LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. V-1016 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 1 d. Nr. V-1487

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 60 punktu ir atsižvelgdamas į VšĮ Kęstučio Navicko badmintono akademijos 2020 m. rugsėjo 28 d. raštą Nr. KN4-5 „Dėl sutarties nepasirašymo“, kuriuo pareiškėjas informavo apie atsisakymą vykdyti projektą Nr. SRF-FAV-2020-1-0183:

1.           P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“:

1.1.      Pakeičiu 1 priedą ir pripažįstu netekusiu galios 115 punktą.

1.2.      Pakeičiu 2 priedą:

1.2.1.   Papildau nauju 12 punktu:

„12

SRF-FAV-2020-1-0183

Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą

Nuo pirmų žingsnių iki Olimpinių Žaidynių

2020-05-01 - 2022-05-01

Ne

127808,16

VšĮ Kęstučio Navicko badmintono akademija

304140159

76,5

Pareiškėjas 2020 m. rugsėjo 28 d. pateikė prašymą Nr. KN4-5 „Dėl sutarties nepasirašymo“

 

1.2.2.   Buvusius 12–84 punktus laikau atitinkamai 13–85 punktais.

 

2.    I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                          Algirdas Monkevičius