LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. 3D-488 „DĖL Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 13 Nr. 3D-793

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-488 „Dėl valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“, ir jį papildau 22 punktu:

22. Lietuvos Respublikos teritorijos žemės paviršiaus palydovinės nuotraukos („Sentinel“ palydovų):

22.1. poliarimetrinių žemės paviršiaus palydovinių nuotraukų („Sentinel-1“ palydovo) mozaikos (sutrumpintas pavadinimas – PNP);

22.2. multispektrinių žemės paviršiaus palydovinių nuotraukų („Sentinel-2“ palydovo) mozaikos (sutrumpintas pavadinimas – PNM).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Bronius Markauskas