Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. B1-83

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. B1-151 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Stasys Žvinys

 

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės

tarybos 2018 m. kovo 29 d.

sprendimu Nr. B1-83

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ  PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Molėtų rajono savivaldybės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą į Molėtų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

2. Aprašo paskirtis – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, ikimokyklinio ugdymo įstaigose tinkamai sukomplektuoti ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų grupes, organizuoti lankančiųjų ir pageidaujančių lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikų apskaitą.

 

II SKYRIUS

PRIĖMIMO TVARKA

3. Pradėti ugdyti (-s) pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami 1-5  metų vaikai.

4. Pradėti ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, jeigu vaikas yra tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sukaks 5 metai (tais kalendoriniais metais). Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai, rūpintojai).

5. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi bendros paskirties grupėse.

6. Priimant vaikus į lopšelį - darželį pirmenybė teikiama:

6.1. priešmokyklinio amžiaus vaikams;

6.2. kai lopšelį - darželį jau lanko brolis ar sesuo;

6.3. tėvai yra mokiniai ar dieninių studijų studentai;

6.4. kai tėvams (globėjams, rūpintojams) nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis;

6.5. kai vaikui nustatyta kompleksinė negalia ar kompleksinis sutrikimas;

6.6. kai tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna piniginę socialinę paramą;

6.7. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose globojamiems vaikams;

6.8. į krizinę situaciją patekusių šeimų (asmenų) vaikams.

7. Pirmenybė taikoma tik komplektuojant grupes arba atsilaisvinus vietai.

8. Kitose savivaldybėse gyvenantys vaikai (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) į ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes priimami tuo atveju, jei savivaldybės įstaigose yra laisvų vietų eilės tvarka pagal prašymo registravimo datą.

9. Vaikų, priimamų į ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupes, sąrašus sudaro įstaigos direktorius iki kiekvienų metų  birželio 15 dienos. Jei yra laisvų vietų, grupės gali būti papildomos visus metus. Apie priėmimą tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami SMS žinute, elektroniniu laišku (jei adresatai naudojasi el. paštu), paskelbiant ugdymo įstaigos interneto svetainėje prašymo registravimo numerį.

10. Vaikai į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę priimami sudarant dvišalę (tarp vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir įstaigos vadovo) ugdymo sutartį konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.

11. Sutartis iki birželio 31 d. sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir registruojama Mokymo sutarčių registre.

12. Vaikui išvykstant į kitą lopšelį - darželį ar dėl kitos priežasties atsisakius lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, tėvai (globėjai, rūpintojai) rašo prašymą direktoriui (1 priedas).

13. Vaikai į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami ir išbraukiami iš jų įstaigos direktoriaus įsakymu.

14. Tėvai (globėjai, rūpintojai), prieš priimant vaiką į įstaigą, pateikia įstaigos direktoriui prašymą (2 priedas), nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą,  vaiko gimimo liudijimo kopiją, vaiko gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą, dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į įstaigą. Tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami apie registracijos numerį.

15. Jei vaikas du mėnesius dėl nepateisinamų priežasčių nelanko įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ugdymo programos, jis yra išbraukiamas iš sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

16. Tėvai (globėjai, rūpintojai) kiekvienais kalendoriniais metais (išskyrus pirmuosius prašymo pateikimo metus, jei prašymas pateiktas  sausio – balandžio mėn.) nuo gegužės 1 d.  iki gegužės 31 d. privalo patvirtinti prašymą (-us) vaikui (-ams) lankyti ikimokyklinę įstaigą. Tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymą gali patvirtinti internetu, elektroniniu paštu, telefonu, registruotu laišku ar atvykę į prašymo pateikimo vietą.

17. Tėvams (globėjams, rūpintojams) per 16 punkte nurodytą laikotarpį nepatvirtinus pateikto pageidavimo lankyti įstaigą, vaikas iš pageidaujančiųjų lankyti  sąrašo yra išbraukiamas, vieta neišsaugoma.

18. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai registruojami.

 

III SKYRIUS

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 

19. Vaikų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės (toliau – grupė) formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų.

20. Grupių vaikų sąrašai turi būti sudaromi neviršijant Lietuvos higienos normos nurodyto vaikų skaičiaus. Lietuvos higienos norma talpinama įstaigų internetinėse svetainėse.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Asmenys, susiję su duomenų tvarkymu, atsako už duomenų slaptumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Su Molėtų rajono savivaldybės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašu tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami prašymo pateikimo ar apsilankymo įstaigoje metu (žodžiu ar pateikiant Aprašą), jis talpinamas savivaldybės ir ugdymo įstaigos internetinėje svetainėje.

___________________________________

 

Molėtų rajono savivaldybės vaikų

priėmimo į ikimokyklinio ugdymo

įstaigas tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

________________________________________________________________________________

(vieno iš tėvų arba globėjo vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

 

(Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas)

 

 

 

PRAŠYMAS

DĖL IŠBRAUKIMO IŠ SĄRAŠŲ

 

 

20 ….m. ………………….mėn. ……..d.

 

Molėtai

 

 

 

Prašau išbraukti mano sūnų, dukrą ..........................................................................................

( pabraukite)                                                (vardas, pavardė)


gimusį (-ią)  ................................................................................................. iš lopšelio-darželio sąrašų

(data)

 

nuo..............................................................................dėl.......................................................................

(data) (nurodykite priežastį)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

.............................................                                         .............                              ( parašas)                                                                         (Vieno iš tėvų (globėjų) vardas,  pavardė)

 

Molėtų rajono savivaldybės vaikų

priėmimo į ikimokyklinio ugdymo

įstaigas tvarkos aprašo

2 priedas

 

_______________________________________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, el. paštas)

 

(Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas)

 

 

 

 

PRAŠYMAS

REGISTRUOTI IR PRIIMTI VAIKĄ Į ĮSTAIGĄ

 

 

20___ m. ____________ mėn. _____ d.

 

 

 

 

 

 

 

Prašau užregistruoti įstaigos duomenų bazėje ir priimti mano sūnų (dukrą) / globotinį (-ę)

 

_______________________________________________, gimusį (-ią) _____________________ ,

 

a. k. _____________________, į (ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas) nuo 20__ m. _____________ d. Lankyti ugdymo įstaigą mano vaikas pradės nuo ______________________.

 

 

1. Priimant vaikus į lopšelį - darželį pirmenybė teikiama:

1.1. priešmokyklinio amžiaus vaikams;

1.2. kai lopšelį - darželį jau lanko brolis ar sesuo;

1.3. kai tėvai yra mokiniai ar dieninių studijų studentai;

1.4. kai tėvams nustatytas iki 40 proc. darbingumas;

1.5. kai vaikui nustatyta kompleksinė negalia ar kompleksinis sutrikimas;

1.6. kai tėvai gauna piniginę socialinę paramą;

1.7. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose globojamiems vaikams;

1.8. į krizinę situaciją patekusių šeimų (asmenų) vaikams.

Tinkamą variantą(-us) pabraukti.

 

2. Gavau informaciją apie galimybę vaikui patekti į įstaigą.

3. Įsipareigoju pakartotinai nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. patvirtinti pageidavimą lankyti įstaigą nuo rugsėjo 1 d.

4. Žinau, kad pakartotinai nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. nepatvirtinus pageidavimo lankyti įstaigą nuo rugsėjo 1 d., vaikas į pasirinktą ugdymo įstaigą bus priimtas tik esant laisvai vietai.

5. Mano pateikti duomenys yra teisingi.

6. Informaciją apie vaiko priėmimą į ugdymo įstaigą pageidauju gauti: paskambinant, SMS žinute, el. paštu.

PRIDEDAMA:

1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.

2. Vaiko deklaruotos gyv. vietos pažyma.

 

 

____________                     ______________________________

(Parašas)                               Vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė)