herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL rekomendacijų atvirų jaunimo centrų

veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo

 

2014 m. birželio 4 d. Nr. 2V- 93-(1.4)  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. A1-140 “Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos priemonę Nr. 1.1.2.13 „Organizuoti metodinės ir informacinės pagalbos teikimą atviriems jaunimo centrams ir erdvėms“ ir siekdamas užtikrinti kokybišką atvirą darbą su jaunimu Lietuvoje,

t v i r t i n u Rekomendacijas atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės užtikrinimui (pridedama, 8 lapai).

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Mindaugas Kuliavas

 

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2014 m. birželio 4 d.

įsakymu Nr. 2V-93-(1.4)

 

REKOMENDACIJOS ATVIRŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMUI

 

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Rekomendacijos atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės užtikrinimui (toliau – Rekomendacijos) apibrėžia minimalius reikalavimus atvirų jaunimo centrų (toliau – Centras) veiklos planavimui, žmogiškųjų išteklių valdymui, darbo organizavimui, vietos ir patalpų, finansinių išteklių valdymui ir bendradarbiavimui, kuriais Centras turi vadovautis vykdydamas savo veiklą.

 

 

Ii. SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS PLANAVIMAS

 

2.     Centro veiklos planavimo tikslas – užtikrinti kokybišką Centro veiklą ir darbą su jaunimu.

3.     Veiklos planavimas yra pagrįstas planuojamais pasiekti kokybiniais ir kiekybiniais rezultatais.

4.     Centro siekiami rezultatai turi būti konkretūs, jų pasiekimas išmatuojamas.

5.   Centro veikla yra planuojama:

5.1Centro veiklos planavimas vykdomas ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui.

5.2Planuojant būtina įvertinti: esamą padėtį ir padarytą progresą, analizuoti pagrindinius Centro veiklos rodiklius (pateikti Rekomendacijų 6, 7 ir 9 punktuose), įvertinti Centro lankytojų bei jų tėvų (jei lankytojai nepilnamečiai) atsiliepimus (atliekama apklausa) ir identifikuoti Centro tikslo grupę, jos poreikius, veiklos tikslus bei aspektus, kuriuos reikia tobulinti.

5.3Vadovaujantis esamos Centro situacijos vertinimu pagal pateiktą formą, sudaromas Centro veiklos planas ne trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui (toliau – Veiklos planas) (1 priedas). Veiklos plane numatomi rezultatai, kuriuos planuojama pasiekti ir jų poreikio pagrindimas, rezultatų pasiekimo rodikliai ir jų reikšmės kiekvienų metų pabaigoje, veiksmai, padėsiantys pasiekti rezultatus, veiksmų įgyvendinimo terminas, žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, reikalingi įgyvendinti konkrečias veiklas.

5.4Metų pabaigoje parengiama Centro metų veiklos ataskaita – atliekamas Veiklos plano įgyvendinimo ir jame numatytų rezultatų pasiekimo vertinimas bei įvertinamos Centro veiklos rodiklių reikšmės.

5.5Organizuojami reguliarūs Centro darbuotojų susitikimai, skirti aptarti kylančius iššūkius ir suplanuoti vykdomą veiklą (ne rečiau nei kartą per mėnesį).

6.     Centras naudoja šiuos kiekybinius rodiklius:

6.1bendras lankytojų skaičius,

6.2unikalių lankytojų skaičius,

6.3nuolatinių lankytojų skaičius (lankytojai, kurie lankosi bent 1 kartą per savaitę),

6.4lankytojų pasiskirstymas pagal lytį, amžių,

6.5Centro pritraukiamų lėšų kiekis,

6.6mažiau galimybių turinčių, rizikos grupei priklausančių, Centro lankytojų skaičius,

6.7jaunimo inicijuotų / suorganizuotų veiklų skaičius.

7.     Centras naudoja šiuos kokybinius rodiklius:

7.1Centro taikomi darbo su jaunimu metodai,

7.2individualių konsultacijų skaičius,

7.3dokumentacijos kaupimas (dienoraštis, dienos protokolai ir kt.).

8.      Centras, dirbantis su neaktyviais jaunais asmenimis, pildo jų individualius veiklos planus ir pasiekimų aplankus.

9.      Centras naudoja šiuos poveikio tikslinei grupei rodiklius:

9.1.   aktyvus jaunuolio įsitraukimas,

9.2.   savarankiškumas / atsakomybės prisiėmimas,

9.3.   gebėjimas dirbti grupėje ir / ar individualiai.

 

IiI. SKYRIUS

CENTRO ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

 

10.   Centro jaunimo darbuotojas dirba vadovaudamasis Jaunimo darbuotojo pareigybės aprašu ir Jaunimo darbuotojų veiklos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A1-208 „Dėl Jaunimo darbuotojų veiklos aprašo patvirtinimo“.

11.   Centro žmogiškųjų išteklių valdymas vykdomas:

11.1.    jaunimo darbuotojas turi turėti (arba siekti) ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį  ar jam prilyginamą išsilavinimą socialinių mokslų srityje (edukologija, sociologija, psichologija ir kt.).

11.2.    Centro vadovas ir darbuotojas (-ai) turi būti neteisti (neturėti neišnykusio ar nepanaikinto teistumo).

11.3.    Centro darbuotojai nuolatos turi kelti savo kvalifikaciją.

11.4.    Centre turi būti darbuotojas, atsakingas už finansinės apskaitos vykdymą arba šios funkcijos yra perduotos finansinę apskaitą vykdančiai įmonei.

11.5.    Centre turi dirbti ne mažiau nei du jaunimo darbuotojai.

11.6.    Bent vienas Centro jaunimo darbuotojas turi turėti jaunimo darbuotojo sertifikatą.

11.7.    Administracinį darbą turi atlikti šiam darbui įdarbintas Centro darbuotojas arba jaunimo darbuotojas, bet tai negali užimti daugiau nei 20 proc. jo darbo laiko.

11.8.    Tiesioginį darbą su jaunimu turi atlikti Centro jaunimo darbuotojas ir tai sudaro ne mažiau kaip 80 proc. jo darbo laiko.

 

IV. SKYRIUS

CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12.   Centro darbo organizavimas vykdomas:

12.1.    darbas su jaunimu turi būti vykdomas remiantis Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“ ir Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4).

12.2.    Darbas su jaunimu turi atitikti Centro Veiklos planą.

12.3.    Darbas Centre su jaunu žmogumi turi vykti atviroje erdvėje, gatvėje, individualiai ir grupinių užsiėmimų metu.

12.4.    Centro lankytojai turi būti įtraukti į veiklų formavimą, organizavimą, vykdymą ir vertinimą.

12.5.    Centras turi turėti teikiamų paslaugų ar vykdomų veiklų sąrašą.

12.6.    Centras turi turėti ir naudoti veiklos fiksavimo dokumentaciją.

12.7.    Centras turi turėti kartu su lankytojais sukurtas Centro elgesio taisykles.

12.8.    Centro darbo laikas turi būti planuojamas atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir vietos mokymo įstaigų darbo laiką.

12.9.    Centro veikla turi būti vystoma remiantis gerąja atviro darbo su jaunimu praktika Lietuvoje ir užsienyje.

12.10 Centras turi taikyti įvairius jaunimo poreikius atitinkančius darbo su jaunimu metodus, įgyvendinamus neformalaus ugdymo principais: mokymasis per patirtį, užsiėmimai grupėmis, diskusijos, kūrybinės laboratorijos, seminarai, individualios konsultacijos, mokymasis iš bendraamžių ir kt.

12.11Centras turi vykdyti vaiko minimalios priežiūros priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose.

 

V. SKYRIUS

CENTRO VIETA IR PATALPOS

 

13.     Centro vieta ir patalpos turi atitikti šiuos reikalavimus:

13.1Centras turi daugiau nei vieną patalpą.

13.2Centro patalpų išorėje yra lengvai įskaitoma iškaba su įstaigos pavadinimu bei darbo laiku.

13.3Centro patalpose įrengtas šildymas, apšvietimas, sanitarinės patalpos (tualetas), tiekiamas vanduo.

13.4Centras yra pasiekiamas mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonu.

13.5Centras turi internetinį tinklalapį ir / ar socialinių tinklų paskyrą.

 

VI. SKYRIUS

CENTRO FINANSINIAI IŠTEKLIAI

 

14.    Centras didžiąja dalimi yra išlaikomas iš vietos savivaldos biudžeto (finansuojamas patalpų išlaikymas, komunalinės paslaugos bei Centro darbuotojų darbo užmokestis) ir / ar kitų finansinių šaltinių.

 

VII. SKYRIUS

CENTRO BENDRADARBIAVIMAS

 

15.     Centro bendradarbiavimas vykdomas:

15.1Centras bendradarbiauja su kitomis darbą su jaunimu vykdančiomis organizacijomis.

15.2Centras bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančiomis, kitomis valstybinėmis, savivaldybės ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

15.3Bent kartą per metus Centras dalyvauja tarpžinybiniuose susitikimuose su socialiniais darbuotojais, nepilnamečių reikalų inspektoriais, vaiko teisių apsaugos specialistais ir kt.

 

 

VIII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16.    Šios Rekomendacijos nustato minimalius reikalavimus Centro veiklos kokybei užtikrinti.

 

______________