LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 m. rugsėjo 21 D. ĮSAKYMO nR. 3d-599 „dĖL VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 3D-528

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 251punktą ir jį išdėstau taip:

251. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir karantino metu sustabdžius ugdymo organizavimo procesą ilgesniam nei 3 savaičių laikotarpiui ugdymo įstaigose, gali būti organizuojamas produktų dalijimas vaikams, ugdomiems nuotoliniu būdu. Produktų dalijimo tvarka nustatyta šių taisyklių 5 priede. Leidimas produktus dalyti vaikams, ugdomiems nuotoliniu būdu, yra suteikiamas Europos Komisijos. Informaciją apie galimybę taikyti produktų dalijimo vaikams, esant šalyje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, ekstremaliajam įvykiui ir karantinui bei sustabdžius ugdymo organizavimo procesą ugdymo įstaigose, tvarką, nustatytą šių taisyklių 5 priede, skelbia Agentūra savo interneto svetainėje, gavusi Europos Komisijos leidimą.“

2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeičiu 2 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. paramos dydis už išdalytus obuolius, kriaušes ir morkas lygus vidutinei supirkimo iš Lietuvos augintojų kainai laikotarpiu nuo praėjusių metų rugsėjo mėn. iki einamųjų metų birželio mėn., padidintai už ekologiškus produktus – 2,8 karto, nacionalinės kokybės produktus (NKP) – 2,3 karto;“.

4. Pakeičiu 2 priedo 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. paramos dydis už išdalytas sultis ateinantiems mokslo metams nustatomas remiantis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pagal Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų statistinio tyrimo prekybos tinklų parduotuvėse metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-941 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo“,  apskaičiuotomis kainomis, o jeigu tokių nėra, – sulčių gamintojų apklausos duomenimis. Jeigu iš šiame papunktyje nurodytų šaltinių žinoma tik NKP sulčių kaina, tai ekologinių sulčių kaina nustatoma NKP sulčių kainą padidinus 20 proc., o jeigu žinoma tik ekologinių sulčių kaina, NKP sulčių kaina nustatoma ekologinių sulčių kainą mažinant 20 proc.“

5. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

6. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                    Marius Skuodis

 

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir

pieno produktų vartojimo

skatinimo vaikų ugdymo įstaigose

programos įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

 

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS FINANSAVIMO PLANAS PAGAL PRIEMONES

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programai (toliau – Programa) įgyvendinti lėšos skiriamos taip:

1) produktų tiekimo ugdymo įstaigoms išlaidos, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas, be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) dengiamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo tol, kol išnaudojamos visos EK skirtos ES lėšos Lietuvai, o toliau –  iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, neviršijant lentelėje nurodytos sumos. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kontroliuoja EK skirtų ES lėšų panaudojimo likutį ir užtikrina, kad nebūtų viršyta skirta Lietuvai suma;

2) švietimo priemonių ir visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimo išlaidos be PVM dengiamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo;

3) švietimo priemonių ir visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimo išlaidos dengiamos po lygiai (po 50 proc.) iš vaisių ir daržovių dalies bei pieno ir pieno gaminių dalies.

 

PROGRAMOS FINANSAVIMO PLANAS PAGAL PRIEMONES 2021–2022 MOKSLO METAMS

 

Priemonė

Paramos lėšos 2021–2022 mokslo metams

Vaisių ir daržovių dalis

Pieno ir pieno gaminių dalis

iš viso

1.        

Produktų tiekimas ugdymo įstaigoms, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas, iš jų:

1 895 705

3 050 356

4 946 061

ES lėšos, tūkst. Eur

851 698

961 956

1 813 654

bendrojo finansavimo lėšos, tūkst. Eur

715 000

1 559 000

2 274 000

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

329 007

529 400

858 407

2.        

Švietimo priemonėms įgyvendinti, iš jų:

78 650

ES lėšos, tūkst. Eur

65 000

bendrojo finansavimo lėšos , tūkst. Eur

0

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

13 650

3.        

Visuomenės informavimo priemonėms įgyvendinti, iš jų:

91 960

ES lėšos, tūkst. Eur

76 000

bendrojo finansavimo lėšos, tūkst. Eur

0

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

15 960

IŠ VISO

5 116 671

ES lėšos, tūkst. Eur

1 954 654

bendrojo finansavimo lėšos, tūkst. Eur

2 274 000

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

888 017

 

_____________________________

 

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir

pieno produktų vartojimo

skatinimo vaikų ugdymo įstaigose

programos įgyvendinimo taisyklių

3 priedas

 

 

PARAMOS UŽ TIEKIAMUS VAISIUS IR DARŽOVES* 2021–2022 MOKSLO METAIS DYDŽIAI

 

Gaminių kategorijos

Gaminių skiriamosios ypatybės, sudėtis

Paramos dydis, be PVM,

Eur už 1 kg / l

 

Obuoliai (ekologiški)

1,23

 

Obuoliai (NKP)

1,01

 

Kriaušės (ekologiškos)

1,48

 

Kriaušės (NKP)

1,27

 

Morkos (ekologiškos)

0,86

 

Morkos (NKP)

0,73

 

Morkos pjaustytos lazdelėmis (ekologiškos)

1,40

 

Morkos pjaustytos lazdelėmis (NKP)

1,20

 

Sultys (ekologiškos)

1,68

 

Sultys (NKP)

1,40

 

*Tiekiami produktai turi atitikti Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“, 22–24 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

_________________________

 

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno

produktų vartojimo skatinimo vaikų

ugdymo įstaigose programos

įgyvendinimo taisyklių

4 priedas

 

 

PARAMOS UŽ TIEKIAMUS PIENO GAMINIUS* 2021–2022 MOKSLO METAIS DYDŽIAI

 

 

Gaminių kategorijos

Gaminių skiriamosios ypatybės, sudėtis

Paramos dydis, be PVM

Eur už 1 kg / l

Termiškai apdorotas pienas

0,74

Kefyras, geriamasis jogurtas (be priedų)

0,78

 

Jogurtas (be priedų), išfasuotas po 125 g

2,12

I kategorija pagal Reglamento (ES) 2016/791

V priedą

Jogurtas su priedais, išfasuotas po 125 g:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Europos Sąjungos parama

 

1,88

0,24

Švieži sūriai

5,30

 

Varškė (be pridėtinio cukraus)

3,44

 

Brandinti puskiečiai sūriai

3,94

 

Ilgai brandinti kietieji sūriai

7,96

 

*Tiekiami produktai turi atitikti Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“, 22–23 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

__________________________