LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1065/V-123 „DĖL UŽSIENIO ŠALIŲ VALSTYBĖS ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ, IŠ JOS ARBA PER JĄ PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR LEIDIMŲ ATLIKTI ŠIUOS SKRYDŽIUS IŠDAVIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-902/V-259

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e  Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-1065/V-123 „Dėl Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 6 punktą ir jį išdėstome taip:

6. LK KOP ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo paraiškos gavimo dienos išsiunčia URM savo sprendimą dėl leidimo išdavimo. Jei planuojamas pavojingą krovinį gabenančio užsienio šalies orlaivio skrydis, LK KOP sprendimą teikia įvertinti Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centrui (toliau – LK JKC) ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos išsiunčia URM savo sprendimą dėl leidimo išdavimo. LK JKC išvadą LK KOP pateikia ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. Jei LK JKC prieštarauja, kad būtų išduotas leidimas, LK KOP gali siūlyti URM išduoti leidimą, nurodydamos teigiamo LK KOP sprendimo priėmimo motyvus.“

2. Pakeičiame 17 punktą ir jį išdėstome taip:

17. Užsienio šalių orlaivių skrydžiams, kurių metu gabenamas pavojingas (Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą, ar ICAO techninių instrukcijų dėl saugaus pavojingų prekių transportavimo arba IATA pavojingų prekių taisyklių reikalavimų neatitinkantis) krovinys, nuolatinis diplomatinis leidimas negalioja. Tokiam skrydžiui atlikti paraiškos teikėjas šio aprašo 2 priede ir jo 1 ir 2 priedėliuose nustatytos formos skrydžio paraišką pateikia šio aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.“

3. Papildome 22.6 papunkčiu:

22.6. NATO greitojo reagavimo pajėgų skrydžiai.“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                      Juozas Olekas

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                       Linas Linkevičius