Paslapčių subjektas yra sudaręs įslaptintų sandorių? (Įstatymo 33 straipsnis)

 

 

 

 

 

 

2.  

Ar į sutartis, kuriomis sudaromi įslaptinti sandoriai, įtrauktos PAKK 2015 m. balandžio 16 d. posėdžio protokolo Nr. 56-2 sprendimu numatytos tokiems sandoriams privalomos nuostatos?

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Ar visoms įmonėms, dalyvaujančioms vykdant įslaptintus sandorius, išduoti ĮPPP?

 

 

 

 

 

4.  

Ar Paslapčių subjekte kiekvienam sandoriui paskiriamas asmuo, atsakingas už įslaptinto sandorio vykdymo metu rangovams (subrangovams) perduotos ar sandorio metu numatytos sukurti įslaptintos informacijos apsaugos bei įslaptintų sandorių reikalavimų vykdymo kontrolę? (Įstatymo 33 straipsnio 8 dalies 1 punktas)

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

 

 

 

 

 

Pasirinktinai nurodyti dokumento (vieno sandorio), kuriuo paskirtas asmuo, registracijos datą, numerį, paskyrusio pareigūno vardą, pavardę, pareigas.

5.  

Ar rangovui (subrangovui) įslaptinta informacija perduota surašant perdavimo–priėmimo aktą? (Įstatymo 33 straipsnio 8 dalies 2 punktas)

 

 

 

 

6.  

Ar sudaromiems įslaptintiems sandoriams yra rengiami įslaptinimo žinynai? (Įstatymo 33 straipsnio 8 dalies 4 punktas)

 

 

 

 

 

Jei atsakymas į šį klausimą neigiamas, 7 ir 12.2 punktuose pildoma skiltis „Netaikoma“.

7.  

Ar su įslaptinimo žinyne pateiktais reikalavimais supažindinti rangovo (subrangovo) darbuotojai?

 

 

 

 

 

8.  

Ar nustatytos įslaptintos informacijos perdavimo rangovams (subrangovams) procedūros?

 

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

9.  

Ar nustatyta rangovams (subrangovams) perduotos ar sandorio metu numatytos sukurti įslaptintos informacijos grąžinimo Paslapčių subjektui tvarka?

 

 

 

Įsakymo data , Nr.

10.

Ar vykdomi įmonių – rangovų (subrangovų) – patikrinimai dėl perduotos ar sukurtos įslaptintos informacijos apsaugos?

 

 

 

 

11.

Ar patikrinimai įforminami patikrinimo aktais?

 

 

 

Data , Nr.

 

 

 

Pasirinktinai nurodyti vieno, dviejų patikrinimų aktų numerius.

12.

Ar įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai per 5 darbo dienas pateikiama:

 

 

 

 

12.1.

įslaptinto sandorio sutarties kopija?

 

 

 

 

 

Data , Nr.

 

 

Pateikti pavyzdį.

12.2.

įslaptinimo žinyno kopija?

 

 

 

 

 

Data , Nr.

 

 

Pateikti pavyzdį.

 

Eil.

Nr.

Nustatyti trūkumai:

 

Būtini veiksmai trūkumams pašalinti:

Terminas iki: