ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ, MOKINIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2016–2017 MOKSLO METAIS“

PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. T-225

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinę mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 3 punktu, bei atsižvelgdama į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktorių prašymus, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų, mokinių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo metais“ priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras