LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2022 METAIS PRIIMAMŲ ASMENŲ Į PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ

PROGRAMAS MOTYVACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2022 m. vasario 28 d. Nr. V-322

Vilnius

 

 

 

Įgyvendindama Pedagogų rengimo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-54 „Dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“, 22 punktą ir siekdama sklandaus stojančiųjų priėmimo į pedagoginių studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, organizavimo:

1. T v i r t i n u 2022 metais priimamų asmenų į pedagoginių studijų programas motyvacijos vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija bendrajam stojančiųjų priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdyti, suderinusi su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

2.1.1. iki 2022 m. gegužės 25 d. patvirtina 2022 metais priimamų asmenų į pedagoginių studijų programas motyvacijos vertinimo (toliau – motyvacijos vertinimas) vykdymo tvarkaraštį, reglamentą, motyvacijos vertinimo komisijos ir administravimo grupės sudėtį, motyvacijos vertinimo metodinę instrukciją;

2.1.2. administruoja motyvacijos vertinimo vykdymą;

2.1.3. iki 2022 metų birželio 7 d. organizuoja mokymus motyvacijos vertinimo komisijos nariams.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. V-357 „Dėl 2021 metais priimamų asmenų į pedagoginių studijų programas motyvacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                  Jurgita Šiugždinienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-322

 

2022 METAIS PRIIMAMŲ ASMENŲ Į PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMAS MOTYVACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2022 metais priimamų asmenų į pedagoginių studijų programas motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato patikrinimo, kuris privalomas asmenims, stojantiems į pedagoginių studijų programas (toliau – stojantieji), turinį, jo organizavimo ir vykdymo tvarką, vertinimo komisijos sudarymo principus ir reikalavimus jos nariams bei įvertinimo įforminimą.

2. Apraše nustatytas patikrinimas suprantamas kaip stojančiųjų sąmoningo apsisprendimo studijuoti pagal pedagoginių studijų programas, siekti profesinės karjeros einant pareigas, kurioms būtina pedagogo kvalifikacija, ir preliminaraus tinkamumo tokioms pareigoms įvertinimas (toliau – motyvacijos įvertinimas).

3. Stojantiesiems į koleginių ir universitetinių studijų programas vykdomas tas pats motyvacijos vertinimas.

4. Motyvacijos vertinimas vykdomas pusiau struktūruoto pokalbio (toliau – pokalbis) forma.

5. Motyvacijos vertinimą atlieka vertinimo komisijos nariai, laikydamiesi aprašo 11–13 punktų pagrindu parengtos metodinės instrukcijos.

6. Motyvacijos vertinimo komisijos sudėtį, metodinę instrukciją ir motyvacijos vertinimo reglamentą (toliau – reglamentas) tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliotos institucijos bendrajam stojančiųjų priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdyti (toliau – įgaliota institucija) vadovas. Reglamente numatoma tvarka, kaip stojantieji registruojasi motyvacijos vertinimui; kaip paskiriamos motyvacijos vertinimo vykdymo datos; kaip stojantysis įgaliotos institucijos duomenų bazėje (toliau – BPIS) suderina jam tinkamą dieną ir valandą; kaip įgaliota institucija stojantįjį ir vertintoją pakviečia į pokalbį; kaip vykdomas vertinimas ir įforminami stojančiųjų rezultatai; kaip vykdomos apeliavimo procedūros.

7. Pokalbį su stojančiuoju vykdo vienas vertinimo komisijos narys. Į komisiją paskiriami pedagogų rengimo centrų deleguoti asmenys, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje ar bendrojo ugdymo mokykloje patirtį, taip pat dalyvavę ekspertinėje veikloje, susijusioje su ugdymo turiniu.

8. Stojančiojo motyvacijos vertinimo dieną, kurią jis pats suderina su įgaliota institucija, po pokalbio su vertintoju BPIS fiksuojamas stojančiojo motyvacijos įvertinimo rezultatas (teigiamas arba neigiamas), su kuriuo jis gali susipažinti naudodamasis įgaliotos institucijos internetinio aptarnavimo sistemos vartotojo numeriu.

9. Stojančiajam nedalyvavus pokalbyje (išskyrus reglamente numatytus atvejus), įgaliota institucija BPIS anuliuoja stojančiojo nurodytus pasirinkimus pretenduoti į pedagoginių studijų programas.

10. Įgaliotos institucijos vadovo sudarytos stebėtojų grupės nariai turi teisę stebėti pokalbį ir gauti visą jiems skirtam pavedimui atlikti reikalingą informaciją iš motyvacijos vertinimo komisijos ir įgaliotos institucijos. Stebėtojų grupės narius įgaliotai institucijai pasiūlo aukštosios mokyklos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

 

II SKYRIUS

POKALBIO TURINYS IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

11. Stojantiesiems nuotoliniu būdu vykdomo individualaus pokalbio su komisijos nariais metu pateikiama iki 10 klausimų, kurių temos:

11.1. profesinės veiklos srities pasirinkimo veiksniai;

11.2. mokymo patirtis;

11.3. mokymosi sunkumų įveika;

11.4. bendradarbiavimo patirtis;

11.5. profesinės veiklos perspektyvinis įsivaizdavimas.

12. Vertinama, ar atsakymuose stojantieji:

12.1. esmingai susieja aptariamus aspektus su ugdomąja veikla;

12.2. atskleidžia nusiteikimą spręsti problemas ir tobulėti;

12.3. suvokia sėkmingo bendradarbiavimo sąlygas ir asmeninę atsakomybę;

12.4. geba greitai reaguoti ir noriai bendrauti.

13. Pokalbio orientacinių klausimų sąrašą ir vertinimo aprašą kaip reglamento priedą patvirtina įgaliotos institucijos vadovas. Formuluodamas pokalbio klausimus, vertintojas prašo stojančiojo papasakoti konkrečias situacijas, susijusias su aprašo 11.2–11.4 papunkčiuose pateiktomis temomis.

14. Klausant stojančiojo atsakymus aprašo 11.2–11.4 papunkčiuose nurodytomis temomis, yra vertinama stojančiojo pateiktos patirties, situacijų ar pavyzdžių tikrumas ir konkretumas, tai yra ką konkrečiai stojantysis darė ir kaip tai atitinka ugdymo esmę. Vertinimo objektas yra apibūdintos, nupasakotos stojančiojo veiklos sąsajos su ugdymu, o ne jo bendras samprotavimas (kaip galėtų būti ugdoma).

 

III SKYRIUS

MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO VYKDYMAS

 

15. Stojantysis motyvacijos vertinimo metu turi turėti kompiuterį, kuriame turi būti įdiegtos techniškai tinkamai funkcionuojančios vaizdo ir garso perdavimo priemonės. Į pokalbį stojantįjį pakviečia įgaliota institucija pagal su stojančiaisiais ir vertintojais suderintą tvarkaraštį.

16. Prieš oficialią vertinimo pradžią vertintojas turi prisistatyti stojančiajam, stojantysis turi prisistatyti vertintojui ir parodyti asmens dokumentą, abu turi įsitikinti, kad vaizdo ir garso kokybė bus pakankama įvertinimo rezultatui nustatyti. Pokalbis turi būti įrašomas BPIS, kad, esant būtinumui, būtų įsitikinta, ar vertinamasis asmuo yra BPIS įregistruotas stojantysis. Po motyvacijos vertinimo laikotarpio ir apeliacijų nagrinėjimo pokalbių įrašai ištrinami.

17. Prieš pokalbio pradžią stojantysis supažindinamas su jo trukme ir kitais reikalavimais.

18. Stojantysis turi užtikrinti, kad erdvėje tarp vaizdo kameros ir jo paties nebūtų jokių kitų su vertinimo turiniu ir darbo su kompiuteriu priemonėmis nesusijusių daiktų. Pokalbio erdvėje neturi būti pašalinių asmenų, o įrenginiai, galintys skleisti pašalinius garsus ir atitraukti stojančiojo ar vertintojo dėmesį (telefonas, televizorius, grotuvas, radijo imtuvas), turi būti išjungti.

19. Pokalbį gali stebėti stebėtojų grupės narys, apie tai vertintojui pranešęs iš anksto elektroniniu paštu. Vertintojas turi sudaryti galimybę stebėtojui stebėti pokalbį ir apie tai informuoti stojantįjį, bet įsiterpti į pokalbį stebėtojas neturi teisės. Apie procedūrinius pažeidimus stebėtojas turi informuoti stebėtojų grupės vadovą.

20. Vertintojas, atlikęs pokalbį, tą pačią dieną turi į BPIS įvesti įvertinimo rezultatą – teigiamą ar neigiamą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Motyvacijos įvertinimas fiksuojamas BPIS, apie įvestą įvertinimą stojantysis gali sužinoti prisijungęs prie BPIS, taip pat apie tai jis informuojamas elektroniniu paštu. Stojantysis per 24 valandas po vertinimo dienos gali pateikti apeliaciją BPIS, argumentuotai pateikdamas apeliavimo priežastį ir argumentus. Apeliacija išnagrinėjama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po apeliacijos gavimo.

22. Teisę dalyvauti konkurse į pedagoginių studijų programas turi tik teigiamą motyvacijos įvertinimą gavę stojantieji.

 

_________________

part_4ad32581fb47492dbf18bb258ee12e56_end