LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų VEIKLOS VYKDYMUI UŽTIKRINTI būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašo BEI ŠIŲ PRIEMONIŲ kiekIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 27 d. Nr. V-160

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 8 punktu, 14 straipsnio 25 punktu, 141 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalies 5 punktu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“ 2.2 papunktį:

1. T v i r t i n u Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašą bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                Arūnas Dulkys


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2021 m. sausio 27 d.

įsakymu Nr. V-160

 

VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ, SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ KAUPIAMŲ ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ IR KITŲ VEIKLOS VYKDYMUI UŽTIKRINTI BŪTINŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ APSISAUGOTI NUO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS), ATSARGŲ SĄRAŠAS BEI ŠIŲ PRIEMONIŲ KIEKIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašas bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 8 punkte, 141 straipsnyje, 15 straipsnio 2 dalies 5 punkte ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) priede nurodytiems subjektams (toliau – subjektai) sukauptinų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – priemonės), sąrašą bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarką bei savivaldybių (miestų ir rajonų) administracijų direktoriams Civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 25 punkte nurodytiems subjektams, kai jiems nepakanka pagal Civilinės saugos įstatymo 141 straipsnį, 15 straipsnio 2 dalies 5 punktą, Nutarimą ir Tvarkos aprašą sukauptų priemonių, sukauptinų priemonių sąrašą bei šių priemonių apskaičiavimo tvarką.

2. Subjekto sukauptinų priemonių sąrašas sudaromas ir priemonių kiekis Nutarime nurodytam sukaupimo terminui apskaičiuojamas atsižvelgiant į subjekto vykdomų funkcijų pobūdį, subjekte darbuotojams ir aptarnaujamiems asmenims kylančią riziką užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), subjekte dirbančių ir aptarnaujamų asmenų skaičių, priemonių gamintojų pateiktus priemonių naudojimo tinkamumo ir naudojimo sąlygų reikalavimus, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, užkrečiamųjų ligų valdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

3. Subjektai, kai juose yra vykdomi darbai esant rizikai užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (įskaitant darbus, kurių metu yra sąlytis su žmogaus kūno ir (arba) gyvūnų skysčiais ir audiniais), turi kaupti šias priemones:

3.1. asmenines apsaugos priemones (pagal subjekte darbuotojams kylantį pavojų):

3.1.1. kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsaugančias nuo dalelių (respiratorius, veido puskaukes) (toliau – respiratoriai);

3.1.2. apsaugines pirštines, apsaugančias nuo kenksmingų biologinių veiksnių;

3.1.3. apsauginius drabužius, apsaugančius nuo kenksmingų biologinių veiksnių (apsauginius chalatus, apsauginius kombinezonus, kitus aprangos elementus);

3.1.4. apsauginius akinius, apsauginius veido skydelius, apsaugančius nuo skysčių lašelių arba tiškalų;

3.2. medicinos priemones (prietaisus):

3.2.1. vienkartines medicinines kaukes (toliau – medicininės kaukės);

3.2.2. vienkartines apžiūrų, chirurgines pirštines (toliau – medicininės pirštinės) (licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės globos įstaigose);

3.2.3. bekontakčius termometrus (rekomenduojama);

3.3. biocidus:

3.3.1. rankų antiseptikus;

3.3.2. paviršių dezinfekantus;

3.4. kitas veiklos vykdymui užtikrinti būtinas apsaugos priemones, jei subjekte nustatytas tokių priemonių poreikis.

4. Subjektai, išskyrus nurodytus Tvarkos aprašo 5 ir 6 punktuose, Nutarimu numatytam laikotarpiui sukauptiną priemonių kiekį apskaičiuoja taip:

4.1. asmeninių apsaugos priemonių – apskaičiuoja atsižvelgdami į gamintojo nustatytą asmeninių apsaugos priemonių naudojimo laiką ir eksploatavimo sąlygas, darbuotojų, kuriems reikalingos asmeninės apsaugos priemonės, skaičių, darbuotojų, kuriems reikalingos asmeninės apsaugos priemonės, darbo valandų ir darbo dienų skaičių per Nutarime numatytą laikotarpį, kuriam priemonės turi būti sukauptinos, užkrečiamųjų ligų valdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus dėl asmeninių apsaugos priemonių keitimo dažnio. Jei naudojamos vienkartinės asmeninės apsaugos priemonės, vienam darbuotojui aprūpinti reikalingas asmeninių apsaugos priemonių kiekis apskaičiuojamas dauginant darbuotojo sunaudojamų asmeninių apsaugos priemonių skaičių per darbo dieną iš darbuotojo darbo dienų skaičiaus per Nutarimu nustatytą laikotarpį, kuriam asmeninės apsaugos priemonės turi būti sukauptinos. Jei naudojamos daugkartinio naudojimo asmeninės apsaugos priemonės, nustatomas vienam darbuotojui aprūpinti reikalingas priemonių kiekis atsižvelgiant į šių priemonių priežiūros reikalavimus, nusidėvėjimą. Bendras subjekte Nutarimu numatytam laikotarpiui sukauptinas atitinkamos asmeninės apsaugos priemonės kiekis apskaičiuojamas susumuojant visų subjekte dirbančių darbuotojų (numatomas skaičius turi būti ne mažesnis, nei subjekte nustatytų pareigybių (etatų) skaičius), kuriems reikalingos asmeninės apsaugos priemonės, poreikius;

4.2. medicinos priemonių (prietaisų):

4.2.1. medicininių kaukių – atsižvelgdami į gamintojo nustatytą medicininių kaukių naudojimo laiką, darbuotojų, kuriems yra reikalingos medicininės kaukės, skaičių, darbuotojų, kuriems reikalingos medicininės kaukės, darbo valandų ir darbo dienų skaičių per Nutarime numatytą laikotarpį, kuriam priemonės turi būti sukauptinos. Apskaičiuojant bendrą subjekte Nutarimu numatytam laikotarpiui sukauptiną medicininių kaukių kiekį turi būti susumuojami visų subjekte dirbančių darbuotojų (numatomas skaičius turi būti ne mažesnis, nei subjekte nustatytų pareigybių (etatų) skaičius), kuriems reikalingos medicininės kaukės, poreikiai;

4.2.2. rekomenduojama kiekvienu subjekto veiklos vykdymo adresu Nutarime nurodytam laikotarpiui turėti sukaupus ne mažiau kaip vieną bekontaktį termometrą;

4.3. biocidų:

4.3.1. rankų antiseptikų – gamintojo nustatytą antiseptiko kiekį vienai rankų procedūrai daugindami iš darbuotojo galimų sąlyčių su žmogaus kūno ir (arba) gyvūnų skysčiais ir audiniais skaičiaus per darbo dieną, bet ne mažiau kaip 2, bei daugindami iš darbuotojų, kuriems reikalingi rankų antiseptikai, skaičiaus, ir iš darbuotojų, kuriems reikalingi rankų antiseptikai, darbo dienų skaičiaus per Nutarime numatytą laikotarpį, kuriam priemonės turi būti sukauptinos. Tuo atveju, jei darbuotojams nuolatos sudaromos galimybės bet kuriuo metu plauti rankas vandeniu ir muilu, šiame papunktyje nurodytu būdu apskaičiuotas rankų antiseptiko kiekis gali būti dauginamas iš koeficiento 0,5;

4.3.2. paviršių dezinfekantų – gamintojo nustatytą biocido kiekį vienam paviršiaus ploto vienetui, daugindami iš viso dezinfekuoti numatyto paviršiaus ploto, daugindami iš paviršių dezinfekavimo kartų per darbo dieną ir daugindami iš darbo dienų skaičiaus. Į numatomą dezinfekuoti paviršių turėtų būti įtraukti darbo vietų paviršiai, patalpų, kuriose vyksta darbuotojų ir (arba) kitų asmenų judėjimas, paviršiai, kiti paviršiai, galimai turintys sąlyčių su žmogaus kūno ir (arba) gyvūnų skysčiais ir audiniais.

5. Licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nutarimu numatytam laikotarpiui minimalų sukauptiną priemonių kiekį apskaičiuoja taip:

5.1. stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintą stacionaro lovų skaičių padaugindamos iš Tvarkos aprašo priede nurodytų asmeninių apsaugos priemonių, medicinos priemonių (prietaisų) ir biocidų normatyvų vienai stacionaro lovai ir koeficiento pagal įstaigos veiklos pobūdį;

5.2. ambulatorines ir kitas Tvarkos aprašo 5.1 papunktyje nenurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintą pareigybių skaičių įstaigoje padaugindamos iš Tvarkos aprašo priede nurodytų asmeninių apsaugos priemonių, medicinos priemonių (prietaisų) ir biocidų normatyvų vienam darbuotojui pagal įstaigos teikiamų paslaugų pobūdį.

6. Socialinės globos įstaigos Nutarimu numatytam laikotarpiui minimalų sukauptiną priemonių kiekį apskaičiuoja atsižvelgdamos į patvirtintą pareigybių sąrašą bei patvirtintą paslaugų gavėjų skaičių taip:

6.1. asmeninių apsaugos priemonių (vienetais):

6.1.1. respiratorių – (pareigybių skaičius įstaigoje x 60 / 100) x 2 x 21;

6.1.2. apsauginių akinių, apsauginių veido skydelių – (pareigybių skaičius įstaigoje x 60 / 100) x 1,5;

6.1.3. apsauginių kombinezonų – (pareigybių skaičius įstaigoje x 60 / 100) x 2 x 21 (visus ar dalį apsauginių kombinezonų įstaiga gali keisti apsauginiais neperšlampamais chalatais ir apsauginėmis kepuraitėmis arba apsauginiais chalatais su neperšlampamomis prijuostėmis ir apsauginėmis kepuraitėmis. Tokiu atveju sukauptinas apsauginių kepuraičių, apsauginių neperšlampamų chalatų, neperšlampamų prijuosčių kiekis apskaičiuojamas pagal šiame papunktyje nurodytą formulę (jei kaupiami ir apsauginiai kombinezonai, apsauginių kombinezonų sukauptas kiekis gali būti atimamas), o apsauginių chalatų sukauptinas kiekis apskaičiuotas pagal šiame papunktyje nurodytą formulę sumuojamas su kiekiu, apskaičiuotu pagal Tvarkos aprašo 6.1.4 papunktį);

6.1.4. apsauginių chalatų – (pareigybių skaičius įstaigoje x 40 / 100) x 2 x 21;

6.2. medicinos priemonių (prietaisų) (vienetais):

6.2.1. medicininių kaukių – (pareigybių skaičius įstaigoje x 40 / 100) x 4 x 21;

6.2.2. medicininių pirštinių – paslaugų gavėjų skaičius įstaigoje x 16 x 21 (įstaiga dalį kaupiamo medicininių pirštinių kiekio gali keisti apsauginėmis pirštinėmis, tačiau bendras sukauptų pirštinių kiekis turi atitikti pagal šiame papunktyje pateiktą formulę apskaičiuotą sukaupti reikalingą pirštinių kiekį);

6.2.3. rekomenduojama kiekvienu veiklos vykdymo adresu Nutarime nurodytam laikotarpiui turėti sukaupus ne mažiau kaip vieną bekontaktį termometrą;

6.3. biocidų (litrais):

6.3.1. rankų antiseptikų – paslaugų gavėjų skaičius įstaigoje x 0,03 x 21;

6.3.2. paviršių dezinfekanto – paslaugų gavėjų skaičius įstaigoje x 0,03 x 21 (jei įsigyjamas kietos formos paviršių dezinfekantas arba įsigyjamas paviršių dezinfekanto koncentratas, skaičiuojama, kiek būtų galima paruošti naudoti tinkamo tirpalo).

7. Savivaldybių (miestų ir rajonų) administracijų direktoriai kaupia Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytas priemones Civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 25 punkte nurodytiems subjektams, kai jiems nepakanka pagal Civilinės saugos įstatymo 141 straipsnį, 15 straipsnio 2 dalies 5 punktą, Nutarimą ir Tvarkos aprašą sukauptų priemonių. Kaupiama ne mažiau kaip 10 proc. Civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 25 punkte nurodytiems subjektams pagal Tvarkos aprašo 4–6 punktus apskaičiuoto priemonių poreikio.

___________________

part_c37dd9bc8fdd42d3b19c9309e3b42369_end


 

Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių

institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir

kitų įstaigų, savivaldybių administracijų

kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių

ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų

priemonių, skirtų apsisaugoti nuo

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), 

atsargų sąrašo bei šių priemonių

kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo

priedas

 

ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) IR BIOCIDŲ NORMATYVAI LICENCIJUOJAMAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIOMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS

 

1. Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose:

1.1. Vienai stacionaro lovai aprūpinti Nutarimu numatytam laikotarpiui taikomi šie normatyvai:

1.1.1. asmeninių apsaugos priemonių:

1.1.1.1. respiratorių – 6,75 vnt.;

1.1.1.2. apsauginių akinių, apsauginių veido skydelių – 0,3 vnt.;

1.1.1.3. apsauginių kombinezonų – 1,32 vnt.;

1.1.1.4. apsauginių chalatų – 5,27 vnt.;

1.1.1.5. apsauginių kepuraičių – 16,45 vnt.;

1.1.1.6. apsauginių antbačių – 19,5 vnt.;

1.1.1.7. apsauginių prijuosčių – 5,27 vnt.;

1.1.2. medicinos priemonių (prietaisų):

1.1.2.1. medicininių kaukių – 53,95 vnt.;

1.1.2.2. medicininių pirštinių – 464,7 vnt. (įstaiga dalį kaupiamo medicininių pirštinių kiekio gali keisti apsauginėmis pirštinėmis, jei bendras sukauptas pirštinių kiekis atitinka nustatytą normatyvą);

1.1.3. biocidų:

1.1.3.1. rankų antiseptiko – 1,2 l;

1.1.3.2. paviršių dezinfekanto – 0,9 l (jei įsigyjamas kietos formos paviršių dezinfekantas arba įsigyjamas paviršių dezinfekanto koncentratas, skaičiuojama, kiek būtų galima paruošti naudojimui tinkamo tirpalo).

1.2. Nustatant sukauptiną asmeninių apsaugos priemonių, medicinos priemonių (prietaisų) ir biocidų kiekį taikomi šie koeficientai pagal įstaigos veiklos pobūdį:

1.2.1. pagrindinėms ir organizuojančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, nurodytoms Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas),  koeficientas – 1;

1.2.2. asmens sveikatos priežiūros paslaugas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, nurodytoms Apraše, išskyrus pagrindines ir organizuojančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, koeficientas – 0,8;

1.2.3. stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios nėra įtrauktos į Aprašą, koeficientas – 0,6.

2. Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms vienam darbuotojui Nutarimu numatytam laikotarpiui taikomi šie normatyvai:

2.1. darbuotojams, teikiantiems odontologines paslaugas:

2.1.1. asmeninių apsaugos priemonių:

2.1.1.1. respiratorių – 12,2 vnt.;

2.1.1.2. apsauginių akinių, apsauginių veido skydelių – 1,8 vnt.;

2.1.1.3. apsauginių kombinezonų – 0,8 vnt.;

2.1.1.4. apsauginių chalatų – 19,2 vnt.;

2.1.1.5. apsauginių kepuraičių – 17,1 vnt.;

2.1.1.6. apsauginių antbačių – 15,9 vnt.;

2.1.1.7. apsauginių prijuosčių – 19,2 vnt.;

2.1.2. medicinos priemonių (prietaisų):

2.1.2.1. medicininių kaukių – 35,4 vnt.;

2.1.2.2. medicininių pirštinių – 224,4 vnt. (įstaiga dalį kaupiamo medicininių pirštinių kiekio gali keisti apsauginėmis pirštinėmis, jei bendras sukauptas pirštinių kiekis atitinka nustatytą normatyvą);

2.1.3. biocidų:

2.1.3.1. rankų antiseptiko – 0,5 l;

2.1.3.2. paviršių dezinfekanto – 1,5 l (jei įsigyjamas kietos formos paviršių dezinfekantas arba įsigyjamas paviršių dezinfekanto koncentratas, skaičiuojama, kiek būtų galima paruošti naudojimui tinkamo tirpalo).

2.2. darbuotojams, teikiantiems greitosios medicinos pagalbos paslaugas:

2.2.1. asmeninių apsaugos priemonių:

2.2.1.1. respiratorių – 7,3 vnt.;

2.2.1.2. apsauginių akinių, apsauginių veido skydelių – 1,7 vnt.;

2.2.1.3. apsauginių kombinezonų – 1,1 vnt.;

2.2.1.4. apsauginių chalatų – 2,4 vnt.;

2.2.1.5. apsauginių kepuraičių – 2,8 vnt.;

2.2.1.6. apsauginių antbačių – 1,0 vnt.;

2.2.1.7. apsauginių prijuosčių – 2,4 vnt.;

2.2.2. medicinos priemonių (prietaisų):

2.2.2.1. medicininių kaukių – 61,2 vnt.;

2.2.2.2. medicininių pirštinių – 100,8 vnt. (įstaiga dalį kaupiamo medicininių pirštinių kiekio gali keisti apsauginėmis pirštinėmis, jei bendras sukauptas pirštinių kiekis atitinka nustatytą normatyvą);

2.2.3. biocidų:

2.2.3.1. rankų antiseptiko – 0,4 l;

2.2.3.2. paviršių dezinfekanto – 0,8 l (jei įsigyjamas kietos formos paviršių dezinfekantas arba įsigyjamas paviršių dezinfekanto koncentratas, skaičiuojama, kiek būtų galima paruošti naudojimui tinkamo tirpalo).

2.3. ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, nenurodytiems Tvarkos aprašo priedo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose:

2.3.1. asmeninių apsaugos priemonių:

2.3.1.1. respiratorių – 1,7 vnt.;

2.3.1.2. apsauginių akinių, apsauginių veido skydelių – 0,4 vnt.;

2.3.1.3. apsauginių kombinezonų – 0,5 vnt.;

2.3.1.4. apsauginių chalatų – 4,2 vnt.;

2.3.1.5. apsauginių kepuraičių – 1,5 vnt.;

2.3.1.6. apsauginių antbačių – 5,9 vnt.;

2.3.1.7. apsauginių prijuosčių – 4,2 vnt.;

2.3.2. medicinos priemonių (prietaisų):

2.3.2.1. medicininių kaukių – 21,4 vnt.;

2.3.2.2. medicininių pirštinių – 59,7 vnt. (įstaiga dalį kaupiamo medicininių pirštinių kiekio gali keisti apsauginėmis pirštinėmis, jei bendras sukauptas pirštinių kiekis atitinka nustatytą normatyvą);

2.3.3. biocidų:

2.3.3.1. rankų antiseptiko – 0,2 l;

2.3.3.2. paviršių dezinfekanto – 0,6 l (jei įsigyjamas kietos formos paviršių dezinfekantas arba įsigyjamas paviršių dezinfekanto koncentratas, skaičiuojama, kiek būtų galima paruošti naudojimui tinkamo tirpalo).

______________________

part_e0bd7eef003b44499af167322ca78db8_end