LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-345 „DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ, SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO, SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTUI VYKDYTI SKIRTŲ LĖŠŲ PERVEDIMO IR NAUDOJIMO SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 26 d. Nr. A1-120

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Kitiems metams įgyvendinamų projektų vertinimo ir atrankos konkursus savivaldybių administracijos organizuoja einamųjų metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais ir iki kitų metų sausio 15 d. teikia paraiškas dėl lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skyrimo (šių Nuostatų 3 priedas) Neįgaliųjų reikalų departamentui, nurodydamos lėšų paskirstymą pagal projektus, planuojamą savivaldybių administracijų indėlį. Įgyvendinant projektus, asignavimų valdytojui skyrus papildomų valstybės biudžeto lėšų projektams finansuoti (šių Nuostatų 65¹ punktas), patikslintas paraiškas (šių Nuostatų 3 priedas) dėl lėšų projektams finansuoti skyrimo savivaldybių administracijos pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus papildomų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo.“

2. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Savivaldybių administracijos iki kitų metų kovo 1 d. teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui finansavimo sutartyje nustatytos formos informaciją apie lėšų paskirstymą projektams pagal vykdomas veiklas ir projektų laukiamus rezultatus. Įgyvendinant projektus, asignavimų valdytojui skyrus papildomų valstybės biudžeto lėšų projektams finansuoti (šių Nuostatų 65¹ punktas), patikslintą informaciją apie lėšų paskirstymą projektams pagal juose vykdomas veiklas ir laukiamus rezultatus savivaldybių administracijos pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus papildomų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo.“

3. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Lėšos projektams finansuoti savivaldybių administracijoms skiriamos vadovaujantis sutartimis, sudarytomis tarp Neįgaliųjų reikalų departamento ir savivaldybių administracijų. Savivaldybių administracijos 2016 m. atrinktiems projektams įgyvendinti skiria papildomai ne mažiau kaip 10 procentų lėšų, o nuo 2017 m. ir paskesniais metais atrinktiems projektams – ne mažiau kaip 20 procentų lėšų nuo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų (visiškai finansuojant konkrečius projektus iš savivaldybės biudžeto lėšų arba paskirstant skiriamą savivaldybės biudžeto lėšų sumą dalimis atskiriems projektams). Įgyvendinant projektus, asignavimų valdytojui skyrus papildomų valstybės biudžeto lėšų projektams finansuoti (šių Nuostatų 65¹ punktas), savivaldybių administracijos papildomų valstybės biudžeto lėšų skirti neprivalo.“

4. Papildau 65¹ punktu:

„65¹. Įgyvendinant projektus, asignavimų valdytojui skyrus papildomų valstybės biudžeto lėšų projektams finansuoti, Neįgaliųjų reikalų departamentas jas paskirsto visoms savivaldybėms proporcingai projektams finansuoti savivaldybei planuotoms maksimalioms valstybės biudžeto lėšoms, neviršijant finansuojamų projektų paraiškose prašytos tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Papildomos lėšos neskiriamos savivaldybėms, kurios atsisakė visų ar dalies projektams įgyvendinti Neįgaliųjų reikalų departamento planuotų maksimalių valstybės biudžeto lėšų (šių Nuostatų 62 punktas). Papildomos lėšos neskiriamos savivaldybių administracijoms projektams administruoti.“

5. Papildau 65² punktu:

„65². Neįgaliųjų reikalų departamentas per 5 darbo dienas nuo asignavimo valdytojo jam pateiktos informacijos apie papildomas valstybės biudžeto lėšas, skiriamas įgyvendinant projektus, gavimo dienos raštu apie tai informuoja savivaldybių administracijas, kurių projektams skirtas finansavimas, nurodydamas projektams skirtų papildomų valstybės biudžeto lėšų dydį. Savivaldybių administracijos, neskelbdamos naujo konkurso, papildomai skirtas valstybės biudžeto lėšas per 10 darbo dienų nuo Neįgaliųjų reikalų departamento pateiktos informacijos gavimo dienos paskirsto finansuojamiems projektams proporcingai projektams skirtam finansavimui. Kartu su papildomu finansavimu projektui skiriama lėšų suma negali viršyti projekto paraiškoje prašytos tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Savivaldybių administracijos direktoriui patvirtinus papildomų lėšų paskirstymą, savivaldybių administracijos Neįgaliųjų reikalų departamentui raštu pateikia patikslintas paraiškas ir patikslintą informaciją apie lėšų paskirstymą projektams pagal vykdomas veiklas ir laukiamus rezultatus Nuostatų 38 ir 58 punktų nustatyta tvarka.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis