LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 7 d. Nr. V-1032

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 36.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

36.8. mokiniui (buvusiam mokiniui), mokyklos vadovo įsakymu atleistam nuo dalies pasirinktų brandos egzaminų, įrašomi visų jo pasirinktų dalykų brandos egzaminų pavadinimai ir prie nelaikytų brandos egzaminų nurodoma „(atleistas)“ (pildymo pavyzdys – 19 priede);“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                Jurgita Šiugždinienė