Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 26 d. Nr. 1-169

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr.1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-192 „Dėl Marijampolės savivaldybės nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

atliekantis  mero pareigas                                                                                                   Povilas Isoda


 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-169

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės (toliau - taisyklės) nustato nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą arba suteiktą naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, apskaičiavimo, mokėjimo, lengvatų taikymo, grąžinimo, išieškojimo, pripažinimo beviltišku, duomenų, kurių reikia žemės nuomos mokesčiui administruoti, pateikimo, delspinigių už laiku nesumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiavimo ir mokėjimo Marijampolės savivaldybėje tvarką.

2. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, išsinuomojęs ar naudojantis valstybinę žemę.

 

II. SKYRIUS

DUOMENŲ, REIKALINGŲ NUOMOS MOKESČIUI APSKAIČIUOTI, PATEIKIMO TVARKA

 

3. Valstybės įmonė Registrų centras duomenis apie valstybinės žemės nuomininkus, kurių nuomos sutartys įregistruotos Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastre ir registre, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamentui pateikia centralizuotai kompiuterinėse laikmenose. Duomenys pateikiami pagal Marijampolės savivaldybės administracijos ir VĮ Registrų centro pasirašytą sutartį.

4. Nacionalinės žemės tarnybos įgaliotas teritorinis padalinys duomenis (kompiuterinėse laikmenose ir dokumentinėje formoje) apie Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastre ir registre neįregistruotus valstybinės žemės nuomininkus (naudotojus) iki einamųjų metų liepos 1 dienos

pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamentui.

 

III. SKYRIUS

NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

5. Nuomojant valstybinę žemę aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.

6. Nuomojant valstybinę žemę be aukciono, nuomos mokesčio dydis skaičiuojamas nuo valstybinės žemės vertės, apskaičiuotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka, padauginus iš mokesčio tarifo.

7. Marijampolės savivaldybės taryba (toliau – Taryba) nustato valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą metams.

8. Juridiniai asmenys patys apsiskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio dydį ir deklaracijas  pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Mokesčių administravimo skyriui rašytine forma arba elektroninėmis priemonėmis pasirašant jas saugiu elektroniniu parašu. Atliekant minėtas procedūras per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą, naudojami Nekilnojamojo turto registro ir Juridinių asmenų registro  informacinės sistemos duomenys .

9. Fiziniams asmenims valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas suformuoja Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Mokesčių administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už nuomos mokesčio administravimą.

 

IV. SKYRIUS

NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMAS

 

10. Valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu, už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo, moka žemės nuomos mokestį, išskyrus už žemę, perduotą naudotis panaudai.

11. Fiziniai ir juridiniai asmenys nuomos mokestį už nustatyta tvarka jiems suteiktą naudotis arba išnuomotą valstybinę žemę moka:

11.1. nuo kito mėnesio po nuomos sutarties sudarymo (žemės suteikimo);

11.2. jei pasibaigia valstybinės žemės nuomos sutarties terminas, nuomos mokestis nemokamas nuo kito mėnesio po nuomos sutarties termino pasibaigimo (sutarties nutraukimo);

11.3. tais atvejais, kai įmonė įsigyja nekilnojamąjį turtą iš kitos įmonės, kuri žeme naudojasi nesudariusi valstybinės žemės nuomos sutarties, nekilnojamąjį turtą įsigijusi įmonė, kaip valstybinės žemės naudotoja, valstybinės žemės nuomos mokestį turi pradėti mokėti nuo kito mėnesio po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo;

11.4. kai nekilnojamasis turtas įsigyjamas iš įmonės, kuri yra sudariusi valstybinės žemės nuomos sutartį, nekilnojamąjį turtą įsigijusi įmonė turi sudaryti naują valstybinės žemės nuomos sutartį ir valstybinės žemės nuomos mokestį turi pradėti mokėti nuo kito mėnesio po šios sutarties įregistravimo Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastre ir registre. Iki naujos valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo valstybinės žemės nuomos mokestį turi mokėti nekilnojamąjį turtą pardavusi įmonė.

12. Žemės nuomos mokesčius mokesčių mokėtojai gali sumokėti:

12.1. bet kurio banko skyriuose;

12.2. pašte;

12.3. UAB „Maxima“ LT parduotuvėse;

12.4. internetu, pasinaudojant bankų teikiamomis internetinio atsiskaitymo paslaugomis.

13. Žemės nuomos mokesčio įmokos pervedamos į Marijampolės savivaldybės administracijos surenkamąsias nuomos mokesčio sąskaitas pagal įmokų kodus:

 

 

Nepasibaigusių mokėjimo terminų įmokos

Laiku nesumokėtos įmokos

Laiku nesumokėtų įmokų delspinigiai

Fizinių asmenų

3111

3112

3113

Juridinių asmenų

3121

3122

3123

 

14. Marijampolės savivaldybės administracijos surenkamosiose sąskaitose sukauptos valstybinės žemės nuomos mokesčio sumos pervedamos į savivaldybės iždo sąskaitą.

 

V. SKYRIUS

LENGVATŲ TAIKYMAS

 

15. Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos taikomos pagal įstatymus ar Tarybos nustatytas lengvatas.

16. Taryba turi teisę savo biudžeto sąskaita mažinti valstybinės žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti. Lengvata taikoma Tarybos sprendimu nustatyta tvarka. Mokesčių lengvatų svarstymo komisija svarsto fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl mokesčių lengvatų ir teikia rekomendacijas Tarybai. Taryba artimiausiame posėdyje priima sprendimą dėl mokesčių lengvatų suteikimo.

17. Fizinių asmenų prašymai Mokesčių lengvatų svarstymo komisijai gali būti teikiami popierine arba elektroninėmis priemonėmis.

17.1. Teikiant prašymą Mokesčių lengvatų svarstymo komisijai popierine forma turi būti pridėti šie dokumentai:

17.1.1. užpildyta prašymo forma;

17.1.2. pažyma apie šeimos pajamas (darbo užmokestį, pensiją, invalidumo ir kt. pašalpas);

17.1.3. pažyma apie šeimos sudėtį;

17.1.4. pensininko, neįgaliojo pažymėjimo kopija;

17.1.5. pažyma iš darbo biržos (jeigu asmuo bedarbis);

17.1.6. žemės nuomos mokesčio mokėjimo deklaracijos kopija;

17.1.7. kt. prašymo motyvą pagrindžiantys dokumentai.

17.2. Teikiant prašymą Mokesčių lengvatų svarstymo komisijai elektroninėmis priemonėmis pridedami dokumentai, taip pat pateikiami elektroninėje formoje, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant nuskaitytus dokumentų originalus. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

17.3. Atliekant minėtas procedūras per Valstybinės informacinių  išteklių sąveikumo platformą naudojami  Nekilnojamojo turto registro ir Gyventojų registro informacinės sistemos duomenys.

18. Juridinių asmenų prašymai Mokesčių lengvatų svarstymo komisijai gali būti teikiami popierine forma arba elektroninėmis priemonėmis.

18.1. Teikiant prašymą Mokesčių lengvatų svarstymo komisijai popierine forma turi būti pridėti šie dokumentai:

18.1.1. užpildyta prašymo forma;

18.1.2. žemės nuomos mokesčio mokėjimo deklaracijos kopija;

18.1.3 einamojo pusmečio balansas;

18.1.4. praėjusių metų balansas;

18.1.5. pelno, nuostolio ataskaita;

18.1.6. pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie įsiskolinimą biudžetui;

18.1.7. pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apie įsiskolinimą fondui;

18.1.8. kt. prašymo motyvą pagrindžiantys dokumentai.

18.2. Teikiant prašymą Mokesčių lengvatų svarstymo komisijai elektroninėmis priemonėmis pridedami dokumentai, taip pat, pateikiami elektroninėje formoje t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant nuskaitytus dokumentų originalus. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

18.3. Atliekant minėtas procedūras per Valstybinės informacinių  išteklių sąveikumo platformą naudojami  Nekilnojamojo turto registro ir Juridinių asmenų registro informacinės sistemos duomenys.

 

VI. SKYRIUS

DEKLARACIJŲ ĮTEIKIMAS

 

19. Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją juridiniai asmenys gali pristatyti Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Mokesčių administravimo skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už nuomos mokesčio administravimą, atsiųsti paštu arba pateikti elektroninėmis priemonėmis.

20. Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracija fiziniams asmenims gali būti:

20.1. siunčiama paštu;

20.2. įteikiama asmeniškai Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Mokesčių administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už nuomos mokesčio administravimą;

20.3. įteikiama seniūnijos darbuotojų.

 

 

VII. SKYRIUS

NUOMOS MOKESČIO GRĄŽINIMAS (ĮSKAITYMAS) IR IŠIEŠKOJIMAS

 

21. Vykdant valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaitos ir mokėjimo kontrolę, tikslinamas nuomos mokesčio dydis. Priimamas sprendimas per apmokestinamuosius metus susidariusią nuomos mokesčio permoką perkelti į kitus metus tų metų mokesčiui užskaityti arba mokesčių mokėtojo prašymu grąžinama, jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus,- skaičiuojant atgal nuo įskaitymo dienos, ją pervedant į mokesčio mokėtojo nurodytą sąskaitą banke.

22. Mokėtojo prašymas dėl nuomos mokesčio grąžinimo (įskaitymo) gali būti pateiktas rašytine forma ir elektroninėmis priemonėmis pasirašant prašymą saugiu elektroniniu parašu. Atliekant nuomos mokesčio grąžinimo(įskaitymo) procedūrą per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą, naudojami Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro informacinės sistemos duomenys.

23. Mokesčio permoka (skirtumas), kuri negali būti grąžinta (įskaityta) 21 punkte nurodytu pagrindu, nurašoma iš biudžeto apskaitos dokumentų Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Administracijos direktoriaus sudarytos komisijos teikimu.

24. Nesumokėjus valstybinės žemės nuomos mokesčio Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Mokesčių administravimo skyrius siunčia įspėjimą mokesčio mokėtojui geruoju sumokėti mokestį.

25. Teisė priverstinai išieškoti valstybinės žemės nuomos mokesčio mokestinę nepriemoką atsiranda 21 kalendorinę dieną nuo nustatyto mokesčio sumokėjimo termino pabaigos.

26. Nesumokėtam valstybinės žemės nuomos mokesčiui ir delspinigiams išieškoti taikomas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas senaties terminas, kuris pradedamas skaičiuoti kitą dieną po termino nuomos mokesčiui sumokėti pabaigos.

27. Visi ginčai, kylantys dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžio atsisakymo geruoju jį sumokėti, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. SKYRIUS

DELSPINIGIŲ UŽ LAIKU NESUMOKĖTĄ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESTĮ APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS

 

28. Už laiku nesumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį arba jo dalį skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną nuo nesumokėtos mokesčio sumos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigėsi mokesčio mokėjimo terminas.

29. Delspinigių mokėjimo dydį nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras savo įsakymu.

30. Delspinigiai skaičiuojami nepertraukiamai ir baigiami skaičiuoti tą dieną, kai mokestis sumokamas į biudžetą (įskaitytinai), tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimo dienos.

 

IX. SKYRIUS

MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIPAŽINIMAS BEVILTIŠKA BEI PASIBAIGUSIA

 

31. Beviltiška skola gali būti pripažinta ta skolininko (juridinio ar fizinio asmens), negrąžinta skola, jos dalis, delspinigiai, kurių neįmanoma ar netikslinga išieškoti dėl šių priežasčių:

31.1. praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo tos dienos, kai buvo pradėti skolos išieškojimo veiksmai, nerasta skolininko turto arba rastas turtas yra nelikvidus (neįmanoma jo realizuoti), arba jei rasto turto pakanka tik daliai skolos padengti, beviltiška pripažįstama likusi skolos dalis arba nustatoma, kad skolininko ekonominė (socialinė) padėtis yra sunki;

31.2. skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu ir nėra įpėdinių, galinčių atsakyti už skolinius įsipareigojimus;

31.3. skolininkas yra likviduotas ir išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, neegzistuoja jo skolų (teisių ir pareigų) perėmėjas, turintis pakankamai turto skoloms sugrąžinti;

31.4. pasibaigė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti ieškininės senaties terminai ieškinio reikalavimams (dėl pagrindinio įsiskolinimo arba dėl netesybų (baudos, delspinigių)) pareikšti;      31.5. numatomos skolos išieškojimo išlaidos didesnės už pačią skolą.

32. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, išanalizavusi skolų negrąžinimo priežastis ir nustačiusi, kad skola atitinka 31 punkte nurodytų skolų pripažinimo beviltiškomis pagrindus, teikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą pripažinti skolą beviltiška kartu su motyvuota išvada, kodėl siūloma skolą pripažinti beviltiška, ir išvadą pagrindžiančių bei savo pastangas šioms skoloms susigrąžinti įrodančių dokumentų kopijas.

33. Skolų beviltiškumą ar pastangas susigrąžinti skolas liudijančiais dokumentais yra laikomi dokumentai, kurie leidžia padaryti išvadą, kad atgauti skolų negalima ir Marijampolės savivaldybės administracija stengėsi skolas susigrąžinti. Gali būti pateikiami šie dokumentai:

33.1. įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) sprendimas, nuosprendis, kuriais patvirtinama Marijampolės savivaldybės administracijos teisė susigrąžinti skolas, antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas;

33.2. skolų suderinimo aktai (jei jie yra sudaryti), susitikimų su skolininku protokolai, susirašinėjimo su skolininku įrodymai: registruoti laiškai, telegramos, fakso pranešimai, bankų, audito firmų ir kitų organizacijų rašytinė informacija, susijusi su skolininko finansinės būklės įvertinimu, ir kiti dokumentai;

33.3. dokumentai, patvirtinantys turto neradimo arba rasto turto nerealizavimo (buvo bandoma realizuoti, tačiau neatsirado pirkėjų, arba turtas nebuvo realizuotas) faktus, arba dokumentus dėl turto neradimo likusios skolos daliai padengti, dėl rasto turto nerealizavimo (kai rasto turto pakanka tik daliai skolos padengti) arba skolininko sunkią ekonominę (socialinę) padėtį įrodantys dokumentai apie skolininko gaunamas pajamas, apie turimą viešajame registre registruojamą turtą, apie Marijampolės savivaldybės teikiamą paramą ir kiti dokumentai (apie šeimos sudėtį, sveikatos būklę, buvimą įkalinimo įstaigoje ir panašiai);

33.4. tais atvejais, kai skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu, skolų beviltiškumą ir pastangas jas susigrąžinti įrodo dokumentai, kurie patvirtina skolininko mirties faktą, taip pat faktą, kad skolininko palikto turto nepakanka šioms skoloms susigrąžinti, o tais atvejais, kai už palikėjo skolas įpėdinis atsako visu savo turtu – dokumentai, kurie patvirtina faktą, jog įpėdinio turto nepakanka palikėjo skoloms sugrąžinti.

34. Skolos beviltiškomis pripažįstamos (nurašytinų beviltiškų skolų sąrašas tvirtinamas) ir nurašomos Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į beviltiškų skolų nurašymo nagrinėjimo komisijos siūlymą.

35. Mokestinės nepriemokos, pripažintos beviltiškomis ir pasibaigusiomis, anuliuojamos MASIS (Mokesčių administravimo savivaldybėse informacinė sistema) apskaitos programoje, išimamos iš apskaitos.

 

X. SKYRIUS

PAŽYMŲ APIE ATSISKAITYMĄ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ IŠDAVIMAS

 

36. Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamentas priima pašymus iš fizinių ir juridinių asmenų dėl pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo.

37. Prašymai gali būti teikiami popierine forma ir elektroninėmis priemonėmis, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Minėtą prašymų priėmimo bei pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo procedūrą atliekant per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą naudojami Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro, Gyventojų registro informacinės sistemos duomenys.

______________