LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO
NR. 1V-989 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ NR. 07.1.1-CPVA-R-904 PRIEMONĖS „DIDŽIŲJŲ MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 1 d. Nr. 1V-817

Vilnius

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Konversija – pastatų ar jų dalių (valdomų pareiškėjo, savivaldybės ar partnerio nuosavybės ar patikėjimo teise), viešųjų teritorijų pertvarkymas naujai funkcijai, paskirčiai ir (arba) anksčiau buvusios dabar aktualios paskirties ir (arba) funkcijų atkūrimas.“

2. Pakeičiu 3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo.“

3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti ne daugiau kaip 138 682 929 Eur (vieną šimtą trisdešimt aštuonis milijonus šešis šimtus aštuoniasdešimt du tūkstančius devynis šimtus dvidešimt devynis eurus), iš kurių ne daugiau kaip 127 438 367 Eur (vienas šimtas dvidešimt septyni milijonai keturi šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai)  – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos, ne daugiau kaip 11 244 562 Eur (vienuolika milijonų du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt du eurai)  – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.“

4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą skiriamų ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Vilniaus

38 883 534

Kauno

27 888 277

Klaipėdos

20 438 336

Šiaulių

20 360 287

Panevėžio

19 867 933

Iš viso

127 438 367

8.1. ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

2014 metai

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Vilniaus

0

0

16 116 775

14 374 420

4 355 885

2 018 227

2 018 227

38 883 534

Kauno

0

0

11 626 796

10 369 845

3 142 377

1 374 630

1 374 629

27 888 277

Klaipėdos

0

0

8 594 183

7 665 083

2 322 753

928 158

928 159

20 438 336

Šiaulių

0

0

7 533 306

6 718 895

2 036 029

2 036 029

2 036 028

20 360 287

Panevėžio

0

0

7 351 135

6 556 418

1 986 793

1 986 793

1 986 794

19 867 933

Iš viso

0

0

51 222 195

45 684 661

13 843 837

8 343 837

8 343 837

127 438 367

 

8.2. ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

2014

metai

2015

metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Vilniaus

0

0

435 588

3 484 708

9 582 947

10 152 116

6 345 073

3 807 044

3 553 241

1 522 817

38 883 534

Kauno

0

0

314 238

2 513 902

6 913 230

7 258 763

4 536 727

2 722 036

2 540 567

1 088 814

27 888 277

Klaipėdos

0

0

232 275

1 858 202

5 110 055

5 295 122

3 309 451

1 985 670

1 853 293

794 268

20 438 336

Šiaulių

0

0

203 603

1 628 823

4 479 263

5 700 880

3 664 852

2 036 029

1 832 426

814 411

20 360 287

Panevėžio

0

0

198 679

1 589 435

4 370 945

5 563 021

3 576 228

1 986 793

1 788 114

794 718

19 867 933

Iš viso

0

0

1 384 383

11 075 070

30 456 440

33 969 902

21 432 331

12 537 572

11 567 641

5 015 028

127 438 367“.

 

5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir teritorijų konversija, sukuriant sąlygas pritraukti į jas naujas komercines veiklas, pritaikant socialinei infrastruktūrai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių veiklai:

10.1.1. apleistų, nenaudojamų pramoninės, komercinės ar kitos paskirties zonų sutvarkymas (pavyzdžiui, miesto aplinką darkančių pastatų / statinių, valdomų pareiškėjo, savivaldybės ar partnerio nuosavybės ar patikėjimo teise pašalinimas, pramonės zonų infrastruktūros plėtojimas ir kitos viešosios miesto aplinkos infrastruktūros, svarbios verslui, ir (ar) socialinės infrastruktūros atnaujinimas ir (ar) sukūrimas);

10.1.2. pareiškėjo, savivaldybės ar partnerio nuosavybės ar patikėjimo teise valdomų apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų ar jų dalių konversija.

10.2. Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus miestų traukos centrus ar stiprinant esamus:

10.2.1. viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas – miestų aikščių, skverų ir parkų sutvarkymas, teritorijų apželdinimas, vandens telkinių pakrančių bei stacionarių krantinių (jų dalių), išskyrus tas, kurios skirtos laivams švartuoti ir krauti, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, sutvarkymas ir (arba) naujų įrengimas, rekreacinės laivybos nestacionarių prieplaukų, paplūdimių įrengimas ir (ar) atnaujinimas, gatvių atnaujinimas, miestų privažiavimų įrengimas ir (ar) atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, automobilių stovėjimo aikštelių tinklo įrengimas ir (ar) atnaujinimas; apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra; viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas ir plėtra – priemonės, kurios prisideda prie esamos viešojo transporto sistemos plėtros ir siejasi su viešojo transporto keleivių prieinamumo prie šios sistemos gerinimu (pavyzdžiui, keleiviams skirtų paviljonų, eismo saugą gerinančių priemonių, eismo reguliavimo priemonių ir pan. įrengimas);

10.2.2. viešųjų poilsio, laisvalaikio zonų įrengimas ar esamų sutvarkymas, infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas gyvenamosios vietovės bendruomenės poreikiams;

10.2.3. miestų viešųjų traukos centrų – pastatų, valdomų pareiškėjo, savivaldybės ar partnerioui nuosavybės teise, patalpų atnaujinimas, pritaikant jas naujoms gyvenamosios vietovės bendruomenės veikloms (taip pat ir pabėgėlių integracijai);

10.2.4. statinių (valdomų pareiškėjo, savivaldybės ar partnerio nuosavybės ar patikėjimo teise), skirtų viešojo transporto sistemos prieinamumo gerinimui, atnaujinimas;

10.2.5. viešųjų tualetų, esančių atskirai stovinčiuose ir vien tik tualeto funkcijai skirtuose pastatuose, valdomų pareiškėjo, savivaldybės ar partnerio nuosavybės ar patikėjimo teise, statyba, atnaujinimas, prijungiant prie komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų (elektros, vandentiekio, nuotekų šalinimo), arba atnaujinimas jau prijungtų prie komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų (elektros, vandentiekio, nuotekų šalinimo).

10.3. Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose, kuriant ar atnaujinant mažos apimties bendruomeninę infrastruktūrą, sutvarkant aplinką, investuojant į žaliąją infrastruktūrą ir šių teritorijų pasiekiamumą.ׅ“

6. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš toliau išvardytų stebėsenos rodiklių, kurie skaičiuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ ir paskelbtame ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – interneto svetainė www.esinvesticijos.lt), nustatyta tvarka:

22.1. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (rodiklio kodas P.B.238); minimali rodiklio pasiekimo reikšmė –3 073 173 kv. m.

22.2. Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (rodiklio kodas P. B.239); minimali rodiklio pasiekimo reikšmė – 12 743 kv. m.“

7. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Projektu turi būti siekiama Aprašo 22 punkte nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes.

 

Regionas

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (P.B.238), kv. m:

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (P. B.239), kv. m:

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė
2023 m. pab.

Vilniaus

210082

937680

0

0

Kauno

151555

672529

1725

11535

Klaipėdos

112025

492873

967

1208

Panevėžio

98196

490982

0

0

Šiaulių

95822

479109

0

0

Iš viso:

667680

3073173

2692

12743“.

 

8. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Projekto parengtumui taikomi reikalavimai:

24.1. Iki projektinio pasiūlymo pateikimo regiono plėtros tarybai dienos pareiškėjas turi parengti investicijų projektą, vadovaudamasis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, kai projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 eurų; Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, reikalavimai investiciniam projektui netaikomi, tačiau investicijų projekte turi būti įvertinta bent viena, siūloma projekte įgyvendinti, alternatyva.

24.2. Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai:

24.2.1. Pareiškėjas (partneris) žemės sklypą, kuriame statomas statinys, ir (ar) statinį (-ius), kuris (-ie) bus naudojami įgyvendinant projektą, turi valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais (valdymo ir naudojimo sutartis turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka). Kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalines žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas planuojamai vykdyti veiklai. Teisė valdyti ir naudoti žemės sklypą / sutikimas turi galioti ne trumpiau nei penkerius metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Jei žemės sklypą, kuriame statomas statinys ir (ar) statinį nuosavybės teise valdo arba naudoja savivaldybė ir jis pareiškėjui (partneriui) nėra perduotas valdyti ir naudoti patikėjimo teise ar kitais teisėto naudojimo pagrindais, savivaldybės taryba turi būti pavedusi pareiškėjui (partneriui) atlikti projekto veiklų (darbų) užsakovo funkcijas.

24.2.2. Nekilnojamojo turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, paskirtis ir naudojimo būdas turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą;

24.2.3. Pastatų, kurių paskirtis iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai neatitinka pagal projektą įgyvendinamos veiklos, paskirtis turi būti pakeista iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (netaikoma, kai projekto veiklos įgyvendinamos pastato dalyje, kuri nesudaro didžiausios jo dalies).

24.2.4. Projektas turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus: kai privaloma, atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas; jei planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar šios teritorijos artimoje aplinkoje, turi būti nustatytas planuojamos veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas.

24.2.5. Turi būti patvirtinta statinio techninė užduotis, išduotos prisijungimo sąlygos bei specialieji reikalavimai (tuo atveju, kai statinio projektas nėra parengtas); patvirtintas statinio projektas ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei statinio projektas yra parengtas).“

9. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Projektui bendrai finansuoti papildomai skiriama po 2,5 procentinio punkto, bet ne daugiau kaip 5 procentiniai punktai valstybės biudžeto lėšų (konkretus dydis nustatomas skaičiuojant: ES struktūrinių fondų lėšų dalis projekte (Eur) dalijama iš 0,85 (didžiausia galima projekto finansuojamoji ES struktūrinių fondų lėšų dalis) ir dauginama iš 0,025 (didžiausia projektui bendrai finansuoti papildomai skiriamų valstybės biudžeto lėšų dalis), atitinkamai sumažinant pareiškėjo dalį, jeigu:

31.1. kartu su paraiška pareiškėjas pateikia projekto veiklai (-oms) įgyvendinti reikalingo patvirtinto statinio projekto (-ų) ir statybą leidžiančio dokumento (-ų) kopijas;

31.2. projekto įgyvendinimo pabaigoje, t. y. baigus įgyvendinti visas projekto pirkimo sutartis (projekto vykdytojui gavus statybos užbaigimo dokumentą ir (arba) pasirašius prekių / paslaugų perdavimo priėmimo aktą) nustatoma, kad projekto veiklų įgyvendinimo terminas sutrumpėja ne mažiau nei 10 proc. nuo pirminėje projekto sutartyje numatyto termino;

31.3. projektu tvarkomos teritorijos, apibrėžtos techniniu projektu, arba su projektu susijusioje teritorijoje per 2 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos bus sukurtos naujos darbo vietos, t. y. kiekvienam 100 000 Eur (vienam šimtui tūkstančių eurų) projekto investicijų turi būti sukuriama ne mažiau kaip viena darbo vieta; projekto atitiktis šiame papunktyje nurodytam reikalavimui nustatoma paraiškos vertinimo metu, baigus įgyvendinti projektą (kartu su galutiniu mokėjimo prašymu) ir praėjus 2 metams po projekto veiklų įgyvendinimo vadovaujantis šiais reikalavimais:

31.3.1. naujai sukurtos darbo vietos skaičiuojamos projektu tvarkomos teritorijos, apibrėžtos techniniu projektu, ribose arba su projektu susijusioje teritorijoje;

31.3.2. nauja darbo vieta turi būti sukurta mažoje ar vidutinėje įmonėje arba įrengta konkreti stacionari fizinė darbo vieta savarankiškai dirbantiems asmenims; maža įmonė negali būti kontroliuojama didelės įmonės;

31.3.3. naujai sukurta darbo vieta neturi būti išlaikoma iš valstybės ar savivaldybės biudžeto;

31.3.4. atvirame ore esančioms darbo vietoms taikomas 0,5 sezoniškumo koeficientas (kiekvienam 100 000 Eur (vienam šimtui tūkstančių eurų) projekto investicijų turi būti sukuriamos ne mažiau kaip 2 darbo vietos);

31.3.5. darbo vieta negali būti perkelta; atitiktis šiam kriterijui vertinama patikrinant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėse pateiktą informaciją;

31.3.6. naujai kuriamų darbo vietų skaičius turi būti numatytas ir pagrįstas projekto investicijų projekte ir nurodomas projekto sutartyje bei nekeičiamas projekto įgyvendinimo metu.“

10. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis sumažinama po 2,5 procentinio punkto, bet ne daugiau kaip 5 procentiniais punktais valstybės biudžeto lėšų (konkretus dydis nustatomas skaičiuojant: ES struktūrinių fondų lėšų dalis projekte (Eur) dalijama iš 0,85 (didžiausia galima projekto finansuojamoji ES struktūrinių fondų lėšų dalis) ir dauginama iš 0,025 (didžiausia projektui bendrai finansuoti papildomai skiriamų valstybės biudžeto lėšų dalis), atitinkamai padidinant pareiškėjo dalį, jeigu:

32.1. projekto įgyvendinimo pabaigoje, t. y. baigus įgyvendinti visas projekto pirkimo sutartis (projekto vykdytojui gavus statybos užbaigimo dokumentą ir (arba) pasirašius prekių / paslaugų perdavimo priėmimo aktą) nustatoma, kad projekto veiklų įgyvendinimo terminas pailgėja 10–50 proc. lyginant su numatytu pirminėje projekto sutartyje; jei projekto veiklų įgyvendinimo terminas pailgėja daugiau nei 50 proc. nuo termino, numatyto pirminėje projekto sutartyje, projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis sumažinama 5 procentiniais punktais;

32.2. baigus įgyvendinti projektą daugiau nei 10 proc. padidės metinės pareiškėjo išlaidos, skirtos projekto metu sutvarkytiems pastatams (išskyrus konvertuojamus pastatus ir pastatus, tvarkomus pagal Aprašo 10.2.4, 10.2.5 papunkčiuose nurodytas veiklas) išlaikyti (papildomi pareiškėjo darbuotojų etatai, padidėję pastatų išlaikymo kaštai); faktinės ir numatomos pareiškėjo išlaidos vertinamos tik paraiškos vertinimo metu; pareiškėjas kartu su paraiška pateikia informaciją apie faktines (už paskutinius pilnus kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo) ir numatomas metines savivaldybės išlaidas, skirtas projekto metu sutvarkytiems pastatams išlaikyti (paslaugų tarifų tikėtinas pokytis nevertinamas);

32.3. projekto vykdytojas nepasiekia projekto sutartyje nustatytų įsipareigojimų dėl darbo vietų sukūrimo.“

11. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35.Pagal Aprašą tinkamų išlaidų kategorijos yra šios:

35.1. 3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“;

35.2. 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“;

35.3. 5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“ (pagal šią išlaidų kategoriją tinkamos finansuoti tik investicijų projekto išlaidos);

35.4. 6 išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“ – be privalomų įgyvendinti informavimo apie projektą priemonių, nustatytų Projektų taisyklių 37 skirsnyje, pasirašius projekto sutartį, projekto vykdytojas privalo informuoti visuomenę apie įgyvendinamą projektą du kartus – projekto įgyvendinimo pradžioje (viešinimo priemonių įgyvendinimą pagrindžiantys dokumentai įgyvendinančiajai institucijai pateikiami kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu, kuriuo prašoma apmokėti projekto išlaidas) ir baigus įgyvendinti projektą (pavyzdžiui, straipsniai regioninėje ir (arba) vietinėje spaudoje, pranešimai, vaizdo ir garso informacija kitose visuomenės informavimo priemonėse);“.

12. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Projekto išlaidoms, kurios pagal Aprašą yra valstybės pagalba, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 55 ir 56 straipsnių nuostatos.“

13. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

38.1. naujų pastatų statybos (išskyrus viešuosius tualetus), esamų pastatų naujų priestatų, antstatų ir (ar) kitų naujų pastato dalių statybos išlaidos, jei naujai pastatytų priestatų, antstatų ir (ar) kitų naujų pastato dalių plotų bendra suma yra didesnė daugiau nei 50 proc. pirminio pastato (jei projekto veiklomis keli pastatai sujungiami į vieną pastatą – sujungiamų pastatų) ploto;

38.2. pastatų išorės atitvarų sutvarkymo darbai bei pandusų ir laiptų, vedančių į pastatus atnaujinimas ir įrengimas, įgyvendinant veiklas pagal Aprašo 10.2.1, 10.2.2 ir 10.3 papunkčius;

38.3. centralizuotai šildomų (kai šiluma šilumos vartotojui tiekiama iš šilumos tiekėjo) ar vėsinamų naudojamų pastatų, priklausančių savivaldybei nuosavybės teise, esamų išorės atitvarų bei viršutinio aukšto perdangos apšiltinimo išlaidos, įskaitant apšiltinimo sluoksnio apdailos darbų bei šildymo sistemos įrengimo ir (ar) keitimo išlaidas, kapitalinio ir paprastojo remonto atveju;

38.4. pastatų rekonstrukcijos išlaidos, išskyrus įgyvendinant veiklas pagal Aprašo 10.1.2, 10.2.4 ir 10.2.5 papunkčius;

38.5. pastato arba jo dalies (patalpų), skirtų viešojo administravimo ir valstybės valdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, kultūros, švietimo įstaigų veiklai (išskyrus bibliotekas ir neformaliojo švietimo įstaigas įgyvendinant veiklas pagal Aprašo 10.1.2 papunktį) atnaujinimo, įrengimo ir konversijos nurodytai funkcijai išlaidos;

38.6. pastatų, patalpų, skirtų didelių ir vidutinių įmonių veiklai, atnaujinimo, įrengimo, konversijos nurodytai funkcijai išlaidos (išskyrus veiklas, įgyvendinamas pagal Aprašo 10.2.4 papunktį);

38.7. gatvių, pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, priskiriamų A kategorijai, atnaujinimas ir priskiriamų B kategorijai gatvių atnaujinimas, išskyrus B kategorijos gatvėms priklausančių pėsčiųjų ir dviračių takų (šaligatvių), gatvių bortų, nuovažų, viešojo transporto stotelių, automobilių stovėjimo vietų, želdinių, apšvietimo inžinerinių tinklų ir įrenginių, nevažiuojamojoje gatvės dalyje esančių lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo inžinerinių tinklų ir įrenginių, drenažo tinklų ir įrenginių, įrengimas ar atnaujinimas, jei tokios gatvės atnaujinimas nėra finansuojamas iš kitų ES struktūrinių fondų lėšų;

38.8. inžinerinių tinklų, išskyrus elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų įvadus projektu tvarkomoje teritorijoje, apibrėžtoje techniniu projektu, viešųjų erdvių lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklus, valdomus savivaldybės nuosavybės teise arba pareiškėjo ar savivaldybės įmonių patikėjimo teise, projekto lėšomis tvarkomam statiniui funkcionuoti reikalingus inžinerinius tinklus, taip pat inžinerinius tinklus, kuriuos privaloma perkelti pagal išduotas prisijungimo ar kitas sąlygas, projektavimui, įrengimo ir (ar) atnaujinimo išlaidos;

38.9. projektinio pasiūlymo ir paraiškos rengimo išlaidos;

38.10. požeminių ir daugiaaukščių automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo išlaidos;

38.11. naujų vandens telkinių įrengimo išlaidos;

38.12. užteršto grunto ir gruntinio vandens valymo išlaidos;

38.13. vandens telkinių valymo, išskyrus pakrantės sutvarkymą, išlaidos;

38.14. bešeimininkių pastatų griovimo išlaidos;

38.15. požeminių ir pusiau požeminių buitinių atliekų konteinerinių aikštelių įrengimo išlaidos;

38.16. gyvenamosios paskirties ir (ar) apgyvendinimui tinkamų patalpų įrengimo išlaidos;

38.17. įrangos ir (ar) inventoriaus, nesusijusio su statinio esminių reikalavimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, užtikrinimu (išskyrus pontoninius tiltus ir prieplaukas, baldus, stebėjimo ir apsaugos sistemas bei joms funkcionuoti reikalingą įrangą, stacionarius sporto įrenginius, vaikų žaidimų aikštelių įrangą, keltuvus, šunų išvedžiojimo aikštelių įrangą, viešųjų erdvių apšvietimo sistemas, mažosios architektūros elementus (pavyzdžiui: suoliukus, šiukšliadėžes, lauko laikrodžius, dėžes šunų ekskrementams, dėžes žvyro druskos mišiniui, stacionarius gėlių vazonus ir gėlines, lauko gertuves-fontanėlius, informacinius stendus, gatvių pavadinimų ir numerių lenteles, nuorodas, rodykles, stacionarias pelenines, dviračių stovus, atitveriamuosius stulpelius, medžių ir šaknų apsaugas), įsigijimo, įrengimo ir atnaujinimo išlaidos;

38.18. mobiliųjų scenų ir mobiliųjų tualetų, išskyrus tokius, kurie eksploatuojami nuolat prijungti prie jų funkcionavimui reikalingų inžinerinių tinklų, įsigijimo išlaidos;

38.19. buitinių atliekų konteinerių įsigijimo išlaidos;

38.20. įrangos ir (ar) inventoriaus, skirto sukurtos infrastruktūros priežiūrai ir eksploatavimui, įsigijimo išlaidos;

38.21. elingų statyba, rekonstrukcija arba atnaujinimas;

38.22. elektra varomų transporto priemonių įkrovimo stotelių, viešųjų erdvių paslaugų stotelių statybos, įsigijimo ir įrengimo išlaidos;

38.23. pastatų, patalpų, skirtų religinių bendruomenių, sukarintų organizacijų, politinių partijų veiklai, atnaujinimo, įrengimo, konversijos nurodytai funkcijai išlaidos;

38.24. išlaidos sporto infrastruktūrai:

38.24.1. projektu atnaujinamų ir (ar) įrengiamų universalių sporto aikštynų (sporto paskirties inžinerinių statinių, skirtų ne mažiau nei dviem sporto šakoms) ir (ar) kompaktiškai įrengtų sporto paskirties inžinerinių statinių grupių, kurių bendras plotas didesnis nei 5 600 kv. m, statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos;

38.24.2. atvirame ore esančių sporto aikštelių (sporto paskirties inžinerinių statinių), kurių plotas didesnis nei 594 kv. m, statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos;

38.24.3. sporto salių įrengimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos (išskyrus veiklas, vykdomas pagal Aprašo 10.1.2 papunktį; tokiu atveju sporto salės patalpos plotas negali būti didesnis nei 594 kv. m);

38.24.4. sporto paskirties pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių, skirtų švietimo įstaigų, kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklai (išskyrus vaikų neformalųjį švietimą), profesionalių sporto klubų veiklai ar sporto šakų federacijų organizuojamoms varžyboms, statybos, remonto, rekonstrukcijos, įrengimo išlaidos;

38.24.5. universalių sporto aikštynų, atvirame ore esančių sporto aikštelių ir kompaktiškai įrengtų sporto paskirties inžinerinių statinių su tribūnomis, įrengtų ir (ar) įrengiamų teritorijoje, kuri apibrėžta projekto veikloms įgyvendinti parengtame statinio projekte, tribūnų, įrengtų ir (ar) įrengiamų su projektu susijusioje teritorijoje ir skirtų projekto metu sukurtos sporto infrastruktūros poreikiams, statybos, rekonstrukcijos, remonto, įrengimo išlaidos;

38.24.6. švieslenčių įsigijimo ir įrengimo, pastatų universaliuose sporto aikštynuose, atvirame ore esančių sporto aikštelėse bei kompaktiškai įrengtuose sporto paskirties inžineriniuose statiniuose statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos;

38.25. pastato ar pastato dalies, nepriklausančio (-ios) pareiškėjui, savivaldybei ir (ar) partneriui ir (ar) projekto įgyvendinimo metu nepritaikomo (-os) naujoms veikloms, atnaujinimo, įrengimo, konversijos išlaidos;

38.26. meno kūrinių, skulptūrų, statulų įsigijimas, jų konservavimas, restauravimas;

38.27. gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą;

38.28. investicijų projekto, statinio projekto rengimo, statinio projekto ekspertizės, informavimo apie projektą ir netiesioginės išlaidos, tenkančios investicijoms, kurioms teikiama valstybės pagalba.“

14. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Netinkamų išlaidų, nurodytų Aprašo 38.5, 38.6, 38.16, 38.23, 38.24.4 ir 38.25 papunkčiuose dalis nustatoma proporcingai plotui, gautam bendro naudojimo patalpų (laiptinių koridorių ir pan.) plotą atėmus iš bendro pastato ploto (arba pastato dalies, priklausančios pareiškėjui, savivaldybei arba partneriui, bendro ploto, jei jiems priklauso ne visas pastatas arba dalis pastato nepritaikoma naujoms veikloms). Ši proporcija taip pat taikoma bendrųjų patalpų vidaus tvarkymo (įskaitant langų keitimą), pastato inžinerinių sistemų, pastato funkcionavimui reikalingų inžinerinių tinklų tvarkymo, pastatų, tvarkomų pagal Aprašo 10.1.2, 10.2.3, 10.2.4 ir 10.2.5 papunkčiuose nurodytas veiklas, išorės atitvarų bei pandusų ir laiptų, vedančių į pastatus, atnaujinimo ir įrengimo išlaidoms;“.

15. Papildau 391 punktu:

391. Netinkamų išlaidų dalis, tenkanti statinio projektavimo, statinio projekto ekspertizės, statinio statybos techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros ir (ar) kitų inžinerinių paslaugų tyrinėjimų ir panašioms išlaidoms, susijusioms su statinio atnaujinimu, statyba ar konversija, nustatoma proporcingai visų netinkamų finansuoti rangos darbų išlaidų daliai; netinkamų statinio projektavimo, statinio projekto ekspertizės išlaidų dalis tikslinama projekto įgyvendinimo metu atsižvelgiant į statinio statybos skaičiuojamąją kainą arba rangos darbų sutarties kainą, jei projekto įgyvendinimo metu pateikta rangos darbų su projektavimu sutartis; statinio statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros netinkamų finansuoti išlaidų dalis tikslinama projekto įgyvendinimo metu, atsižvelgiant į faktišką tinkamų finansuoti rangos darbų išlaidų dydį;“.

16. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

49.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), kurios (-ių) forma paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (taikoma, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais);

49.2. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis klausimyną, kurio forma paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

49.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus:

49.3.1 aplinkos apsaugos agentūros galiojančią atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, jei planuojama vykdyti ūkinę veiklą, kuriai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, reikia atlikti nustatytas atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo procedūras;

49.3.2 saugomų teritorijų institucijos Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą, jei planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar šios teritorijos artimoje aplinkoje, kuriai, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi būti nustatytas planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas;

49.4. informaciją apie ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (taikoma, jei projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma viršija 1 000 000 eurų);

49.5. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius) (jei taikoma);

49.6. informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą);

49.7. patvirtintos statinio techninės užduoties ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų kopijas, jei statinio projektas nėra parengtas;

49.8. statinio projekto, parengto ir patvirtinto STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopiją (jei statinio projektas yra parengtas); teikiama visos sudėties statinio projekto elektroninė versija PDF ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis „Microsoft Office“ programine įranga (jei statinio projektas yra parengtas);

49.9. statybą leidžiančio dokumento, išduoto STR 1.05.01: 2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01: 2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka, kopiją (tuo atveju, jeigu statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas);

49.10. rangos darbų kainos pagrindimui:

49.10.1. statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ir kitų darbų, dėl kurių būtina rengti statinio projektą, išlaidoms pagrįsti: statinio projektą ir jo ekspertizės išvadą (jei statinio projektas nepatvirtintas) arba pagrindines technines specifikacijas, brėžinius ir darbų apimties žiniaraščius, kuriuose nurodytos orientacinės (indeksuotos sąmatinės) darbų kainos (jei statinio projektas neparengtas);

49.10.2. paprastojo remonto ir kitų darbų, dėl kurių nebūtina rengti statinio projektą, išlaidoms pagrįsti: numatomų sutvarkyti teritorijų planus ir (ar) numatomų remontuoti patalpų brėžinius iš inventorinės bylos ir preliminarius darbų apimties žiniaraščius, kuriuose nurodytos orientacinės (indeksuotos sąmatinės) darbų kainos;

49.11. statinio, kurį numatoma tvarkyti projekto lėšomis, nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus; statinio savininko, bendraturčio sutikimą ar kitus statytojo teisei įgyvendinti reikalingus dokumentus (neprašoma, jei teikiami Aprašo 49.8 ir 49.9 papunkčiuose nurodyti dokumentai);

49.12. žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus; žemės sklypo savininko, bendrasavininko ar valdytojo sutikimą, valstybinės žemės patikėtinio sutikimą ar kitus statytojo teisei įgyvendinti reikalingus dokumentus (netaikoma tuo atveju, kai statytojo teisei įgyvendinti nereikia turėti žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų; neprašoma tuo atveju, kai teikiami Aprašo 49.8 ir 49.9 papunkčiuose nurodyti dokumentai);

49.13. prekių tiekėjų / paslaugų teikėjų komercinių pasiūlymų ir (arba) kainų apklausos suvestinių kopijas, arba viešuosiuose informacijos šaltiniuose (pavyzdžiui, interneto svetainėse) skelbiama tokio pobūdžio informacija (ištrauka ar kopija) su nuoroda į informacijos šaltinį;

49.14. kai paraiškos pateikimo metu darbų, prekių ar paslaugų pirkimas yra įvykdytas, kartu su paraiška turi būti pateikta:

49.14.1. viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių su rangovu ar prekių tiekėju, ar paslaugos teikėju kopijos ir šių sutarčių pakeitimų kopijos ir (arba) kitų dokumentų, kuriuose nurodytas pirkimo objektas, apimtis ir kaina, kopijos;

49.14.2. pirkimo dokumentų, jei šio pirkimo vertė viršijo tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  4 straipsnyje, ir jei šiuo pirkimu įsigytų darbų, prekių ar paslaugų, kurias prašoma finansuoti, vertė viršija 175 000 eurų (vieną šimtą septyniasdešimt penkis tūkstančius eurų), kopijos;

49.14.3. darbų, prekių ar paslaugų pirkimo, kurio prašoma finansuoti suma paraiškoje sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentų kopijos;

49.15. savivaldybės tarybos sprendimą dėl bendrojo finansavimo dalies iš savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo projektui, įskaitant ir netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą;

49.16. dokumentą, patvirtinantį valstybės ar savivaldybės arba jų institucijų bei įstaigų įnašų dalį bendrajame viešosios įstaigos dalininkų kapitale (tuo atveju, jeigu projekto partneris – viešoji įstaiga);

49.17. kiti dokumentai, pagrindžiantys projekto apimtį (brėžiniai, planai), išlaidų dydį ir kitą paraiškoje pateiktą informaciją;

49.18. informaciją apie faktines (už paskutinius pilnus kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo) ir numatomas metines savivaldybės išlaidas, skirtas projekto metu sutvarkytam pastatui išlaikyti dėl Aprašo 32.2 papunktyje numatytos sąlygos įvertinimo.

49.19. valstybės pagalbos atveju informaciją apie investicijų projektų prognozuojamus finansinius srautus ir valstybės pagalbą (Aprašo 3 priedas).“

17. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Nepavykus paraiškų įvertinti per Aprašo 55 punkte nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei nėra įdiegta DMS funkcinių galimybių.“

18. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos arba, jei projektams teikiama valstybės pagalba, per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka, o projekto lėšomis įrengtuose sporto paskirties inžineriniuose statiniuose ir su projektu, kuriuo buvo įrengiami sporto paskirties inžineriniai statiniai, susijusiose teritorijose 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos negali būti įrengiamos tribūnos, kurios būtų skirtos projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros poreikiams.“

19. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                            Rita Tamašunienė

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

 

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai.

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas) )(Kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai, šis laukas nepildomas.)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regionų plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regionų projektų sąrašą.)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.1.1 konkretų uždavinį „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ ir siekiamą rezultatą.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 10 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.               

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 11 ir 21 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Atitiktį šiam reikalavimui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą).

Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo 18 punkte ir 19.1– 19.3 papunkčiuose.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).“

„2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Atitiktį šiam reikalavimui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą).

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų Aprašo  22 ir 23 punktuose.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis  informacija, pateikta paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – projekto paraiška) 13 punkte.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6 punkte.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6 ir 8 punktuose.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.1 papunktyje, kita paraiškos ir jos priedų informacija.

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

(Vertinant ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

– jei planuojama vykdyti ūkinę veiklą, kuriai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, reikia atlikti nustatytas atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo procedūras, tikrinama, ar gauta Aplinkos apsaugos agentūros atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai;

– jei planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar šios teritorijos artimoje aplinkoje, kuriai, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi būti nustatytas planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas, ar yra gauta saugomų teritorijų institucijos Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada.

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. (Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi siūlyti konkrečius veiksmus, nurodytus Aprašo 26 punkte.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.2.1 papunktyje.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.1 papunktyje, kita paraiškos ir jos priedų informacija.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo  ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas. (Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p.1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo).

4.5.1. Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka De minimis reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 272, 412, 42, 421 punktuose. Projektas arba veiklos finansuojamos pagal De minimis reglamentą, laikantis jame nustatytų reikalavimų.

 

4.5.2. Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 27, 271, 37, 41, 411 ir 42 punktuose. Projektas arba veiklos finansuojami pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis jame nustatytų reikalavimų.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkami pareiškėjai ir partneriai yra nurodyti Aprašo 1316 punktuose.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 2 ir 3 punktuose.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.)

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 2 ir 3 punktuose ir projekto paraiškos prieduose.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris

(-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Vertinant techninės paramos projektus šis vertinimo aspektas vertinamas pagal galimų techninės paramos gavėjų pateiktuose sutikimuose įgyvendinti techninės paramos projektą esančią informaciją.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 21 punkte ir projekto paraiškos priede „Partnerio deklaracija“.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Pareiškėjo planuojamos suformuoti projekto komandos atsakomybė ir funkcijos turi būti aiškiai aprašytos ir pakankamos projektui įgyvendinti. Taip pat pareiškėjas turi užtikrinti, kad į projekto komandą bus įtraukti reikiamos kompetencijos asmenys, kaip tai numatyta Aprašo 68 punkte.

 

 

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.3 papunktyje.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

(Šį vertinimo aspektą vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą, taip pat įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 24 punkte.

(Regiono plėtros tarybos sekretoriato įvertinimas pagal Aprašo 24.1 papunktį)

 

(Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas pagal Aprašo 24.2 papunktį)

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.3 papunktyje.

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas ir (arba) partneris turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 30 punkte nurodyta lėšų dalimi.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 11 punkte.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 12 punkte.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.5 papunktyje.

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų.)

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškoje, ir kita įgyvendinančiai institucijai viešai prieinama informacija.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams, taip pat projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

Netaikoma (projektai bus pasirenkami atliekant daugiakriterinę analizę integruotos teritorijos vystymo programos tikslo, uždavinio ir priemonių lygmeniu).

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas šių metodinių nurodymų 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas  į valstybės arba regiono projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams, taip pat projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

Netaikoma (projektai bus pasirenkami atliekant daugiakriterinę analizę integruotos teritorijos vystymo programos tikslo, uždavinio ir priemonių lygiu).

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės  bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.4 papunktyje.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6, 7 ir 9 punktuose.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 19.1 papunktyje ir 21 punkte nustatytus reikalavimus.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 4 ir 8 punktuose.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

(Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas kryžminis finansavimas.)

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus).

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 36 punkte.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 7 punkte.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš ERPF ar SF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija

1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat techninės paramos projektams, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 str. 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.)

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 10 punkte.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 19.1 papunktyje nustatytus reikalavimus.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 4.1 papunktyje.

 

 

 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

 

1)  Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.)

 

2)  Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

3)  Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

 

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Iš viso, Eur

Iš jų:

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.)

 

 

 

____________________________________ ______________________                                              ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

 

* Jei pildoma popierinė versija

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.