ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠO TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 21 d. Nr. A-1488

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu bei Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u  Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. sprendimą Nr. A-65 „Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Antanas Bartulis

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. spalio 21 d.

įsakymu Nr. A-1488

 

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠO TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo (toliau – Sąrašas) tvarkymą ir tikslinimą Šiaulių miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

4. Sąrašą tvarko ir tikslina Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius, kuriam pagal veiklos nuostatus pavestos vykdyti funkcijos, susijusios su teikiama parama būstui išsinuomoti (toliau – Skyrius).

 

II SKYRIUS

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ,

SĄRAŠO TVARKYMAS IR TIKSLINIMAS

 

5. Asmenys ir šeimos, kurie pageidauja būti įrašytais į Sąrašą, atitinkantys Įstatyme nustatytus reikalavimus, Savivaldybės administracijai turi pateikti socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius teisę į socialinio būsto nuomą.

6. Asmenų ir šeimų prašymai įrašyti į Sąrašą priimami ir nagrinėjami vadovaujantis Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. A1-551 redakcija).

7. Skyrius tvarko asmenų ir šeimų, pageidaujančių būti įrašytais į Sąrašą, apskaitą ir duomenis apie šiuos asmenis ir šeimas įtraukia į kompiuterinę Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą.

8. Sąrašas sudaromas pagal prašymų užregistravimo Savivaldybės administracijoje datą ir laiką. Sąrašas tvarkomas ir tikslinamas kompiuterinėje Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje. Asmenys ir šeimos, įrašyti į Sąrašą, skirstomi į grupes. Grupė, kuriai priskiriamas asmuo ar šeima, pažymima Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.

9. Po ištuokos, į Sąrašą gali būti įrašytas buvęs asmens, įrašyto į Sąrašą, sutuoktinis, jei jis turi teisę į socialinio būsto nuomą ir pateikia raštišką prašymą įrašyti į Sąrašą ne vėliau kaip per metus po ištuokos. Jo vieta Sąraše nustatoma tokiu pačiu būdu, kaip ir buvo nustatyta šeimos vieta Sąraše. Šis punktas netaikomas asmenims, kurie buvo išbraukti iš Sąrašo kartu su visa šeima.

10. Jei šeimos prašymą įrašyti į Sąrašą pateikęs asmuo miršta, pareiškėju Sąraše įrašomas jo sutuoktinis ar kitas  šeimos prašyme nurodytas pilnametis šeimos narys pagal Įstatyme nustatytą šeimos apibrėžimą, jei jis turi teisę į socialinio būsto nuomą ir pageidauja toliau laukti socialinio būsto nuomos.

11. Asmuo ir šeima iš Sąrašo išbraukiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais. Apie priimtą sprendimą asmuo ir šeima informuojamas Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytais terminais ir sąlygomis.

12. Asmenys ir šeimos, kurie turi teisę į socialinio būsto nuomą ir yra išbraukti iš kitų savivaldybių sudaromo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 4 punktu, atvykę gyventi į Savivaldybės teritoriją ir joje deklaravę gyvenamąją vietą kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, įrašomi į Sąrašą, įskaitant jų buvimo ankstesnės savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše laikotarpį, jei pateikia prašymą ir dokumentus teisei į socialinio būsto nuomą nustatyti  ne vėliau kaip per vienus metus nuo išbraukimo iš sąrašo dienos. Jų vieta Sąraše patvirtinama Aprašo 19 punkte nustatytu artimiausiu terminu.

13. Asmenų ir šeimų, išbrauktų iš Sąrašo jų deklaruoto turto vertei ar pajamoms, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 proc. viršijus Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, buvimo Sąraše laikotarpis 3 metus nuo jų išbraukimo dienos nurodomas Sąrašo priede.

14. Asmenys ir šeimos, kurių buvimo Sąraše laikotarpis nurodomas Sąrašo priede, Savivaldybės administracijai pateikę prašymą, iš naujo įrašomi į Sąrašą, įskaitant jų ankstesnio buvimo šiame Sąraše laikotarpį, jeigu kreipimosi įrašyti juos į Sąrašą metu jie turi teisę į paramą būstui išsinuomoti ir jeigu nuo šių asmenų ir šeimų išbraukimo iš Sąrašo dienos yra praėję ne daugiau kaip 3 metai.

15. Asmenys ir šeimos, kurie yra įrašyti į Sąrašą, privalo per mėnesį raštu informuoti Skyrių apie įsigytą būstą, taip pat pasikeitus jų gyvenamajai vietai, šeimos sudėčiai, kontaktinei informacijai (adresui, telefono numeriui, elektroniniam paštui), materialinei padėčiai, lemiančiai Įstatyme nustatytų turto ir pajamų dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui išsinuomoti, viršijimą.

16. Skyriaus specialistas, atsakingas už sąrašų tvarkymą ir tikslinimą, turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti asmenų ir šeimų pateiktus duomenis teisei į paramą būstui išsinuomoti nustatyti, gauti informaciją apie šiuos duomenis iš valstybės registrų, žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų bei raštišku pranešimu kviesti asmenis ir šeimas dėl duomenų patikslinimo. Asmenys ir šeimos privalo duomenis patikslinti iki raštiškame pranešime nurodyto termino.

17. Pranešimai, kvietimai atvykti ir kita informacija asmenims ir šeimoms siunčiama raštu jų prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu arba kitu nurodytu adresu.

18. Kiekvieno įrašyto į Sąrašą asmens ir šeimos dokumentai segami į atskiras bylas ir saugomi Skyriuje iki asmens ir šeimos išbraukimo iš Sąrašo.

19. Sąrašą ir Sąrašo priedą savo įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius du kartus per kalendorinius metus: iki sausio 20 d. ir iki spalio 20 d. 

20. Skyrius, siekdamas Sąrašo sudarymo skaidrumo ir aiškumo, duomenis apie patvirtintą Sąrašą skelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt. Skelbiamame Sąraše nurodomas asmens (šeimos atveju – asmens, kuris pateikia prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti) vardas, pavardė, eilės numeris. Šie duomenys savivaldybės interneto svetainėje skelbiami tol, kol asmuo ar šeima išbraukiami iš Sąrašo.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Ginčai dėl asmenų ar šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, įrašymo į Sąrašą ar išbraukimo iš jo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

22. Kitus šiame Apraše neaptartus klausimus dėl įrašymo į Sąrašą bei išbraukimo iš jo reglamentuoja Įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

23. Aprašas keičiamas, stabdomas jo galiojimas ar jis naikinamas administracijos direktoriaus įsakymu.

 

 

__________________