LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 19 d. Nr. 1-196

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu:

1.  T virtinu Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisykles (toliau - Taisyklės) (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

3.  Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėti karšto vandens sistemų projektavimo, įrengimo ir rekonstravimo darbai baigiami vadovaujantis prieš tai galiojusios redakcijos Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis energetikos ministrą                                                                    Mindaugas Sinkevičius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-196

 

PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos projektuojant ir įrengiant naujas bei rekonstruojant esamas karšto vandens sistemas.

2. Pastato karšto vandens sistema laikoma vamzdynų ir įrenginių sistema:

2.1. per kurią šaltas geriamasis vanduo, pastate centralizuotai sušildytas iki nustatytos temperatūros, įskaitytinai nuo šalto vandens uždaromosios armatūros prieš karšto vandens ruošimo įrenginį tiekiamas iki karšto vandens naudojimo vietų;

2.2. per kurią grupiniame šilumos punkte paruoštas karštas vanduo pastate įskaitytinai nuo įvadinės atjungiamosios armatūros tiekiamas iki karšto vandens naudojimo vietų.

3. Taisyklės netaikomos karšto vandens sistemoms, kuriomis vanduo tiekiamas technologinėms reikmėms pramonės įmonėse ar specialioms procedūroms asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

4. Vamzdynai, įrenginiai, uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra, kitos medžiagos, vandens ėmimo čiaupai pastato karšto vandens sistemoje turi atitikti Taisyklių reikalavimus.

5. Karštam vandeniui tiekti naudojami vamzdžiai, jų antikorozinė danga ir kita įranga turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 1 punktas). Taisyklėse naudojami pagrindiniai žymenys pateikti Taisyklių 6 priede.

6. Karšto vandens tiekimo sistemos vamzdynai turi būti įrengiami ir vedami per patalpų sienas bei perdangas vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Taisyklių 1 priedo 7 punktas).

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme ir kituose įstatymuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KARŠTO VANDENS SISTEMŲ VANDENS KOKYBĖ IR TEMPERATŪRA

 

8. Karšto vandens, tiekiamo buitinėms ir higieninėms reikmėms tenkinti, kokybė turi atitikti higienos normos „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) reikalavimus, keliamus šaltam geriamajam vandeniui.

9. Karšto vandens temperatūra karšto vandens naudojimo vietose turi būti ne žemesnė kaip 50 ºC ir ne aukštesnė kaip 60 ºC, išskyrus legioneliozės prevencijos atvejus, kaip nustatyta higienos normoje (Taisyklių 1 priedo 1 punktas).

10. Vaikų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose, vaikų žaidimų patalpose karšto vandens temperatūra praustuvų ir dušų vandens ėmimo čiaupuose turi atitikti higienos normų „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Taisyklių 1 priedo 10 punktas), „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Taisyklių 1 priedo 11 punktas), „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai(Taisyklių 1 priedo 11 punktas) reikalavimus, t.y. turi būti ne žemesnė kaip 37 ºC ir ne aukštesnė kaip 42 ºC.

11. Maitinimo įstaigose ir kitose vietose, kuriose karšto vandens temperatūra reikalinga aukštesnė, nei nurodyta Taisyklių 9 punkte, turi būti įrengti vietiniai vandens šildytuvai.

 

III SKYRIUS

PROJEKTINIŲ VANDENS DEBITŲ IR ŠILUMOS KIEKIŲ NUSTATYMAS KARŠTO VANDENS REIKMĖMS

 

12. Karšto vandens sistema turi būti pajėgi aprūpinti karštu vandeniu nustatytą skaičių naudotojų ir patiekti reikiamą karšto vandens kiekį į karšto vandens naudojimo vietas – atitinkamus sanitarinius prietaisus (toliau – prietaisai).

13. Sekundinis karšto vandens kiekis  nustatomas:

13.1. atskiro prietaiso – pagal Taisyklių 2 priedą;

13.2. viso vamzdyno ar jo dalies, per kuriuos karštas vanduo tiekiamas keliems prietaisams, kuriais naudojasi tai pačiai grupei priklausantys naudotojai, – pagal Taisyklių 3 priedą;

13.3. viso vamzdyno ar jo dalies, per kurį karštas vanduo tiekiamas įvairiems prietaisams, kuriais naudojasi skirtingos naudotojų grupės, – pagal (1) formulę:

 

,                                                                                                        (1)

 

kur:

i – i-toji naudotojų grupė;

n – naudotojų grupių, kurioms karštas vanduo tiekiamas tais pačiais sistemos dalies vamzdynais, skaičius, vnt.;

N – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt.;

P – vienalaikio prietaisų veikimo tikimybė;

 – būdingojo prietaiso čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, nustatomas pagal šių Taisyklių 3 priedą kiekvienai naudotojų grupei atskirai. Būdingasis čiaupas yra čiaupas to prietaiso, kurio norminis debitas yra didžiausias;

13.4. esant žiedinei karšto vandens tiekimo sistemai reikia nustatyti visos sistemos sekundinį debitą, kuris turi būti vienodas visuose žiedo ruožuose.

 

14. Didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje sistemos dalyje apskaičiuojamas pagal (2) formulę:

 

,                                                                                                                    (2)

 

kur:

 – būdingojo prietaiso čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, l/s;

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų vienalaikio veikimo tikimybės.

15. Taisyklių 14 punkte nurodytas koeficientas  parenkamas pagal Taisyklių 4 priedo lenteles arba apskaičiuojamas pagal (3a) ir (3b) formules:

 

,                                       (3a)

 

.                                  (3b)

 

16. Vienalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama pagal (4) formulę:

 

,                                                                                                           (4)

 

kur:

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui intensyviausio naudojimo valandą, l/h;

- gyventojų arba kitokių naudotojų, kuriems aprūpinti karštu vandeniu naudojama skaičiuojamoji sistemos dalis, skaičius, vnt.;

 – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt.

17. Karšto vandens sistemos vamzdynų dalies, naudojamos karštam vandeniui skirtingoms naudotojų grupėms, besinaudojančioms skirtingais prietaisais, tiekti vienalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama kaip atskirų karšto vandens naudotojų grupių vienalaikio veikimo tikimybių vidurkis pagal (5) formulę:

 

                                                                                               (5)

 

18. Valandinis debitas (m3/h) paros intensyviausio naudojimo valandą apskaičiuojamas pagal (6) formulę:

 

,                                                                                                       (6)

 

kur:

 – valandinis prietaiso čiaupo debitas, l/h;

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų panaudojimo tikimybės, nustatant valandinį prietaiso čiaupo debitą.

19. Koeficientas  parenkamas pagal Taisyklių 4 priedo lenteles arba apskaičiuojamas pagal (3a) ir (3b) formules vietoje  įrašant .

20. Apskaičiuojant Taisyklių 19 punkte nurodytą koeficientą , panaudojimo tikimybė intensyviausio naudojimo valandą apskaičiuojama pagal (7) formulę:

 

,                                                                                              (7)

 

kur:

 – butų, kuriuose yra po 3 karšto vandens naudojimo prietaisus (praustuvas, plautuvė ir vonia), skaičius, vnt.

21. Jeigu butuose yra kitoks prietaisų skaičius, nei nurodyta Taisyklių 20 punkte, tuomet dydis , esantis (7) formulėje, koreguojamas taip:

,                                                                                                                         (8)

 

kur:

 – prietaisų skaičius, vnt.

22. Tais atvejais, kai skaičiuojama ne gyvenamojo namo karšto vandens sistema, panaudojimo tikimybė intensyviausio naudojimo valandą skaičiuojama pagal formulę:

 

,                                                                                                (9)

 

kur:

 – prietaisų apkrovos vienetų skaičius, randamas pagal Taisyklių 5 priedo 1 lentelę.

23. Kai ilgalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama pagal (9) formulę, tuomet koeficientas  apskaičiuojamas pagal (3a) ir (3b) formules, vietoje  įrašius . Kai ≤11,5, taikoma (3a) formulė, kitais atvejais taikoma (3b) formulė.

24. Kai karšto vandens sistema naudojama karštam vandeniui skirtingoms naudotojų grupėms, besinaudojančioms skirtingais prietaisais, tiekti, valandinis prietaiso debitas apskaičiuojamas pagal (10) formulę:

 

,                                                                                                        (10)

 

kur:

i – i-toji naudotojų grupė;

n – naudotojų grupių, kurios naudojasi skirtingais prietaisais, skaičius, vnt.

25. Vidutinis valandinis debitas (m3/h) intensyviausio naudojimo laikotarpiu, esant vienos grupės naudotojams, apskaičiuojamas pagal (11) formulę:

 

,                                                                                                            (11)

 

kur:

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per intensyviausio naudojimo laikotarpį (parą, pamainą), l;

 – intensyviausio naudojimo trukmė valandomis, h.

Jeigu naudotojai yra skirtingų grupių, tuomet vidutinis valandinis debitas (m3/h) intensyviausio naudojimo laikotarpiu apskaičiuojamas pagal (12) formulę:

 

                                                                                                  (12)

 

26. Šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, paros intensyviausio karšto vandens naudojimo valandą apskaičiuojamas pagal (13) formulę:

 

,                                                                                   (13)

 

kur:

 – karšto vandens, pratekėjusio per šildytuvą, temperatūra, ºC;

 – šalto vandens temperatūra prieš įtekėjimą į šildytuvą, ºC;

 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemoje, kW.

27. Šilumos nuostolių srautą sudaro rankšluosčių džiovintuvais perduodama šiluma ir šilumos nuostoliai, patiriami šilumą perduodant per karšto vandens sistemos vamzdynus. Šilumos nuostolių srautas (kW) per vamzdynus apskaičiuojamas pagal Šilumos nuostolių skaičiavimo metodiką (Taisyklių 1 priedo 2 punktas).

28. Vidutinis šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, intensyviausio karšto vandens naudojimo laikotarpiu apskaičiuojamas pagal (14) formulę:

 

                                                                                    (14)

 

 

IV SKYRIUS

KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS

 

29. Karštas vanduo buitinėms ir higieninėms reikmėms tenkinti į įvairios paskirties pastatus tiekiamas paruoštas centralizuotai arba ruošiamas pastatuose įrengtais vietiniais šildytuvais.

30. Karštą vandenį leidžiama tiekti buitinėms ir higieninėms bei technologinėms reikmėms ta pačia sistema, jeigu technologinėms reikmėms naudojamo karšto vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens reikalavimus.

31. Draudžiama sujungti buitinėms ir higieninėms reikmėms skirto karšto vandens sistemos vamzdynus su geriamojo vandens reikalavimų neatitinkančio technologinio vandens sistemos vamzdynais.

32. Centralizuotai tiekiamą karštą vandenį reikia ruošti karšto vandens naudojimo zonos centre arba numatyti įrengti hidraulinio balansavimo priemones.

33. Karšto vandens sistemose privalomas cirkuliacinis kontūras, išskyrus atvejus, kai karšto vandens naudojimas laiko atžvilgiu yra reglamentuotas, o vandens temperatūra nebus žemesnė už nurodytą Taisyklių 9 punkte.

34. Asmens sveikatos priežiūros ir vaikų priežiūros ikimokyklinių įstaigų vonių ir dušų patalpose turi būti įrengti rankšluosčių džiovintuvai su termostatais.

35. Rankšluosčių džiovintuvai jungiami lygiagrečiai prie karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinių stovų.

36. Gyvenamuosiuose namuose vonių ir dušų patalpose turi būti įrengti rankšluosčių džiovintuvai su termostatais ir prijungti lygiagrečiai prie karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinių stovų, išskyrus tuos atvejus, kai rankšluosčių džiovintuvai prijungti prie šildymo sistemos ir/ar prie elektros tinklo.

37. Vonioms ir kitoms patalpoms šildyti draudžiama naudoti karšto vandens sistemoje (išskyrus rankšluosčių džiovintuvuose) cirkuliuojantį vandenį.

38. Jeigu gyvenamuosiuose namuose per butą nutiesiami du karšto vandens tiekimo stovai ir tik prie vieno iš jų įrengiamas rankšluosčių džiovintuvas, juos reikia sujungti jungtimis ir įrengti vieną bendrą cirkuliacinį stovą, prie kurio jungiami rankšluosčių džiovintuvai. Stovų jungtis reikia įrengti pastogėje, jeigu tokia yra, kitu atveju – viršutinio aukšto palubėje.

39. Karšto vandens slėgis ties vandens ėmimo čiaupais turi būti ne didesnis kaip 0,45 MPa ir ne mažesnis, kaip nurodyta Taisyklių 2 priede.

 

V SKYRIUS

KARŠTO VANDENS SISTEMOS VAMZDYNŲ CHARAKTERISTIKŲ SKAIČIAVIMAS

 

40. Karšto vandens sistemos tiekimo vamzdynų skersmenys parenkami taip, kad jais pratekėtų sekundinio karšto vandens debito ir cirkuliacinio debito, apskaičiuotų pagal (15) formulę, suma:

 

,                                                                                                     (15)

 

kur:

 – koeficientas, kuriuo įvertinama cirkuliacinio debito dalis.

41. Vandens šildytuvų ir pirmųjų karšto vandens sistemos ruožų iki pirmojo karšto vandens tiekimo stovo koeficientas  randamas pagal Taisyklių 5 priedo 2 lentelę, kitų tiekimo vamzdyno ruožų šis koeficientas lygus nuliui.

42. Cirkuliacinis sekundinis debitas (l/s) karšto vandens sistemos cirkuliaciniuose vamzdynuose apskaičiuojamas pagal (16) formulę:

 

,                                                                                                        (16)

 

kur:

 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemos j-ajame tiekimo vamzdyno ruože, kW;

n – sistemos ruožų skaičius, vnt.;

 – karšto vandens temperatūrų ties vandens šildytuvu ir tolimiausiu karšto vandens vartojimo prietaisu skirtumas, ºC.

Įvertinant šilumos srautą, kurį turi perduoti rankšluosčių džiovintuvai, laikoma, kad =8,5 ºC.

43. Karšto vandens tiekimo stovas laikomas vienu ruožu, o jo šilumos nuostolių srautu laikoma šilumos nuostolių pačiame tiekimo stove ir rankšluosčių džiovintuvais perduoto šilumos srauto suma.

44. Slėgio nuostoliai vamzdynuose, kuriais tiekiamas karštas vanduo, apskaičiuojami pagal (17) formulę:

 

,                                                                                                       (17)

 

kur:

 – slėgio nuostoliai dėl trinties vamzdyje, kurio ilgis 1 m, Pa/m;

 – vamzdyno ilgis, m;

 – koeficientas, kuriuo įvertinamos vietinės kliūtys.

45. Vietinių kliūčių koeficiento  reikšmės karšto vandens sistemose nustatomos:

45.1. skirstomosiose ir cirkuliacinėse magistralėse – 0,2;

45.2. vamzdynuose šilumos punktų ribose ir stovuose su rankšluosčių džiovintuvais – 0,5;

45.3. tiekiamuosiuose stovuose be rankšluosčių džiovintuvų ir cirkuliaciniuose stovuose – 0,1.

46. Vandens tekėjimo greitis vamzdynuose turi būti ne didesnis kaip 2,5 m/s.

47. Slėgio nuostoliai nuo šildytuvo iki tolimiausio prietaiso atskirose šakose turi skirtis ne daugiau kaip 10%.

48. Slėgio nuostoliai karšto vandens tiekimo ir cirkuliaciniame stovuose, esant projektiniam cirkuliaciniam debitui, turi būti ne didesni kaip 0,04 MPa, kai sistema prijungta prie šilumos tiekimo tinklų pagal nepriklausomą schemą.

49. Kai karštas vanduo imamas tiesiogiai iš šilumos tiekimo tinklų, slėgio nuostoliai karšto vandens sistemoje nustatomi atsižvelgiant į slėgį šilumos tiekimo tinklų grąžinimo vamzdyne. Slėgio nuostoliai cirkuliaciniame vamzdyne turi būti ne didesni kaip 0,02 MPa.

 

VI SKYRIUS

KARŠTO VANDENS SISTEMOS ĮRENGIMAS

 

50. Karšto vandens sistema įrengiama šakotinė, jeigu leidžiama sustabdyti vandens tiekimą. Jeigu to daryti negalima, įrengiama žiedinė sistema arba atšakos iš dviejų karšto vandens šaltinių kiekvienam naudotojui.

51. Dušų patalpose, kai dušų galvučių daugiau kaip trys, paskirstymo vamzdis turi sudaryti žiedą.

52. Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose skirstomieji vamzdynai klojami rūsiuose, techniniuose aukštuose, palėpėse, viršutinių aukštų palubėse. Išimties tvarka, jeigu tokių galimybių nėra, vamzdynus galima kloti pogrindiniuose kanaluose ir numatyti galimybę juos atidengti.

53. Karšto vandens sistemos stovus ir atšakas nuo jų, jeigu jie yra plastmasiniai, reikia kloti slėptai, išskyrus tualetų ir vonių patalpas.

54. Karšto vandens sistemos vamzdynai gamybinėse patalpose klojami atvirai, jeigu nėra pavojaus juos pažeisti mechaniškai. Leidžiama juos kloti kanaluose kartu su kitais vamzdynais, išskyrus vamzdynus su degiosiomis ir nuodingomis medžiagomis.

55. Karšto vandens sistemos vamzdynus kloti kartu su nuotekų vamzdynais leidžiama tik pereinamuosiuose kanaluose. Karšto vandens sistemos vamzdynai tokiu atveju turi būti pakloti aukščiau už nuotekų vamzdynus.

56. Karšto vandens sistemos vamzdynų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,002.

57. Stovus reikia nutiesti šachtose, esant būtinybei, galima juos įrengti atvirai virtuvėse, dušų ir vonių patalpose.

58. Gyvenamuosiuose namuose stovai turi būti nutiesti laiptinėse įrengtose šachtose.

59. Kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės turi būti įrengti termostatiniai temperatūros reguliatoriai.

60. Viršutinėse karšto vandens sistemų vietose turi būti įrengtos priemonės orui išleisti. Orui išleisti negalima naudoti vandens ėmimo čiaupų. Žemiausiose sistemos vietose turi būti įrengti čiaupai vandeniui išleisti. Turi būti numatyta galimybė čiaupus užplombuoti.

61. Visi karšto vandens sistemos vamzdynai, išskyrus atšakas į prietaisus, turi būti izoliuoti laikantis reikalavimų, kurie keliami patalpose paklotiems šilumos tiekimo tinklams (Taisyklių 1 priedo 6 punktas).

62. Projektuojant karšto vandens sistemas būtina numatyti vamzdynų temperatūrinių kompensacijų galimybę.

63. Karšto vandens sistemoms reikia naudoti plastmasinius (polietileno, polipropileno, stiklo plastiko ir kitokios plastmasės) vamzdžius ir fasonines jų dalis. Leidžiama naudoti vamzdžius ir fasonines jų dalis, pagamintas iš vario, žalvario ar bronzos, plieno su vidine ir išorine antikorozine danga ir kitų medžiagų. Visi šie gaminiai turi užtikrinti higienos normos „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) ir užtikrinti vamzdyno veikimo ilgaamžiškumo reikalavimus, numatytus Statybos techniniame reglamente STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390.

64. Karšto vandens sistemos vamzdynai turi išlaikyti:

64.1. bandomąjį slėgį, 1,5 karto viršijantį eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,68 MPa;

64.2. eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,45 MPa, kai vandens temperatūra 90 ºC;

64.3. eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,45 MPa per visą 25-ių metų eksploatacijos laikotarpį, esant vandens temperatūrai iki 75 ºC.

65. Karšto vandens sistemų, skirtų karštam vandeniui sanitarinėms ir buitinėms reikmėms tiekti, armatūra turi išlaikyti 0,6 MPa eksploatacinį slėgį.

66. Karšto vandens sistemų, skirtų vandeniui technologinėms reikmėms tiekti, armatūra turi išlaikyti slėgį, atitinkantį technologinius reikalavimus.

67. Armatūra turi būti tokia, kad ją atidarant ir uždarant vandens srautas būtų sklandžiai paleidžiamas arba sustabdomas.

68. Uždaromoji armatūra turi būti įrengta:

68.1. kiekviename įvade, kai karštas vanduo tiekiamas į pastatą iš kitur esančio šaltinio;

68.2. vamzdyne, nutiestame iš karšto vandens ruošimo šilumokaičio;

68.3. žiediniam tinklui dalyti į sekcijas, o sekciją turi sudaryti ne daugiau kaip pusė žiedo;

68.4. tiekimo ir cirkuliacinių stovų apačioje prie magistralės, jeigu pastatai ne mažesni kaip 3 aukštų;

68.5. atšakose, jeigu jomis tiekiamas vanduo ne mažiau kaip į 5 prietaisus;

68.6. atšakose į kiekvieną butą taip, kad tą atšaką būtų galima atjungti neįeinant į butą;

68.7. atšakose į dušų ar praustuvų grupes;

68.8. prieš specialios paskirties prietaisus, aparatus, agregatus, jeigu taip nustatyta jų naudojimo (įrengimo) instrukcijoje;

68.9. stovų viršuje, jeigu jie sujungti tarpusavyje.

69. Žiedo ruožuose armatūra turi būti tokia, kad vanduo galėtų tekėti į abi puses.

70. Kai stovai gyvenamuosiuose namuose ar kitokios paskirties pastatuose nutiesti per juose įrengtas parduotuves, kavines ir kitokias patalpas, į kurias patekti nakties metu negalima, uždaromąją armatūrą reikia įrengti tokioje vietoje, kad prie jos visada būtų galima prieiti.

71. Uždaromoji armatūra iki 50 mm skersmens įskaitytinai turi būti bronzinė, žalvarinė arba iš kitokio nerūdijančio metalo.

72. Prižiūrint uždaromąją armatūrą, įrengtą 1,6-3,0 metrų aukštyje, kai jos skersmuo ne didesnis kaip 150 mm, privaloma naudoti kilnojamuosius bokštelius arba pristatomąsias kopėčias.

73. Atbulinius vožtuvus reikia įrengti:

73.1. šalto vandens vamzdyne iki jo prijungimo prie vandens šildytuvo;

73.2. cirkuliaciniame vamzdyne iki jo prijungimo prie vandens šildytuvo;

73.3. vamzdynų atšakų pradžioje į atskiras vandens ėmimo prietaisų grupes: dušus, praustuvus ir kt.;

73.4. cirkuliaciniame vamzdyne iki jo prijungimo prie šilumos tiekimo tinklo grąžinimo vamzdyno, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai.

74. Sandarinti naudojamos medžiagos turi būti atsparios temperatūrai. Neleidžiama naudoti medžiagų, kurios gali pabloginti vandens kokybę.

75. Tais atvejais, kai karšto vandens slėgis sistemoje gali viršyti nurodytą šių Taisyklių 62 punkte, reikia įrengti slėgio reguliatorius.

 

VII SKYRIUS

KARŠTO VANDENS APSKAITA

 

76. Sunaudoto karšto vandens kiekio apskaitai būtina įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus. Jie turi būti pripažinti tinkamais vandeniui, kurio temperatūra yra iki 90 ºC, matuoti ir registruoti Lietuvos Respublikos metrologijos inspekcijoje.

77. Karšto vandens apskaitos prietaisai įrengiami:

77.1. įvairios paskirties pastatuose, išskyrus daugiabučius namus:

77.1.1. karšto vandens įvade į pastatą, jei karštas vanduo ruošiamas už pastato ribų;

77.1.2. šalto vandens atšakoje į šilumokaitį, jei karštas vanduo ruošiamas pastate;

77.1.3. vamzdynų atšakose į specifinės paskirties įstaigas (parduotuvės, kavinės, sveikatos ar higienos priežiūros įstaigos);

77.1.4. kitose pastato savininko nurodytose vietose;

77.2. daugiabučiuose namuose:

77.2.1. vamzdynų atšakose į kiekvieną butą taip, kad atlikti karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūrą ir nuskaityti rodmenis būtų galima neįeinant į butą;

77.2.2. vamzdynų atšakose į specifinės paskirties įstaigas (parduotuvės, kavinės, sveikatos ar higienos priežiūros įstaigos ir kitos), kai tos įstaigos įrengtos daugiabučiuose namuose.

77.2.3. vamzdynų atšakose į kiekvieną butą, kai jie įrengti negyvenamosios paskirties pastate.

78. Karšto vandens apskaitos prietaisą reikia parinkti pagal didžiausio vartojimo laikotarpio vidutinį valandinį debitą, apskaičiuojamą pagal (11) arba (12) formules.

79. Parinktą karšto vandens apskaitos prietaisą reikia patikrinti pagal slėgio nuostolius. Jis laikomas tinkamai parinktu, jeigu, esant projektiniam sekundiniam vandens debitui, slėgio nuostoliai yra ne didesni kaip 0,05 MPa sparneliniame karšto vandens apskaitos prietaise ir ne didesni kaip 0,025 MPa turbininiame karšto vandens apskaitos prietaise.

80. Karšto vandens apskaitos prietaisai turi būti montuojami prižiūrėti ir rodmenims nuskaityti patogiose vietose. Patalpos, kuriose įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai, turi būti apšviestos natūralia arba elektros šviesa, oro temperatūra jose turi būti ne žemesnė kaip 5 ºC.

81. Karšto vandens apskaitos prietaisus reikia įrengti pagal Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių (Taisyklių 1 priedo 4 punktas) reikalavimus.

 

VIII SKYRIUS

KARŠTO VANDENS TALPYKLOS

 

82. Karšto vandens talpyklos, skirtos vartojimo netolygumui išlyginti, tūris turi būti pakankamas projekte numatytam vandens kiekiui talpinti.

83. Talpyklos įrengimo tikslingumas, jos tipas, įrengimo vieta turi būti pagrįsta techniniais ir ekonominiais skaičiavimais ir nustatyta ekonomine nauda.

84. Kai šilumokaičio našumas yra nepakankamas reikiamam karšto vandens kiekiui intensyviausio naudojimo laikotarpiu paruošti, talpyklos tūris apskaičiuojamas pagal (18) formulę:

 

,                                                                                                     (18)

 

kur:

 – pataisos koeficientas, kurio reikšmė priklauso nuo karšto vandens tiekimo bei naudojimo netolygumo, yra apskaičiuojamas pagal šių Taisyklių 85 punkto reikalavimus;

 – intensyviausio naudojimo trukmė, h;

 – vidutinis šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, intensyviausio karšto vandens naudojimo metu apskaičiuojamas pagal (14) formulę;

 ir  – atitinkamai karšto ir šalto vandens temperatūros, ºC.

85. Kai vanduo tiekiamas ir šildomas tolygiai ir be pertraukų, koeficientas  apskaičiuojamas pagal (19) formulę:

 

,                                                                                        (19)

 

kur:

 – koeficientas, įvertinantis valandinį karšto vandens vartojimo netolygumą;

 

                                                                                                                     (20)

 

86. Patalpa, kurioje montuojamos akumuliacinės talpyklos, turi būti gerai vėdinama ir apšviesta. Jos mažiausias aukštis turi būti 2,2 m, o atstumai tarp talpyklų ir statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesni kaip 0,7 m.

87. Akumuliacinės talpyklos turi būti padengtos šilumos izoliacija pagal Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) reikalavimus.

88. Akumuliacinės talpyklos turi būti įrengtos pagal Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių (Taisyklių 1 priedo 5 punktas) reikalavimus.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

89. Medžiagos, iš kurių gaminami karšto vandens sistemų vamzdynai ir kiti tų sistemų elementai, turi išlikti chemiškai stabilios karšto vandens temperatūrai esant iki +90 °C įskaitytinai.

Karštam vandeniui ruošti naudojamų šilumokaičių pakopų skaičiaus parinkimo sąlygos ir leistini šildomo vandens bei šilumnešio slėgio nuostoliai juose pateikti Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse (Taisyklių 1 priedo 8 punktas).

______________


Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių

1 priedas

 

NUORODOS

 

1. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“.  

2. Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1 – 26 „Dėl Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

3. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 „Dėl Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 „Dėl Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

5. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo“.

6. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170 „Dėl Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“. 

7. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“.

8. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

9. Vandens vartojimo normos RSN 26-90, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76 „Vandens vartojimo normos RSN 26-90“.

10. Lietuvos higienos norma HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-914 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

11. Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

12. Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.


Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių

2 priedas

 

KARŠTO VANDENS DEBITAI SANITARINIUOSE PRIETAISUOSE

 

Eil.

Nr.

Prietaiso pavadinimas

Sekundinis

debitas, l/s

Valandinis debitas, l/h

Laisvasis slėgis prieš

čiaupą,

m

Jungiamojo vamzdžio minimalus skersmuo, mm

1.

Praustuvas su maišomuoju čiaupu

0,09

40

2

10

2.

Plautuvė, taip pat laboratorinė, su maišomuoju čiaupu

0,09

60

2

10

3.

Viešojo maitinimo įstaigų plautuvė su maišomuoju čiaupu

0,2

280

2

15

4.

Vonia su maišomuoju čiaupu, bendru praustuvui ir voniai

0,18

200

3

10

5.

Medicininė vonia su maišomuoju čiaupu, sąlyginio skersmens:

20 mm

25 mm

32 mm

 

 

0,3

0,4

1

 

 

460

500

710

 

 

5

5

5

 

 

20

25

32

6.

Vonia kojoms su maišomuoju čiaupu

0,07

165

3

10

7.

Dušas su sekliąja dugnine ir maišomuoju čiaupu

0,09

60

3

10

8.

Dušas su giliąja dugnine ir maišomuoju čiaupu

0,09

80

3

10

9.

Grupinis dušas su maišomuoju čiaupu

0,14

230

3

10

10.

Higieninis dušas (bidė) su maišomuoju čiaupu

0,05

54

5

10

11.

Laistymo čiaupas

0,2

720

2

15

______________


Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių

3 priedas

 

VANDENS SUNAUDOJIMO NORMOS

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Pastatas

 

 

Mato vnt.

Vandens sunaudojimo norma

Prietaiso debitas,

l/s (l/h)

vidutinio naudojimo parą, l

intensyviausio naudojimo parą, l

intensyviausio naudojimo valandą, l

I. VIENBUČIAI IR DAUGIABUČIAI NAMAI

1.

Namas, kuriame įrengtas centralizuotas karšto vandens tiekimas, praustuvai, plautuvės ir dušai (be vonių)

1

gyventojas

75

92

7,9

0,14 (60)

2.

Tas pat su trumposiomis voniomis

85

110

9,2

0,2 (200)

3.

Tas pat su 1,5-1,7 m ilgio voniomis

92

120

10

0,2 (200)

4.

Tas pat geresnės įrangos

100

125

10,9

0,2 (200)

II. BENDRABUČIAI

5.

Namas, kuriame įrengti bendri dušai

1 gyventojas

50

65

6,3

0,14 (60)

6.

Tas pat, kai dušai įrengti prie kiekvieno gyvenamojo kambario

60

75

8,2

0,14 (60)

7.

Tas pat, kai įrengtos bendros virtuvės ir dušų blokai aukštuose kiekvienoje pastato sekcijoje

80

100

8,5

0,14 (60)

III. VIEŠIEJI PASTATAI IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS

8.

Viešbučiai, instituciniai namai ir moteliai, kuriuose įrengtos bendros vonių ir dušų patalpos

1 lova

(1 vieta)

70

70

8,2

0,2 (200)

9.

Viešbučiai ir instituciniai namai, kuriuose įrengti dušai kiekvienam kambariui

140

140

12

0,14 (80)

10.

Viešbučiai, kuriuose įrengtos vonios atskiruose numeriuose iki 25 procentų nuo bendro numerių skaičiaus

100

100

10,4

0,2 (180)

11.

Tas pat iki 75 procentų nuo bendro numerių skaičiaus

150

150

15

0,2 (190)

12.

Tas pat iki 100 procentų nuo bendro numerių skaičiaus

180

180

16

0,2 (200)

13.

Ligoninės, kuriose įrengtos bendros vonios ir dušai

1 lova

75

75

5,4

0,14 (60)

14.

Tas pat, kai įrengti palatų sanitariniai mazgai

90

90

7,7

0,2 (200)

15.

Ligoninių infekciniai skyriai

110

110

9,5

0,14 (120)

16.

Sanatorijos ir poilsio namai su voniomis prie kiekvieno gyvenamojo kambario

 

 

120

 

120

 

4,9

 

0,2 (200)

17.

Sanatorijos ir poilsio namai, kuriuose įrengti dušai prie kiekvieno gyvenamojo kambario

75

75

8,2

0,14 (60)

18.

Poliklinikos ir ambulatorijos

1 pacientas per pamainą

5,2

6

1,2

0,14 (60)

19.

Vaistinės:

prekybinės ir pagalbinės patalpos

1 darbuotojas

 

5

 

7

 

2

 

0,1 (40)

laboratorija vaistams ruošti

55

75

8,2

0,2 (200)

20.

Lopšeliai-darželiai, kai vaikai būna tik dienos metu ir kai maistas gaminamas iš pusfabrikačių

1 vaikas

11,5

16

4,5

0,1(60)

21.

Tas pat, kai maistas gaminamas vietoje, o skalbyklose yra skalbimo mašinos

 

25

35

8

0,14 (60)

22.

Lopšeliai-darželiai, kai vaikai būna ištisą parą ir kai maistas gaminamas iš pusfabrikačių

 

 

 

 

21,4

 

 

30

 

 

4,5

 

 

0,1 (60)

23.

Tas pat, kai maistas gaminamas vietoje, o skalbyklose yra automatinės skalbimo mašinos

 

28,5

40

8

0,14 (60)

24.

Vaikų poilsio stovyklos (taip pat veikiančios ištisus metus), kai maistas gaminamas vietoje, o skalbyklose yra automatinės skalbimo mašinos

 

 

1 vieta

 

 

40

 

 

40

 

 

8

 

 

0,14 (60)

25.

Tas pat, kai skalbiama specializuotose skalbyklose

30

30

4,5

0,1 (60)

26.

Administraciniai pastatai

1 darbuotojas

5

7

2

0,1 (60)

IV. MOKYMO IR MOKSLO ĮSTAIGOS

27.

Universitetai ir kolegijos, kuriose įrengtos sporto salės ir bufetai

1 studentas ar 1 dėstytojas

6

8

1,2

0,1 (60)

28.

Universitetų ir kolegijų laboratorijos

1 prietaiso pamaina

112

130

21,6

0,2 (200)

29.

Bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose įrengtos sporto salės ir dušai prie jų bei valgyklos, kuriose maistas gaminamas iš pusfabrikačių

1 mokinys ar 1 mokytojas

3

3,5

1

0,1 (60)

30.

Tas pat, kai dirbama pailgintą darbo dieną

3,4

4

1

0,1 (60)

31.

Profesinės mokyklos, kuriose įrengtos sporto salės ir dušai prie jų bei valgyklos

8

9

1,4

0,1 (60)

32.

Mokyklos-internatai, kuriuose įrengtos mokymo patalpos bei sporto salės ir dušai prie jų

2,7

3,2

1

0,1 (60)

33.

Tas pat, kai įrengti miegamieji

1 vieta

30

30

6

0,1 (60)

34.

Moksliniai institutai ir laboratorijos:

chemijos

 

1 darbuotojas

 

60

 

80

 

8

 

0,2 (200)

biologijos

55

75

8,2

0,2 (200)

fizikos

15

20

1,7

0,2 (200)

humanitarinių mokslų

5

7

1,7

0,1 (60)

V. VIEŠOJO NAUDOJIMOSI ĮSTAIGOS

35.

Viešojo maitinimo įstaigos, kai maistas ruošiamas naudoti vietoje

1 sutartinis patiekalas

 

4

 

4

 

4

 

0,2 (200)

36.

Tas pat, kai maistas ruošiamas išsinešti į namus

3

3

3

0,2 (200)

37.

Tas pat, kai gaminami pusfabrikačiai:

mėsos

 

1 t.

 

 

3100

 

 

0,2 (200)

žuvies

700

0,2 (200)

daržovių

800

0.2 (200)

kulinariniai

1200

0,2 (200)

38.

Maisto parduotuvės

 

1 darbuotojas pamainoje arba 20 m2 prekybinės salės ploto

65

65

9,6

0,2 (200)

39.

Pramoninių prekių parduotuvės

1 darbuotojas pamainoje

5

7

2

0,1 (60)

40.

Kirpyklos

1 darbo vieta pamainoje

33

35

4,7

0,1 (40)

41.

Kinoteatrai

1 vieta

1,5

1,5

0,2

0,1 (50)

42.

Klubai

2,6

3

0,4

0,1 (50)

43.

 

Teatrai:

žiūrovams

 

 

5

 

5

 

0,3

 

0,1 (40)

artistams

1 artistas

25

25

2,2

0,1 (50)

44.

Stadionai ir sporto salės:

žiūrovams

 

1 vieta

 

1

 

1

 

0,1

 

0,1 (40)

sportininkams

1 sportininkas

60

60

5

0,14 (50)

45.

Plaukimo baseinai:

žiūrovams

 

1 vieta

 

1

 

1

 

0,1

 

0,1 (40)

sportininkams (įskaitant naudojimąsi dušu)

1 sportininkas

60

60

5

0,14 (50)

46.

Pirtys praustis ir apsiplauti duše

1 lankytojas

120

120

0,4 (120)

47.

Tas pat, kai atliekamos procedūros sveikatingumui gerinti

190

190

0,4 (190)

48.

Tas pat, kai atliekamos procedūros sveikatingumui gerinti, kai galima apsiplauti vonioje

360

360

0,2 (360)

VI. ĮMONĖS

49.

Mechanizuotos skalbyklos

1 kg sausų skalbinių

25

25

25

Pagal prietaisų techninius pasus

50.

Buitinės patalpos su dušais

1 dušas pamainoje

270

270

0,14 (270)

51.

Karštieji cechai (šilumos išsiskiria per
84 kJ/(м3·h))

1 darbuotojas pamainoje

24

8,4

0,1 (40)

52.

Kiti cechai

11

4,4

0,1 (40)

______________


Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių

4 priedas

 

KOEFICIENTŲ  IR  REIKŠMĖS PAGAL PRIETAISŲ SKAIČIŲ  BEI JŲ VIENALAIKIO VEIKIMO  IR PANAUDOJIMO TIKIMYBĘ

 

1 lentelė. Koeficientų   reikšmės, kai   >0,1 ir  £ 200

 

N

P (Phr)

 

0,1

0,125

0,16

0,2

0,25

0,316

0,4

0,5

0,63

0,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

0,39

0,39

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

4

0,58

0,62

0,65

0,69

0,72

0,76

0,78

0,80

0,80

0,80

6

0,72

0,78

0,83

0,90

0,97

1,04

1,11

1,16

1,20

1,20

8

0,84

0,91

0,99

1,08

1,18

1,29

1,39

1,50

1,58

1,59

10

0,95

1,04

1,14

1,25

1,38

1,52

1,66

1,81

1,94

1,97

12

1,05

1,15

1,28

1,41

1,57

1,74

1,92

2,11

2,29

2,36

14

1,14

1,27

1,41

1,57

1,75

1,95

2,17

2,40

2,63

2,75

16

1,25

1,37

1,53

1,71

1,92

2,15

2,41

2,69

2,96

3,14

18

1,32

1,47

1,65

1,85

2,09

2,35

2,55

2,97

3,24

3,53

20

1,41

1,57

1,77

1,99

2,25

2,55

2,88

3,24

3,60

3,92

22

1,49

1,67

1,88

2,13

2,41

2,74

3,11

3,51

3,94

4,33

24

1,57

1,77

2,00

2,26

2,57

2,93

3,33

3,78

4,27

4,70

26

1,64

1,86

2,11

2,39

2,73

3,11

3,55

4,04

4,60

5,11

28

1,72

1,95

2,21

2,52

2,88

3,30

3,77

4,3

4,94

5,51

30

1,80

2,04

2,32

2,65

3,03

3,48

3,99

4,56

5,27

5,89

32

1,87

2,13

2,43

2,77

3,18

3,66

4,20

4,82

5,60

6,24

34

1,94

2,21

2,53

2,90

3,33

3,84

4,42

5,08

5,92

6,65

36

2,02

2,30

2,63

3,02

3,48

4,02

4,63

5,33

6,23

7,02

38

2,09

2,38

2,73

3,14

3,62

4,20

4,84

5,58

6,60

7,43

40

2,16

2,47

2,83

3,26

3,77

4,38

5,05

5,83

6,91

7,84

45

2,33

2,67

3,08

3,53

4,12

4,78

5,55

6,45

7,72

8,80

50

2,50

2,88

3,32

3,80

4,47

5,18

6,05

7,07

8,52

9,90

55

2,66

3,07

3,56

4,07

4,82

5,58

6,55

7,69

9,40

10,80

60

2,83

3,27

3,79

4,34

5,16

5,98

7,05

8,31

10,20

11,80

65

2,99

3,46

4,02

4,61

5,50

6,38

7,55

8,93

11,00

12,70

70

3,14

3,65

4,25

4,88

5,83

6,78

8,05

9,55

11,70

13,70

75

3,30

3,84

4,48

5,15

6,16

7,18

8,55

10,17

12,50

14,70

80

3,45

4,02

4,70

5,42

6,49

7,58

9,06

10,79

13,40

15,70

85

3,60

4,20

4,92

5,69

6,82

7,98

9,57

11,41

14,20

16,80

90

3,75

4,38

5,14

5,96

7,15

8,38

10,08

12,04

14,90

17,70

95

3,90

4,56

5,36

6,23

7,48

8,78

10,59

12,67

15,60

18,60

100

4,05

4,74

5,58

6,50

7,81

9,18

11,10

13,30

16,50

19,60

105

4,20

4,92

5,80

6,77

8,14

9,58

11,61

13,93

17,20

20,60

110

4,35

5,10

6,02

7,04

8,47

9,99

12,12

14,56

18,00

21,60

115

4,50

5,28

6,24

7,31

8,80

10,40

12,63

15,19

18,80

22,60

120

4,65

5,46

6,46

7,58

9,13

10,81

13,14

15,87

19,50

23,60

125

4,80

5,64

6,68

7,85

9,46

11,22

13,65

16,45

20,20

24,60

130

4,95

5,82

6,90

8,12

9,79

11,63

14,16

17,08

21,00

25,50

135

5,10

6,00

7,12

8,39

10,12

12,04

14,67

17,71

21,90

26,50

140

5,25

6,18

7,34

8,66

10,45

12,45

15,18

18,34

22,70

27,50

145

5,39

6,36

7,56

8,93

10,77

12,86

15,69

18,97

23,40

28,40

150

5,53

6,54

7,78

9,20

11,09

13,27

16,20

19,60

24,20

29,40

155

5,67

6,72

8,00

9,47

11,41

13,68

16,71

20,23

25,00

30,40

160

5,81

6,90

8,22

9,74

11,73

14,09

17,22

20,86

25,60

31,30

165

5,95

7,07

8,44

10,01

12,05

14,50

17,73

21,49

26,40

32,50

170

6,09

7,23

8,66

10,28

12,37

14,91

18,24

22,12

27,10

33,60

175

6,23

7,39

8,88

10,55

12,69

15,32

18,75

22,75

27,90

34,70

180

6,37

7,55

9,10

10,82

13,01

15,73

19,26

23,38

28,50

35,40

185

6,50

7,71

9,32

11,09

13,33

16,14

19,77

24,01

29,40

36,60

190

6,63

7,87

9,54

11,36

13,65

16,55

20,28

24,64

30,10

37,60

195

6,76

8,03

9,75

11,63

13,97

16,96

20,79

25,27

30,90

38,30

200

6,89

8,19

9,96

11,90

14,30

17,40

21,30

25,90

31,80

39,50

 

2 lentelė. Koeficientų   reikšmės, kai   £ 0,1 ir bet koks  

arba   >0,1 ir  > 200

 

NP arba

NPh

a arba

ah

NP arba

NPh

a arba

ah

NP arba

NPh

a arba

ah

NP arba

NPh

a arba

ah

NP arba

NPh

a arba

ah

Iki 0,015

0,200

0,046

0,266

0,115

0,361

0,35

0,573

0,84

0,883

0,015

0,202

0,047

0,268

0,120

0,367

0,36

0,580

0,86

0,894

0,016

0,205

0,048

0,270

0,125

0,373

0,37

0,588

0,88

0,905

0,017

0,207

0,049

0,271

0,130

0,378

0,38

0,595

0,90

0,916

0,018

0,210

0,050

0,273

0,135

0,384

0,39

0,602

0,92

0,927

0,019

0,212

0,052

0,276

0,140

0,389

0,40

0,610

0,94

0,937

0,020

0,215

0,054

0,280

0,145

0,394

0,41

0,617

0,96

0,948

0,021

0,217

0,056

0,283

0,150

0,399

0,42

0,624

0,98

0,959

0,022

0,219

0,058

0,286

0,155

0,405

0,43

0,631

1,00

0,969

0,023

0,222

0,060

0,289

0,160

0,410

0,44

0,638

1,05

0,995

0,024

0,224

0,062

0,292

0,165

0,415

0,45

0,645

1,10

1,021

0,025

0,226

0,064

0,295

0,170

0,420

0,46

0,652

1,15

1,046

0,026

0,228

0,065

0,298

0,175

0,425

0,47

0,658

1,20

1,071

0,027

0,230

0,068

0,301

0,180

0,430

0,48

0,665

1,25

1,096

0,028

0,233

0,070

0,304

0,185

0,435

0,49

0,672

1,30

1,120

0,029

0,235

0,072

0,307

0,190

0,439

0,50

0,678

1,35

1,144

0,030

0,237

0,074

0,309

0,195

0,444

0,52

0,692

1,40

1,168

0,031

0,239

0,076

0,312

0,20

0,449

0,54

0,704

1,45

1,191

0,032

0,241

0,078

0,315

0,21

0,458

0,56

0,717

1,50

1,215

0,033

0,243

0,080

0,318

0,22

0,467

0,58

0,730

1,55

1,238

0,034

0,245

0,082

0,320

0,23

0,476

0,60

0,742

1,60

1,261

0,035

0,247

0,084

0,323

0,24

0,485

0,62

0,755

1,65

1,283

0,036

0,249

0,086

0,326

0,25

0,493

0,64

0,767

1,70

1,306

0,037

0,250

0,088

0,328

0,26

0,502

0,66

0,779

1,75

1,328

0,038

0,252

0,090

0,331

0,27

0,510

0,68

0,791

1,80

1,350

0,039

0,254

0,092

0,333

0,28

0,518

0,70

0,803

1,85

1,372

0,040

0,256

0,094

0,336

0,29

0,526

0,72

0,815

1,90

1,394

0,041

0,258

0,096

0,338

0,30

0,534

0,74

0,826

1,95

1,416

0,042

0,259

0,098

0,341

0,31

0,542

0,76

0,838

2,00

1,437

0,043

0,261

0,100

0,343

0,32

0,550

0,78

0,849

2,1

1,479

0,044

0,263

0,105

0,349

0,33

0,558

0,80

0,860

2,2

1,521

0,045

0,265

0,110

0,355

0,34

0,565

0,82

0,872

2,3

1,563

 

NP arba

NPh

a arba

ah

NP arba

NPh

a arba

ah

NP arba

NPh

a arba

ah

NP arba

NPh

a arba

ah

NP arba

NPh

a arba

ah

2,4

1,604

7,3

3,307

14,4

5,382

22,0

7,417

46,5

13,49

2,5

1,644

7,4

3,338

14,6

5,437

22,5

7,547

47,0

13,61

2,6

1,684

7,5

3,369

14,8

5,492

23,0

7,677

47,5

13,73

2,7

1,724

7,6

3,400

15,0

5,547

23,5

7,806

48,0

13,85

2,8

1,763

7,7

3,431

15,2

5,602

24,0

7,935

48,5

13,97

2,9

1,802

7,8

3,462

15,4

5,657

24,5

8,064

49,0

14,09

3,0

1,840

7,9

3,493

15,6

5,712

25,0

8,192

49,5

14,20

3,1

1,879

8,0

3,524

15,8

5,767

25,5

8,320

50

14,32

3,2

1,917

8,1

3,555

16,0

5,821

26,0

8,447

51

14,56

3,3

1,954

8,2

3,585

16,2

5,876

26,5

8,575

52

14,80

3,4

1,991

8,3

3,616

16,4

5,930

27,0

8,701

53

15,04

3,5

2,029

8,4

3,646

16,6

5,984

27,5

8,828

54

15,27

3,6

2,065

8,5

3,677

16,8

6,039

28,0

8,955

55

15,51

3,7

2,102

8,6

3,707

17,0

6,093

28,5

9,081

56

15,74

3,8

2,138

8,7

3,738

17,2

6,147

29,0

9,207

57

15,98

3,9

2,174

8,8

3,768

17,4

6,201

29,5

9,332

58

16,22

4,0

2,210

8,9

3,798

17,6

6,254

30,0

9,457

59

16,45

4,1

2,246

9,0

3,828

14,4

5,382

30,5

9,583

60

16,69

4,2

2,281

9,1

3,858

14,6

5,437

31,0

9,707

61

16,92

4,3

2,317

9,2

3,888

14,8

5,492

31,5

9,832

62

17,15

4,4

2,352

9,3

3,918

15,0

5,547

32,0

9,957

63

17,39

4,5

2,386

9,4

3,948

15,2

5,602

32,5

10,08

64

17,62

4,6

2,421

9,5

3,978

15,4

5,657

33,0

10,20

65

17,85

4,7

2,456

9,6

4,008

15,6

5,712

33,5

10,33

66

18,09

4,8

2,490

9,7

4,037

15,8

5,767

34,0

10,45

67

18,32

4,9

2,524

9,8

4,067

16,0

5,821

34,5

10,58

68

18,55

5,0

2,558

9,9

4,097

16,2

5,876

35,0

10,70

69

18,79

5,1

2,592

10,0

4,126

16,4

5,930

35,5

10,82

70

19,02

5,2

2,626

10,2

4,185

16,6

5,984

36,0

10,94

71

19,25

5,3

2,660

10,4

4,244

16,8

6,039

36,5

11,07

72

19,48

5,4

2,693

10,6

4,302

17,0

6,093

37,0

11,19

73

19,71

5,5

2,726

10,8

4,361

17,2

6,147

37,5

11,31

74

19,94

5,6

2,760

11,0

4,419

17,4

6,201

38,0

11,43

75

20,18

5,7

2,793

11,2

4,477

17,6

6,254

38,5

11,56

76

20,41

5,8

2,826

11,4

4,534

17,8

6,308

39,0

11,68

77

20,64

5,9

2,858

11,6

4,592

18,0

6,362

39,5

11,80

78

20,87

6,0

2,891

11,8

4,649

18,2

6,415

40,0

11,92

79

21,10

6,1

2,924

12,0

4,707

18,4

6,469

40,5

12,04

80

21,33

6,2

2,956

12,2

4,764

18,6

6,522

41,0

12,16

81

21,56

6,3

2,989

12,4

4,820

18,8

6,575

41,5

12,28

82

21,69

6,4

3,021

12,6

4,877

19,0

6,629

42,0

12,41

83

22,02

6,5

3,053

12,8

4,934

19,2

6,682

42,5

12,53

84

22,25

6,6

3,085

13,0

4,990

19,4

6,734

43,0

12,65

85

22,48

6,7

3,117

13,2

5,047

19,6

6,788

43,5

12,77

86

22,71

6,8

3,149

13,4

5,103

19,8

6,840

44,0

12,89

87

22,94

6,9

3,181

13,6

5,159

20,0

6,893

44,5

13,01

88

23,17

7,0

3,212

13,8

5,215

20,5

7,025

45,0

13,13

89

23,39

7,1

3,244

14,0

5,270

21,0

7,156

45,5

13,25

90

23,62

7,2

3,275

14,2

5,326

21,5

7,287

46,0

13,37

91

23,85

 

NP arba

NPh

a arba

ah

NP arba

NPh

a arba

ah

NP arba

NPh

a arba

ah

NP arba

NPh

a arba

ah

NP arba

NPh

a arba

ah

92

24,08

166

40,80

320

74,63

525

118,65

730

162,11

93

24,31

168

41,25

325

75,72

530

119,71

735

163,17

94

24,54

170

41,70

330

76,80

535

120,78

740

164,22

95

24,77

172

42,15

335

77,88

540

121,84

745

165,28

96

24,99

174

42,60

340

78,96

545

122,91

750

166,33

97

25,22

176

43,05

345

80,04

550

123,97

755

167,39

98

25,45

178

43,50

350

81,12

555

125,04

760

168,44

169,50

99

25,68

180

43,95

355

82,20

560

126,10

765

100

25,91

182

44,40

360

83,28

565

127,16

770

170,55

102

26,36

184

44,84

365

84,36

570

128,22

775

171,60

104

26,82

186

45,29

370

85,44

575

129,29

780

172,66

106

27,27

188

45,74

375

86,52

580

130,35

785

173,71

108

27,72

190

46,19

380

87,60

585

131,41

790

174,76

110

28,18

192

46,64

385

88,67

590

132,47

795

175,82

112

28,63

194

47,09

390

89,75

595

133,54

800

176,87

114

29,09

196

47,54

395

90,82

600

134,60

810

178,98

116

29,54

198

47,99

400

91,90

605

135,66

820

181,08

118

29,89

200

48,43

405

92,97

610

136,72

830

183,19

120

30,44

205

49,49

410

94,05

615

137,78

840

185,29

122

30,90

210

50,59

405

95,12

620

138,84

850

187,39

124

31,35

215

51,70

410

96,20

625

139,90

860

189,49

126

31,80

220

52,80

415

97,27

630

140,96

870

191,60

128

32,25

225

53,90

420

98,34

635

142,02

880

193,70

130

32,70

230

55,00

425

99,41

640

143,08

890

195,70

132

33,15

235

56,10

430

100,49

645

144,14

900

197,90

134

33,60

240

57,19

435

101,56

650

145,20

910

200,00

136

34,06

245

58,29

440

102,63

655

146,25

920

202,10

138

34,51

250

59,38

445

103,70

660

147,31

930

204,20

140

34,96

255

60,48

450

104,77

665

148,37

940

206,30

142

35,41

260

61,57

455

105,84

670

149,43

950

208,39

144

35,86

265

62,66

460

106,91

675

150,49

960

210,49

146

36,31

270

63,75

475

107,98

680

151,55

970

212,59

148

36,76

275

64,85

480

109,05

685

152,6

980

214,68

150

37,21

280

65,94

485

110,11

690

153,66

990

216,78

152

37,66

285

67,03

490

111,18

695

154,72

1000

218,87

154

38,11

290

68,12

495

112,25

700

155,77

1250

271,14

156

38,56

295

69,20

500

113,32

705

156,83

1600

343,90

158

39,01

300

70,29

505

114,38

710

157,89

2000

426,80

160

39,46

305

71,38

510

115,45

715

158,94

 

 

162

39,91

310

72,46

515

116,52

720

160,00

 

 

164

40,35

315

73,55

520

117,58

725

161,06

 

 

 

______________


Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių

5 priedas

 

RODIKLIAI KARŠTO IR CIRKULIACINIO VANDENS DEBITAMS NUSTATYTI

 

1 lentelė. Prietaisų apkrovos vienetų skaičius

 

Eil. Nr.

Prietaiso pavadinimas

Apkrovos vienetų skaičius

1.

Praustuvas

1,5

2.

Praustuvas viešam naudojimui (mokykloje, įstaigoje)

3

3.

Plautuvė su 15 mm skersmens čiaupu

3

4.

Plautuvė su 20 mm skersmens čiaupu

4

5.

Plautuvė su 25 mm skersmens čiaupu

5

6.

Individuali vonia

10

7.

Vonia viešam naudojimui

22

8.

Dušas

3

 

2 lentelė. Koeficiento reikšmės cirkuliacinio debito daliai įvertinti

 

 

 

1,2

0,57

1,7

0,36

1,3

0,48

1,8

0,33

1,4

0,43

1,9

0,25

1,5

0,40

2,0

0,12

1,6

0,38

2,1 ir daugiau

0,00

 

______________


Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių

6 priedas

 

PAGRINDINIŲ DYDŽIŲ ŽYMENYS

 

 – būdingojo čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, l/s;

 – būdingojo čiaupo valandinis karšto vandens debitas, l/h;

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui intensyviausio naudojimo valandą, l/h;

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per intensyviausio naudojimo laikotarpį (parą, pamainą), l;

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per vidutinio naudojimo parą, l/p.;

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per didžiausio naudojimo parą, l/p.;

 – didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, l/s;

 – didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, įskaičiuojant būtinąją cirkuliacinio debito dalį, l/s;

 – cirkuliacinis sekundinis debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, l/s;

 – valandinis debitas karšto vandens sistemoje ar jos dalyje intensyviausio naudojimo valandą, m3/h;

 – vidutinis valandinis debitas karšto vandens sistemoje ar jos dalyje intensyviausio naudojimo laikotarpiu, m3/h;

 – šilumos srautas karštam vandeniui ruošti intensyviausio karšto vandens naudojimo valandą, kW;

 – vidutinis šilumos srautas karštam vandeniui ruošti intensyviausio karšto vandens naudojimo laikotarpiu, kW;

 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemoje (arba jos dalyje), kW;

 – prietaisų apkrovos vienetų skaičius, vnt.;

 – butų, kuriuose yra po 3 karšto vandens vartojimo prietaisus (praustuvas, plautuvė ir vonia), skaičius, vnt.;

 – karšto vandens slėgio nuostoliai vamzdynuose, Pa.;

 – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt.;

 – vienalaikio prietaisų veikimo tikimybė;

 – prietaisų panaudojimo tikimybė intensyviausio naudojimo valandą;

 – intensyviausio naudojimo laiko (paros, pamainos) trukmė valandomis, h;

- naudotojų (gyventojų), kuriuos numatoma aprūpinti karštu vandeniu iš skaičiuojamosios sistemos dalies, skaičius, vnt.;

 – karšto vandens talpyklos tūris, m3;

 – karšto vandens, pratekėjusio per šildytuvą, temperatūra, ºC;

 – šalto vandens temperatūra prieš įtekėjimą į šildytuvą, ºC;

i – i-toji naudotojų grupė;

n – naudotojų grupių, kurioms karštas vanduo tiekiamas tais pačiais sistemos dalies vamzdynais, skaičius, vnt.;

 – slėgio nuostoliai dėl trinties vamzdyje, kurio ilgis 1 m, Pa.;

 – vamzdyno ilgis, m;

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų vienalaikio veikimo tikimybės;

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų panaudojimo tikimybės;

 – koeficientas, kuriuo įvertinama būtinoji cirkuliacinio debito dalis;

 – koeficientas, kuriuo įvertinamos vietinės kliūtys;

 – pataisos koeficientas, priklausąs nuo karšto vandens tiekimo bei naudojimo netolygumo;

 – koeficientas karšto vandens naudojimo netolygumui įvertinti.

______________