LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 08.6.1-ESFA-T-910 PRIEMONĘ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“, IR VIDAUS REIKALŲ MINISTRO
2016 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1V-876 „
DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 08.6.1-ESFA-T-910 PRIEMONĘ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 2 d. Nr. 1V-348

Vilnius

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.2 papunkčiu ir 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1V-483 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdama į Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. balandžio 12 d. raštu Nr. ESFS14-2022-00519 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo“ pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Skiriu papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ Varėnos miesto vietos veiklos grupės projektui „Varėnos miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo administravimas“ (projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0018) – iki 2 218,80 euro (du tūkstančiai du šimtai aštuoniolika eurų 80 ct), iš jų: 2 038,90 euro (du tūkstančiai trisdešimt aštuoni eurai 90 ct) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir 179,90 euro (vienas šimtas septyniasdešimt devyni eurai 90 ct) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2. Pakeičiu priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1V-876 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“, 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

2.

08.6.1-ESFA-T-910-01-0018

Varėnos miesto vietos veiklos grupė

304079464

Varėnos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas

57 872,36

53 180,00

4 692,36

 

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui (Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu nustatyta tvarka per šešis mėnesius nuo įteikimo dienos arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos, arba tiesiogiai Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius, ar per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė