LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2008 M. SPALIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-982 „DĖL SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2019 m. liepos 18 d. Nr. V-865

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. DT-6/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.“:

1.  P a k e i č i u  Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir 39 punktą išdėstau taip:

39. Sergančiųjų CD slaugos paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, bazinės kainos:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Apmokėjimo sąlygos

Bazinė kaina (balais)

1

Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

Naujai CD susirgusiems pacientams (suaugusiesiems) – ne daugiau kaip 5 konsultacijos per metus

9,93

2

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

Vaikams – ne daugiau kaip 5 konsultacijos per metus;

suaugusiesiems – ne daugiau kaip 2 konsultacijos per metus

9,71

3

Gydomasis pedikiūras

Ne daugiau kaip 4 paslaugos per metus

11,81

4

Diabetinės pėdos priežiūra

Ne daugiau kaip 24 paslaugos per metus

8,38“

 

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis pareigas

sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Aurelijus Veryga