LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-199 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:2015 „ELEKTROMAGNETINIS LAUKAS GYVENAMOJOJE APLINKOJE. PARAMETRŲ NORMUOJAMOS VERTĖS IR MATAVIMO REIKALAVIMAI 10 KHZ–300 GHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 11 d. Nr. V-33

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“:

2.1. Pakeičiu 3.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.10Gyvenamasis pastatas – pastatas, kaip apibrėžiama statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).“

2.2. Pakeičiu 3.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.14Negyvenamasis pastatas – pastatas, kaip apibrėžiama statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.“

2.3. Pakeičiu 3.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.16Visuomeninės paskirties pastatas – pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ priskiriamas prie viešbučių, mokslo (išskyrus institutus ir mokslinio tyrimo įstaigas, observatorijas, meteorologijos stotis, laboratorijas), gydymo, poilsio pastatų pogrupio.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga