TEISĖJŲ TARYBA

NUTARIMAS

DĖL TEISMŲ PROCESINIŲ SPRENDIMŲ BEI TEISĖJŲ DRAUSMĖS BYLOSE PRIIMTŲ SPRENDIMŲ VIEŠO SKELBIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 27 d. Nr. 13P- 146-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 27 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 39 straipsnio 1 dalį, 86 straipsnio 6 dalį, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 22 straipsnį, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Teismų procesinių sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų viešo skelbimo tvarką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Teismų tarybos 2005 m. rugsėjo 9 d. nutarimą Nr. 13P-378 „Dėl Teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių skelbimo internete tvarkos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                     Egidijus Laužikas

                                                                                                                       

Sekretorius                                                                                                      Ramūnas Gadliauskas

 


 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2015 m. lapkričio 27 d.

nutarimu Nr. 13P- 146-(7.1.2)

 

 

TEISMŲ PROCESINIŲ SPRENDIMŲ BEI TEISĖJŲ DRAUSMĖS BYLOSE PRIIMTŲ SPRENDIMŲ VIEŠO SKELBIMO TVARKA

 

1. Teismų procesinių sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų viešo skelbimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių (toliau – teismų procesiniai sprendimai), Teisėjų garbės teismo (toliau – Garbės teismo) sprendimų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių dėl Garbės teismo sprendimų (toliau – teisėjų drausmės bylose priimti sprendimai), taip pat teisėjų, Garbės teismo narių atskirųjų nuomonių viešo skelbimo tvarką. Teismų praktikos biuleteniuose bei apžvalgose skelbiant teismų procesinius sprendimus ir informaciją apie juos taikomi Tvarkos 9, 11, 12 punktų reikalavimai.

2. Viešas Tvarkos 1 punkte nurodytų sprendimų skelbimas, kurio tikslas – informuoti visuomenę apie teisės aiškinimo ir taikymo praktiką Lietuvos Respublikos teismuose bei užtikrinti teismų veiklos viešumą, skaidrumą ir atvirumą visuomenei, įgyvendinamas pagal šią Tvarką, siekiant užtikrinti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis, nepažeisti asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų.

3. Tvarka netaikoma 1 punkte nurodytus sprendimus skelbiant viešai teismo ar teisėjų drausmės bylų nagrinėjimo metu ir įstatymų nustatytais atvejais – visuomenės informavimo priemonėse.

4. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nurodyti teismų procesiniai sprendimai, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 86 straipsnio 6 dalyje nurodyti Teisėjų drausmės bylose priimti sprendimai skelbiami Nacionalinės teismų administracijos interneto svetainėje, o Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nurodyti sprendimai – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniai sprendimai, įsiteisėję administracinių teismų sprendimai dėl norminių administracinių aktų teisėtumo – ir Teisės aktų registre. Teismų procesiniai sprendimai ir kita su tuo susijusi informacija viešai skelbiama naudojant Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO (toliau – LITEKO).

5. Viešai skelbiami įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai, įskaitant procesinius sprendimus dėl bankroto bylos iškėlimo, ir teisėjų drausmės bylose priimti sprendimai, išskyrus šiuos sprendimus (jų viešai skelbtina „nuasmeninta“ versija nerengiama):

5.1. teismo įsakymai;

5.2. teismo leidimai;

5.3. teismo sprendimai dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, taip pat sprendimai dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, kai su tokiu prašymu į teismą kreipiasi abu buvę sutuoktiniai bendru sutikimu;

5.4. teismų procesiniai sprendimai:

5.4.1. priimti administracinėse, baudžiamosiose, administracinių teisės pažeidimų ir civilinėse bylose, kuriais išsprendžiamas atskiras procesinis klausimas byloje (pavyzdžiui, dėl ekspertizės paskyrimo, dėl reikalavimo užtikrinimo, laikinųjų apsaugos ar procesinių prievartos priemonių taikymo, dėl bylos sustabdymo, dėl nušalinimo, dėl sprendimo vykdymo sustabdymo ir kt.);

5.4.2. priimti civilinėse, administracinėse bylose, kuriais ginčas nėra išsprendžiamas iš esmės (pavyzdžiui, dėl atsisakymo priimti ieškinį, dėl bylų sujungimo, išskyrimo, dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam teismui, dėl pirmosios instancijos teisme nagrinėjamos bylos nutraukimo ar pareiškimo palikimo nenagrinėtu ir kt.);

5.5. teismų procesiniai sprendimai ir teisėjų drausmės bylose priimti sprendimai, kai:

5.5.1. byla išnagrinėjama uždarame teismo posėdyje (pavyzdžiui, sprendimai dėl įvaikinimo, prieglobsčio suteikimo ir kt.);

5.5.2. bylos visa medžiaga pripažinta nevieša.

6. „Nuasmeninta“ pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo, kuriam netaikomos Tvarkos 5 punkto nuostatos, versija nerengiama ir viešai neskelbiama, jei šis sprendimas buvo visas panaikintas apeliacine tvarka. Tuo atveju, kai kasacinis teismas panaikina tokį apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą ir palieka galioti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, pastarasis viešai skelbiamas Tvarkos 15 punkte nustatyta tvarka.      

7. Teisėjo arba teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar pirmininko įgalioto asmens, teisėjų drausmės bylose – atitinkamai Garbės teismo pirmininko ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko, jei Garbės teismo sprendimas buvo apskųstas Teismų įstatymo 86 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, sprendimu viešai neskelbiami sprendimai, jeigu pašalinus iš jų visus viešai neskelbtinus duomenis, tokių sprendimų versijų viešas paskelbimas nebeatitiktų Tvarkos 2 punkte nurodyto sprendimų viešo skelbimo tikslo. 

8. Tvarkos 5 punkte nurodyti teismų procesiniai sprendimai teisėjo arba teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar pirmininko įgalioto asmens sprendimu, priimamu pagal teismo vidaus teisės aktuose nustatytą tvarką, gali būti viešai skelbiami, jeigu būtina užtikrinti visuomenės informavimą apie teisės aiškinimo ir taikymo praktiką arba sprendimai yra priimti su viešuoju interesu susijusiose bylose. Sprendimą dėl teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų, nurodytų Tvarkos 5.5 papunktyje, viešo paskelbimo priima Garbės teismo pirmininkas ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, jei Garbės teismo sprendimas buvo apskųstas Teismų įstatymo 86 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

9. Viešai skelbtinuose teismų procesiniuose sprendimuose ir teisėjų drausmės bylose priimtuose sprendimuose neskelbiami šie duomenys:

9.1. valstybės, tarnybos, profesinės, komercinės, banko ar kitos teisės aktų saugomos paslaptys;

9.2. fizinių asmenų asmens kodai, gyvenamųjų vietų adresai, gimimo datos ir vietos, santuokos, ištuokos ir mirties datos;

9.3. duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantį ar kitu teisėtu pagrindu jų valdomą turtą – valstybiniai automobilių numeriai, banko sąskaitų numeriai, unikalūs nekilnojamojo turto numeriai, šio turto buvimo vietos adresai, kiti turto rekvizitai.

10. Kita informacija iš viešai skelbtinų ar paskelbtų teismų procesinių sprendimų ir teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų versijų pašalinama 18 punkte nustatyta tvarka arba teisėjo, priėmusio teismo procesinį sprendimą, teisėjų drausmės bylose – atitinkamai Garbės teismo pirmininko ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko, jei Garbės teismo sprendimas buvo apskųstas Teismų įstatymo 86 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, sprendimu, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą.

11. Jeigu teismų procesiniuose sprendimuose ir teisėjų drausmės bylose priimtuose sprendimuose minimi fizinių asmenų vardai ir pavardės, viešai skelbtinoje versijoje fizinių asmenų vardai ir pavardės keičiami inicialais – pirmosiomis fizinių asmenų vardų ir pavardžių raidėmis. Ši nuostata netaikoma teisėjų (įskaitant teisėjus, kuriems buvo iškelta drausmės byla), teismo posėdžio sekretorių, vertėjų, ekspertų, specialistų, pareigūnų, prokurorų, antstolių, notarų, advokatų ar advokatų padėjėjų, bankrutuojančių įmonių administratorių ar jų padėjėjų, teismo mediatorių vardams ir pavardėms.

12. Juridinių asmenų atstovų, turto administratorių vardai ir pavardės inicialais keičiami, jeigu yra šių asmenų rašytinis prašymas, kuris paduodamas ir išsprendžiamas Tvarkos 18 punkte nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai juridinių asmenų atstovai, turto administratoriai yra advokatai ar advokatų padėjėjai, bankrutuojančių įmonių administratoriai ar jų padėjėjai. Ši nuostata netaikoma juridinių asmenų pavadinimams, išskyrus atvejus, kai tokie duomenys sudaro Tvarkos 9.1 papunktyje nurodytą informaciją.

13. Kai viešai skelbtinuose teismų procesiniuose sprendimuose ir teisėjų drausmės bylose priimtuose sprendimuose yra viešai neskelbtinų duomenų, parengiamos viešai skelbtinos šių sprendimų versijos, iš kurių yra pašalinami visi viešai neskelbtini duomenys.

14. Viešai skelbtinos teismų procesinių sprendimų ir teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų versijos, iš kurių pašalinami nevieši duomenys, pažymimos sprendimo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje po bylos ar kitokio (-ių) numerio (-ių), jei toks (-ie) yra, įrašant skliaustuose raidę „(S)“. Pašalintų duomenų vietoje skliaustuose įrašoma: „(duomenys neskelbtini)“.

15. Viešai skelbtinas „nuasmenintas“ teismų procesinių sprendimų versijas (Office Open XML dokumentų teksto (rinkmenos plėtinys docx) formatu) parengia, į LITEKO įsega ir paskelbia teismų pirmininkų ar skyrių pirmininkų įgalioti teismų tarnautojai (darbuotojai) (toliau – darbuotojai) arba teisėjai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai teismo procesinis sprendimas įsiteisėja. Jeigu pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas yra apskųstas aukštesniosios instancijos teismui, viešai skelbtina „nuasmeninta“ šio sprendimo versija turi būti įsegta į LITEKO ir paskelbta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai iš apeliacinės instancijos teismo grąžinta byla gaunama pirmosios instancijos teisme.

16. Jeigu duomenys teikiami viešosios informacijos rengėjams, „nuasmeninta“ teismo procesinio sprendimo versija (kuri teikiama informacijos rengėjui) į LITEKO gali būti įsegama iki teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo. LITEKO bylų elektroninėse kortelėse pažymima, kurie teismų procesiniai sprendimai skelbtini viešai.

17. Garbės teismo sprendimų viešai skelbtinas versijas parengia Garbės teismo sekretorius, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių dėl Garbės teismo sprendimų – šio teismo pirmininko įgalioti darbuotojai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai teisėjo drausmės byloje priimtas sprendimas įsiteisėja. Teisėjų drausmės bylose priimtus sprendimus skelbia Nacionalinės teismų administracijos įgalioti darbuotojai.  

18. Asmens duomenų subjektas turi teisę kreiptis į sprendimą priėmusį teismą, Garbės teismą su rašytiniu prašymu neskelbti ir kitų, nei Tvarkos 9, 11 punktuose nurodytų, duomenų. Prašyme turi būti nurodyta, kokie galimai pažeidžiantys žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę duomenys turi būti pašalinti iš viešai skelbiamo ar paskelbto sprendimo, pagrindžiant šį prašymą. Toks prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 14 dienų. Atsisakymas tenkinti šį prašymą įforminamas raštu, nurodant atsisakymo priežastis. Sprendimas gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

19. Asmens duomenų subjektams, teismui, Garbės teismui ar tretiesiems asmenims nustačius viešai paskelbtoje sprendimo versijoje klaidas, susijusias su sprendimo nuasmeninimo techninio pobūdžio priemonių netinkamu pritaikymu, sprendimą priėmęs subjektas šias klaidas ištaiso nedelsiant, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas.

________________