LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 23 d. Nr. 1V-655

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą;

1.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų ir Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais.

 

 

 

L. e. vidaus reikalų ministro pareigas                                                                 Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d.

įsakymu Nr. 1V-655

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareiginės algos pastoviosios dalies ir pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo kriterijus, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarką ir sąlygas.

2. Darbuotojų darbo užmokesčio sudėtinės dalys nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (toliau – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas) 5 straipsnio 1 dalyje.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

 

4. Ministerijoje darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

4.1. veiklos sudėtingumą;

4.2. darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko);

4.3. atsakomybės lygį;

4.4. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą;

4.5. savarankiškumo lygį;

4.6. darbo funkcijų įvairovę.

5. Ministerijos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal aprašo 1 arba 2 priedą, vadovaujantis aprašo 4 punkte nustatytais kriterijais ir atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba atliktos pareigybės aprašyme nustatytoms analogiškos funkcijos.

Ministerijos darbuotojų, einančių struktūrinių padalinių vadovų pareigas, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal aprašo 3 priedą, vadovaujantis aprašo 4 punkte nustatytais kriterijais ir atsižvelgiant į pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba atliktos pareigybės aprašyme nustatytoms analogiškos funkcijos, bei vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams

6. Darbuotojai profesinio darbo patirtį, įgytą kitose darbovietėse, įrodančius dokumentus turi pateikti ministerijos personalo administravimo funkcijas atliekančiam padaliniui. Nepateikusiems patirtį įrodančių dokumentų, nustatant algos pastoviosios dalies koeficientą, vertinama profesinė patirtis, įgyta ministerijoje. 

7. Naujai į ministeriją priimamam darbuotojui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, nurodytas aprašo 1, 2 arba 3 priede.

8. Ministerijoje naujos pareigybės steigimo atveju pildomas aprašo 1, 2 arba 3 priedas į jį įrašant naujai steigiamos pareigybės pavadinimą pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių bei nustatytą pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą.

9. Ministerijos A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal šiuos kriterijus:

9.1. atliekamos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, o joms atlikti nereikalingi papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami;

9.2. darbas, susijęs su informacijos teikimu valstybės ir savivaldybės institucijoms, funkcijoms atlikti savarankiškai pasirenkamas būdas ar metodas, reikalingi papildomi įgūdžiai ir specialios žinios ar informacinių sistemų ir (ar) darbo vietų priežiūra;

9.3. aukštas atsakomybės lygis, t. y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su dokumentų rengimu, aiškinimu ar išvadų teikimu, ar apskaitos tvarkymo arba atsiskaitymų kontrole, ar biudžeto vykdymu ir finansinių ataskaitų sudarymu, ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonių planavimu, ar administravimu, ar pažeidimų kontrole, ar informacinių sistemų priežiūra ir apsauga.

10. C lygio kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal šiuos kriterijus:

10.1. mažai sudėtingos užduotys, atliekamos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos;

10.2. atliekama daugiau papildomų funkcijų, palyginti su kitais analogiškas funkcijas atliekančiais kvalifikuotais darbuotojais.

11. Esant poreikiui ministerijoje įsteigti naują darbuotojo pareigybę arba jei darbuotojui jau einant pareigas įvyksta struktūriniai ar organizaciniai pokyčiai, pakinta darbuotojo funkcijų pobūdis ar kvalifikacija arba atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių būtina iš naujo įvertinti darbuotojui nustatytiną pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, ministerijos administracijos padalinio vadovas, vadovaudamasis aprašo 4, 8–10 punktais, parengia motyvuotą pasiūlymą ir jį suderinęs su jo padalinį kuruojančiu vidaus reikalų viceministru ir (arba) ministerijos kancleriu, teikia šį pasiūlymą vidaus reikalų ministrui.

 

III SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS

 

12. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis, bet ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo, gali būti nustatyta ministerijos administracijos padalinio vadovo rašytiniu pasiūlymu darbuotojo priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į: darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, darbuotojo turimą mokslinį laipsnį, mokslinę veiklą, dalyvavimą Lietuvos ir tarptautinėse darbo grupėse, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose, kvalifikacijos kėlimo intensyvumą, stažuotes, užsienio kalbos mokėjimą, kuriam patvirtinti gali būti pateikiami atitinkami pažymėjimai ar sertifikatai.

13. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojams nustatytas metines užduotis, pasiektus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, išskyrus aprašo 7 punkte nustatytą atvejį.

14. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą labai gerai, vieniems metams gali būti nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – nuo 10 iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, atsižvelgus į ministerijai skirtus asignavimus, ir gali būti skiriama premija.

15. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą gerai, vieniems metams gali būti nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – iki 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, atsižvelgus į ministerijai skirtus asignavimus.

16. Darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma vidaus reikalų ministro įsakymu.

 

IV SKYRIUS

PRIEMOKŲ SKYRIMAS

 

17. Priemokų skyrimo pagrindai ir jų dydžiai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme.

18. Ministerijos administracijos padalinio vadovas, įvertinęs darbuotojui susidariusį papildomą darbo krūvį ar skiriamas papildomas pareigas ar užduotis, pasiūlo skirti darbuotojui priemoką, kuri gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio, pateikdamas ministerijos kancleriui motyvuotą pasiūlymą dėl priemokos skyrimo (toliau – pasiūlymas), suderintą su ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktoriumi (jo nesant – jo funkcijas atliekančiu valstybės tarnautoju) ir vidaus reikalų viceministru, kuruojančiu atitinkamą ministerijos administracijos padalinį. Pasiūlyme turi būti konkrečiai nurodoma, už kokį papildomą darbo krūvį ar už kokių papildomų pareigų ar užduočių atlikimą siūloma skirti priemoką, nurodant konkretų terminą.

19. Sprendimus dėl pasiūlymų įgyvendinimo priima vidaus reikalų ministras.

20. Siekdamas objektyviai išnagrinėti pasiūlymus, vidaus reikalų ministras įsakymu gali sudaryti komisiją ir jai pavesti nagrinėti pasiūlymus ir vidaus reikalų ministrui pateikti nuomonę.

21. Komisija savo darbą organizuoja ir nuomonę, įformintą komisijos posėdžio protokolu, vidaus reikalų ministrui teikia vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

22. Vidaus reikalų ministrui pritarus pasiūlymui ir (arba) komisijos posėdžio protokolui, ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas rengia ministerijos kanclerio potvarkių dėl priemokų skyrimo projektus.

23. Priemokos skiriamos neviršijant ministerijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

 

V SKYRIUS

PREMIJŲ SKYRIMAS

 

24. Atsižvelgiant į tiesioginio darbuotojo vadovo pasiūlymą, atitinkamo administracijos padalinio vadovo teikimu, suderinus su atitinkamą ministerijos administracijos padalinį kuruojančiu vidaus reikalų viceministru ir (arba) ministerijos kancleriu ir gavus ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento išvadą, ministerijos darbuotojams gali būti skiriamos premijos už vienkartinių ypač svarbių ministerijos veiklai užduočių atlikimą. Premijos darbuotojams taip pat gali būti skiriamos, įvertinus praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

25. Premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias ministerijos veiklai užduotis ir (arba) įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai, gali būti skiriamos ne daugiau kaip vieną kartą per metus (viena premija gali būti skiriama atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis ir viena premija – įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą).

26. Labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą, tiesioginis vadovas gali siūlyti skirti premiją papildomai prie kintamosios dalies, skirti tik premiją arba tik nustatyti darbuotojui kintamąją dalį.

27. Premija negali būti skiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo paskirta drausminė nuobauda.

28. Vidaus reikalų ministrui pritarus siūlymui, ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas rengia vidaus reikalų ministro įsakymų dėl premijų skyrimo projektus.

29. Premijos skiriamos neviršijant ministerijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

 

VI SKYRIUS

MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

30. Materialinė pašalpa (toliau – pašalpa) skiriama esant darbuotojo motyvuotam prašymui (toliau – prašymas). Prašyme turi būti aiškiai nurodyta, kodėl reikalinga pašalpa, pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie sveikatos būklę, vaistų įsigijimą arba būtinų mokamų medicininių paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, šeimos nario mirties liudijimo kopija, pažyma apie stichinę nelaimę, vagystę ir pan.).

31. Siekdami gauti pašalpą darbuotojai prašymą suderina su savo tiesioginiu vadovu ir pateikia atitinkamo ministerijos administracinio padalinio vadovui, kuris, gavęs ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento išvadą, prašymą teikia ministerijos kancleriui.

32. Sprendimus dėl prašymų įgyvendinimo priima vidaus reikalų ministras.

33. Siekdamas objektyviai išnagrinėti prašymus, vidaus reikalų ministras įsakymu gali sudaryti komisiją ir jai pavesti nagrinėti prašymus ir vidaus reikalų ministrui pateikti nuomonę.

34. Komisija savo darbą organizuoja ir nuomonę, įformintą komisijos posėdžio protokolu, vidaus reikalų ministrui teikia vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

35. Vidaus reikalų ministrui pritarus prašymui ir (arba) komisijos posėdžio protokolui, ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas išmoka pašalpas, skirtas ministerijos darbuotojams.

36. Mirus ministerijos darbuotojui, atsižvelgus į šeimos narių pateiktą vidaus reikalų ministrui prašymą (ir prie jo pridėtą mirties faktą patvirtinantį dokumentą) skirti materialinę pašalpą, gavus ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento išvadą ir suderinus su ministerijos kancleriu, materialinė pašalpa išmokama mirusiojo šeimos nariams (sutuoktiniui, vaikui (įvaikiui), motinai, tėvui (įmotei, įtėviui) vidaus reikalų ministrui teigiama rezoliucija pritarus prašymui.

37. Pašalpa skiriama ir mokama iš ministerijai skirtų lėšų ir negali viršyti 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio.

_____________

 

Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

 

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

Profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip   2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

 

A lygis

3,38–7,6

3,4–8,5

3,45–9,5

3,6–10,5

 

Informacinių technologijų sistemų administratorius (A1 lygis)

 

7,6 (9,12*)

 

8 (9,60*)

 

8,4 (10,08*)

 

8,8 (10,56*)

 

Patarėjas (A1 lygis)

 

6,3 (7,56*)

 

7 (8,40*)

 

7,9 (9,48*)

 

8,7 (10,44*)

 

Teisininkas (A1 lygis)

 

6,3 (7,56*)

 

6,7 (8,04*)

 

7 (8,40*)

 

7,3 (8,76*)

Paramos administravimo specialistas

 

(A1 lygis)

 

6,3 (7,56*)

 

6,7 (8,04*)

 

7 (8,40*)

 

7,3 (8,76*)

 

Ryšių su žiniasklaida specialistas (A1 lygis)

 

6,3 (7,56*)

 

6,7 (8,04*)

 

7 (8,40*)

 

7,3 (8,76*)

 

Pareigūnų kūno rengybos ekspertas (A1 lygis)

 

6,3 (7,56*)

 

7 (8,40*)

 

7,9 (9,48*)

 

8,7 (10,44*)

 

Programinės įrangos kūrėjas (A2 lygis)

 

7,6

 

8,5

 

9

 

9,5

 

Viešojo administravimo specialistas (A2 lygis)

 

7,6

 

8,1

 

8,6

 

9,1

 

Pareigūnų kūno rengybos ekspertas (A2 lygis)

 

6,3

 

7

 

7,9

 

8,7

 

Patarėjas (A2 lygis)

 

6,3

 

7

 

7,9

 

8,7

 

Ryšių su žiniasklaida specialistas (A2 lygis)

 

6,3

 

6,7

 

7

 

7,3

 

Viešųjų ryšių specialistas (A2 lygis)

 

6,3

 

6,7

 

7

 

7,3

Paramos administravimo specialistas

 

(A2 lygis)

6,3

6,7

7

7,3

 

Vadybos ir organizavimo analitikas  (A2 lygis)

 

6,3

 

6,7

 

7

 

7,3

 

Teisininkas (A2 lygis)

 

6,3

 

6,7

 

7

 

7,3

 

Finansų analitikas (A2 lygis)

 

6,3

 

6,7

 

7

 

7,3

 

Ekonomistas (A2 lygis)

 

6,3

 

6,7

 

7

 

7,3

 

Buhalteris (A2 lygis)

 

6,3

 

6,7

 

7

 

7,3

 

Administratorius referentas (A2 lygis)

 

5,7

 

5,9

 

6

 

6,1

 

Administratorius (A2 lygis)

 

5

 

5,3

 

5,6

 

5,9

 

Kalbos tvarkytojas (A2 lygis)

 

4,8

 

5

 

5,2

 

5,4

 

Dokumentų tvarkytojas (A2 lygis)

 

4,4

 

4,6

 

4,8

 

5

 

Specialistas (A2 lygis)

 

4,4

 

4,6

 

4,8

 

5

 

Duomenų bazių specialistas (A2 lygis)

 

4,4

 

4,6

 

4,8

 

5

 

Archyvaras (A2 lygis)

 

4,4

 

4,6

 

4,8

 

5

 

B lygis

3,35–7,3

3,39–7,4

3,45–7,6

3,5–8,0

 

Buhalteris

 

5,7

 

6

 

6,3

 

6,6

 

Dokumentų tvarkytojas

 

3,9

 

4,1

 

4,3

 

4,5

 

Specialistas

 

3,9

 

4,1

 

4,3

 

4,5

 

* – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas padidintas 20 procentų

_____________________________________

 

Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

 

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

Profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

 

C lygis

3,31–5,3

3,34–5,4

3,36–5,6

3,38–7,0

 

Buhalteris

 

4,4

 

4,7

 

5

 

5,3

 

Dokumentų tvarkytojas

 

3,8

 

4

 

4,2

 

4,4

 

Archyvaras

 

3,8

 

4

 

4,2

 

4,4

 

 

Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

 

 

Pareigybės lygis

Vadovaujamo darbo patirtis (metais)

Profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

 

 

 

Skyriaus vedėjas (A1 lygis)

 

iki 5

 

7,8 (9,36*)

 

8 (9,6*)

 

8,5 (10,2*)

 

5–10

 

7,9 (9,48*)

 

8,2 (9,84*)

 

8,8 (10,56*)

 

daugiau kaip 10

 

8 (9,6*)

 

8,4 (10,08*)

 

9,1 (10,92*)

 

* – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas padidintas 20 procentų

 

____________________________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d.

įsakymu Nr. 1V-655

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – įstaigų vadovai), pareiginės algos pastoviosios dalies, pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo kriterijus, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų skyrimo tvarką ir sąlygas.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

 

3. Įstaigų vadovų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal tvarkos aprašo 1 priedą, atsižvelgus į biudžetinės įstaigos pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams.

4. Įstaigos vadovo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio biudžetinės įstaigos darbuotojų 5 vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių.

5. Įstaigos vadovo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.

 

III SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS

 

6. Įstaigos vadovo pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal įstaigos vadovui nustatytas metines užduotis, pasiektus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, išskyrus tvarkos aprašo 9 punktą.

7. Įvertinus įstaigos vadovo praėjusių metų veiklą labai gerai, vieniems metams nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – nuo 10 iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, priklausomai nuo įstaigai skirtų asignavimų, ir gali būti skiriama premija.

8. Įvertinus įstaigos vadovo praėjusių metų veiklą gerai, vieneriems metams gali būti nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – iki 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, priklausomai nuo įstaigai skirtų asignavimų.

9. Įstaigos vadovo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į įstaigos vadovo vadovaujamo darbo patirtį ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo.

10. Kintamoji pareiginės algos dalis nustatoma vidaus reikalų ministro įsakymu.

 

IV SKYRIUS

PRIEMOKŲ SKYRIMAS

 

11. Įstaigų vadovams gali būti mokamos iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemokos už papildomą darbo krūvį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis).

12. Pasiūlymą dėl priemokų įstaigų vadovams skyrimo vidaus reikalų ministrui teikia atitinkamos įstaigos veiklą kuruojantis vidaus reikalų viceministras ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) kancleris.

13. Sprendimus dėl pasiūlymų įgyvendinimo priima vidaus reikalų ministras.

14. Siekdamas objektyviai išnagrinėti pasiūlymus, vidaus reikalų ministras įsakymu gali sudaryti komisiją ir jai pavesti nagrinėti pasiūlymus ir vidaus reikalų ministrui pateikti nuomonę.

15. Komisija savo darbą organizuoja ir nuomonę, įformintą komisijos posėdžio protokolu, vidaus reikalų ministrui teikia vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

16. Vidaus reikalų ministrui pritarus pasiūlymui ir (arba) komisijos posėdžio protokolui, ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas rengia vidaus reikalų ministro įsakymų dėl priemokų įstaigų vadovams skyrimo projektus.

17. Priemokos įstaigų vadovams nustatomos nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos.

18. Priemokos skiriamos neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

 

V SKYRIUS

PREMIJŲ SKYRIMAS

 

19. Įstaigos vadovui ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriama premija, atlikus vienkartines ypač svarbias biudžetinės įstaigos veiklai užduotis arba įvertinus labai gerai įstaigos vadovo praėjusių kalendorinių metų veiklą (viena premija gali būti skiriama atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis ir viena premija – įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą). Premijos negali viršyti įstaigos vadovui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

20. Pasiūlymą dėl premijos skyrimo įstaigos vadovui, atlikus vienkartines ypač svarbias biudžetinės įstaigos veiklai užduotis, vidaus reikalų ministrui teikia atitinkamos įstaigos veiklą kuruojantis vidaus reikalų viceministras arba ministerijos kancleris. Vidaus reikalų viceministro teikiamas pasiūlymas turi būti suderintas su ministerijos kancleriu.

21. Sprendimus dėl pasiūlymų įgyvendinimo priima vidaus reikalų ministras.

22. Vidaus reikalų ministrui pritarus pasiūlymui, ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas rengia vidaus reikalų ministro įsakymų dėl premijų skyrimo įstaigos vadovams projektus.

23. Premija negali būti skiriama įstaigos vadovui, kuriam per pastaruosius 12 mėnesių buvo paskirta drausminė nuobauda.

24. Premijos skiriamos neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

 

VI SKYRIUS

MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS

 

25. Materialinė pašalpa (toliau – pašalpa) skiriama esant įstaigos vadovo motyvuotam prašymui (toliau – prašymas). Prašyme turi būti aiškiai nurodyta, kodėl reikalinga pašalpa, pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie sveikatos būklę, vaistų įsigijimą arba būtinų mokamų medicininių paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, šeimos nario mirties liudijimo kopija, pažyma apie stichinę nelaimę, vagystę ir pan.).

26. Siekdamas gauti pašalpą įstaigos vadovas pateikia prašymą vidaus reikalų ministrui. Prašymas turi būti suderintas su įstaigos veiklą kuruojančiu vidaus reikalų viceministru ir (arba) ministerijos kancleriu.

27. Sprendimus dėl prašymų priima vidaus reikalų ministras.

28. Siekdamas objektyviai išnagrinėti prašymus, vidaus reikalų ministras įsakymu gali sudaryti komisiją ir jai pavesti nagrinėti prašymus ir vidaus reikalų ministrui pateikti nuomonę.

29. Komisija savo darbą organizuoja ir nuomonę, įformintą komisijos posėdžio protokolu, vidaus reikalų ministrui teikia vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

30. Vidaus reikalų ministrui pritarus prašymui ir (arba) komisijos posėdžio protokolui, ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas rengia vidaus reikalų ministro įsakymų dėl pašalpų skyrimo įstaigų vadovams projektus.

31. Pašalpa skiriama iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų ir negali viršyti 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio.

______________

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

Įstaigos grupė

Vadovaujamo darbo patirtis (metais)

 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais), kai pareigybės lygis A1

 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais), kai pareigybės lygis A2

I grupė

(201 ir daugiau

pareigybių)

 

vadovaujamo darbo patirtis iki 5 metų

 

12,3 (14,76*)

 

12,3

 

vadovaujamo darbo patirtis nuo daugiau kaip 5 iki 10 metų

 

12,5 (15,0*)

 

12,5

 

vadovaujamo darbo patirtis nuo daugiau kaip 10 metų

 

12,7 (15,24*)

 

12,7

II grupė

(nuo 51 iki 200

pareigybių)

 

vadovaujamo darbo patirtis iki 5 metų

 

10,3 (12,36*)

 

10,3

 

vadovaujamo darbo patirtis nuo daugiau kaip 5 iki 10 metų

 

10,5 (12,6*)

 

10,5

 

vadovaujamo darbo patirtis nuo daugiau kaip 10 metų

 

10,7 (12,84*)

 

10,7

III grupė

 

(iki 50 pareigybių)

 

vadovaujamo darbo patirtis iki 5 metų

 

7,3 (8,76*)

 

7,3

 

vadovaujamo darbo patirtis nuo daugiau kaip 5 iki 10 metų

 

7,5 (9,0*)

 

7,5

 

vadovaujamo darbo patirtis nuo daugiau kaip 10 metų

 

7,7 (9,24*)

 

7,7

 

* pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas padidintas 20 procentų