TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

Dėl BYlų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašo patvirtinimo

 

2015 m. rugsėjo 25 d. Nr. 13P-123-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 102 straipsnio 3 dalimi, 120 straipsnio 16 punktu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

3.  Įpareigoti teismų pirmininkus iki 2015 m. gruodžio 24 d. priimti šiam nutarimui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

4. Pripažinti netekusius galios Teisėjų tarybos 2011 m. kovo 25 d. nutarimą Nr. 13P-29-(7.1.2) „Dėl Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                         Egidijus Laužikas   

                       

Sekretorius                                                                                          Ramūnas Gadliauskas       

 

 

 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d.

nutarimu Nr. 13P-123-(7.1.2)

 

 

Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo TAISYKLIŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.    Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kompiuterinės programos naudojimą automatizuotai sudarant teisėjų kolegijas bei skirstant bylas teisėjams ir teisėjų kolegijoms (toliau – bylų skirstymas).

2.    Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. automatizuotas atrankos būdas – teisėjo (kai byla nagrinėjama vienasmeniškai), teisėjo pranešėjo (kai byla nagrinėjama kolegialiai), teisėjų kolegijos narių parinkimas ir (ar) pakeitimas naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Bylų skirstymo moduliu (toliau – Modulis), kai, laikantis nešališkumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir bylų nagrinėjimo operatyvumo principų, užtikrinamas atsitiktinis skyrimas iš ne mažiau kaip dviejų teisėjų;

2.2. skirstomų bylų grupė – savarankiškais požymiais pasižyminti teisėjams skirstomų bylų visuma. Skirstomų bylų grupių sąrašas nustatomas šio Aprašo priede.

2.3. teisėjų grupė (skyrius) – grupė teisėjų, kuriems teismo pirmininko įsakymu priskirta teisme nuolat nagrinėti vieną ar daugiau skirstomų bylų grupių;

2.4. specializacija – teismo pirmininko įsakymu nustatomas teisėjo dažniausiai nagrinėjamų bylų pobūdis, pasižymintis materialinių teisinių santykių specifika ir (ar) procesiniais ypatumais;

2.5. greičiau nagrinėtina byla – byla, kuri vadovaujantis Administravimo teismuose nuostatais pripažinta užsitęsusia ar galinčia užsitęsti ir dėl to nagrinėtina greičiau.

3.    Bylos skirstomos naudojantis šiomis funkcijomis:

3.1. „skirstyti bylas“ – naudojantis šia funkcija Modulis parenka teisėją, kuriam paskiriama byla, kai ji nagrinėjama vienasmeniškai, arba teisėją pranešėją, kai byla skiriama nagrinėti teisėjų kolegijai;

3.2. „redaguoti kolegijas“ – naudojantis šia funkcija Modulis po to, kai, naudojantis funkcija „priežasčių šablonai“, į LITEKO įvedami ar pasirenkami teisėjų kolegijos pakeitimo teisiniai pagrindai, parenka kitą teisėjų kolegiją. Naudojantis šia funkcija sudaromos teisėjų kolegijos taip pat pakeičiamas teisėjų kolegijos narys arba teisėjų kolegijos nariai;

3.3. „specializacijos“ – naudojantis šia funkcija Modulyje pagal poreikį pažymimos teisme nustatytos teisėjų specializacijos, kurios, prieš skirstant bylas, turi būti priskirtos teisėjams;

3.4. „teisėjų specializacijos ir teisėjų grupės (skyriai), išlyginamasis krūvis“ – naudojantis šia funkcija Modulyje pažymima, kuriai teisėjų grupei (skyriui) priskirtas teisėjas ir kurių specializacijų bylas jis gali nagrinėti. Taip pat pagal poreikį procentine išraiška nurodomas papildomas užimtumas kitoje veikloje bei laikotarpiai kuomet teisėjas atostogauja ar kuomet bylos jam negali būti skiriamos dėl kitų priežasčių;

3.5. „priežasčių šablonai“ – naudojantis šia funkcija Modulyje standartizuotai nurodomos priežastys ir teisiniai pagrindai, dėl kurių nukrypstama nuo skirstomų bylų eiliškumo arba keičiamas bylą nagrinėti paskirtas ir nagrinėjantis teisėjas arba teisėjų kolegijos narys (nariai) ar teisėjas pranešėjas teisėjų kolegijos atveju. Modulis leidžia pagal teismo poreikius patikslinti, pakoreguoti ar papildyti Modulyje esančius šablonus.

 

II SKYRIUS

benrieji reikalavimai

 

4.    Bylas naudojantis Moduliu skirsto teismų ar teismų skyrių pirmininkai, ar jų įgalioti asmenys (toliau – bylas skirstantis asmuo), išskyrus atvejus, kai byla budinčiam teisėjui paskiriama automatiniu būdu.

5.    Skirstant bylas ar sudarant kolegijas atsižvelgiama į teisėjų specializaciją (jei teisme ji yra nustatyta), įstatymu įtvirtintus atskirų kategorijų bylų išnagrinėjimo terminus, darbo krūvio tolygumą, bylų sudėtingumą, teisėjų kolegijų sudėties rotaciją, nustatytą atsižvelgiant į tos pačios sudėties teisėjų kolegijos maksimalią veiklos trukmę, artimiausią galimą teismo posėdžio datą, įstatymuose numatytus draudimus teisėjui nagrinėti konkrečią bylą, aplinkybes, sudarančias teisėjų nušalinimo ar nusišalinimo teisinį pagrindą, teisėjų dalyvavimo atrankos kolegijoje, laikinojo nedarbingumo, atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruotės ar kitus atvejus, kai teisėjas negali nagrinėti bylų arba jo darbo krūvis turi būti mažinamas.

6.    Bylas skirstantis asmuo turi teisę neskirti nagrinėti naujų bylų arba skirti mažiau bylų teisėjui (teisėjams), kuris nagrinėja greičiau nagrinėtiną bylą, laikotarpiu nurodytu priimant sprendimą pripažinti bylą greičiau nagrinėtina.

7.    Sudaryti teisėjų kolegiją, paskirti bylą teisėjui ar teisėjų kolegijai bei keisti byloje teisėją ar teisėjų kolegiją nesinaudojant Moduliu, išskyrus Aprašo 11 punkte nurodytus atvejus, galima tik tada, kai atlikti minėtus veiksmus naudojantis automatizuotu atrankos būdu nėra techninių galimybių. Paskyrus bylą teisėjui ar teisėjų kolegijai šiame punkte nurodytu atveju, nesinaudojant Moduliu, atsiradus techninėms galimybėms, paskirtas bylą nagrinėti teisėjas ar teisėjų kolegija į elektroninę bylos kortelę įvedami naudojantis požymiu „privalo nagrinėti“.

 

III SKYRIUS

Pirminių duomenų įvedimas į LITEKO

 

8.    Bylas skirstantis asmuo, pagal atitinkamo teismo kompetenciją ir specifiką, prieš Modulio pagalba skirdamas bylą į LITEKO įveda, peržiūri ir pakeičia duomenis apie:

8.1. teisme nustatytą teisėjų paskyrimą į teisėjų grupes (skyrius);

8.2. teisme nustatytą teisėjų specializaciją;

8.3. teisme nustatytą teisėjų kolegijų sudėtį;

8.4. teisėjus, kurie negali nagrinėti konkrečios bylos dėl teisės aktuose nustatytų priežasčių;

8.5. laikotarpius, kai dėl atostogų, komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo, ar kitų aplinkybių teisėjas negali nagrinėti jokių bylų ir bylos jam negali būti skiriamos. Nurodant laikotarpius, kuriais teisėjas negali nagrinėti bylų, Modulyje gali būti įrašomas tame teisme nustatytas ne didesnis kaip bendras 14 kalendorinių dienų laiko tarpas, kuriuo teisėjui negali būti skiriamos bylos tuojau pat prieš ir po šio laikotarpio;

8.6. laikotarpius ar konkrečias datas ir išraišką procentais, kai dėl užimtumo kitoje veikloje ar akivaizdžiai didesnio darbo krūvio, teisėjas negali nagrinėti bylų arba jo darbo krūvis turi būti mažinamas.

9.    Atsižvelgiant į atitinkamo teismo kompetenciją ir specifiką konkretaus teismo bylų skirstymo taisyklėse gali būti nustatoma ir kitokia bylų neskyrimo teisėjams Aprašo 8.5. papunktyje nurodytais laikotarpiais tvarka. Nustatant šią tvarką turi būti užtikrinamas teisminio proceso įstatymuose įtvirtintų reikalavimų įgyvendinimas.

 

IV SKYRIUS

Bylų skirstymas teisėjams

 

10.  Bylas skirstantis asmuo bylą teisėjui ar teisėjų kolegijai skiria tada, kai teismo ar teismo skyriaus raštinės darbuotojai LITEKO suformuoja bylą (elektroninę bylos kortelę). Modulis bylas skirstančiam asmeniui pateikia informaciją apie teisme gautas, teismo raštinės darbuotojų LITEKO suformuotas ir teisėjams dar nepaskirtas bylas (elektronines bylų korteles).

11.  Moduliu skirstomų bylų eiliškumas nustatomas atsižvelgiant į elektroninių bylų kortelių sukūrimo laiką. Nuo Modulio sudaryto eiliškumo gali būti nukrypstama, atsižvelgiant į įstatymuose įtvirtintus bylų išnagrinėjimo terminus arba kai vienarūšes bylas (esant analogiškai faktinei ir teisinei situacijai) yra tikslinga skirti nagrinėti vienu metu ir (ar) tam tikriems teismo teisėjams, taip pat kai konkretus teisėjas privalo nagrinėti bylą proceso įstatymų numatytais pagrindais (pvz., nagrinėjant grupės ieškinio bylas) ir kitais būtinais atvejais, nurodytais teismo pirmininko įsakymu patvirtintose konkretaus teismo bylų skirstymo taisyklėse. Nukrypstant nuo Modulio sudaryto eiliškumo visada turi būti nurodomos tokio nukrypimo priežastys ir teisiniai pagrindai. Tokiais atvejais byla paskiriama nesinaudojant automatizuotu atrankos būdu, naudojantis požymiu „privalo nagrinėti“.

12.  Teisėjo (teisėjo pranešėjo) parinkimą pagal atitinkamo teismo kompetenciją ir specifiką Modulis atlieka automatizuotu būdu, visuomet įvertindamas ir atsižvelgdamas į:

12.1.  visus šio Aprašo 8 punkte nurodytus ir į Modulį įvestus duomenis;

12.2.  teisėjui paskirtų bylų skaičių ataskaitiniu laikotarpiu, apskaičiuotą už ne mažesnį kaip paskutinių 30 dienų laikotarpį apylinkių teismų teisėjams, 60 dienų laikotarpį Lietuvos apeliacinio teismo teisėjams, 1 metų laikotarpį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjams, 90 dienų laikotarpį kitų teismų teisėjams įvertinus teisėjo dirbtas dienas, paskirtų bylų skaičių ir jų sudėtingumą, taip pat Modulis etaloninėmis bylomis įvertina teisėjo užimtumą kitoje veikloje;

12.3.  civilines bylas nagrinėjančio teisėjo užbaigtus teisminės mediacijos procesus:

12.3.1. apylinkės teisme ginčo teisenos bylos potipyje (1 bylų skirstymo grupė);

12.3.2. apygardos teisme ginčo teisenos bylos potipyje (44 bylų skirstymo grupė) ar bylos potipyje dėl pirmosios instancijos sprendimų (55 bylų skirstymo grupė);

12.3.3. Lietuvos apeliaciniame teisme bylos potipyje dėl pirmosios instancijos sprendimų;

12.3.4. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme bylos potipyje dėl apygardų teismuose apeliacine tvarka priimtų sprendimų, nutarčių ar bylos potipyje dėl Lietuvos apeliacinio teismo apeliacine tvarka priimtų sprendimų, nutarčių (79 bylų skirstymo grupė).

12.4. kiekvieną užbaigtą mediacijos procesą, kuris, priklausomai nuo teismo, kuriame teisėjas dirba, yra skaičiuojamas teisėjui kaip viena gauta byla priskiriama atitinkamai:

12.4.1. apylinkės teisme ginčo teisenos bylos potipyje (1 bylų skirstymo grupė);

12.4.2. apygardos teisme ginčo teisenos  bylos potipyje (44 bylų skirstymo grupė);

12.4.3. Lietuvos apeliaciniame teisme bylos potipyje dėl pirmosios instancijos sprendimų;

12.4.4. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme bylos potipyje dėl apygardų teismuose apeliacine tvarka priimtų sprendimų, nutarčių ar bylos potipyje dėl Lietuvos apeliacinio teismo apeliacine tvarka priimtų sprendimų, nutarčių (79 bylų skirstymo grupė);

12.5.  teisėjo, kuris grįžo po atostogų ar dėl kitų priežasčių laikinai nenagrinėjo bylų, ne darbo laikotarpiu teisme (teismo skyriuje) dirbusiems teisėjams paskirtų nagrinėti naujų bylų skaičiaus vidurkį (naujai paskirto teisėjo atveju yra vertinamas paskutinį ataskaitinį laikotarpį dirbusiems teisėjams paskirtų nagrinėti naujų bylų skaičiaus vidurkis).

13.  Modulis, nustatydamas bylos paskyrimą teisėjui ar teisėjų kolegijai, sudaro teisme galinčių šią bylą nagrinėti teisėjų eilę, kurios laikantis skiriamas bylą nagrinėsiantis teisėjas.

14.  Esant priežastims, dėl kurių teisėjas ar teisėjas pranešėjas negali nagrinėti konkrečios bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar nusišalinimo, ligos, komandiruotės ar kitų teisės aktuose nustatytų priežasčių), skiriamas kitas eilės tvarka Modulio sudarytoje bylas galinčių nagrinėti teisėjų eilėje esantis teisėjas. Tokiu atveju bylas skirstantis asmuo Modulyje nurodo konkrečius teisėjo ar teisėjo pranešėjo, teisėjų kolegijos atveju, pakeitimo teisinius pagrindus.

15.  Jei nėra įstatyme ar šiame Apraše numatytų pagrindų, dėl kurių konkretus teisėjas ar teisėjų kolegija negali nagrinėti bylos, bylas skirstantis asmuo patvirtina bylos paskyrimą teisėjui ar teisėjų kolegijai.

 

V SKYRIUS

TEISĖJŲ PAKEITIMAS

 

16.  Tuo atveju, kai Modulio parinktas ir paskirtas teisėjas dėl tam tikrų priežasčių negali nagrinėti bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar nusišalinimo, ligos, komandiruotės ir pan.), bylas skirstantis asmuo pakeičia teisėją.

17.  Bylas skirstančiam asmeniui naudojantis funkcija „priežasčių šablonai“ įvedus teisėjo pakeitimo teisinius pagrindus ir patvirtinus teisėjo skyrimo panaikinimo protokolą, automatinio bylos paskyrimo naujam teisėjui procedūra šio Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka atliekama pagal tuos pačius kriterijus, kurie buvo nustatyti ir galiojo pirmojo teisėjo paskyrimo metu.

18.  Bylos skyrimas naujam teisėjui naudojantis Moduliu yra galimas tik suformavus ir patvirtinus teisėjo skyrimo panaikinimo protokolą.

19.  Tuo atveju, kai Modulio parinktas, bet dar nepaskirtas teisėjas dėl tam tikrų priežasčių negali nagrinėti bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar nusišalinimo, ligos, komandiruotės ir pan.), bylas skirstantis asmuo pakeičia bylos negalintį nagrinėti teisėją nurodydamas požymį „negali nagrinėti“.

 

VI SKYRIUS

TEISĖJŲ KOLEGIJŲ SUDARYMAS IR TEISĖJŲ KOLEGIJŲ PAKEITIMAS

 

20.  Atsižvelgiant į konkretaus teismo, kuriame bylos nagrinėjamos kolegialiai, veiklos specifiką, išskyrus išplėstines ir mišrias teisėjų kolegijas, automatizuotu atrankos būdu naudojantis Moduliu gali būti sudaromos:

20.1.  teisėjų kolegijos atsitiktine tvarka, jų teisėju pranešėju yra teisėjas, kuriam Modulis paskiria nagrinėti konkrečią bylą, kiti du nariai iš teisėjų sąrašo parenkami pagal teisėjo kodą iš dviejų teisėjų, esančių prieš teisėją pranešėją, ir dviejų teisėjų, esančių už teisėjo pranešėjo;

20.2.  nuolatinės atsitiktine tvarka suformuotos teisėjų kolegijos, kurias nutartimi ar įsakymu patvirtina teismo ar teismo skyriaus pirmininkas. Šiuo atveju teisėju pranešėju skiriamas teisėjas, kuriam Modulis paskiria nagrinėti konkrečią bylą.

21.  Tuo atveju, kai Modulio parinktas ir paskirtas teisėjas pranešėjas ar visa teisėjų kolegija dėl tam tikrų priežasčių negali nagrinėti bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar nusišalinimo, ligos, komandiruotės ir pan.), bylas skirstantis asmuo pakeičia bylos negalinčią nagrinėti teisėjų kolegiją.

22.  Bylos skyrimas naujai teisėjų kolegijai naudojantis Moduliu yra galimas tik suformavus ir patvirtinus teisėjų kolegijos skyrimo panaikinimo protokolą.

23.  Tuo atveju, kai Modulio parinktas, bet dar nepaskirtas teisėjas pranešėjas ar visa teisėjų kolegija dėl tam tikrų priežasčių negali nagrinėti bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar nusišalinimo, ligos, komandiruotės ir pan.), bylas skirstantis asmuo pakeičia bylos negalinčią nagrinėti teisėjų kolegiją nurodydamas požymį „negali nagrinėti“.

24Tuo atveju, kai Modulio parinktos ir paskirtos teisėjų kolegijos narys (išskyrus teisėją pranešėją) dėl tam tikrų priežasčių negali nagrinėti bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar nusišalinimo, ligos, komandiruotės ar kitų teisės aktais nustatytų priežasčių), kolegijos nario pakeitimo klausimas turi būti sprendžiamas konkretaus teismo bylų skirstymo taisyklėse nustatyta tvarka. Sprendžiant kolegijos nario pakeitimo klausimą, visada turi būti nurodomi pakeitimo teisiniai pagrindai.

 

VII SKYRIUS

BYLŲ PASKIRTYMO TEISĖJAMS AR TEISĖJŲ KOLEGIJOMS PROTOKOLAI

 

25.  Tuo atveju, kai bylas teisėjams skirstantis asmuo patvirtina bylos paskyrimą teisėjui ar teisėjų kolegijai, Modulis išsaugo šiuos duomenis suformuodamas teisėjo ar teisėjų kolegijos paskyrimo dokumentą – teisėjo skyrimo protokolą arba teisėjų kolegijos skyrimo protokolą, kuriame nurodomi šios bylos duomenys (bylos tipas, bylos numeris, teisminio proceso numeris, paskirtas teisėjas ar teisėjas pranešėjas, paskyrimo data ir laikas, bylą paskyręs asmuo, bylos skirstymo grupė, teisėjų sąrašo kriterijai (specializacija, pastovus užimtumas, išlyginamasis krūvis, pareigos, teisėjų grupė (skyrius), atsitiktinis skaičius), pritaikyti koeficientai (ataskaitinio laikotarpio dienų skaičius, užimtumo, specializacijos ir atsitiktinumo), kita reikšminga informacija, ar šis dokumentas yra sukurtas skubos tvarka ir ar byla teisėjui ar teisėjų kolegijai paskirta skubos tvarka, bylos paskyrimo teisėjui, pranešėjui ir (ar) teisėjų kolegijai duomenys, taip pat išsami teisėjo paskyrimo ar pakeitimo procedūros išklotinė, kurioje nurodomi visi konkrečios bylos skyrimo metu nustatyti ir įvertinti kriterijai nurodyti naudojantis Modulio funcijomis arba požymiais (pvz., „privalo nagrinėti“, „atmetimo priežastys“).

26.  Tuo atveju, kai Modulio parinktas ir paskirtas teisėjas ar visa teisėjų kolegija dėl tam tikrų priežasčių negali nagrinėti bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar nusišalinimo, ligos, komandiruotės ar kitų teisės aktais nustatytų priežasčių), bylas skirstantis asmuo formuoja teisėjo ar teisėjų kolegijos paskyrimo panaikinimo dokumentą – teisėjo skyrimo panaikinimo protokolą arba teisėjų kolegijos skyrimo panaikinimo protokolą, kuriame nurodomi šios bylos duomenys (bylos numeris, nušalintas teisėjas ar teisėjas pranešėjas, nušalinimo data ir laikas, duomenis apie teisėjo nušalinimą suvedęs asmuo, nusišalinusio teisėjo ar teisėjų kolegijos, teismo pirmininko, jo pavaduotojo, skyriaus pirmininko ar jų paskirto teisėjo teismo procesinio dokumento dėl teisėjo ar teisėjų kolegijos nusišalinimo ar nušalinimo data ir numeris, teisėjo ar teisėjų kolegijos pakeitimo teisiniai pagrindai, pvz., teisėtas nebuvimas darbe).

27.  Modulis leidžia, esant poreikiui, atspausdinti teisėjo arba teisėjų kolegijos skyrimo ir teisėjo arba teisėjų kolegijos skyrimo panaikinimo protokolus, tačiau bendra tvarka šie protokolai nėra spausdinami ir į bylas nededami.

28.  Teisėjo arba teisėjų kolegijos skyrimo ir teisėjo arba teisėjų kolegijos skyrimo panaikinimo protokolai skelbiami viešai Nacionalinės teismų administracijos interneto svetainėje ne vėliau kaip kitą dieną po suformuoto protokolo patvirtinimo Modulyje.

29.  Teisėjo arba teisėjų kolegijos skyrimo ir teisėjo arba teisėjų kolegijos skyrimo panaikinimo protokolų paieška Nacionalinės teismų administracijos interneto svetainėje gali būti vykdoma pagal šiuos kriterijus: bylos tipą, bylos numerį, bylos paskyrimo datą ir laiką, teisėjo, kuriam byla paskirta nagrinėti vienasmeniškai arba kaip teisėjui pranešėjui, vardą ir pavardę.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.  Duomenys į Modulį suvedami ir jame tvarkomi nepažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų.

31Už šio Aprašo pažeidimus atsakoma teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

____________________________________

 

 

 

 

 

 

Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų

sudarymo taisyklių aprašo

priedas

 

 

BYLŲ SKIRSTYMO GRUPĖS

 

 

 

 

 

Nr.

Teismo rūšis

Instancija

Dokumento - bylos pagrindo tipas

Bylos tipas

Bylos potipis

Bylos numerio šablonas

Grupė

Grupės aprašymas (skirstymui įtakos neturi, tik kad būtų patogiau)

Balas, kuris turi įtakos užimtumo skaičiavimui

1.

Apylinkės teismas

I-a instancija

ieškinys

civilinė byla

ginčo teisena

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Ieškiniai nagrinėjami ginčo tvarka.

12

2.

Apylinkės teismas

I-a instancija

ieškinys

civilinė byla

dokumentinis procesas

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Teismo įsakymai, prašymai dėl santuokos nutraukimo CK 3.51 str. numatyta tvarka.

9

3.

Apylinkės teismas

I-a instancija

pareiškimas

civilinė byla

ypatingoji teisena

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

VII grupė

Ypatingos teisenos bylos (bylų kategorijos 9.1 - 9.12, išskyrus 9.7 (vykdymo procesas)).

11

4.

Apylinkės teismas

I-a instancija

pareiškimas

civilinė byla

ypatingoji teisena

N2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

VII grupė

Ypatingos teisenos bylos (bylų kategorijos 9.1 - 9.12, išskyrus 9.7 (vykdymo procesas)).

11

5.

Apylinkės teismas

I-a instancija

pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo

civilinė byla

dėl teismo įsakymo išdavimo

L2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Teismo įsakymai, prašymai dėl santuokos nutraukimo CK 3.51 str. numatyta tvarka.

9

6.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prašymas

civilinė byla

ypatingoji teisena

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

VII grupė

Ypatingos teisenos bylos (bylų kategorijos 9.1 - 9.12, išskyrus 9.7 (vykdymo procesas)).

11

7.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prašymas (pagal CPK XXXIX sk.)

civilinė byla

supaprastintas procesas (CPK XXXIX sk.)

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

III grupė

Teismo leidimai, faktų patvirtinimai, turto administravimas, paveldėjimo procedūrų taikymas.

7

8.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prašymas (pagal CPK XXXIX sk.)

civilinė byla

supaprastintas procesas (CPK XXXIX sk.)

S2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

III grupė

Teismo leidimai, faktų patvirtinimai, turto administravimas, paveldėjimo procedūrų taikymas.

7

9.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių ( iki ieškinio padavimo)

civilinė byla

ginčo teisena

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

IV grupė

Pareiškimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio.

9

10.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prašymas dėl proceso atnaujinimo

civilinė byla

dėl proceso atnaujinimo

A2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

V grupė

Pareiškimai dėl proceso atnaujinimo.

7

11.

Apylinkės teismas

I-a instancija

skundas dėl antstolio veiksmų

civilinė byla

ypatingoji teisena

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

VII grupė

Ypatingos teisenos bylos (bylų kategorijos 9.1 - 9.12, išskyrus 9.7 (vykdymo procesas)).

11

12.

Apylinkės teismas

I-a instancija

skundas dėl notaro veiksmų

civilinė byla

ypatingoji teisena

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

VII grupė

Ypatingos teisenos bylos (bylų kategorijos 9.1 - 9.12, išskyrus 9.7 (vykdymo procesas)).

11

13.

Apylinkės teismas

I-a instancija

pareiškimas/prašymas vykdymo procese

civilinė byla

vykdymo procese

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

VI grupė

Vykdymo procesas ir antstolio prašymai.

10

14.

Apylinkės teismas

I-a instancija

bausmę/baudž. poveikio priemonę vykdančios institucijos teikimas

baudžiamoji byla

vykdymo procese

T-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

V grupė

Teikimai (vykdymo procese).

7

15.

Apylinkės teismas

I-a instancija

kaltinamasis aktas

baudžiamoji byla

pagal bendrąsias proceso taisykles

1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Bylos nagrinėjamos pagal bendrąsias proceso taisykles.

12

16.

Apylinkės teismas

I-a instancija

kaltinamasis aktas

baudžiamoji byla

pagal bendrąsias proceso taisykles

N1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Bylos nagrinėjamos pagal bendrąsias proceso taisykles.

12

17.

Apylinkės teismas

I-a instancija

nukentėjusiojo atstovo pareiškimas (privataus kaltinimo tvarka)

baudžiamoji byla

privataus kaltinimo byla

N1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Privataus kaltinimo bylos.

12

18.

Apylinkės teismas

I-a instancija

nukentėjusiojo atstovo pareiškimas (privataus kaltinimo tvarka)

baudžiamoji byla

privataus kaltinimo byla

PK-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Privataus kaltinimo bylos.

12

19.

Apylinkės teismas

I-a instancija

nukentėjusiojo skundas (privataus kaltinimo tvarka)

baudžiamoji byla

privataus kaltinimo byla

N1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Privataus kaltinimo bylos.

12

20.

Apylinkės teismas

I-a instancija

nukentėjusiojo skundas (privataus kaltinimo tvarka)

baudžiamoji byla

privataus kaltinimo byla

PK-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Privataus kaltinimo bylos.

12

21.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prokuroro nutarimas (dėl priverčiamųjų medicinos priemonių)

baudžiamoji byla

dėl priverčiamųjų medicinos priemonių

N1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

IV grupė

Bylos nagrinėjamos pagreitinto proceso tvarka.

10

22.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prokuroro nutarimas (dėl priverčiamųjų medicinos priemonių)

baudžiamoji byla

dėl priverčiamųjų medicinos priemonių

1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

V grupė

Teikimai (vykdymo procese).

7

23.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prokuroro pareiškimas (dėl baudžiamojo įsakymo)

baudžiamoji byla

dėl baudžiamojo įsakymo išdavimo

1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

III grupė

Bylos dėl baudžiamojo įsakymo išdavimo.

9

24.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prokuroro pareiškimas (dėl baudžiamojo įsakymo)

baudžiamoji byla

dėl baudžiamojo įsakymo išdavimo

N1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

III grupė

Bylos dėl baudžiamojo įsakymo išdavimo.

9

25.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prokuroro pareiškimas (dėl pagreitinto proceso)

baudžiamoji byla

bylos nagrinėjamos pagreitinto proceso tvarka

1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

IV grupė

Bylos nagrinėjamos pagreitinto proceso tvarka.

10

26.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prokuroro pareiškimas (dėl pagreitinto proceso)

baudžiamoji byla

bylos nagrinėjamos pagreitinto proceso tvarka

N1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

IV grupė

Bylos nagrinėjamos pagreitinto proceso tvarka.

10

27.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prokuroro reikalavimas (privataus kaltinimo tvarka)

baudžiamoji byla

privataus kaltinimo byla

N1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Privataus kaltinimo bylos.

12

28.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prokuroro reikalavimas (privataus kaltinimo tvarka)

baudžiamoji byla

privataus kaltinimo byla

PK-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Privataus kaltinimo bylos.

12

29.

Apylinkės teismas

I-a instancija

ATP protokolas

administracinių teisės pažeidimų byla

ATP byla

A[KATEGORIJA]-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Visos administracinių teisės pažeidimų bylos. (Apyl, I, ATPB)

9

30.

Apylinkės teismas

I-a instancija

ATP protokolas

administracinių teisės pažeidimų byla

ATP byla

AN[KATEGORIJA]-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Visos administracinių teisės pažeidimų bylos. (Apyl, I, ATPB)

9

31.

Apylinkės teismas

I-a instancija

pareiškimas/prašymas/skundas

administracinių teisės pažeidimų byla

ATP byla

A[KATEGORIJA]-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Visos administracinių teisės pažeidimų bylos. (Apyl, I, ATPB)

9

32.

Apylinkės teismas

I-a instancija

pareiškimas/prašymas/skundas

administracinių teisės pažeidimų byla

ATP byla

AN[KATEGORIJA]-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Visos administracinių teisės pažeidimų bylos. (Apyl, I, ATPB)

9

33.

Apylinkės teismas

I-a instancija

teikimas

administracinių teisės pažeidimų byla

vykdymo procese

A[KATEGORIJA]-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

II grupė (Apyl, I, ATPB)

7

34.

Apylinkės teismas

I-a instancija

ieškinys

civilinė byla

ginčo teisena

N2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Ieškiniai nagrinėjami ginčo tvarka.

12

35.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prokuroro nutarimas (dėl priverčiamųjų medicinos priemonių)

civilinė byla

dėl priverčiamųjų medicinos priemonių

M1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

IV grupė

Pareiškimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio.

9

36.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prašymas

civilinė byla

ypatingoji teisena

N2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

VII grupė

Ypatingos teisenos bylos (bylų kategorijos 9.1 - 9.12, išskyrus 9.7 (vykdymo procesas)).

11

37.

Apylinkės teismas

I-a instancija

pareiškimas/prašymas/skundas

administracinių teisės pažeidimų byla

skundas dėl ATP

II-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Visos administracinių teisės pažeidimų bylos. (Apyl, I, ATPB)

9

38.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prašymas (teikimas) nuosprendžio vykdymo metu

baudžiamoji byla

vykdymo procese

T-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

V grupė

Teikimai (vykdymo procese).

7

39.

Apylinkės teismas

I-a instancija

pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo atnaujinimo; prašymas priimti nutartį dėl susipažinimo su informacija teisėtumo; kitas dokumentas.

IT dokumentai

 

 

IT 1 grupė

 

1

40.

Apylinkės teismas

I-a instancija

pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo; pareiškimas dėl ekspertizės skyrimo; pareiškimas dėl kitų procesinių prievartos priemonių skyrimo; pareiškimas dėl nušalinimo; prašymas dėl įtariamojo etapavimo;prašymas dėl laikinų procesinių prievartos priemonių skyrimo; prašymas dėl leidimo skirti vaikui vidutinę priežiūros priemonę; prašymas dėl teisinės pagalbos; prašymas pripažinti asmenį įtariamuoju, kai asmuo slapstosi ar jo buvimo vieta nežinoma; prašymas priimti nutartį dėl kratos teisėtumo; prašymas priimti nutartį dėl nuosavybės teisės apribojimo pratęsimo (išskirta iš pareiškimas dėl kitos kardomosios priemonės skyrimo ar pratęsimo); prašymas priimti nutartį dėl poėmio (išskirta iš pareiškimas dėl kitos kardomosios priemonės skyrimo ar pratęsimo); prašymas priimti nutartį dėl poėmio teisėtumo; prašymas priimti nutartį dėl susipažinimo su informacija (išskirta iš pareiškimas dėl kitos kardomosios priemonės skyrimo ar pratęsimo); prašymas priimti nutartį dėl e. ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės (išskirta iš pareiškimas dėl kitos kardomosios priemonės skyrimo ar pratęsimo); prašymas priimti nutartį dėl e. ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės teisėtumo; prašymas priimti nutartį dėl laikino nušalinimo nuo pareigų ar užsiimti tam tikra veikla sustabdymo; prašymas priimti nutartį dėl leidimo IT pareigūnams atlikti veiksmus neatskleidžiant savo tapatybės (išskirta iš pareiškimas dėl kitos kardomosios priemonės skyrimo ar pratęsimo); prašymas priimti nutartį dėl leidimo IT pareigūnams atlikti veiksmus neatskleidžiant savo tapatybės teisėtumo; prašymas priimti nutartį dėl leidimo atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus (išskirta iš pareiškimas dėl kitos kardomosios priemonės skyrimo ar pratęsimo); prašymas priimti nutartį dėl leidimo atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus teisėtumo; prašymas priimti nutartį dėl slapto sekimo (išskirta iš pareiškimas dėl kitos kardomosios priemonės skyrimo ar pratęsimo); prašymas priimti nutartį dėl slapto sekimo teisėtumo.

IT dokumentai

 

 

IT 2 grupė

 

2

41.

Apylinkės teismas

I-a instancija

pareiškimas dėl atidavimo į sveikatos priežiūros įstaigą; pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo termino pratęsimo; pareiškimas dėl kitos kardomosios priemonės skyrimo ar pratęsimo;pareiškimas dėl nepilnamečio atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės; pareiškimas dėl suėmimo skyrimo ar pratęsimo;pareiškimas dėl suėmimo skyrimo pagal LR BPK 122 str. 5 d.

IT dokumentai

 

 

IT 3 grupė

 

3

42.

Apylinkės teismas

I-a instancija

skundas dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą; skundas dėl bylos vilkinimo; skundas dėl nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą; skundas dėl IT teisėjo nutarties.

IT dokumentai

 

 

IT 4 grupė

 

4

43.

Apylinkės teismas

I-a instancija

prašymas atlikti asmens apklausą; skundas dėl kitų ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų; prašymas priimti nutartį dėl kratos (išskirta iš pareiškimas dėl kitos kardomosios priemonės skyrimo ar pratęsimo); skundas dėl IT nutraukimo; skundas dėl IT vilkinimo.

IT dokumentai

 

 

IT 5 grupė

 

5

44.

Apygardos teismas

I-a instancija

ieškinys

civilinė byla

ginčo teisena

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Ieškiniai nagrinėjami ginčo tvarka, ieškiniai reiškiami bankroto administratorių bankrutuojančioms įmonėms bei bankrutuojančios įmonės skolininkams.

10

45.

Apygardos teismas

I-a instancija

ieškinys

civilinė byla

dokumentinis procesas

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Ieškiniai nagrinėjami ginčo tvarka, ieškiniai reiškiami bankroto administratorių bankrutuojančioms įmonėms bei bankrutuojančios įmonės skolininkams.

10

46.

Apygardos teismas

I-a instancija

pareiškimas

civilinė byla

dėl juridinių asmenų bankroto

B2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Bankroto (restruktūrizavimo) bylos.

10

47.

Apygardos teismas

I-a instancija

pareiškimas

civilinė byla

dėl restruktūrizavimo

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Bankroto (restruktūrizavimo) bylos.

10

48.

Apygardos teismas

I-a instancija

pareiškimas

civilinė byla

ypatingoji teisena

N2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Bankroto (restruktūrizavimo) bylos.

10

49.

Apygardos teismas

I-a instancija

pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo

civilinė byla

ginčo teisena

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

VI grupė

Įvairūs prašymai ir pareiškimai.

10

50.

Apygardos teismas

I-a instancija

pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo

civilinė byla

dėl teismo įsakymo išdavimo

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

III grupė

Teismo įsakymai.

10

51.

Apygardos teismas

I-a instancija

prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių ( iki ieškinio padavimo)

civilinė byla

ginčo teisena

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

IV grupė

Pareiškimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio.

10

52.

Apygardos teismas

I-a instancija

prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių ( iki ieškinio padavimo)

civilinė byla

dėl juridinių asmenų bankroto

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

IV grupė

Pareiškimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio.

10

53.

Apygardos teismas

I-a instancija

prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių ( iki ieškinio padavimo)

civilinė byla

dėl restruktūrizavimo

2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

IV grupė

Pareiškimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio.

10

54.

Apygardos teismas

I-a instancija

prašymas dėl proceso atnaujinimo

civilinė byla

dėl proceso atnaujinimo

A2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

V grupė

Pareiškimai dėl proceso atnaujinimo.

10

55.

Apygardos teismas

Apeliacinė instancija

apeliacinis skundas

civilinė byla

dėl I instancijos sprendimų

2A-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Apeliaciniai skundai.

10

56.

Apygardos teismas

Apeliacinė instancija

atskirasis skundas

civilinė byla

dėl I instancijos nutarčių

2S-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Atskirieji skundai.

10

57.

Apygardos teismas

Apeliacinė instancija

prašymas dėl proceso atnaujinimo

civilinė byla

dėl proceso atnaujinimo

A2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Atskirieji skundai.

10

58.

Apygardos teismas

Apeliacinė instancija

prašymas dėl teismingumo

civilinė byla

dėl bylų teismingumo

2A-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Atskirieji skundai.

10

59.

Apygardos teismas

Apeliacinė instancija

prašymas dėl teismingumo

civilinė byla

dėl bylų teismingumo

2S-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Atskirieji skundai.

10

60.

Apygardos teismas

Apeliacinė instancija

prašymas dėl teismingumo

civilinė byla

dėl bylų teismingumo

A2-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

II grupė

Atskirieji skundai.

10

61.

Apygardos teismas

I-a instancija

kaltinamasis aktas

baudžiamoji byla

pagal bendrąsias proceso taisykles

1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Pirmosios instancijos baudžiamosios bylos.

10

62.

Apygardos teismas

I-a instancija

kaltinamasis aktas

baudžiamoji byla

pagal bendrąsias proceso taisykles

N1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Pirmosios instancijos baudžiamosios bylos.

10

63.

Apygardos teismas

I-a instancija

nukentėjusiojo atstovo pareiškimas (privataus kaltinimo tvarka)

baudžiamoji byla

privataus kaltinimo byla

1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Pirmosios instancijos baudžiamosios bylos.

10

64.

Apygardos teismas

I-a instancija

nukentėjusiojo atstovo pareiškimas (privataus kaltinimo tvarka)

baudžiamoji byla

privataus kaltinimo byla

N1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Pirmosios instancijos baudžiamosios bylos.

10

65.

Apygardos teismas

I-a instancija

nukentėjusiojo skundas (privataus kaltinimo tvarka)

baudžiamoji byla

privataus kaltinimo byla

1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Pirmosios instancijos baudžiamosios bylos.

10

66.

Apygardos teismas

I-a instancija

nukentėjusiojo skundas (privataus kaltinimo tvarka)

baudžiamoji byla

privataus kaltinimo byla

N1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Pirmosios instancijos baudžiamosios bylos.

10

67.

Apygardos teismas

I-a instancija

prokuroro nutarimas (dėl priverčiamųjų medicinos priemonių)

baudžiamoji byla

dėl priverčiamųjų medicinos priemonių

M1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Pirmosios instancijos baudžiamosios bylos.

10

68.

Apygardos teismas

I-a instancija

prokuroro pareiškimas (dėl asmens išdavimo)

baudžiamoji byla

pagal bendrąsias proceso taisykles

1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Pirmosios instancijos baudžiamosios bylos.

10

69.

Apygardos teismas

I-a instancija

prokuroro pareiškimas (dėl baudžiamojo įsakymo)

baudžiamoji byla

dėl baudžiamojo įsakymo išdavimo

1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Pirmosios instancijos baudžiamosios bylos.

10

70.

Apygardos teismas

I-a instancija

prokuroro pareiškimas (dėl baudžiamojo įsakymo)

baudžiamoji byla

dėl baudžiamojo įsakymo išdavimo

N1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Pirmosios instancijos baudžiamosios bylos.

10

71.

Apygardos teismas

I-a instancija

prokuroro reikalavimas (privataus kaltinimo tvarka)

baudžiamoji byla

privataus kaltinimo byla

1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Pirmosios instancijos baudžiamosios bylos.

10

72.

Apygardos teismas

I-a instancija

prokuroro reikalavimas (privataus kaltinimo tvarka)

baudžiamoji byla

privataus kaltinimo byla

N1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

I grupė

Pirmosios instancijos baudžiamosios bylos.

10

73.

Apygardos teismas

Apeliacinė instancija

prašymas dėl teismingumo

baudžiamoji byla

dėl bylų teismingumo

1S-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

III grupė

Prašymai dėl įstatymo, panaikinančio veikos nusikalstamumą, švelninančio bausmę arba kitokiu būdu lengvinančio veiką padariusio asmens teisinę padėtį, taikymo. Prašymai susiję su nuosprendžio vykdymo proceso metu kylančių klausimų išsprendimu.

10

74.

Apygardos teismas

Apeliacinė instancija

skundas aukštesniajam teismui

baudžiamoji byla

dėl žemesniųjų instancijų nutarčių/sprendim (pagal skundus, BPK X dalis)

1S-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

III grupė

Prašymai dėl įstatymo, panaikinančio veikos nusikalstamumą, švelninančio bausmę arba kitokiu būdu lengvinančio veiką padariusio asmens teisinę padėtį, taikymo. Prašymai susiję su nuosprendžio vykdymo proceso metu kylančių klausimų išsprendimu.

10

75.

Apygardos teismas

Apeliacinė instancija

skundas aukštesniajam teismui

baudžiamoji byla

dėl žemesniųjų instancijų nutarčių paskirti suėmimą arba pratęsti suėmimo terminą

1S-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

III grupė

Prašymai dėl įstatymo, panaikinančio veikos nusikalstamumą, švelninančio bausmę arba kitokiu būdu lengvinančio veiką padariusio asmens teisinę padėtį, taikymo. Prašymai susiję su nuosprendžio vykdymo proceso metu kylančių klausimų išsprendimu.

10

76.

Apygardos teismas

Apeliacinė instancija

skundas aukštesniajam teismui

baudžiamoji byla

dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžio vykdymu

1S-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]

III grupė

Prašymai dėl įstatymo, panaikinančio veikos nusikalstamumą, švelninančio bausmę arba kitokiu būdu lengvinančio veiką padariusio asmens teisinę padėtį, taikymo. Prašymai susiję su nuosprendžio vykdymo proceso metu kylančių klausimų išsprendimu.

10

77.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Kasacinė instancija

(nepasirinktas)

civilinė byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

1

1 balas bylų sudėtingumui

10

78.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Kasacinė instancija

(nepasirinktas)

civilinė byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

2

2 balas bylų sudėtingumui

20

79.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Kasacinė instancija

(nepasirinktas)

civilinė byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

3

3 balas bylų sudėtingumui

30

80.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Kasacinė instancija

(nepasirinktas)

civilinė byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

4

4 balas bylų sudėtingumui

40

81.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Kasacinė instancija

(nepasirinktas)

civilinė byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

5

5 balas bylų sudėtingumui

50

82.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Kasacinė instancija

(nepasirinktas)

baudžiamoji byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

1

1 balas bylų sudėtingumui

10

83.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Kasacinė instancija

(nepasirinktas)

baudžiamoji byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

2

2 balas bylų sudėtingumui

20

84.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Kasacinė instancija

(nepasirinktas)

baudžiamoji byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

3

3 balas bylų sudėtingumui

30

85.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Kasacinė instancija

(nepasirinktas)

baudžiamoji byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

4

4 balas bylų sudėtingumui

40

86.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Kasacinė instancija

(nepasirinktas)

baudžiamoji byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

5

5 balas bylų sudėtingumui

50

87.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Vienintelė instancija

(nepasirinktas)

administracinių teisės pažeidimų byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

1

1 balas bylų sudėtingumui

10

88.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Vienintelė instancija

(nepasirinktas)

administracinių teisės pažeidimų byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

2

2 balas bylų sudėtingumui

20

89.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Vienintelė instancija

(nepasirinktas)

administracinių teisės pažeidimų byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

3

3 balas bylų sudėtingumui

30

90.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Vienintelė instancija

(nepasirinktas)

administracinių teisės pažeidimų byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

4

4 balas bylų sudėtingumui

40

91.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Vienintelė instancija

(nepasirinktas)

administracinių teisės pažeidimų byla

Nenurodyta

(nepasirinktas)

5

5 balas bylų sudėtingumui

50