vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „dėl elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. liepos 11 d. Nr. O3-220

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“,
III, IV skyriais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. O1-47 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano patvirtinimo“, 2.1 punktu ir atsižvelgdama į Komisijos Teisės skyriaus 2014 m. liepos 9 d. pažymą
Nr. O5-173 „Dėl su euro įvedimu susijusių Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų pakeitimo“ Komisija n u t a r i a:

1. Pakeisti Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.1. Išdėstyti 24 punktą taip:

24. Nustatant investicijų grąžą, atsižvelgiama į protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą r (proc.) pagal verslo vieneto, kuriam priklauso atitinkama paslauga (produktas), kapitalo struktūrą bei į atitinkamai paslaugai (produktui) priskirto kapitalo apimtį pagal formulę:

 

                                                                                                                                                                                (1)

 

kur:

ROIi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai (produktui), Eur;

i – reguliuojamų kainų paslauga (produktas);

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, proc.;

Ki – kapitalo apimtis, priskirtina paslaugai (produktui), Eur.“

1.2. Išdėstyti 25.1 punktą taip:

25.1. vadovaujantis formule:

 

K=E+D=FA+CA-CL-PR-DS                                                                                               (2)

 

kur:

K – veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur;

E – nuosavas kapitalas, Eur;

D – skolintas kapitalas, Eur;

FA – ilgalaikis neperkainotas turtas;

CA – trumpalaikis turtas, Eur;

CL – trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur;

PR – atidėjiniai, Eur;

DS – dotacijos ir subsidijos, Eur;“

1.3. Išdėstyti 27.1 punktą taip:

27.1. vadovaujantis formule:

 

                                           (4)

 

kur:

T – reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina, Eur/vnt.;

S – reguliuojamos paslaugos (produkto) sąnaudos, Eur/vnt.;

i – reguliuojama paslauga (produktas);

y – ataskaitinis laikotarpis, kuriam nustatoma reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina, metai;

(y-2) – praėjęs ataskaitinis laikotarpis, užsibaigęs reguliuojamos paslaugos (produkto) kainos nustatymo metu, metai;

Ti,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina, nustatoma ataskaitiniam laikotarpiui y, Eur/vnt.;

Si,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) sąnaudos, įskaitant investicijų grąžą, ataskaitinį laikotarpį y, Eur/vnt.;

SP,i,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) pastoviosios sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį y, Eur;

SK,i,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kintamos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį y, Eur;

ROIi,y – i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) priskirta investicijų grąža per ataskaitinį laikotarpį y, Eur;

∆SP,i,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) planuotų ir faktinių pastoviųjų sąnaudų neatitikimas per ataskaitinį laikotarpį (y-2), Eur;

∆SK,i,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) planuotų ir faktinių kintamųjų sąnaudų neatitikimas per ataskaitinį laikotarpį (y-2), Eur;

∆ROIi,y – i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) priskirtos planuotos ir faktinės investicijų grąžos neatitikimas per ataskaitinį laikotarpį (y-2), Eur;

Qi,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kiekis, patiektinas per ataskaitinį laikotarpį y, vnt;“

1.4. Išdėstyti 27.3.2 punktą taip:

27.3.2. ir kuris nustatomas, vadovaujantis formule:

 

                          (5)

kur:

QFi,y-2 – faktinis i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kiekis per laikotarpį y-2, vnt.;

SP(DA),i,y-2 – planuota laikotarpiui y-2 nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų suma, priskirtina i-tajai paslaugai (produktui), Eur;

SFP(DA),i,y-2 – faktinė priskaityta nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų suma, priskirta i-tajai paslaugai (produktui), Eur;

SX,i,y-2 – nuo Asmens valios nepriklausančių veiksnių nulemtų, neišvengiamų sąnaudų suma, priskirtina i-tajai paslaugai (produktui), Eur;“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

 

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas,

laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas                                                          Darius Biekša