h

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DEGALŲ PALYGINAMŲJŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMO IR SKELBIMO METODIKOS

PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1-208

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2018 m. gegužės 17 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/732 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/94/ES numatytos bendros alternatyviųjų degalų vienetų kainų palyginimo metodikos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/858, ir Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,

tvirtinu Degalų palyginamųjų kainų apskaičiavimo ir skelbimo metodiką (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Dainius Kreivys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1-208

 

DEGALŲ PALYGINAMŲJŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMO IR SKELBIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Degalų palyginamųjų kainų apskaičiavimo ir skelbimo metodika (toliau – Metodika) nustato alternatyviųjų degalų ir vidaus degimo variklių degalų – 95 markės benzino, dyzelino, suskystintos naftos dujų (toliau – variklių degalai) palyginamųjų kainų apskaičiavimo ir skelbimo Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje tvarką.

2Metodika taikoma:

2.1. Agentūrai;

2.2. įmonėms, Lietuvos Respublikoje eksploatuojančioms daugiau nei penkias degalines, prieinamas visiems vartotojams (toliau – Įmonė), kuriose prekiaujama alternatyviaisiais degalais ir (ar) variklių degalais (vykdančios mažmeninę prekybą);

2.3. viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų operatoriams, Lietuvos Respublikoje eksploatuojantiems daugiau nei penkias viešąsias elektromobilių įkrovimo prieigas (toliau – Operatorius).

3Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

DEGALŲ PALYGINAMŲJŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMO IR SKELBIMO BENDRIEJI KRITERIJAI

 

4.  Agentūra apskaičiuoja ir skelbia savo interneto svetainėje degalų palyginamąsias kainas M1 (lengvieji automobiliai) ir N1 (lengvieji krovininiai automobiliai) kategorijų transporto priemonėms, kurios:

4.1.    naudoja vieną alternatyviųjų degalų ar variklių degalų rūšį, išskyrus elektrą;

4.2.    varomos tik elektra;

4.3.    varomos kuro elementu (angl. Fuel cell vehicle).

5Degalų palyginamosios kainos nustatomos kiekvienai šalyje naudojamai alternatyviųjų degalų rūšiai ir variklių degalams pagal formulę:

 

, kur:

 

DPK – degalų palyginamoji kaina konkrečiai transporto priemonių kategorijai ir degalų rūšiai, Eur/100 km;

TPVS – konkrečios kategorijos šalyje iki einamųjų kalendorinių metų daugiausia registruotų transporto priemonių vidutinės svertinės degalų sąnaudos pagal degalų rūšį, natūriniais vienetais 100 km;

k – transporto priemonės kategorija M1 arba N1;

r – degalų rūšis;

VDK – vidutinė degalų kaina, Eur/natūrinį vienetą.

 

6.  Degalų palyginamąsias kainas Agentūra apskaičiuoja ir kartu su šioms kainoms apskaičiuoti naudojamais apibendrintais duomenimis skelbia savo interneto svetainėje kasmet iki vasario 1 d., papildomai nurodydama ir kainų apskaičiavimo datą.

7.  Degalų palyginamąsias kainas mažmeninės prekybos degalais vietose degalines eksploatuojančios įmonės skelbia vadovaudamosi Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis.

8.  Pagal Metodikos 6 ir 7 punktus paskelbtos degalų palyginamosios kainos koreguojamos kartą per ketvirtį, Agentūrai nustačius, kad pagal Metodikos 16 ir 17 punktus apskaičiuotas vidutinės atitinkamos rūšies degalų kainos pokytis yra reikšmingas, t. y. degalų kaina pasikeitusi daugiau nei 5 procentais. Pasikeitusios kainos skelbiamos Agentūros interneto svetainėje ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos.

 

III SKYRIUS

VIDUTINIŲ DEGALŲ SĄNAUDŲ ŠIMTUI KILOMETRŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DAUGIAUSIA REGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUSTATYMAS

 

9.  Nustatant, kokių iki einamųjų kalendorinių metų transporto priemonių šalyje buvo užregistruota daugiausia, remiamasi valstybės įmonės „Regitra“ kaupiamais duomenimis apie šalyje registruotas M1 ir N1 kategorijų transporto priemones pagal vartojamą degalų rūšį.

10.     Šalyje iki einamųjų kalendorinių metų daugiausia registruotų transporto priemonių nustatymo tvarka:

10.1.  nustatomos mažiausiai 3 kiekvienos kategorijos šalyje iki einamųjų kalendorinių metų daugiausia registruotų transporto priemonių gamybinės markės (gamintojo prekės pavadinimas);

10.2.  nustatomi mažiausiai 3 pagal Metodikos 10.1 papunktį nustatytų gamybinių markių šalyje iki einamųjų kalendorinių metų daugiausiai registruotų transporto priemonių modeliai (komerciniai pavadinimai);

10.3.  pagal Metodikos 10.2 papunktį nustatyti modeliai (komerciniai pavadinimai) diferencijuojami pagal mažiausiai 3 naudingąsias galias.

11.  Kai šalyje iki einamųjų kalendorinių metų registruota mažiau kaip 3 atitinkamos kategorijos transporto priemonių gamybinės markės ir (ar) modeliai (komerciniai pavadinimai), pagal Metodikos 10 punktą nustatoma tiek atitinkamos kategorijos transporto priemonių gamybinių markių ir (ar) modelių (komercinių pavadinimų), kiek iki einamųjų kalendorinių metų registruota šalyje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ DEGALŲ PRELIMINARIŲ SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

12Pagal Metodikos 10.3 papunktį nustatytų transporto priemonių vidutinės svertinės degalų sąnaudos šimtui kilometrų apskaičiuojamos pagal formulę:

 

, kur

 

TPVS – konkrečios kategorijos šalyje iki einamųjų kalendorinių metų daugiausia registruotų transporto priemonių vidutinės svertinės degalų sąnaudos pagal degalų rūšį, natūriniais vienetais 100 km;

k – transporto priemonės kategorija M1 arba N1;

r – degalų rūšis;

m – transporto priemonės modelis (komercinis pavadinimas);

g – transporto priemonių didžiausia naudingoji galia;

DS – vidutinės mišrios (greitkelyje ir mieste) degalų sąnaudos natūriniais vienetais 100 km;

sk – šalyje iki einamųjų kalendorinių metų registruotų transporto priemonių skaičius, vnt.

 

13.  Vidutinės mišrios (greitkelyje ir mieste) degalų sąnaudos M1 ir N1 transporto kategorijų transporto priemonėms nustatomos remiantis pasaulinės darniosios lengvųjų automobilių bandymo procedūros (angl Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) rezultatais. Jei pagal Metodikos 10.3 papunktį nustatytai transporto priemonei nėra atlikta pasaulinė darnioji lengvųjų automobilių bandymo procedūra, vidutinės mišrios (greitkelyje ir mieste) degalų sąnaudos nustatomas vadovaujantis transporto priemonės techninėje specifikacijoje pateikta informacija apie vidutines mišrias (greitkelyje ir mieste) degalų sąnaudas.

14.  Kai nėra prieinamos informacijos pagal Metodikos 13 punkte nustatytas sąlygas, konkrečios kategorijos šalyje iki einamųjų kalendorinių metų registruotų transporto priemonių vidutinės mišrios (greitkelyje ir mieste) degalų sąnaudos nustatomos pagal viešai prieinamose Europos duomenų bazėse nurodytas degalų sąnaudas.

 

IV SKYRIUS

VIDUTINĖS DEGALŲ KAINOS APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

15.  Agentūra vidutinę degalų kainą nustato kas ketvirtį remdamasi Įmonių ir (ar) Operatorių pateikta informacija apie praėjusį ketvirtį vartotojams parduodamų degalų kainų svertinius vidurkius.

16.  Vidutinė degalų kaina, išskyrus vidutinę elektros energijos kainą, apskaičiuojamą pagal 17 punkte nurodytą formulę, nustatoma pagal formulę:

 

, kur

 

VDK – vidutinė degalų kaina, Eur už natūrinį vienetą;

r – degalų rūšis ;

n – Įmonių, pateikusių informaciją, skaičius, vnt.;

SDK – vartotojams parduodamų degalų kainų svertinis vidurkis, Eur už natūrinį vienetą.

 

17.  Vidutinė elektros energijos kaina nustatoma pagal formulę:

 

, kur

 

 

VEK – vidutinė elektros energijos kaina, Eur už natūrinį vienetą;

n – Operatorių, pateikusių informaciją, skaičius, vnt.;

t – nepriklausomų elektros energijos tiekėjų, kurių elektros energijos kainos naudojamos skaičiavimuose, skaičius, vnt.;

SDK – vartotojams parduodamų elektros kainų svertinis vidurkis, Eur už natūrinį vienetą;

EEK – nepriklausomų elektros energijos tiekėjų skelbiama vienos laiko zonos elektros energijos kaina, įskaitant elektros energijos persiuntimo tarifą, papildomą dedamąją, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainą bei pridėtinės vertės mokestį.

 

V SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

18.  Įmonės, kuriose prekiaujama alternatyviaisiais degalais, ir (ar) Operatoriai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo ketvirčio pabaigos Agentūrai pateikia Vartotojų parduodamų alternatyviųjų degalų kainų svertinių vidurkių ataskaitą (pavyzdinė forma pateikta Metodikos priede) apie Lietuvos Respublikoje eksploatuojamose degalinėse ir (ar) įkrovimo prieigose praėjusį ketvirtį vartotojams parduodamų degalų kainų svertinius vidurkius, apskaičiuojamus pagal formulę:

 

, kur

 

SDK – vartotojams parduodamų degalų kainų svertinis vidurkis, Eur už natūrinį vienetą;

r – degalų rūšis;

i – degalinių ar viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų skaičius, vnt.;

DK – degalų kaina, Eur už natūrinį vienetą;

K – parduotas degalų kiekis, natūriniais vienetais.

 

19.  Vidutinė svertinė degalų kaina taikyta variklių degalams gali būti nustatoma pagal Įmonių, vadovaujantis Informacijos apie vartotojams parduodamų naftos produktų kainas teikimo tvarkos aprašu, Agentūrai kiekvieną pirmadienį teikiamas vartotojams parduodamų naftos produktų kainų ataskaitas.

20.  Agentūra turi teisę Įmonių, kuriose prekiaujama alternatyviaisiais degalais ir variklių degalais ir Operatorių prašyti pagrįsti pateiktą informaciją.

21.  Įmonės, kuriose prekiaujama alternatyviaisiais degalais ir (ar) variklių degalais, ir Operatoriai turi užtikrinti, kad būtų paskirti už ataskaitų pildymą ir teikimą Agentūrai atsakingi asmenys, kurių kontaktiniai duomenys turėtų būti pateikiami ataskaitose.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22Įmonės, kuriose prekiaujama alternatyviaisiais degalais ir variklių degalais, ir (ar) Operatoriai, laiku nepateikę Metodikoje nurodytos informacijos ar sąmoningai pateikę klaidingą informaciją, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

23Asmenys, pažeidę Metodikos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24Agentūra teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę iš valstybės įmonės „Regitra“ gauti duomenis, reikalingus Agentūrai Metodikoje numatytiems skaičiavimams atlikti.

_______________________

 

Degalų palyginamųjų kainų apskaičiavimo

ir skelbimo metodikos

priedas

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(Įmonės ar Operatoriaus pavadinimas, adresas ir kodas)             

 

 

VARTOTOJAMS PARDUODAMŲ ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ KAINŲ SVERTINIŲ VIDURKIŲ ATASKAITA

 

________ m. _________ ____ d.

 

Eil. Nr.

Alternatyviųjų degalų rūšis

Vienetai

Kaina, Eur

įskaičius muitus ir mokesčius

muitai ir mokesčiai

be muitų ir mokesčių

1.

Gamtinės dujos

1 000 kg

 

 

 

2.

Biometano dujos

1 000 kg

 

 

 

3.

Elektros energija

1 000 kWh

 

 

 

4.

Vandenilis

1 000 kg

 

 

 

 

 

Ataskaitą užpildęs asmuo: __________________________________________________________

(parašas, pareigos, vardas, pavardė, telefono Nr., el. paštas)

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad visi šioje ataskaitoje pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi

 

______________________