LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAkymo NR. 3D-398 „DĖL TAUTINIO PAVELDO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. vasario 10 d. Nr. 3D-73

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2023 m. vasario 10 d.

įsakymo Nr. 3D-73 redakcija)

 

TAUTINIO PAVELDO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato nereikšmingos (de minimis) pagalbos tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti (toliau – pagalba) teikimo iš valstybės biudžeto lėšų sąlygas ir tvarką.

2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1407/2013), Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymu (toliau – Įstatymas), Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinių reikalavimų aprašas).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Įstatyme, Bendrosiose administravimo taisyklėse.

4. Tautinio paveldo veiklos finansavimo tikslas – skatinti tautinio paveldo produktų saugojimą, kūrimą ir realizavimą, populiarinti tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus, formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

5. Pagal šias taisykles pagalba teikiama laikantis šių reikalavimų:

5.1. pagalbos suma, suteikta vienam ūkio subjektui (t. y. bet kokiam ekonominę veiklą vykdančiam subjektui, nepaisant jo teisinio statuso ir finansavimo būdų, atitinkančiam reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 200 000 Eur;

5.2. jei pagalbos gavėjas vykdo veiklą keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis;

5.3. pagalbos gavėjų reorganizavimo atveju apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą pagalbos gavėjui nebus viršyta leistina viršutinė riba, turi būti taikomos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

6. Pagalba neteikiama žemės ūkio produktų pirminei gamybai (pirminė gamyba – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, su visais pakeitimais).

7. Pareiškėjui pagal šias taisykles pagalba gali būti skiriama, jei jis nėra gavęs ir nesiekia gauti paramos ar pagalbos iš kitų nacionalinių ir ES programų paraiškoje numatytoms išlaidoms finansuoti.

8. Pareiškėjas per kvietimą teikti paraiškas gali pateikti tik vieną paraišką šių taisyklių       10.2–10.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms finansuoti (toliau – paraiška) (taisyklių 1 priedas). Jeigu pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, jos narys (galutinis pagalbos gavėjas, nurodytas paraiškoje) negali teikti paraiškos toms pačioms išlaidoms, kurioms prašoma pagalbos asociacijos arba tradicinių amatų centro paraiškoje, finansuoti.

9. Paraiškos, kuriose prašoma pagalbos suma mažesnė nei 100 Eur, nepriimamos.

 

III SKYRIUS

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

 

10. Pagal šias taisykles pagalba gali būti skiriama:

10.1. kompensuoti A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidas;

10.2. A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, demonstruoti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje;

10.3. A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai;

10.4. tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas organizuoti.

 

IV SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS IR PAGALBOS DYDIS

 

11. Pagal šias taisykles valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos išlaidų rūšys:

11.1. pagal šių taisyklių 10.1 papunktį – fizinių asmenų kuriamo A kategorijos tautinio paveldo produkto, kuris ar kurių grupė nurodyti tame pačiame tautinio paveldo produkto sertifikate, sertifikavimo išlaidos. Prašoma pagalbos suma neturi būti didesnė nei valstybės rinkliavos už tautinio paveldo produkto sertifikato išdavimą dydis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

11.2. pagal šių taisyklių 10.2 papunktį – išlaidos A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, demonstruoti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje:

11.2.1. galutinio pagalbos gavėjo (1 asmens) kelionės išlaidos, vykstant į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius:

11.2.1.1. Lietuvoje – transporto degalai, viešojo transporto (išskyrus taksi ir pavėžėjimo paslaugų), kelto bilietai, parkavimas (iki 30 Eur per dieną kompensuojamos kelionės išlaidos renginio dienomis ir (arba) dieną prieš ir (arba) po renginio). Transporto degalų planuojamoms išlaidoms paskaičiuoti taikomas kuro įkainio dydis: 0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM) (nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita (2022 m. liepos 8 d. redakcija). Jeigu tam pačiam renginiui prašoma kompensuoti ir nakvynės išlaidas pagal 11.2.3 papunktį, tai kompensuojamos tik vienos kelionės išlaidos į ir iš renginio. Ekologiniai mokesčiai nėra kompensuojami;

11.2.1.2. užsienyje – lėktuvo, traukinio, kelto ar autobuso bilietai, transporto degalai, parkavimas, kelionės viešuoju transportu (išskyrus taksi ir pavėžėjimo paslaugų) bilietai (kompensuojamos kelionės išlaidos renginio dienomis ir (arba) iki 2 dienų prieš ir (arba) po renginio). Transporto degalų planuojamoms išlaidoms paskaičiuoti taikomas kuro įkainio dydis: 0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM);

11.2.2. tautinio paveldo produktų transportavimo paslaugų, vykstant į užsienio šalyse organizuojamas parodas, muges ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvą, išlaidos;

11.2.3. nakvynės išlaidos, vykstant į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius Lietuvoje ir užsienyje. Kompensuojamų nakvynių skaičius negali būti didesnis nei renginio dienų skaičius plius viena naktis (pvz., jei renginys vyksta 3 dienas, kompensuojamos ne daugiau kaip 4 nakvynių išlaidos), bet ne daugiau 5 nakvynių vienam renginiui. Kompensuojama galutinio pagalbos gavėjo (1 asmens) nakvynė motelyje, svečių namuose, viešbutyje (ne aukštesnės kaip 3 žvaigždučių klasės) arba kambario, buto nuoma. Kompensuojant nakvynės išlaidas užsienyje, negali būti viršijama gyvenamojo ploto nuomos išlaidų 1 dienos norma, nurodyta Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. Miesto rinkliava (pagalvės mokestis) nekompensuojama;

11.2.4. dalyvavimo parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuose renginiuose išlaidos (dalyvio arba registracijos mokestis, ploto nuoma (tautinio paveldo produktų kūrėjui vienam renginiui kompensuojama ne daugiau kaip už vieną renginio organizatoriaus dalyviui numatytą vietą), vietos įrengimas, kai perkama paslauga);

11.2.5. įrangos tradiciniams amatams gyvai demonstruoti ir (ar) tautinio paveldo produktams demonstruoti ir (ar) realizuoti mugėse, parodose įsigijimo, įrengimo, nuomos išlaidos (tos pačios rūšies įrangos įsigijimo atveju kompensuojama vieną kartą per 5 metus);

11.2.6. tradicinių amatininkų atlygis už tradicinio amato demonstravimą parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuose renginiuose (kompensuojama už vieną dieną ne daugiau kaip 1 atitinkamų metų bazinė socialinė išmoka). Tradicinio amato demonstravimu laikoma produkto ar gaminio gamybos proceso rodymas gyvai. Kompensuojamas tradicinių amatininkų, turinčių A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikatą, atlygis už šių amatų demonstravimą: audimo, batsiuvystės, drožybos, juvelyrikos, kailiadirbystės, kalvystės, knygrišystės, margučių marginimo, muilo gaminimo, odininkystės, pynimo, puodininkystės, žaislininkystės, tošininkystės, verpimo, vilnos vėlimo ir žvakininkystės;

11.2.7. tautinio paveldo produktų ženklinimo išlaidos (produktų etiketės su tautinio paveldo produktų ženklu, tautinio paveldo produktų ženklai, pakuotės su tautinio paveldo produkto ženklu ir jų gamyba) (kompensuojama iki 100 Eur tautinio paveldo produktų kūrėjui);

11.2.8. sertifikuotų tradicinių renginių organizavimo išlaidos (renginių viešinimas ir informacinės medžiagos vertimas, leidyba ir pranešimų publikavimas, skelbimas spaudoje, informacinių radijo ir televizijos laidų rengimas ir transliavimas, renginio vietos ir (arba) įrangos nuoma);

11.3. pagal šių taisyklių 10.3 papunktį – tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių (taip pat ir elektroninių leidinių, vaizdo klipų) kūrimo, rengimo, maketavimo, vertimo ir leidybos išlaidos;

11.4. pagal šių taisyklių 10.4 papunktį – A kategorijos tradicinių amatų meistrų tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų organizavimo išlaidos:

11.4.1. apmokėjimas už edukacinių užsiėmimų vedimą A kategorijos tradicinių amatų meistrui (kompensuojama už vieną edukaciją ne daugiau kaip viena atitinkamų metų bazinė socialinė išmoka);

11.4.2. ir (ar) žaliavų, reikalingų edukaciniam užsiėmimui, įsigijimo išlaidos (vienam audimo, batsiuvystės, drožybos, kailiadirbystės, kalvystės, odininkystės, puodininkystės, žaislininkystės, vytelių pynimo amato edukaciniam užsiėmimui kompensuojama iki 5 Eur vienam edukacinio užsiėmimo dalyviui ir (arba) vienam pynimo iš šiaudų ir augalų,  tošininkystės, verpimo, vilnos vėlimo, žvakininkystės, knygrišystės, muilo gaminimo, tradicinės puošybos, kepimo ir maisto ruošimo amato edukaciniam užsiėmimui – iki 3 Eur vienam edukacinio užsiėmimo dalyviui). Žaliava laikoma pagrindinė medžiaga, iš kurios pagaminamas galutinis produktas.

12. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai:

12.1. jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas;

12.2. pareiškėjo, PVM mokėtojo, veikla, kuriai organizuoti teikiama pagalba pagal šias taisykles, nėra laikoma ekonomine veikla ir už įsigytas šiai veiklai reikalingas prekes ar paslaugas pareiškėjas negalės susigrąžinti PVM.

13. Jeigu PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.

14. Skiriant lėšas taisyklių 10.2, 10.3 ir 10.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms finansuoti, tinkamomis finansuoti pripažįstamos pareiškėjo ar pagalbos gavėjo (1 asmens) išlaidos, patirtos paraiškos užregistravimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) metais (toliau – einamieji metai) iki išlaidų pagrindimo suvestinės pateikimo datos ir pagrįstos išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais.

15. Tinkamomis finansuoti laikomos ir išlaidos, patirtos:

15.1 ankstesnių metų gruodžio mėnesį įsigyjant lėktuvo, traukinio, kelto ar autobuso bilietus pagal taisyklių 11.2.1.2 papunktį ) ir (arba) nakvynės paslaugas užsienyje pagal 11.2.3 papunktį ), vykstant į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius užsienyje einamųjų metų sausio mėnesį;

15.2. ankstesniais metais sumokant dalyvio arba registracijos mokestį pagal taisyklių 11.2.4 papunktį, jei renginys buvo atšauktas dėl įgaliotų institucijų paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos ir renginio organizatoriai atsisakė sugrąžinti sumokėtą dalyvio arba registracijos mokestį, įsipareigodami jį užskaityti einamųjų metų renginiui.

16. Maksimali pagalbos suma:

16.1. pagal šių taisyklių 10.1 papunktį – 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;

16.2. pagal šių taisyklių 10.2 ir 10.3 papunkčius – vienam galutiniam pagalbos gavėjui, neviršijant paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirtos pagalbos sumos:

16.2.1. 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui (ši nuostata taip pat taikoma A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro ne mažiau 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems kurti / realizuoti / populiarinti teikiama paraiška);

16.2.2. 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui;

16.2.3. 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro mažiau nei 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems kurti / realizuoti / populiarinti teikiama paraiška;

16.2.4. 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu galutinis pagalbos gavėjas yra tautinio paveldo produktų kūrėjus vienijanti asociacija arba tradicinių amatų centras.

16.3. šių taisyklių 10.4 papunktyje nustatytai veiklai finansuoti – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, neviršijant paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirtos pagalbos sumos.

17. Skiriamų lėšų dydis skaičiuojamas atsižvelgiant tik į paraiškoje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas.

18. Didžiausia galima pagalbos suma, teikiama vienam galutiniam pagalbos gavėjui, nurodytam taisyklių 20 punkte, vieneriems metams – 10 000 Eur.

 

V SKYRIUS

TINKAMI PAREIŠKĖJAI, GALUTINIAI PAGALBOS GAVĖJAI

IR TINKAMUMO SĄLYGOS

 

19. Pagal šias taisykles pareiškėjai gali būti:

19.1. skiriant pagalbą taisyklių 10.1 papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti, fiziniai asmenys, kuriems suteiktas A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikatas ir kurie yra sumokėję atitinkamą valstybės rinkliavą;

19.2. skiriant pagalbą taisyklių 10.2 ir (arba) 10.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti:

19.2.1. fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (arba) gaminantys, ir (arba) realizuojantys sertifikuotus A arba B kategorijos tautinio paveldo produktus;

19.2.2. asociacijos, vienijančios tautinio paveldo produktų kūrėjus;

19.2.3. tradicinių amatų centrai, kurie pagal Lietuvos Respublikos juridiniame asmenų registre registruotus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas;

19.3. skiriant pagalbą taisyklių 10.4 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, pagalbos gali kreiptis A kategorijos tradicinių amatų meistrai ir (arba) tradicinių amatų centrai, kurie pagal Lietuvos Respublikos juridiniame asmenų registre registruotus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas, kai tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus veda A kategorijos tradicinių amatų meistrai.

20. Galutiniai pagalbos gavėjai yra fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys tautinio paveldo produktus Lietuvoje. Jeigu paraišką teikia asociacija arba tradicinių amatų centras, galutinis pagalbos gavėjas yra jos / jo narys, nurodytas paraiškos galutinių pagalbos gavėjų sąraše. Galutiniu pagalbos gavėju gali būti ir asociacija bei tradicinių amatų centras, jei prašoma paramos 11.2.5 ir 11.3 p. nurodytoms išlaidoms kompensuoti.

21. Tuo atveju, kai pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, ji / jis turi užtikrinti, kad asmenys, kuriems būtų skirta pagalba (galutiniai pagalbos gavėjai), yra tinkami pareiškėjai pagal taisyklių II,V skyrių nuostatas ir nepažeidžia taisyklių VI skyriaus nuostatų.

22. Tinkamumo sąlygos:

22.1. Pagalba pagal šių taisyklių 10.2 papunktį gali būti skiriama, jeigu:

22.1.1. parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose demonstruojami ir (arba) realizuojami tautinio paveldo produktai ženklinami Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-691 „Dėl Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

22.1.2. tautinio paveldo produktai sudaro ne mažesnę kaip du trečdaliai visų parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose demonstruojamų ir (arba) realizuojamų produktų asortimento dalį;

22.2. Pagalba pagal šių taisyklių 10.4 papunktį gali būti skiriama, jeigu:

22.2.1. pareiškėjas, planuojantis edukacinį užsiėmimą, ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki jo pradžios praneša apie jį (pateikia parengtą skelbimą) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) atsakingam padaliniui (toliau – Sekretoriatas) el. paštu, nurodytu interneto svetainėje https://www.tautinispaveldas.lt/kontaktai/. Skelbimo tekste (Word formatu) nurodomas tradicinių amatų meistras, edukacinio užsiėmimo tema, data, laikas, trukmė, vieta, kontaktai registracijai bei pridedama tautinio paveldo produkto, kurio gamybos bus mokoma edukacinio užsiėmimo metu, ir pridedama horizontalaus formato nuotrauka(-os) ir (ar) plakatas). Sekretoriatas skelbimą apie planuojamą edukacinį užsiėmimą paskelbia interneto svetainėje www.tautinispaveldas.lt ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki jo pradžios;

22.2.2. užsiėmimas vedamas gyvai;

22.2.3. dalyvių dalyvavimas nemokamas;

22.2.4. dalyvių skaičius ne mažesnis kaip 7;

22.2.5. užsiėmimo trukmė ne trumpesnė kaip 2 akademinės valandos;

22.2.6. užsiėmimo metu programėlės „NMA agro“ pagalba išsiunčia Agentūrai pranešimą ir nuotrauką(-as), įrodančią(-as) užsiėmimo vykdymą bei dalyvių skaičių;

22.3. Pagalba pagal šių taisyklių 11.2.6 papunktį gali būti skiriama, jeigu pareiškėjas amato demonstravimo metu programėlės „NMA agro“ pagalba išsiunčia Agentūrai pranešimą ir nuotrauką(-as), įrodančią(-as) amato demonstravimą renginio metu.

 

VI SKYRIUS

NETINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

23. Pareiškėjui (jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, šio taisyklių punkto reikalavimai taikomi galutiniams pagalbos gavėjams) lėšos negali būti skiriamos, jeigu:

23.1. pareiškėjui yra iškelta byla dėl bankroto ir (arba) yra likviduojamas;

23.2. pareiškėjas turi mokestinių skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir Agentūrai (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Mokestinių skolų būklė gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu;

23.3. yra priimtas galutinis sprendimas dėl:

23.3.1. pareiškėjo sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į pagalbą vienus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

23.3.2. pagalbos mokėjimo nutraukimo dėl padaryto pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į pagalbą vienus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

23.3.3. pareiškėjo įvykdytos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, susijusių su pagalba. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į pagalbą dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

23.4. pareiškėjas, siekdamas palankaus sprendimo, bandė daryti įtaką Agentūrai.

 

VII SKYRIUS

PRAŠYMŲ KOMPENSUOTI SERTIFIKAVIMO IŠLAIDAS TEIKIMAS IR SERTIFIKAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

24. Prašymai dėl A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidų kompensavimo (toliau – prašymas) (taisyklių 2 priedas) gali būti teikiami Ministerijai raštu visus metus.

25. Sekretoriatas gautus prašymus vertina du kartus per metus.  Prašymai, gauti iki einamųjų metų birželio 30 d., įvertinami iki liepos 15 d., o prašymai, gauti po einamųjų metų birželio 30 d., įvertinami iki gruodžio 15 d. Sekretoriatas:

25.1. vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (toliau – Registro) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Duomenų tvarkymo taisyklės), patikrina, ar pareiškėjui (įskaitant su juo Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus)  suteikus numatomą skirti pagalbos dydį, nebus viršyta didžiausia leidžiama nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma. Jei pareiškėjui suteikus apskaičiuotą nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumą būtų viršyta taisyklių 5.1 papunktyje nurodyta nereikšminga (de minimis) pagalbos suma, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kad pirmiau nurodyta riba nebūtų viršyta;

25.2. per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Registrui informaciją apie prašymus pateikusiems pareiškėjams suteiktą pagalbą;

25.3. per 5 darbo dienas nuo prašymų įvertinimo parengia potvarkį dėl A kategorijos tautinio paveldo produktų sertifikavimo išlaidų kompensavimo.

26. Sprendimą dėl A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidų kompensavimo priima Ministerijos kancleris. Sekretoriatas Ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintą sprendimą dėl pagalbos skyrimo A kategorijos tautinio paveldo produktų sertifikavimo išlaidoms kompensuoti pateikia Ministerijos padaliniui, atsakingam už dokumentų finansų kontrolę ir teikiamų mokėjimo dokumentų finansinių dimensijų tinkamumą, kurių pagrindu atliekami mokėjimai ir fiksuojami ūkiniai įvykiai Ministerijos atskaitomybėje. Sekretoriatas per 5 darbo dienas po sprendimo dėl A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidų kompensavimo priėmimo informuoja apie tai pareiškėjus el. paštu.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, LĖŠŲ SKYRIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

 

27. Agentūra, vadovaudamasi žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintu paraiškų surinkimo grafiku, interneto svetainėje www.nma.lt paskelbia apie kvietimus teikti paraiškas gauti pagalbą taisyklių 10.2–10.4 papunkčiuose nurodytai veiklai vykdyti. Ministerija kvietimą taip pat paskelbia svetainėje www.tautinispaveldas.lt.

28. Pareiškėjai, norintys gauti pagalbą, per skelbime nurodytą terminą Agentūrai pateikia paraiškas (1 priedas) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį, registruota pašto siunta skelbime nurodytu adresu arba el. paštu dokumentai@nma.lt. El. paštu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraiškos, pateiktos kitais būdais (neregistruotu paštu, faksu ir t. t.) arba pateiktos elektroniniu paštu, bet nepasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimamos. Kartu su paraiška Agentūrai turi būti pateikta:

28.1. tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikato kopija ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopija (jei prašoma pagalbos edukaciniams užsiėmimams organizuoti);

28.2. kvietimas į renginį ir (arba) renginio programa, kurioje nurodoma renginio vieta ir laikas (jei vykstama į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius užsienyje, arba organizuojamas sertifikuotas tradicinis renginys);

28.3. komercinis (-iai) pasiūlymas (-ai) ir (arba) viešai prekių ar paslaugų teikėjų, kuriems tai yra įprastinė komercinė veikla, pateikta atspausdinta informacija, jei išlaidos dar neatliktos, ir (arba) pirkimo / apmokėjimo dokumentų kopijos, jei išlaidos jau atliktos (jei perkama įranga, tautinio paveldo produkto ženklinimo prekės, žaliavos, reikalingos edukaciniam užsiėmimui, lėktuvo, traukinio, kelto ar autobuso bilietai, transportavimo, nakvynės, vietos įrengimo, leidinių leidybos ir sertifikuoto renginio organizavimui reikalingos paslaugos);

28.4. tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinio aprašymas, kuriame nurodomas turinys, tiražas, spaudos lankai, popieriaus rūšis (jei leidžiamas leidinys) arba elektroninio leidinio ar vaizdo klipo aprašymas, skelbimo būdas, vieta;

28.5. jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, galutinių pagalbos gavėjų sąrašas, galutinių pagalbos gavėjų pasirašyti prašymai dalyvauti asociacijos ar tradicinių amatų centro projekte (juose nurodoma galutinio pagalbos gavėjo vardas ir pavardė, asmens kodas, įmonės pavadinimas ir kodas, adresas, telefono Nr., tautinio paveldo produkto kategorija ir prašoma pagalbos suma), tautinio paveldo produkto sertifikatų ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimų kopijos ir duomenys pagal paraiškos 3 punkto lentelę. Tuo atveju, jeigu galutinis pagalbos gavėjas yra susijęs su kitais ūkio subjektais Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais ar buvo reorganizuojamas, kaip nurodyta taisyklių 5.3 papunktyje, pateikia su nurodytais atvejais susijusių subjektų pavadinimus ir (arba) vardus ir pavardes bei įmonių ir (arba) asmens kodus.

29. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti:

29.1. pateikti visi reikalaujami;

29.2. parašyti valstybine kalba arba išversti į ją, vertimo tikrumą patvirtinus pareiškėjo parašu;

29.3. išsamiai ir teisingai užpildyti;

29.4. pasirašyti pareiškėjo;

29.5. dokumentų kopijos turi būti aiškiai įskaitomos, jų tikrumas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.

30. Paraiškos priimamos, nagrinėjamos ir pagalba skiriama vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis, Pagrindinių reikalavimų aprašu ir šiomis taisyklėmis.

31. Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

31.1. pareiškėjo tinkamumą gauti pagalbą pagal taisyklių 7 punkto, V ir VI skyrių nuostatas;

31.2. paraiškos atitiktį šių taisyklių II skyriuje nustatytiems pagrindiniams finansavimo principams;

31.3. paraiškos ir pridedamų dokumentų atitiktį taisyklių 29 punkte nustatytiems reikalavimams;

31.4. finansuojamos veiklos tinkamumą pagal taisyklių III skyrių;

31.5. tinkamas finansuoti išlaidas ir finansavimo dydį pagal taisyklių IV skyrių;

31.6. prašomų lėšų pagrįstumą.

32. Jeigu gautose paraiškose bendras prašomos pagalbos sumos poreikis didesnis nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, pareiškėjams taikomi šie pirmumo kriterijai (mažėjančios svarbos tvarka):

32.1. paraiška teikiama organizuoti sertifikuotą tradicinį renginį;

32.2. pareiškėjas nėra maitinimo paslaugas teikianti įmonė (jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, reikalavimą turi atitikti visi galutiniai pagalbos gavėjai).

33. Jei pritaikius pirmumo kriterijus kvietimui skirtų lėšų nepakanka antrąjį pirmumo kriterijų atitinkančioms paraiškoms finansuoti, paraiškos reitinguojamos pagal surinktų atrankos balų skaičių:

33.1. paraiška teikiama dalyvauti Lietuvos Respublikoje rengiamose seną tradiciją turinčiose parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose – po 1 balą už kiekvieną renginį (už atitiktį šiam kriterijui daugiausiai gali būti skiriama 10 balų):

33.1.1. Dainų šventė;

33.1.2. Šv. Baltramiejaus mugė;

33.1.3. tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“;

33.1.4. festivalis „Skamba, skamba kankliai“;

33.1.5. Kaziuko mugė;

33.1.6. respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“;

33.1.7. tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“;

33.1.8. festivalis „Sostinės dienos“;

33.1.9. Jūros šventė;

33.1.10. tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“;

33.2. paraiška teikiama tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti – po 1 balą už kiekvieną edukacinį užsiėmimą (už atitiktį šiam kriterijui daugiausiai gali būti skiriama 10 balų);

33.3. paraiška teikiama tradicinio amato demonstravimui renginio metu pagal taisyklių 11.2.6 papunktį – po 1 balą už kiekvieną renginį, kuriame demonstruojamas amatas (už atitiktį šiam kriterijui, daugiausiai gali būti skiriama – 5 balai);

33.4. paraiška teikiama tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai pagal taisyklių 11.3 papunktį – 2 balai;

33.5. paraiška teikiama populiarinti ne maisto ir gėrimų tautinio paveldo produktus – 2 balai (jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, reikalavimą turi atitikti visi galutiniai pagalbos gavėjai);

33.6. paraiškos projekte numatoma daugiau prisidėti nuosavomis lėšomis (paraiškoje nurodomas ne mažiau kaip 10 proc. punktais mažesnis nei galimas maksimalus pagalbos dydis, nurodytas 16.2 p.) – 2 balai;

33.7. pagalba pagal šias taisykles būtų gaunama pirmą kartą – 2 balai (balai nesuteikiami, jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras).

34. Jei sureitingavus paraiškas pagal surinktų atrankos balų skaičių kvietimui skirtų lėšų nepakanka vienodą atrankos balų skaičių surinkusioms paraiškoms finansuoti, pagalbos suma šioms paraiškoms mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, o paraiškos, kurios surinko mažesnį atrankos balų skaičių, atmetamos ir finansavimas joms neskiriamas. Jei paraiškoms pritaikius pirmumo kriterijus lieka nepaskirstytų kvietimui skirtų lėšų, bet jų nepakanka visoms paraiškoms, neatitikusioms pirmumo kriterijų, finansuoti, pagalbos suma šioms likusioms paraiškoms mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.

35. Jeigu paraiškoje ar prie jos pridedamuose dokumentuose nėra duomenų ir (arba) informacijos, iš kurių būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį pirmumo kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka. Paklausimai pareiškėjui dėl atitikties pirmumo kriterijams nesiunčiami.

36. Pateiktų paraiškų vertinimą atlieka Agentūra. Paraiškos įvertinamos per 40 darbo dienų nuo paraiškų priėmimo termino nurodyto kvietime pabaigos. Į paraiškos įvertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo terminas.

37. Agentūra, gavusi taisyklių 28 punkte nurodytus dokumentus, juos patikrina ir, jei pateikti dokumentai neatitinka taisyklių 29 punkte nustatytų reikalavimų arba paraiškai tinkamai įvertinti pagal taisyklių 31 punkte nurodytus kriterijus reikalingi papildomi dokumentai ar informacija, informuoja pareiškėją el. paštu apie rastus trūkumus, kuriems pašalinti nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą. Jei per nustatytą terminą pareiškėjas nepašalina rastų trūkumų ir jei trūksta duomenų paraiškos vertinimui atlikti, paraiška atmetama. Gavus pareiškėjo atsakymą į paklausimą, paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų.

38. Agentūra, vertindama paraiškas, vadovaudamasi Registro nuostatais ir Duomenų tvarkymo taisyklėmis, patikrina, ar pareiškėjui (jei pareiškėjas yra asociacija ar tradicinių amatų centras, kiekvieno galutinio pagalbos gavėjo, kuris gautų pagalbą) (įskaitant su juo Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus)  suteikus numatomą skirti pagalbos dydį, nebus viršyta didžiausia leidžiama nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma. Jei pareiškėjui ar galutiniam pagalbos gavėjui suteikus apskaičiuotą nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumą būtų viršyta taisyklių 5.1 papunktyje nurodyta nereikšminga (de minimis) pagalbos suma, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kad pirmiau nurodyta riba nebūtų viršyta.

39. Agentūra, įvertinusi paraiškas pagal šių taisyklių 31 punkte nustatytus kriterijus bei duomenų patikslinimo dokumentus, jei buvo siųstas paklausimas, ir pagal 32 punkte nustatytus pirmumo kriterijus bei 33 punkte nustatytus atrankos balus, jeigu gautose paraiškose bendras prašomos pagalbos sumos poreikis didesnis nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, parengia paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę.

40. Agentūra, įvertinusi paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir atsižvelgdama į tautinio paveldo išsaugojimo priemonėms finansuoti einamaisiais metais skirtas lėšas, taip pat, jei gautose paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikis didesnis nei kvietimui teikti paraiškas skirtų lėšų suma, į pareiškėjams taikomus pirmumo kriterijus ir atrankos balus, nustatytus taisyklių 32 ir 33 punktuose, gali skirti visą paraiškoje nurodytą sumą, mažesnę, nei nurodyta paraiškoje, sumą arba motyvuojant siūlyti visai pagalbos neskirti. Tais atvejais, kai prašomą sumą projektui įgyvendinti siūloma sumažinti, Agentūra per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją el. paštu, pasiūlydama pateikti patikslintą paraišką. Patikslinta paraiška (pasirašyta ir pateikta PDF arba JPG formatu, arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu) pakartotinai teikiama Agentūros nurodytu elektroniniu paštu ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo pateikti patikslintą paraišką įteikimo dienos. Per nustatytą terminą pareiškėjui nepateikus patikslintos paraiškos, priimamas sprendimas pagalbos neskirti.

41. Galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo arba neskyrimo pagal pateiktas paraiškas priima Agentūra. Agentūros sprendimas patvirtinamas Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka iki einamųjų metų spalio 1 d. Agentūrai priėmus sprendimą dėl lėšų skyrimo pareiškėjui taisyklių 10.2, 10.3 ir (ar) 10.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms finansuoti, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

42. Agentūra informuoja projekto vykdytojus el. paštu, kad jiems suteikiama pagalba, nurodant pagalbos dydį. Jei projekto vykdytojas yra asociacija ar tradicinių amatų centras, projekto vykdytojas informuoja savo galutinius pagalbos gavėjus apie jiems suteiktą pagalbą.

43. Agentūra per 5 darbo dienas nuo galutinio sprendimo neskirti lėšų priėmimo informuoja pareiškėjus el. paštu, kuriems neskirtas finansavimas, apie priimtą sprendimą.

44. Agentūra, priėmusi sprendimą dėl lėšų skyrimo, vadovaudamasi Registro nuostatais, pateikia Registrui informaciją apie galutiniams pagalbos gavėjams suteiktą pagalbą.

45. Agentūra, išmokėdama lėšas pagalbos gavėjams, taiko išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą.

46. Po Agentūros sprendimo skirti pagalbą patvirtinimo Agentūra projekto vykdytojui per 20 darbo dienų avansu perveda 50 proc. sprendime dėl lėšų skyrimo numatytos pagalbos sumos (išskyrus projektus ar jų dalis, įgyvendinamas nuo lapkričio 1 d. – visos jiems skirtos lėšos pervedamos avansu), jei sprendime nenumatyta kitaip.

47. Įgyvendinant projektą, jokie su Agentūra nesuderinti nukrypimai nuo planuoto paraiškoje įgyvendinimo nėra leidžiami. Jei po Agentūros sprendimo skirti pagalbą patvirtinimo dėl nenumatytų aplinkybių keičiasi parodos, mugės ar kito viešo renginio, kuriame buvo planuojama dalyvauti ir kuriam buvo skirta pagalba, data, vieta arba norima dalyvauti kitoje parodoje, mugėje ar kitame viešajame renginyje, projekto vykdytojas gali kreiptis el. paštu į Agentūrą su prašymu patikslinti duomenis apie parodą, mugę, kitą viešą renginį, kuriame planuojama dalyvauti, kartu nurodydamas šio patikslinimo priežastis bei pateikdamas patikslintą paraišką PDF formatu. Pagalbos suma ir išlaidų rūšys negali būti tikslinamos. Neįvykusios parodos, mugės ir (ar) kito viešojo renginio keitimas kitu renginiu, kuris jau buvo įvykęs anksčiau už neįvykusį, nėra leidžiamas. Prašymas dėl Paraiškos keitimo negali būti teikiamas likus mažiau negu 5 d. d. iki Išlaidų pagrindimo suvestinės teikimo termino pabaigos. Atsakymą dėl Paraiškos keitimo Agentūra išsiunčia projekto vykdytojui el. paštu.

48. Galimas iki 20 proc. išlaidų nukrypimas pagal kiekvieno renginio atskiras išlaidų rūšis, neviršijant bendros paraiškoje ir Agentūros patvirtintame sprendime dėl lėšų skyrimo numatytos sumos (minėtas nuokrypis taisyklių 11.2 11.4 papunkčiuose numatytoms išlaidoms galimas tik tada ir tik tiek, kiek neviršijama šiuose taisyklių papunkčiuose numatyta maksimali mokėtina pagalbos suma). Išlaidų nukrypimas pagal kiekvieno renginio išlaidų rūšis daugiau kaip 20 proc. ir išlaidos, nenumatytos taisyklėse ir paraiškoje arba galutinių pagalbos gavėjų prašymuose, nefinansuojamos. Taip pat nefinansuojamos pagalbos gavėjo paraiškoje numatytos išlaidos, susijusios su dalyvavimu parodoje, mugėje ar kitame viešame renginyje, kuris neįvyko. Šiuo atveju dėl lėšų susigrąžinimo pagalbos gavėjas turi kreiptis į paslaugų teikėją.

49. Jeigu pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, galutinių pagalbos gavėjų, nurodytų paraiškoje, keitimas kitais yra negalimas.

50. Projektas turi būti įgyvendintas ir už jį atsiskaityta ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d. (išskyrus projektus ar jų dalis, įgyvendinamus ir vykdomus nuo lapkričio 1 d., – projektų vykdytojai atsiskaito už patirtas išlaidas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 30 d.). Už patirtas išlaidas atsiskaitoma pateikiant Agentūrai išlaidų pagrindimo suvestinę, kurios forma tvirtinama Agentūros nustatyta tvarka. Išlaidų pagrindimo suvestinės teikiamos ir tikrinamos vadovaujantis Bendrosiose administravimo taisyklėse ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Pateikdamas išlaidų pagrindimo suvestinę, projekto vykdytojas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą projektą ir gautą avansą. Jei projekto dalis įgyvendinama po lapkričio 1 d., už projekto dalį, įgyvendintą iki spalio 31 d., atsiskaitoma pateikiant išlaidų pagrindimo suvestinę ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d., o už projekto dalį, įgyvendinamą po lapkričio 1 d., atsiskaitoma pateikiant antrą išlaidų pagrindimo suvestinę ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 30 d. Pareiškėjai išlaidų pagrindimo suvestines Agentūrai pateikia asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį, registruota pašto siunta, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba el. paštu dokumentai@nma.lt. El. paštu teikiamos Išlaidų pagrindimo suvestinės turi būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu. Išlaidų pagrindimo suvestinės, pateiktos kitais būdais (neregistruotu paštu, faksu ir t. t.) arba pateiktos el. paštu, bet nepasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimamos. Kartu su išlaidų pagrindimo suvestinėmis teikiamos:

50.1. ataskaita apie projekto įvykdymo rezultatus (taisyklių 3 priedas);

50.2. jei projekto vykdytojas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, pateikiamas galutinių pagalbos gavėjų pasirašytas sąrašas, kuriame nurodomos jų vardas, pavardė / pavadinimas, tautinio paveldo produkto kategorija, renginiai, kuriuose jie dalyvavo, jiems skiriama pagalbos suma;

50.3. jei buvo organizuojami tradicinių amatų edukaciniai užsiėmimai, pateikiami kiekvieno edukacinio užsiėmimo dalyvių pasirašyti sąrašai arba patvirtintos jų kopijos (nurodomas užsiėmimas, data, trukmė, dalyvių vardas, pavardė, telefonas) ir atspausdinta informacija, kad apie nemokamus edukacinius užsiėmimus 2 savaitės iki jų pradžios buvo paskelbta interneto svetainėje www.tautinispaveldas.lt;

50.4. jei demonstruojamas tradicinis amatas parodoje, mugėje ir (arba) kitame viešajame renginyje, pateikiamas renginio organizatoriaus išduotas tradicinio amato demonstravimą patvirtinantis dokumentas, kuriame nurodytas amatą demonstravęs tradicinis amatininkas, amato demonstravimo data ir renginio pavadinimas;

50.5. dokumentų, įrodančių, kad buvo dalyvauta parodoje, mugėje, ar kitame viešame renginyje (leidimai prekybai, sutartys, padėkos ar pan.), kopijos;

50.6. dokumentų, įrodančių transporto degalų išlaidas (kvitų, sąskaitų kopijas). Jeigu jos didesnės, nei nurodytos paraiškoje (paskaičiuotos pagal kuro įkainio dydį (0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM) padauginus iš dvigubo trumpiausio atstumo (km) nuo gyvenamosios vietos iki renginio vietos), išlaidų suma, viršijanti paraiškoje nurodytą sumą, nekompensuojama;

50.7. kitų dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas (kelionės bilietų, parkavimo kvitų, įrangos, žaliavų įsigijimo, leidinio rengimo sąskaitų ir t. t.), kopijos.

51. Išlaidų pagrindimo suvestinė ir prie jos pridedami dokumentai turi būti:

51.1. pateikti visi reikalaujami;

51.2. parašyti valstybine kalba arba išversti į ją, vertimo tikrumą patvirtinus pareiškėjo parašu;

51.3. išsamiai ir teisingai užpildyti;

51.4. pasirašyti pagalbos gavėjo;

51.5. dokumentų kopijos turi būti aiškiai įskaitomos, jų tikrumas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.

52. Jei projekto vykdytojas patyrė išlaidas ne eurais, o kita užsienio valiuta, patirtos tinkamų finansuoti išlaidų ir prašomos pagalbos sumos pagrindimo suvestinėje turi būti nurodytos perskaičiuotos į eurus pagal Europos Centrinio Banko kasdien skelbiamą euro ir užsienio valiutų santykį: https://www.lb.lt/lt/kasdien-skelbiami-euro-ir-uzsienio-valiutu-santykiai-skelbia-europos-centrinis-bankas.

53. Išlaidų pagrindimo suvestinės ir pridedamų dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas dėl pateisinamų priežasčių (pateisinamomis priežastimis laikomos nenugalimos jėgos (force majeure), pagalbos gavėjo ar kito, atsakingo už dokumentų pateikimą, asmens liga). Šiuo atveju projekto vykdytojas, iki taisyklių 50 punkte nustatyto termino, turi pateikti Agentūrai rašytinį prašymą dėl išlaidų pagrindimo suvestinės ir pridedamų dokumentų pateikimo termino pratęsimo, jį pagrindžiant pateisinamų priežasčių atsiradimu ir įrodančiais dokumentais. Agentūra apie pritarimą ar nepritarimą prašymui dėl išlaidų pagrindimo suvestinės ir pridedamų dokumentų pateikimo termino pratęsimo informuoja projekto vykdytoją el. paštu. Jei projekto vykdytojas dėl nepateisinamų priežasčių išlaidų pagrindimo suvestinę ir pridedamus dokumentus pateikia pavėluotai, pagalba už kiekvieną pavėluotą darbo dieną sumažinama 1 proc. nuo apskaičiuotos pagalbos sumos už išlaidų pagrindimo suvestinėje deklaruotas patirtas tinkamas finansuoti išlaidas. Pavėluotai pateiktos išlaidų pagrindimo suvestinės ir pridedami dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo taisyklių 50 punkte nustatyto termino, vėliau pateiktos išlaidų pagrindimo suvestinės ir pridedami dokumentai nepriimami, likusi pagalbos dalis neišmokama ir projekto vykdytojas privalo grąžinti išmokėtą avansą.

54. Agentūra, teigiamai įvertinusi išlaidų pagrindimo suvestinę ir pridedamus dokumentus, priima sprendimą išmokėti likusią pagalbos dalį.

55. Agentūra lėšas projekto vykdytojams užsako ir išmoka Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

56. Jeigu vertinant išlaidų pagrindimo suvestinę ir pridedamus dokumentus kyla neaiškumų ar paaiškėja, kad nepateikti visi privalomi dokumentai, projekto vykdytojui el. paštu siunčiamas paklausimas, kuriame nurodomas terminas, per kurį projekto vykdytojas turi trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis pateikti. Informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas gavus projekto vykdytojo rašytinį prašymą ir paaiškinimą dėl termino pratęsimo pagal taisyklių 53 punktą. Jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą nepateikia trūkstamos informacijos ir (arba) dokumentų arba pateikia nepilnai patikslintus, išlaidų pagrindimo suvestinės ir pridedami dokumentai baigiami vertinti pagal turimus duomenis. Pakartotinis paklausimas dėl duomenų tikslinimo projekto vykdytojui nebesiunčiamas.

57. Jei Agentūra nustato, kad išlaidų pagrindimo suvestinėje nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų prašomos pagalbos suma mažesnė už avansu pervestą lėšų sumą, projekto vykdytojas privalo grąžinti atitinkamą išmokėto avanso dalį.

58. Jei Agentūra nustato, kad išlaidų pagrindimo suvestinės pateikimo metu projekto vykdytojas nebeatitinka pirmumo kriterijų, už kuriuos paraiškų vertinimo metu buvo skirtas pirmumas (jei priimant sprendimą buvo taikyti pirmumo kriterijai), projekto vykdytojas privalo grąžinti išmokėto avanso dalį ir jam neišmokama likusi pagalbos dalis.

59. Pažeidimai nustatomi ir grąžintinos lėšos administruojamos Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

60. Agentūros ataskaitų teikimas Ministerijai vykdomas Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais. Ministerijos prašymu Agentūra turi pateikti informaciją apie lėšų išmokėjimą ir (arba) kitą nurodytą informaciją.

 

IX SKYRIUS

LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

61. Už skirtų lėšų panaudojimą atsako projekto vykdytojas. Projekto vykdytojas negali perduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims už pagalbos lėšas įsigytą įrangą per trejų metų laikotarpį nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo.

62. Projekto vykdytojų, pateikusių išlaidų pagrindimo suvestines, patikras vietoje atlieka Agentūra Bendrųjų administravimo taisyklių, šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Agentūra Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka atlieka ne mažiau kaip 5 proc. projektų, kuriuose finansavimas skirtas įrangai įsigyti pagal taisyklių 11.5.2 p., patikras vietoje. Patikrų vietoje metu patikrinama, ar paraiškoje nurodyta įranga yra įsigyta ir atitinka išlaidų apmokėjimo dokumentus, ar išlaidos yra padarytos taisyklėse numatytais terminais ir tvarka.

63. Esant poreikiui, Agentūra Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka atlieka užsakomąją patikrą vietoje. Projekto vykdytojas privalo leisti Agentūros Kontrolės departamento ar kitiems kompetentingiems tarnautojams atlikti patikras vietoje.

64. Projektų vykdytojų patikrinimas renginio vietoje atliekamas Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai ir tradicinių amatų meistrų veiklos patikrinimų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3D-270 „Dėl Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai ir tradicinių amatų meistrų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Patikrinimo metu nustačius taisyklių pažeidimus, renginio vietoje užpildomas patikrinimo aktas ir jo kopiją Sekretoriatas per 10 darbo dienų pateikia Agentūrai.

65. Už teikiamų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs pareiškėjas ir (ar) galutinis pagalbos gavėjas. Projekto vykdytojas privalo ne trumpiau kaip 5 metus nuo paraiškos pateikimo saugoti visą su paraiška ir vykdomu projektu susijusią medžiagą ir dokumentus.

66. Pareiškėjų ir (arba) pagalbos gavėjų skundai dėl administruojančių institucijų priimtų sprendimų, veikimo ar neveikimo nagrinėjami Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

67. Agentūra privalo saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

68. Kiti šiose taisyklėse nereglamentuojami klausimai sprendžiami vadovaujantis Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

69. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

70. Pasikeitus šioms taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme numatyta kitaip.

___________________________

 

part_394fcdebe67340a288f97fcf9f569042_end


 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles forma)

 

 

Norėdami įrašyti vardą ir pavardę, spustelėkite arba bakstelėkite čia

 

(pareiškėjas)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

 

PARAIŠKA GAUTI LĖŠAS PAGAL

TAUTINIO PAVELDO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLES

 

Paraiškos pildymo data:  Norėdami įvesti datą, spustelėkite čia

 

1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 

Pareiškėjo vardas, pavardė arba pavadinimas

 

Teisinė forma*

 

Įmonės ar asmens kodas

 

Vadovo vardas, pavardė, telefono Nr.

 

Finansininko vardas, pavardė, telefono Nr.

 

Adresas: gatvė, namo Nr., pašto indeksas, vietovė, savivaldybė

Buveinės (juridinio asmens) arba gyvenamosios vietos (fizinio asmens)

 

Korespondencijos

 

Telefono Nr.

 

El. p. adresas

 

Banko pavadinimas

 

Banko kodas

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

Pažymėti tinkamą (pažymima ženklu „X“)

Esu PVM mokėtojas

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą:  įveskite kodą

Taip

Ne   

Jei PVM mokėtojas:

Patvirtinu, kad priemonė, kuriai organizuoti prašoma lėšų, nėra ekonominė veikla ir už šiai veiklai organizuoti įsigytas prekes ir paslaugas negalėsiu susigrąžinti PVM

 

Taip

Ne   

Mano įmonė per pastaruosius trejus finansinius metus susijungė su kita įmone, arba mano įmonė įsigijo kitą įmonę, arba kita įmonė įsigijo mano įmonę.

Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodomi susijusių įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai

Taip

Ne   

1.

2.

...

Mano įmonė per pastaruosius trejus finansinius metus buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodoma suskaidymo data, suskaidytos įmonės pavadinimas, įmonės kodas, taip pat iki suskaidymo veikusiai įmonei suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos (jeigu tokia pagalba buvo suteikta) dydis pagal Reglamentus (ES) Nr. 1407/2013 ir kokiai veiklai (jeigu vykdo kelias veiklas) ji buvo panaudota)

Taip

Ne   

 

Mano įmonė** yra susijusi su kitais ūkio subjektais Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip

Ne   

 

Paraiška teikiama organizuoti sertifikuotą tradicinį renginį

Taip

Pareiškėjas nėra maitinimo paslaugas teikianti įmonė (jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, nuostata galioja visiems pagalbos gavėjams)

Taip

Paraiška teikiama dalyvauti ilgą tradiciją turinčiuose, Lietuvos Respublikos mastu rengiamuose renginiuose, nurodytuose  taisyklių 33.1 papunktyje (nurodyti renginių skaičių)

Taip

Įrašykite skaičių

Paraiška teikiama tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti (nurodyti edukacinių užsiėmimų skaičių)

Taip

Įrašykite skaičių

Paraiška teikiama tradicinio amato demonstravimui renginio metu pagal taisyklių 11.2.6 papunktį (nurodyti renginių, kuriuose vyks amato demonstravimas, skaičių)

Taip

Įrašykite skaičių

Paraiška teikiama tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai pagal taisyklių 11.3 papunktį

Taip

Paraiška teikiama populiarinti ne maisto produktus ir gėrimus (jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, nuostata galioja visiems pagalbos gavėjams)

Taip

Daugiau prisidedama nuosavomis lėšomis, nei to reikalauja taisyklių nuostatos (nurodyti prašomos pagalbos dydį procentais)

Taip

Įrašykite skaičių

Pagalba pagal šias taisykles būtų gaunama pirmą kartą (nepildoma, jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras)

Taip

Įmonė yra bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepaisant jo teisinio statuso ir finansavimo būdų.

** „Viena įmonė“ apima visas įmones, kurių tarpusavio santykiai yra bent vienos rūšies iš toliau išvardytų: a) viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą; b) viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių; c) pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką; d) viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą. Įmonės, kurios pirmos pastraipos a–d punktuose nurodytais santykiais yra susijusios per vieną ar daugiau kitų įmonių, taip pat laikomos viena įmone.

 

2. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

 

2.1. Projekto vykdytojo kuriamo ir (arba) gaminamo tautinio paveldo produkto pavadinimas, sritis, kategorija (pagal prie paraiškos pridedamą tautinio paveldo produkto sertifikatą)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2.2. Projekto pavadinimas (vienu sakiniu)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2.3. Trumpas projekto aprašymas, tikslai, uždaviniai, dalyviai, vieta ir numatomi rezultatai

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Bendra projekto vertė su PVM arba be PVM, Eur

(kas reikalinga, pabraukti)

 

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM arba be PVM, Eur (kas reikalinga, pabraukti)

(3.1 ir 3.2 lentelių (4) stulpelių bendra suma)

 

Prašoma pagalbos suma, su PVM arba be PVM, Eur

(kas reikalinga, pabraukti)

(3.1 ir 3.2 lentelių (6) stulpelių bendra suma)

 

Pagalbos dydis, proc.

 

Planuojama projekto įgyvendinimo pradžia

Norėdami įvesti datą, spustelėkite čia

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga

Norėdami įvesti datą, spustelėkite čia

 

3. DUOMENYS APIE PRAŠOMĄ PAGALBĄ

 

3.1. Išlaidos, planuojamos patirti iki einamųjų metų spalio 31 d.

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas, data

Išlaidų rūšių

pavadinimai*

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM arba be PVM, Eur (pabraukti)

Pagalbos dydis, proc.

Prašoma pagalbos suma su PVM arba be PVM, Eur  (pabraukti)

Išlaidų pagrindimas**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

X

 

X

 

Išvardijama pagal kiekvieną Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių 11 punkte nurodytą finansuojamų išlaidų rūšį.

** Nurodomas planuojamų išlaidų skaičiavimo būdas (pvz., išlaidų degalams apskaičiavimas: kuro įkainio dydį (0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM) padauginus iš dvigubo trumpiausio atstumo (km)  nuo gyvenamosios vietos iki renginio vietos),  ankstesnių metų dalyvio mokestis (jeigu einamųjų metų kaina dar nežinoma) arba einamųjų metų sąskaita faktūra, mokėjimo kvitas, skelbimas / kvietimas į renginį su nurodytu dalyvio mokesčiu, vidutinė nakvynės rinkos kaina (nurodant interneto adresus) ir pan.

 

3.2. Išlaidos, planuojamos patirti nuo einamųjų metų lapkričio 1 d.

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas, data

Išlaidų rūšių

pavadinimai*

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM arba be PVM, Eur (kas reikalinga, pabraukti)

Pagalbos dydis, proc.

Prašoma pagalbos suma su PVM arba be PVM, Eur  (kas reikalinga, pabraukti)

Išlaidų pagrindimas**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

X

 

X

 

Išvardijama pagal kiekvieną Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių 11 punkte nurodytą finansuojamų išlaidų rūšį.

** Nurodomas planuojamų išlaidų skaičiavimo būdas (pvz., išlaidų degalams apskaičiavimas: kuro įkainio dydį (0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM) padauginus iš dvigubo trumpiausio atstumo (km)  nuo gyvenamosios vietos iki renginio vietos), ankstesnių metų dalyvio mokestis (jeigu einamųjų metų kaina dar nežinoma) arba einamųjų metų sąskaita faktūra, mokėjimo kvitas, skelbimas / kvietimas į renginį su nurodytu dalyvio mokesčiu, vidutinė nakvynės rinkos kaina (nurodant interneto adresus) ir pan.

 

PRIDEDAMA:

1. Tautinio paveldo produkto (-ų) ir (arba) tradicinio renginio sertifikato (-ų) ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopija (-os).

2. Kvietimas į renginį ir (arba) renginio programa, kurioje nurodoma renginio vieta ir laikas (jei vykstama į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius užsienyje arba organizuojamas sertifikuotas tradicinis renginys).

3. Komercinis (-iai) pasiūlymas (-ai) ir (arba) viešai prekių ar paslaugų teikėjų, kuriems tai yra įprastinė komercinė veikla, pateikta atspausdinta informacija, jei išlaidos dar neatliktos, ir (arba) pirkimo / apmokėjimo dokumentų kopijos, jei išlaidos jau atliktos (jei perkama įranga, tautinio paveldo produkto ženklinimo prekės, žaliavos, reikalingos edukaciniam užsiėmimui, lėktuvo, traukinio, kelto ar autobuso bilietai, transportavimo, nakvynės, vietos įrengimo, leidinių leidybos ir sertifikuoto renginio organizavimui reikalingos paslaugos).

4. Tautinio paveldo produktus populiarinančio leidinio aprašymas, kuriame nurodomas turinys, tiražas, spaudos lankai, popieriaus rūšis (jei leidžiamas leidinys) arba elektroninio leidinio ar vaizdo klipo aprašymas, skelbimo būdas, vieta.

5. Galutinių pagalbos gavėjų sąrašas (jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras) bei jų prašymai su informacija, nurodyta Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių (toliau – taisyklės) 28.5 papunktyje.

 

 

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

2. Užtikrinu, kad esu tinkamas pareiškėjas (arba mano atstovaujami galutiniai pagalbos gavėjai yra tinkami) pagal taisyklių 7 punkto, V ir VI skyrių nuostatas ir neteikiu paraiškos toms pačioms išlaidoms finansuoti.

3. Nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso man ir prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius sąskaitos numerį.

4. Esu susipažinęs su taisyklių reikalavimais ir įsipareigoju:

4.1. šių taisyklių sąlygas vykdysiu tiksliai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

4.2. gavęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos avanso (jo dalies) ar pagalbos (jos dalies) ir (arba) pagalbos permokėto avanso ar permokėtos pagalbos grąžinimo ir (ar) palūkanų sumokėjimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinsiu Agentūrai išmokėtą pagalbos avansą (jo dalį) arba pagalbą (jos dalį), ir (arba) permokėtą pagalbos avansą ar pagalbą ir (ar) sumokėsiu palūkanas;

4.3. teiksiu teisingą ir tikslią informaciją ir (arba) dokumentus, žodinius ir (arba) rašytinius paaiškinimus, susijusius su taisyklių 10 punkte numatytų veiklų vykdymu, nustatytais terminais;

4.4. bendradarbiausiu su projekto įgyvendinimą kontroliuojančiais asmenimis, teiksiu jiems visą prašomą informaciją, leisiu atlikti patikras vietoje, sudarysiu sąlygas susipažinti su projekto įgyvendinimu susijusiais dokumentais;

4.5. nesu gavęs ir nesieksiu paramos ar pagalbos iš kitų nacionalinių ir ES programų išlaidoms, numatytoms paraiškoje, finansuoti;

4.6. ne trumpiau kaip 5 metus nuo paraiškos pateikimo saugosiu visą su paraiška ir vykdomu projektu susijusią medžiagą ir dokumentus;

4.7. nesieksiu susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažinta tinkama finansuoti išlaida;

4.8. per 3 metų laikotarpį nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo įsigaliojimo dienos už pagalbos lėšas įsigytos įrangos ar turto neparduosiu ar kitaip neperleisiu tretiesiems asmenims;

4.9.iki taisyklėse nurodytos datos ir taisyklėse nustatytomis sąlygomis įgyvendinsiu projektą ir pateiksiu Agentūrai išlaidų pagrindimo suvestinę ir pridedamus dokumentus.

5. Esu įvykdęs visus mokestinius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

6. Nesu skolingas Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

7. Nėra iškeltos bylos dėl bankroto, nesu likviduojamas.

8. Žinau, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

9. Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, projekto pavadinimas, paraiškos registracijos kodas, prašoma ir gauta pagalbos suma) būtų viešinama visuomenės informavimo tikslais, skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti ES ir Lietuvos Respublikos interesus.

10. Patvirtinu, kad ženklinu ir įsipareigoju ženklinti tautinio paveldo produktus tautinio paveldo produkto ženklu Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-691 „Dėl Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka (taikoma tuo atveju, kai prašoma lėšų taisyklių 10.2 papunktyje nurodytai veiklai finansuoti).

11. Įsipareigoju, kad tautinio paveldo produktai sudarytų ne mažesnę kaip dviejų trečdalių visų viešuosiuose renginiuose pristatomų, demonstruojamų ir (arba) realizuojamų ir (arba) realizavimo vietose realizuojamų produktų asortimento dalį (taikoma tuo atveju, kai pagalbos prašoma tautinio paveldo produktams pristatyti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose ir (arba) tautinio paveldo produktams realizuoti realizavimo vietose).

12. Įsipareigoju, kad vykdant taisyklių 10.4 papunktyje nurodytą veiklą, tradicinių amatų edukaciniai užsiėmimai dalyviams bus nemokami, o apie planuojamą edukacinį užsiėmimą pranešiu pagal taisyklių 22.2.1 papunkčio nuostatas.

13. Patvirtinu, kad paraišką įsigyti tos pačios rūšies įrangą tradiciniams amatams gyvai demonstruoti ir (ar) tautinio paveldo produktams demonstruoti ir (ar) realizuoti mugėse, parodose , teikiu pirmą kartą arba ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinio paraiškos įrangai įsigyti teikimo.

14. Esu informuotas (-a), kad paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys ir (arba) juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis ir (arba) juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais.

15. Esu informuotas (-a), kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

16. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

17. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

18. Esu informuotas (-a), kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga.

19. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

20. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos ar pagalbos paraišką tapatybės nustatymo, paramos ar pagalbos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos ar pagalbos viešinimo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymą, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo, priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

 

___________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

part_f456efc626f04da593e44086b02e3398_end


 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo

taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo dėl A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidų

kompensavimo forma)

 

 

_________________________________________________________________

(pareiškėjas)

 

___________________________________________________________________________

(pareiškėjo kodas, adresas)

 

___________________________________________________________________________

(pareiškėjo tel., el. paštas)

 

___________________________________________________________________________

(sertifikato numeris, išdavimo data)

 

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijai

 

PRAŠYMAS

DĖL A KATEGORIJOS TAUTINIO PAVELDO PRODUKTO SERTIFIKAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 

______________________________

(data)

 

Prašau kompensuoti A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidas ______________________________________________________ Eur, pervedant į sąskaitą Nr. /L/T/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ ________________________ banke.

(banko pavadinimas)

 

Patvirtinu, kad:

1. esu laikomas tinkamu pareiškėju pagal Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių V skyrių;

2. nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso man ir prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius sąskaitos numerį.

 

 

PRIDEDAMA (pridedamus pažymėti ženklu „X“):

A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikato (-ų) kopija (-os).

Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentas.

 

______________

(parašas)

___________________________________________________                               (pareiškėjo vardas ir pavardė)

 

part_b10bd6c118af4f339d376b9435336065_end


 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo

taisyklių

3 priedas

 

(Ataskaitos apie projekto, finansuoto pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles, įvykdymo rezultatus forma)

 

 

Norėdami įrašyti vardą ir pavardę, spustelėkite arba bakstelėkite čia

 

(projekto vykdytojas)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

 

ATASKAITA

APIE PROJEKTO ĮVYKDYMO REZULTATUS

 

Ataskaitos pildymo data:  Norėdami įvesti datą, spustelėkite čia

 

1. Projekto vykdytojo duomenys

 

Vardas, pavardė arba pavadinimas

 

Teisinė forma

 

Įmonės ar asmens kodas

 

Vadovo vardas, pavardė, telefono Nr.

 

Finansininko vardas, pavardė, telefono Nr.

 

Adresas: gatvė, namo Nr., pašto indeksas, vietovė, savivaldybė

Buveinės (juridinio asmens) arba gyvenamosios vietos (fizinio asmens)

 

Korespondencijos

 

Telefono Nr.

 

El. p. adresas

 

 

2. Informacija apie projektą

 

2.1. Projekto vykdytojo kuriamo ir (arba) gaminamo tautinio paveldo produkto pavadinimas, sritis, kategorija (pagal prie paraiškos pridedamą tautinio paveldo produkto sertifikatą)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2.2. Projekto pavadinimas (iš paraiškos)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3. Informacija apie projekto pasiektus rezultatus, vykdant veiklą, nurodytą paraiškoje

 

Paraiškoje planuota veikla ir rezultatai

Įvykdyta veikla ir pasiekti rezultatai

Neįvykdymo priežastys

Dalyvavimas parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuose renginiuose:

1.

2.

3.

...

1.

2.

3.

...

 

Įrangos įsigijimas

 

 

 

Gyvas tradicinio amato demonstravimas parodose, mugėse ir (ar) kt. viešuose renginiuose:

1.

2.

3.

...

1.

2.

3.

...

 

Edukacinių užsiėmimų vedimas:

1.

2.

3.

...

1.

2.

3.

...

 

Tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių (taip pat ir elektroninių) rengimas:

 

 

 

Tautinio paveldo produktų ženklinimas:

 

 

 

Sertifikuotų tradicinių renginių organizavimas:

 

 

 

 

4. Kiti pridedami dokumentai ir pastabos:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Pasirašydamas šią ataskaitą, projekto vykdytojas patvirtina, kad visa šioje ataskaitoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga.

 

 

_________________________________________

(projekto vykdytojo vardas, pavardė, parašas)

 

part_abb883822f6840878cd3c0f27a1aa244_end