Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ VYKDOMO BANKROTO PROCESO METU TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 1328

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 91 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 27 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Turto pardavimo iš varžytynių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos paskelbtos varžytynės vykdomos pagal teisės aktus, galiojusius jų paskelbimo dieną, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                  Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. gruodžio 30 d.

nutarimu Nr. 1328

 

TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ VYKDOMO BANKROTO PROCESO METU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turto pardavimo iš varžytynių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama turto, kuris vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymu ir Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu parduodamas iš varžytynių, pardavimo iš varžytynių vykdymo tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Juridinių asmenų nemokumo įstatyme ir Fizinių asmenų bankroto įstatyme.

3. Turto pardavimo iš varžytynių vykdytojas – Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatyta tvarka ar Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirtas nemokumo administratorius (toliau – varžytynių vykdytojas).

4. Turto pardavimas iš varžytynių vykdomas elektroniniu būdu specialiojoje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt (toliau – specialioji interneto svetainė).

 

II SKYRIUS

VARŽYTYNIŲ SKELBIMAS

 

5. Varžytynės paskelbiamos specialiojoje interneto svetainėje, kai šios svetainės tvarkytojas iš varžytynių vykdytojo gauna išankstinį apmokėjimą už varžytynių paskelbimą ir vykdymą.

6. Varžytynių vykdytojas per priežiūros institucijos tvarkomos informacinės sistemos naudotojo sąsają (toliau – naudotojo sąsaja) varžytynes skelbia specialiojoje interneto svetainėje darbo dienomis nuo devintos valandos nulis minučių iki keturioliktos valandos nulis minučių.

7. Kai parduodamas nekilnojamasis turtas, jeigu yra galimybė, informaciją apie varžytynes varžytynių vykdytojas taip pat pateikia ant paties nekilnojamojo turto.

8. Specialiojoje interneto svetainėje skelbiant varžytynes nurodoma:

8.1. varžytynių numeris, taip pat ar vykdomos pirmosios ar pakartotinės varžytynės;

8.2. turto savininko fizinio asmens vardas ir pavardė ar įmonės pavadinimas ir juridinio asmens kodas;

8.3. varžytynių vykdytojo fizinio asmens vardas ir pavardė, elektroninio pašto ir kitų elektroninių ryšių priemonių adresai, telefono ryšio numeris pasiteirauti dėl parduodamo turto. Varžytynių vykdytojo juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, darbuotojo, atsakingo už bankroto proceso administravimą, elektroninio pašto ir kitų elektroninių ryšių priemonių adresai, telefono ryšio numeris pasiteirauti dėl parduodamo turto;

8.4. varžytynių pabaigos laikas;

8.5. parduodamo turto pavadinimas, buvimo vieta, apibūdinimas, turtui taikomi nuosavybės teisės apribojimai (jeigu jų yra);

8.6. pradinė turto pardavimo kaina ir kainos didinimo intervalas;

8.7. varžytynių dalyvio mokesčio dydis, kuris sudaro 10 procentų norimo įsigyti turto pradinės turto pardavimo kainos, taip pat kad varžytynių dalyvio mokestis mokamas į specialiojoje interneto svetainėje nurodytą sąskaitą;

8.8. parduodamo turto apžiūros vieta ir laikas, kuris negali būti ankstesnis nei varžytynių pradžia ir vėlesnis negu varžytynių pabaiga;

8.9. pranešimas apie tai, kad visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pabaigos varžytynių vykdytojui turi pateikti dokumentus, kuriais patvirtinamos jų teisės.

9. Prie varžytynių skelbimo varžytynių vykdytojas prideda turto planą, jeigu varžytynėse parduodamas nekilnojamasis turtas, kurio planas tvarkomas Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, ir turto nuotrauką (-as), išskyrus atvejus, kai varžytynėse parduodamas nematerialusis turtas.

10. Varžytynių vykdytojas, skelbdamas varžytynes, specialiosios interneto svetainės tvarkytojui nurodo kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos, į kurią turi būti sumokama už įgytą iš varžytynių turtą, numerį.

11. Varžytynių vykdytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo varžytynių paskelbimo dienos fiziniam asmeniui, kurio turtas parduodamas, elektroninių ryšių priemonėmis praneša apie paskelbtą turto pardavimą iš varžytynių. Jeigu iš varžytynių parduodamas įkeistas turtas, varžytynių vykdytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo varžytynių paskelbimo dienos šiame punkte nustatyta tvarka taip pat praneša įkaito turėtojui ar hipotekos kreditoriui.

 

III SKYRIUS

VARŽYTYNIŲ DALYVIAI

 

12. Asmuo varžytynėse gali dalyvauti savo vardu arba per atstovą, tačiau vienose varžytynėse asmuo negali būti ir varžytynių dalyvis, ir to paties ar kito varžytynių dalyvio atstovas.

13. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti varžytynėse, specialiojoje interneto svetainėje privalo:

13.1. patvirtinti savo tapatybę – nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą, jeigu jis yra fizinis asmuo, arba juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, jeigu jis yra juridinis asmuo;

13.2. nurodyti savo gyvenamąją vietą (buveinę), elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, kitus elektroninių ryšių priemonių adresus ir kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos, į kurią turėtų būti grąžintas varžytynių dalyvio mokestis, jeigu varžytynių dalyvis varžytynių nelaimės ar varžytynės bus atšauktos, numerį;

13.3. jeigu asmuo dalyvauja varžytynėse per atstovą, nurodyti atstovo vardą, pavardę, asmens kodą, jeigu jis yra fizinis asmuo, arba juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, jeigu jis yra juridinis asmuo, ir pridėti dokumento, kuriuo patvirtinamas atstovavimo pagrindas, kopiją;

13.4. patvirtinti, kad nėra Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 38 straipsnyje numatytų kliūčių jam dalyvauti varžytynėse;

13.5. sumokėti varžytynių dalyvio mokestį į specialiojoje interneto svetainėje nurodytą sąskaitą.

14. Asmuo tampa varžytynių dalyviu, jeigu iki varžytynių pabaigos įvykdomos visos Aprašo 13 punkte nustatytos sąlygos.

15. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti varžytynėse, gali į jas registruotis iki varžytynių pabaigos.

16. Specialiosios interneto svetainės tvarkytojas varžytynių dalyvio nurodytų asmens duomenų negali atskleisti nei varžytynių vykdytojui, nei kitiems varžytynių dalyviams, nei tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių tokių duomenų privalomą atskleidimą, nustatytus atvejus.

 

IV SKYRIUS

VARŽYTYNIŲ VYKDYMAS

 

17. Varžytynės vyksta skelbime apie varžytynes nurodytu laiku.

18. Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo specialiojoje interneto svetainėje Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka momentas.

19. Varžytynės baigiamos:

19.1. po 30 dienų, kai iš varžytynių parduodamas nekilnojamasis turtas ir kitas įstatymų nustatyta tvarka registruotas turtas, taip pat kitas kilnojamasis turtas, kurio pradinė turto pardavimo kaina lygi 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų ir daugiau;

19.2. po 20 dienų, kai iš varžytynių parduodamas visas kitas Aprašo 19.1 papunktyje nenurodytas turtas.

20. Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos, jeigu vadovaujantis Aprašo 22 punktu jos nėra pratęsiamos.

21. Jeigu Aprašo 19 punkte nustatytas varžytynių pabaigos laikas sueina poilsio ar švenčių dieną, varžytynės baigiamos artimiausią darbo dieną Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka.

22. Jeigu iki Aprašo 20 punkte nustatyto varžytynių pabaigos laiko gaunamas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos papildomam penkių minučių nulio sekundžių terminui, per kurį varžytynių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą.

23. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių terminą gauto kainos pasiūlymo varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento.

24. Pratęstos varžytynės baigiamos, jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.

25. Varžytynių dalyvis kainą gali didinti neautomatiniu ir automatiniu būdais.

26. Kainą didindamas neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis kiekvieną kartą pats nurodo kainą, siūlomą už parduodamą iš varžytynių turtą. Varžytynių dalyvis gali siūlyti ne mažesnę už kreditorių susirinkimo patvirtintą pradinę turto pardavimo kainą, o vėliau kaina už parduodamą iš varžytynių turtą didinama suma, kuri negali būti mažesnė nei kreditorių susirinkimo patvirtintas kainos didinimo intervalas, nustatytas pagal Civilinio proceso kodekso 713 straipsnio 9 dalį. Varžytynių metu varžytynių dalyviams rodoma informacija, kokią mažiausią kainą, atsižvelgiant į šiame punkte nurodytas kainos siūlymo taisykles, jie gali pasiūlyti. Iki varžytynių pabaigos tas pats varžytynių dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų.

27. Kainą didindamas automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo už parduodamą iš varžytynių turtą siūlomą mažiausią kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą, siūlomą didžiausią kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis už kreditorių susirinkimo patvirtintą kainos didinimo intervalą, nustatytą pagal Civilinio proceso kodekso 713 straipsnio 9 dalį. Varžytynių dalyvio siūloma didžiausia kaina turi būti didesnė už mažiausią siūlomą kainą arba kitų varžytynių dalyvių anksčiau pasiūlytą kainą ne mažiau kaip šio varžytynių dalyvio nurodytas kainos didinimo automatiniu būdu intervalas. Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma siūloma mažiausia kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytynių dalyvis pasiūlo didesnę iš varžytynių parduodamo turto kainą. Kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytynių dalyvio nurodytu kainos didinimo automatiniu būdu intervalu, kol kito varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą. Varžytynių dalyvio automatiniu būdu pasiūlyta didžiausia kaina negali būti atskleista nei varžytynių vykdytojui, nei kitiems dalyviams ar tretiesiems asmenims.

28. Jeigu varžytynių dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip siūlomą didžiausią kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti varžytynių dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu būdu nurodydami didesnę siūlomą didžiausią kainą. Šiame punkte nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kokią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip siūlomą didžiausią kainą.

29. Iki varžytynių pabaigos bet kuris varžytynių dalyvis gali nustatyti ar atšaukti automatinį kainos kėlimo parametro didinimą arba padidinti ar sumažinti anksčiau nustatytą automatinį kainos kėlimo parametrą.

30. Varžytynių dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant varžytynėms yra didžiausia, negali sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytos siūlomos didžiausios kainos daugiau, nei tuo metu rodoma jo pasiūlyta kaina.

31. Varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina tampa didžiausia pasiūlyta kaina nuo momento, kai ji užfiksuojama specialiosios interneto svetainės tvarkytojo informacinėje sistemoje. Didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina varžytynių metu rodoma specialiojoje interneto svetainėje. Taip pat varžytynių dalyviui specialiojoje interneto svetainėje rodoma, ar jo pasiūlyta kaina yra didžiausia pasiūlyta kaina tuo metu.

32. Iki varžytynių pabaigos didžiausią kainą pasiūlęs varžytynių dalyvis laikomas varžytynių laimėtoju.

33. Pasibaigus varžytynėms, specialiojoje interneto svetainėje skelbiama už parduodamą turtą pasiūlyta didžiausia kaina.

34. Specialiosios interneto svetainės tvarkytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo varžytynių pabaigos elektroninių ryšių priemonėmis varžytynių vykdytojui išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi Aprašo 13.1–13.3 papunkčiuose nustatyti varžytynių laimėtojo duomenys, ir į Aprašo 10 punkte nurodytą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitą perveda varžytynių laimėtojo sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį. Varžytynių laimėtojui specialiosios interneto svetainės tvarkytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo varžytynių pabaigos elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčia pranešimą apie laimėtas varžytynes ir jame nurodo turto pardavimo kainą, Aprašo 10 punkte nurodytos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos numerį ir atsiskaitymo už įgytą iš varžytynių turtą tvarką.

35. Specialiosios interneto svetainės tvarkytojas varžytynių nelaimėjusiems varžytynių dalyviams grąžina į Aprašo 13.2 papunktyje nurodytas sąskaitas jų sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį, atskaitęs mokesčius už finansų įstaigos paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo varžytynių pabaigos.

 

V SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ ĮGYTĄ IŠ VARŽYTYNIŲ TURTĄ IR VARŽYTYNIŲ AKTO SURAŠYMAS

 

 

36. Varžytynių laimėtojo už parduodamą iš varžytynių turtą pasiūlyta didžiausia kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina. Varžytynių laimėtojo sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis įskaitomas į turto pardavimo kainą.

37. Varžytynių laimėtojas per 10 dienų, o jeigu turtas parduotas už ne mažesnę kaip 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų sumą, – per 30 dienų nuo įvykusių varžytynių pabaigos privalo į Aprašo 10 punkte nurodytą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi turto pardavimo kainos ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumui. Šiame punkte nurodyti terminai gali būti pratęsiami, jeigu varžytynių laimėtojas prašo varžytynėse parduodamą turtą įkeisti užtikrinant prievolės, skirtos turtui įsigyti, įvykdymą arba perleisti finansinės nuomos (lizingo) davėjui teisę pirkti turtą, jeigu finansinės nuomos (lizingo) davėjas įsigyja turtą, siekdamas jį perduoti varžytynių laimėtojui.

38. Varžytynių vykdytojas per 3 darbo dienas nuo visos parduodamo turto kainos sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo varžytynių pabaigos, surašo varžytynių akto (forma pateikta Aprašo priede) 2 egzempliorius, po vieną varžytynių vykdytojui ir varžytynių laimėtojui (o jeigu parduodamas turtas įkeistas, – 3 egzempliorius). Juos pasirašo varžytynių laimėtojas ir varžytynių vykdytojas. Jeigu parduodamas įkeistas turtas, trečiąjį varžytynių akto egzempliorių varžytynių vykdytojas pateikia notarui ar teismui (priverstinės hipotekos atveju). Jeigu per 2 darbo dienas nuo varžytynių laimėtojo informavimo apie surašytą varžytynių aktą varžytynių laimėtojas varžytynių akto nepasirašo, jis privalo atlyginti iš varžytynių įgyto turto išlaikymo išlaidas, atsiradusias nuo pareigos pasirašyti varžytynių aktą pažeidimo dienos iki varžytynių akto pasirašymo dienos. Nuo varžytynių akto pasirašymo momento laikoma, kad tinkamai įvykdyta pareiga perduoti turtą varžytynių laimėtojui.

 

VI SKYRIUS

VARŽYTYNIŲ ATŠAUKIMAS IR VARŽYTYNIŲ

PASKELBIMAS NEĮVYKUSIOMIS

 

 

39. Varžytynių vykdytojas paskelbtas varžytynes nedelsdamas atšaukia per naudotojo sąsają specialiojoje interneto svetainėje, kai paaiškėja, kad parduodamas turtas negalėjo būti parduotas iš varžytynių, ar paaiškėja kitos priežastys, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos Apraše nustatyta tvarka.

40. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo varžytynių atšaukimo dienos varžytynių dalyviams jų sumokėti varžytynių dalyvio mokesčiai, taip pat varžytynių laimėtojo sumokėta likusi suma ar jos dalis už varžytynėse įgytą turtą, jeigu ji buvo sumokėta, neatskaičius mokesčių už finansų įstaigos paslaugas, grąžinami į Aprašo 13.2 papunktyje nurodytas sąskaitas.

41. Varžytynių vykdytojas, atšaukęs varžytynes, per naudotojo sąsają priežiūros institucijai nurodo varžytynių atšaukimo priežastis ir prideda dokumentų, kuriais pagrindžiamos varžytynių atšaukimo priežastys, skaitmenines kopijas.

42. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių varžytynės buvo atšauktos, jos skelbiamos iš naujo ta pačia tvarka kaip ir ankstesnės varžytynės, kurios buvo atšauktos.

43. Varžytynės skelbiamos neįvykusiomis, jeigu:

43.1. neužregistruojamas nė vienas varžytynių dalyvis;

43.2. nė vienas dalyvis nepasiūlo nustatytos pradinės arba didesnės pagal nurodytą mažiausią kainos kėlimo intervalą pardavimo kainos;

43.3. varžytynių vykdytojas pagal specialiosios svetainės tvarkytojo pranešimą dėl svetainės veiklos sutrikimo, dėl kurio varžytynės negali būti laikomos teisėtai įvykusiomis, priima sprendimą paskelbti varžytynes neįvykusiomis arba jas atšaukti;

43.4. varžytynių laimėtojas per Aprašo 37 punkte nurodytą terminą nesumoka visos turto pardavimo kainos arba paaiškėja, kad jis neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse.

44. Aprašo 43.4 papunktyje nurodytu atveju varžytynių vykdytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Aprašo 37 punkte nurodyto termino pabaigos per naudotojo sąsają specialiojoje interneto svetainėje paskelbia varžytynes neįvykusiomis, o varžytynių laimėtojo sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį perveda atitinkamai į juridinio asmens kreditorių sąskaitą arba į depozitinę sąskaitą fizinio asmens kreditorių reikalavimams tenkinti.

45. Pakartotinės varžytynės skelbiamos ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis dienos Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

46. Aprašo 8, 33, 39 ir 43 punktuose nurodyta informacija (įskaitant asmens duomenis) apie varžytynes skelbiama specialiojoje interneto svetainėje 60 dienų nuo varžytynių pabaigos arba varžytynių atšaukimo ar paskelbimo neįvykusiomis.

47. Varžytynių dalyvių asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

–––––––––––––––––––

 

Turto pardavimo iš varžytynių vykdomo

bankroto proceso metu tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Varžytynių akto forma)

 

 

 

(fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, vardas ir pavardė, asmens kodas,

bankrutuojančio ar likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

 

 

VARŽYTYNIŲ AKTAS

 

 

 

_____________ Nr. ___

 

(data)

 

_________________

 

(sudarymo vieta)

 

 

 

Vadovaudamiesi varžytynių Nr. __ rezultatais,

 

 

 

varžytynių vykdytojas _________________________________________________________

 

(varžytynių vykdytojo fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas ir juridinio asmens kodas)

 

 

 

parduoda ir perduoda, o _______________________________________________________ ,

 

(varžytynių laimėtojo fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas ar juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas ir buveinė (adresas)

 

 

 

atstovaujamas __________________________________________________ (toliau – pirkėjas),

 

(fizinio ar juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė, atstovavimo pagrindas)

 

 

 

perka ir priima _______________________________________________________________

 

(turto pavadinimas ir duomenys, kurių reikia šiam varžytynių aktui sudaryti ir šiam turtui registruoti

 

 

 

___________________________________________________________________________ ,

 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka)

 

 

 

kurio kaina _________________________________________________________________ .

 

(suma skaičiais ir žodžiais)

 

 

 

Visa suma už nupirktą turtą sumokėta 20__ m. _______________ d.

 

Šis aktas surašytas ___ egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą teisinę galią.

 

 

 

Perdavė varžytynių vykdytojas ____________ _____________________________________

 

(parašas)          (varžytynių vykdytojo fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas ir juridinio asmens kodas)

 

 

 

Priėmė pirkėjas                         ____________ ______________________________________

 

(parašas) (varžytynių laimėtojo ar jo atstovo vardas ir pavardė)

 

 

_______________________