KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 20202022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. V17E-28

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Strateginio planavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. V17-279 „Dėl Strateginio planavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginį 2020–2022 metų veiklos planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. V17-24 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Vytenis Tomkus