Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

 

2020 m. balandžio 22 d. Nr. 412

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų:

1.1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai – 100 000 000 (vienas šimtas milijonų) eurų Nuomos įsipareigojimų naštos verslui mažinimo koncepcijai, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 15 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 19), įgyvendinti.

1.2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ‒ 232 000 (du šimtai trisdešimt du tūkstančiai) eurų Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos asmeninėms apsaugos nuo naujojo koronaviruso (COVID-19) priemonėms įsigyti.

1.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai – 5 000 000 (penki milijonai) eurų, iš jų 2 000 000 (du milijonai) eurų – kino industrijai skatinti ir 3 000 000 (trys milijonai) eurų – kultūros ir meno organizacijų veiklų tęstinumui, skaitmeninių kultūros produktų ir (ar) paslaugų kūrimui, taip pat naujų kultūros produktų ir (ar) paslaugų kūrimui dėl karantino, paskelbto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – karantinas), užtikrinti.

1.4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – 10 820 310 (dešimt milijonų aštuoni šimtai dvidešimt tūkstančių trys šimtai dešimt) eurų, iš jų 4 000 000 (keturi milijonai) eurų ‒ darbuotojams, dirbantiems savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose ir valstybės įstaigose ‒ įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (globos įstaigos, Pabėgėlių priėmimo centras) ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Lietuvių gestų kalbos vertimo centras), vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – ekstremalioji situacija), ir karantino laikotarpiu išmokėti (iš jų 2 956 000 (du milijonai devyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai) eurų – savivaldybių socialinių paslaugų įstaigoms ir 1 044 000 (vienas milijonas keturiasdešimt keturi tūkstančiai) eurų valstybės įstaigoms), 677 310 (šeši šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dešimt) eurų ‒ išlaidoms už įsigytas asmenines apsaugos nuo naujojo koronaviruso (COVID-19) ir dezinfekavimo priemones, skirtas įstaigoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekiant valdyti naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimą, kompensuoti ir 6 143 000 (šeši milijonai vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai) eurų ‒ 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonei Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“, finansuojamai iš Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų, bendrai finansuoti ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis subsidijoms darbo užmokesčiui darbdaviams ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu valstybės lėšomis mokėti.

1.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai – 152 105 181 (vienas šimtas penkiasdešimt du milijonai vienas šimtas penki tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas) eurą, iš jų 1 968 131 (vienas milijonas devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt vienas) euras – kroviniams pristatyti į Lietuvos Respubliką, siekiant suvaldyti naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimą, 137 050 (vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai penkiasdešimt) eurų – Lietuvos Respublikos piliečiams parvežti iš užsienio valstybių į Lietuvos Respubliką ir 150 000 000 (vienas šimtas penkiasdešimt milijonų) eurų – valstybinės ir vietinės reikšmės keliams rekonstruoti ir taisyti (remontuoti).

1.6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai – 521 000 (penki šimtai dvidešimt vienas tūkstantis) eurų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos asmeninėms apsaugos nuo naujojo koronaviruso (COVID-19) priemonėms įsigyti.

1.7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ‒ 2 849 000 (du milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai) eurų, iš jų 1 100 000 (vienas milijonas vienas šimtas tūkstančių) eurų ‒ pareigūnams ir kitiems darbuotojams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su ekstremaliosios situacijos suvaldymu, priemokoms už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar už papildomų užduočių atlikimą bei už viršvalandinį darbą 2020 metų kovo mėnesį ir 1 749 000 (vienas milijonas septyni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai) eurų – už darbą ne pagal darbo (pamainų) grafiką 2020 metų balandžio 10–13 dienomis vykdant papildomo gyventojų judėjimo ribojimo kontrolę kompensuoti.

2. Pavesti:

2.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paskirstyti savivaldybėms šio nutarimo 1.4 papunktyje nurodytą 2 956 000 (du milijonai devyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai) eurų sumą.

2.2. Susisiekimo ministerijai arba jos įgaliotai institucijai Vyriausybės nustatyta tvarka paskirstyti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir savivaldybėms šio nutarimo 1.5 papunktyje nurodytą 150 000 000 (vienas šimtas penkiasdešimt milijonų) eurų sumą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka