VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 1S-145 „DĖL NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJOS tipinės FORMOS PAgal lietuvos respublikos koncesijų įstatymą patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 2 d. Nr. 1S-3

Vilnius

 

1.    P a k e i č i u Nešališkumo deklaracijos tipinę formą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-145 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą patvirtinimo“ ir papildau 3.3 punktu:

3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. *

 

* Šis reikalavimas taikomas koncesijos iniciatoriams nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                      Jovita Petkuvienė

                                                                               

 

 

 

 

SUDERINTA

Vyriausiosios tarnybinės

etikos komisijos

2019-12-18 raštu Nr. S-4483-(2.4)