Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. RUGSĖJO 11 D. NUTARIMO NR. 968 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDŽIAMŲJŲ PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU REGISTRO STEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKLOS PRADŽIOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 21 d. Nr. 574

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“:

1.  Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Užsieniečiams išduotų teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimų (toliau – teisės gyventi pažymėjimas), pažymų Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti (toliau – teisės gyventi pažyma), Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelių (toliau – leidimo gyventi kortelė) ir užsieniečiams, pateikusiems prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, išduotų užsieniečio registracijos pažymėjimų (toliau – užsieniečio registracijos pažymėjimas) duomenys:

20.1. teisės gyventi pažymėjimo, teisės gyventi pažymos, leidimo gyventi kortelės, užsieniečio registracijos pažymėjimo požymis;

20.2. teisės gyventi pažymėjimo, teisės gyventi pažymos, leidimo gyventi kortelės, užsieniečio registracijos pažymėjimo numeris;

20.3. teisės gyventi pažymėjimo, teisės gyventi pažymos, leidimo gyventi kortelės išdavimo, užsieniečio registracijos pažymėjimo galiojimo pradžios ir pabaigos datos, panaikinimo data (jei teisė laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje yra panaikinta).“

2.  Pakeisti 21.4.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.4.12. draudžiamieji mokiniai (įskaitant pilnamečius asmenis), kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir (ar) formaliojo profesinio mokymo programas;“.

3.  Pakeisti 21.4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.4.14. draudžiamieji asmenys, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių (taip pat Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, jeigu studijos buvo pradėtos iki pereinamojo laikotarpio, nustatyto 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 126 straipsnyje, pabaigos, t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – pereinamojo laikotarpio pabaigos data)) aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, ir draudžiamieji mokiniai (įskaitant pilnamečius asmenis), kurie mokosi Europos Sąjungos valstybių narių (taip pat ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, jeigu mokymasis buvo pradėtas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos datos) mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir (ar) formaliojo profesinio mokymo programas;“.

4.  Pakeisti 26.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

26.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija – duomenis apie:

26.1.1. Nuostatų 21.5.1 papunktyje nurodytus draudžiamuosius – šių asmenų privalomosios pradinės karo tarnybos pradžios ir pabaigos datas kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

26.1.2. Nuostatų 21.5.7 papunktyje nurodytus draudžiamuosius – šių asmenų karinių mokymų pradžios ir pabaigos datas kartu su Nuostatų 18.3–18.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;“.

5.  Pakeisti 26.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

26.6. viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė teikia duomenis apie Nuostatų 21.5.6 papunktyje nurodytus draudžiamuosius – šiems asmenims priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pradžios ir pabaigos datas kartu su Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiuose nurodytais duomenimis;“.

6Papildyti 26.9 papunkčiu:

26.9. nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisėti atstovai, įstaigos ar tarnybos, nustačiusios Lietuvos Respublikoje esantį nelydimą nepilnametį užsienietį, pateikia nelydimo nepilnamečio užsieniečio duomenis: jam suteikto teisinio statuso galiojimo pradžios ir pabaigos datas kartu su Nuostatų 18.3 (jeigu yra), 18.4–18.7, 18.8 (jeigu nustatyta) papunkčiuose nurodytais duomenimis.“

7.  Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Duomenis apie toliau nurodytus draudžiamuosius teritoriniams Registro tvarkytojams Valstybinės ligonių kasos nustatyta tvarka teikia kiti Registro duomenų teikėjai:

29.1. draudžiamosios nedirbančios nėščios moterys pateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiuose nurodytus duomenis) duomenų subjektui identifikuoti Registre ir dokumentą su duomenimis apie nėštumo laikotarpį (nėštumo savaičių skaičių, numatomą gimdymo datą) draudimo laikotarpiui apskaičiuoti (Nuostatų 23 punkte nurodytus duomenis);

29.2. šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiuose nurodytus duomenis) duomenų subjektui identifikuoti Registre ir savo vaiko (-ų) gimimo įrašo duomenis: asmens kodą (-us) arba vardą (-us), pavardę (-es) ir gimimo datą (-as) (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiuose nurodytus duomenis);

29.3. vienas iš globėjų, šeimoje globojantis vaiką iki 8 metų, ar vienas iš globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem) ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiuose nurodytus duomenis) duomenų subjektui identifikuoti Registre ir dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju (rūpintoju) ir globos (rūpybos) laikotarpius (Nuostatų 23 punkte nurodytus duomenis);

29.4. draudžiamieji asmenys, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių (taip pat Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, jeigu studijos buvo pradėtos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos datos) aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, ir mokiniai (įskaitant pilnamečius asmenis), besimokantys Europos Sąjungos valstybių narių (taip pat ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, jeigu mokymasis buvo pradėtas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos datos) mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir (ar) formaliojo profesinio mokymo programas ir pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomis, pateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiuose nurodytus duomenis) duomenų subjektui identifikuoti Registre ir dokumentą su duomenimis apie studijas Europos Sąjungos valstybės narės mokykloje (studijų / mokslo vieta, studijų / mokslo forma, studijų / mokslo pradžios ir pabaigos datos) draudimo laikotarpiui apskaičiuoti (Nuostatų 23 punkte nurodytus duomenis);

29.5. šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba neįgalų asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiuose nurodytus duomenis) duomenų subjektui identifikuoti Registre ir duomenis apie slaugomą asmenį (savo vaiką): asmens kodą arba vardą, pavardę ir gimimo datą (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiuose nurodytus duomenis);

29.6. draudžiamasis globėjas ar rūpintojas, paskirtas globėju (rūpintoju) ir slaugantis namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiuose nurodytus duomenis) duomenų subjektui identifikuoti Registre ir vykdomąjį dokumentą su duomenimis apie pripažinimą globėju (rūpintoju) ir globos (rūpybos) laikotarpius (Nuostatų 23 punkte nurodytus duomenis);

29.7. draudžiamieji, nukentėję per 1991 m. sausio 13-osios ar kitus įvykius gindami Lietuvos nepriklausomybę bei valstybingumą ir pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomis, pateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiuose nurodytus duomenis) duomenų subjektui identifikuoti Registre ir dokumentą su duomenimis apie teisinio statuso suteikimą arba jo galiojimo laikotarpius (Nuostatų 23 punkte nurodytus duomenis);

29.8. Nuostatų 21.8 ir 21.9 papunkčiuose nurodyti draudžiamieji, turintys teisę būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, pateikia duomenis, nurodytus Nuostatų 18.2–18.8 papunkčiuose bei 19, 20 ir 23 punktuose;

29.9. leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) arba dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose renginiuose užsieniečių, taip pat išlaikytinių pažymėjimą (toliau – statuso pažymėjimas) turintys draudžiamieji užsieniečiai, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau nei 6 mėnesius ir yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje kaip bedarbiai, pateikia savo ir savo nepilnamečių šeimos narių leidimų laikinai gyventi duomenis (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiuose nurodytus duomenis) arba statuso pažymėjimo duomenis (Nuostatų 20.1–20.3 papunkčiuose nurodytus duomenis) duomenų subjektams identifikuoti Registre ir (arba), jei tokio draudžiamojo užsieniečio gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu gimė vaikas, naujagimio gimimo įrašo duomenis: asmens kodą arba vardą, pavardę ir gimimo datą (Nuostatų 18.3–18.6 papunkčiuose nurodytus duomenis).“

8.  Pakeisti 36.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

36.3.1. užsieniečius, kurie yra vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai (tik draudžiamus privalomuoju sveikatos draudimu ir turinčius galiojančius teisės gyventi pažymėjimus, statuso pažymėjimus arba galiojančias teisės gyventi pažymas), – nuo Registro duomenų teikėjų suteikto atitinkamo teisinio statuso įsigaliojimo datos arba nuo sprendimo išduoti teisės gyventi pažymėjimą, statuso pažymėjimą arba teisės gyventi pažymą priėmimo datos (jei teisės gyventi pažymėjimas, statuso pažymėjimas arba teisės gyventi pažyma išduota vėliau, nei užsieniečiui suteiktas atitinkamas teisinis statusas), arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (jei turintis teisę laikinai gyventi Lietuvoje ir turintis teisę į privalomąjį sveikatos draudimą užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);“.

9.  Pakeisti 36.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

36.3.2. užsieniečius, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai ir turi galiojančius leidimus laikinai gyventi, statuso pažymėjimus arba leidimo gyventi korteles (tik teisėtai dirbančius, turinčius darbo santykius arba jų esmę atitinkančius santykius, arba tuos, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau nei 6 mėnesius ir yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje kaip bedarbiai, arba tuos, kurie gauna bet kurios rūšies pensiją pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos draudimą, taikymas yra numatytas šiose tarptautinėse sutartyse), – nuo Registro duomenų teikėjų suteikto atitinkamo teisinio statuso įsigaliojimo datos arba nuo leidimo laikinai gyventi, statuso pažymėjimo ar leidimo gyventi kortelės galiojimo pradžios datos (jei šie dokumentai išduoti vėliau, nei užsieniečiui suteiktas atitinkamas teisinis statusas), arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (jei turintis leidimą laikinai gyventi, statuso pažymėjimą arba leidimo gyventi kortelę ir turintis teisę į privalomąjį sveikatos draudimą užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);“.

10Papildyti 36.7 papunkčiu:

36.7. užsieniečius, pateikusius prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje – nuo užsieniečio registracijos pažymėjimo galiojimo pradžios datos (šiame papunktyje nurodyti užsieniečiai įregistruojami tik užsieniečio registracijos pažymėjimo galiojimo laikotarpiui);“.

11Papildyti 36.8 papunkčiu:

36.8. naujagimius ir kūdikius iki 6 mėnesių, gimusius užsieniečių gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu (nepaisant jų gimimo vietos), kurių tėvai arba vienas iš jų teisėtai gyvena Lietuvoje ir yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu – nuo gimimo įrašo registravimo Lietuvos Respublikos gyventojų registre datos iki vieno iš dokumentų – teisės gyventi pažymėjimo, statuso pažymėjimo, leidimo gyventi kortelės, leidimo nuolat gyventi ar leidimo laikinai gyventi – išdavimo vaikui datos, tačiau ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.“

12.  Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Laikinai gyvenančių Lietuvoje draudžiamųjų užsieniečių nepilnamečiai šeimos nariai, turintys galiojančius leidimus laikinai gyventi, statuso pažymėjimus arba leidimo gyventi korteles, į Registrą įregistruojami kartu su draudžiamaisiais šeimos nariais – nuo vieno draudžiamojo šeimos nario įregistravimo į Registrą datos arba nuo leidimo laikinai gyventi, statuso pažymėjimo ar leidimo gyventi kortelės galiojimo pradžios datos (jei leidimas laikinai gyventi, statuso pažymėjimas ar leidimo gyventi kortelė išduota vėliau), arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo datos (jei turintis teisę laikinai gyventi draudžiamojo užsieniečio nepilnametis šeimos narys buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos).“

13.  Pakeisti 43.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

43.2.2. išvykę iš Lietuvos – nuo išvykimo deklaravimo datos Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka (šiame Nuostatų punkte nurodyti draudžiamieji, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais ar tarptautinėmis sutartimis dėl socialinės apsaugos, taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai, iš Registro išregistruojami nuo darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių nutraukimo datos);“.

14.  Pakeisti 43.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

43.3.2. išvykę iš Lietuvos – nuo išvykimo deklaravimo datos Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka (šiame Nuostatų punkte nurodyti draudžiamieji, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais ar tarptautinėmis sutartimis dėl socialinės apsaugos, taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai, iš Registro išregistruojami nuo darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių nutraukimo datos);“.

15.  Pakeisti 43.4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

43.4.2. išvykę iš Lietuvos – nuo išvykimo deklaravimo datos Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka (šiame Nuostatų punkte nurodyti draudžiamieji, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais ar tarptautinėmis sutartimis dėl socialinės apsaugos, taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai, iš Registro išregistruojami nuo darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių nutraukimo datos);“.

16.  Pakeisti 43.5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

43.5.1. panaikinus teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba pasibaigus teisės gyventi pažymėjimo, statuso pažymėjimo ar teisės gyventi pažymos galiojimui – nuo teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo datos arba teisės gyventi pažymėjimo, statuso pažymėjimo ar teisės gyventi pažymos galiojimo pabaigos datos;“.

17.  Pakeisti 43.5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

43.5.2. išvykę iš Lietuvos – nuo išvykimo deklaravimo datos Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka (šiame Nuostatų punkte nurodyti draudžiamieji, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais ar tarptautinėmis sutartimis dėl socialinės apsaugos, taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai, iš Registro išregistruojami nuo darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių nutraukimo datos);“.

18.  Pakeisti 43.6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

43.6.1. panaikinus leidimą laikinai gyventi arba pasibaigus leidimo laikinai gyventi, statuso pažymėjimo ar leidimo gyventi kortelės galiojimui – nuo leidimo laikinai gyventi panaikinimo arba leidimo laikinai gyventi, statuso pažymėjimo ar leidimo gyventi kortelės galiojimo pabaigos datos;“.

19.  Pakeisti 59.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

59.6. Užsieniečių registro duomenys, nurodyti Nuostatų 18.3–18.5, 19.1, 19.3, 19.4 papunkčiuose ir 20 punkte, apie Nuostatų 21.5.3, 36.2.1, 36.2.2, 36.3.1, 36.3.2, 36.5 ir 36.7 papunkčiuose nurodytus draudžiamuosius;“.

20Pripažinti netekusiu galios 59.7.1 papunktį.

 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                                Ingrida Šimonytė

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Arūnas Dulkys