VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS, BŪTINOS TARPTAUTINIAMS BENDRADARBIAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAMS DĖL APSIKEITIMO INFORMACIJA APIE TARPTAUTINIŲ ĮMONIŲ GRUPIŲ PATEIKTAS ATASKAITAS ĮGYVENDINTI, PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 31 d. Nr. VA-47

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu ir įgyvendindamas 2016 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą (ES) 2016/881, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų (OL 2016 L 146, p.8):

1.Tvirtinu Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. birželio 5 dieną.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                          Artūras Klerauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2017 m. gegužės 31 d. įsakymu

Nr. VA-47

 

 

INFORMACIJOS, BŪTINOS TARPTAUTINIAMS BENDRADARBIAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAMS DĖL APSIKEITIMO INFORMACIJA APIE TARPTAUTINIŲ ĮMONIŲ GRUPIŲ PATEIKTAS ATASKAITAS ĮGYVENDINTI, PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikoje reziduojančių ir / arba veikiančių tarptautinių įmonių grupėms (toliau – TĮG) priklausančių asmenų ir kitų subjektų, jeigu jie apibrėžti kaip subjektai, ataskaitas teikiantys pagal šias Taisykles ir / arba pagal tarptautines sutartis ar susitarimus dėl informacijos apie TĮG dalyvius mainų, ataskaitų apie TĮG pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) tvarką.

Taisyklės parengtos, vadovaujantis 2016 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/881, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų bei Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 61 straipsnio nuostatomis.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Ataskaitas teikiantis subjektas – į TĮG įeinantis subjektas, kuris VMI prie FM TĮG vardu turi teikti šių Taisyklių 3 punkto reikalavimus atitinkančią ataskaitą pagal šalis. Ataskaitas teikiantis subjektas gali būti pagrindinis patronuojantysis subjektas, pakaitinis patronuojantysis subjektas arba bet kuris subjektas, apibūdintas šių Taisyklių 8 punkte.

2.2. Ataskaitiniai finansiniai metai – finansiniai metai, kurių finansiniai ir veiklos rezultatai įtraukti į šių Taisyklių 3 punkte nurodytą ataskaitą pagal valstybes.

2.3. Automatiniai mainai – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos, pateiktos pagal šių taisyklių 3–4 punktus, perdavimas kitai valstybei be išankstinio prašymo iš anksto nustatytais reguliariais intervalais.

2.4. CCN tinklas – bendruoju ryšio tinklu pagrįsta Europos Sąjungos valstybių narių naudojama bendra platforma, kad būtų užtikrintas informacijos apsikeitimas elektroninėmis priemonėmis tarp kompetentingų institucijų.

2.5. Finansiniai metai – metinis ataskaitinis laikotarpis, kurio finansines ataskaitas rengia TĮG pagrindinis patronuojantysis subjektas.

2.6. Grupė – grupė įmonių, susijusių tokiais nuosavybės arba kontrolės ryšiais, kad pagal taikomus apskaitos principus jos turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas finansinės atskaitomybės tikslais arba turėtų tai daryti, jeigu viešojoje vertybinių popierių biržoje būtų prekiaujama kurios nors iš jų nuosavo kapitalo akcijomis.

2.7. Įmonė – bet kokia verslo, kuriuo užsiima juridinis asmuo, arba, jei taip numatyta galiojančiuose teisės aktuose, asmenų asociacija, pripažinta kaip galinti atlikti teisinius veiksmus, tačiau neturinti juridinio asmens statuso, arba kita bet kurio kito pobūdžio ar formos juridinė struktūra, turinti juridinio asmens statusą arba jo neturinti, kuriai nuosavybės teise priklauso turtas ar kuri valdo turtą, kuriam, įskaitant iš jo gaunamas pajamas, taikomas kuris nors iš mokesčių nustatytų MAĮ, išskyrus pridėtinės vertės mokestį, muitus, akcizus bei privalomojo socialinio draudimo įmokas.

2.8. Į TĮG įeinantis subjektas – bet kuris iš šių subjektų:

2.8.1. bet kuris atskiras TĮG verslo padalinys, kuris finansinės atskaitomybės tikslais yra įtrauktas į TĮG konsoliduotąsias finansines ataskaitas arba būtų į jas įtrauktas, jeigu viešojoje vertybinių popierių biržoje būtų prekiaujama tokio TĮG verslo padalinio nuosavo kapitalo akcijomis;

2.8.2. bet kuris toks verslo padalinys, kuris neįtraukiamas į TĮG konsoliduotąsias metines ataskaitas vien tik dėl dydžio arba reikšmingumo;

2.8.3. bet kuri TĮG atskiro verslo padalinio, įtraukto į 2.7.1 arba 2.7.2 papunkčius, nuolatinė buveinė, jeigu finansinės atskaitomybės, reguliavimo, mokesčių ataskaitų arba vidaus valdymo kontrolės tikslais tas verslo padalinys rengia atskirą tokios nuolatinės buveinės finansinę ataskaitą.

2.9. Pagrindinis patronuojantysis subjektas – į TĮG įeinantis subjektas, atitinkantis šiuos kriterijus:

2.9.1. jam tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso pakankama tokios TĮG vieno arba kelių kitų į TĮG įeinančių subjektų akcijų dalis, kuri yra tokia, kad reikia rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal apskaitos principus, įprastai taikomus rezidavimo vietos valstybėje, arba jam reikėtų tai daryti, jeigu rezidavimo vietos valstybėje, viešojoje vertybinių popierių rinkoje, būtų prekiaujama jo nuosavo kapitalo akcijomis;

2.9.2. nėra kito, į tokią TĮG įeinančio, subjekto, kuriam tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso pirmiau minėto į TĮG įeinančio subjekto akcijų dalis, apibūdinta 2.9.1 papunktyje.

2.10. Pajamų ribos neviršijanti TĮG – grupė, kurios visos konsoliduotos grupės pajamos pagal pateiktas konsoliduotas finansines ataskaitas bet kuriais grupės finansiniais metais yra mažesnės negu 750 000 000 EUR arba mažesnės už sumą vietos valiuta, kuri 2015 m. sausio mėn. buvo lygiavertė maždaug 750 000 000 EUR, finansiniais metais, ėjusiais iškart prieš ataskaitinius finansinius metus, kaip atspindėta tokių pirmesnių finansinių metų konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

2.11. Pakaitinis patronuojantysis subjektas – į TĮG įeinantis subjektas, kurį tokia TĮG paskyrė vieninteliu pagrindinio patronuojančiojo subjekto pakaitiniu subjektu, turinčiu tokios TĮG vardu teikti ataskaitą pagal šalis to, į TĮG įeinančio, subjekto rezidavimo vietos mokesčių administracijai, kai taikoma viena arba kelios sąlygos, nustatytos šių Taisyklių 8 punkte.

2.12. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos – TĮG finansinės ataskaitos, kuriose pagrindinis patronuojantysis subjektas ir į TĮG įeinančių subjektų turtas, įsipareigojimai, pajamos, išlaidos ir grynųjų pinigų srautai pateikiami kaip vieno ekonominės veiklos vykdytojo finansinės ataskaitos.

2.13. Kvalifikuotasis kompetentingų institucijų susitarimas – Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos Sąjungos valstybių kompetentingų institucijų, kurios yra tarptautinių susitarimų šalys, sudarytas susitarimas, pagal kurį reikalaujama, kad susitarimo valstybių kompetentingos institucijos automatiškai tarpusavyje keistųsi ataskaitomis pagal šalis.

2.14. Sistemingas nepateikimas – reiškia arba tai, kad tos valstybės ir Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos kvalifikuotasis kompetentingų institucijų susitarimas galioja, bet automatiniai mainai laikinai sustabdyti (dėl kitų priežasčių nei numatytos pagal susitarimo sąlygas), arba tai, kad užsienio valstybės mokesčių administracijos turimos ataskaitos pagal šalis apie TĮG, į kurią įeinančių subjektų yra Lietuvos Respublikoje, nuolat nebuvo automatiškai pateikiamos Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai.

2.15. Tarptautinis susitarimas – daugiašalė konvencija dėl administracinės savitarpio pagalbos mokesčių srityje, bet kokia dvišalė arba daugiašalė mokesčių srities konvencija arba bet koks susitarimas dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais, kurio šalis yra Lietuvos Respublika, pagal kurių sąlygas jurisdikciją turintiems subjektams suteikiami teisiniai įgaliojimai tarpusavyje keistis informacija mokesčių klausimais, įskaitant automatinius tokios informacijos mainus.

2.16. TĮGgrupė, kurią sudaro dvi ar daugiau įmonių, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra skirtingose valstybėse, arba kurios sudėtyje yra įmonė, kurios rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra vienoje valstybėje, o apmokestinamoji verslo veikla vykdoma per nuolatinę buveinę kitoje valstybėje, išskyrus pajamų ribos neviršijančią TĮG.

2.17. Valstybės kompetentinga institucija – valstybės paskirta institucija, kuri keičiasi šių Taisyklių 3 punkte numatyta informacija su atitinkamomis kitų valstybių tuo tikslu paskirtomis institucijomis. Lietuvos Respublikoje valstybės kompetentinga institucija šiose Taisyklėse numatytiems informacijos mainams yra VMI prie FM.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šiose Taisyklėse, Lietuvos tarptautinėse sutartyse ar susitarimuose dėl informacijos apie tarptautines įmonių grupes automatinių mainų.

 

II SKYRIUS

ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

3. Lietuvos Respublikoje reziduojantys TĮG pagrindiniai patronuojantys subjektai arba pakaitiniai patronuojantys subjektai, taip pat subjektai, atitinkantys šių Taisyklių 8 punkte nurodytas sąlygas (toliau – Subjektai), vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis, privalo VMI prie FM pateikti TĮG ataskaitinių finansinių metų ataskaitą pagal valstybes (toliau – Ataskaita), kurioje nurodoma:

3.1. apibendrinta informacija, susijusi su pajamomis, pelnu (nuostoliu), prieš sumokant pelno mokestį, sumokėtu pelno mokesčiu, sukauptu pelno mokesčiu, įstatiniu kapitalu, sukauptu pelnu, darbuotojų skaičiumi, materialiuoju turtu, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus, pagal valstybes, kuriose TĮG vykdo veiklą;

3.2 informacija apie kiekvieną į TĮG įeinantį subjektą, nurodant to, į TĮG įeinančio, subjekto rezidavimo valstybę bei valstybę, pagal kurios įstatymus tas, į TĮG įeinantis, subjektas yra įsteigtas, jeigu ji skiriasi nuo rezidavimo vietos valstybės. Taip pat to, į TĮG įeinančio, subjekto pagrindinės veiklos arba veiklų rūšys;

3.3. kiti duomenys, jeigu jie apibrėžti kaip teiktina informacija pagal tarptautinių sutarčių ar susitarimų dėl informacijos apie TĮG dalyvius mainų nuostatas, naudojami tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams pagal minėtuosius teisės aktus įgyvendinti.

Detalūs Ataskaitos elementai yra nurodyti šių Taisyklių 1 ir 2 prieduose. Ataskaitos užpildymo paaiškinimai pateikiami šių Taisyklių 3 priede.

4. Ataskaita VMI prie FM privalo būti pateikta per 12 mėnesių nuo TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos. Pirmoji Ataskaita už TĮG finansinius metus, prasidedančius 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau, jeigu finansiniai metai prasideda ne 2016 m. sausio 1 d., VMI prie FM turi būti pateikta iki 2018 m. I ketvirčio pabaigos.

5. Subjektai Ataskaitas VMI prie FM teikia duomenų rinkmenose. Duomenų rinkmenos turi būti rengiamos ir užpildomos, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais duomenų rinkmenų XML struktūrų aprašuose, skelbiamuose VMI prie FM interneto svetainėje.

6. Subjektai Ataskaitas VMI prie FM teikia ir tikslina elektroniniu būdu:

6.1. naudodamiesi žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti;

6.2. per VMI prie FM portalą įkeldami VMI prie FM reikalavimus atitinkantį XML formato failą. Ataskaitas teikti įgaliotų asmenų autentifikavimas ir autorizavimas bus atliekamas, naudojant Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų paslaugų sritį.

7. Duomenų rinkmena gali būti pateikta keliais pranešimais. Tais atvejais, kai duomenų rinkmena teikiama ne vienu pranešimu, laikoma, kad duomenų rinkmena pateikta tada, kai pateikiamas tos duomenų rinkmenos paskutinis pranešimas. Apie duomenų pateikimo būseną finansų įstaiga informuojama automatiniu pranešimu. Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys.

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI INFORMACIJOS TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

8. Lietuvos Respublikoje reziduojantis, į TĮG įeinantis subjektas, kuris nėra TĮG pagrindinis patronuojantysis subjektas, teikia Ataskaitą VMI prie FM, jei:

8.1. jis yra rezidentas mokesčių tikslais Lietuvos Respublikoje;

8.2. yra viena iš šių sąlygų:

8.2.1. TĮG pagrindinis patronuojantysis subjektas neprivalo pateikti Ataskaitos savo rezidavimo užsienio valstybės mokesčių administracijai;

8.2.2. ne Europos Sąjungos valstybės, kurioje pagrindinis patronuojantysis subjektas yra rezidentas mokesčių tikslais, kompetentinga institucija yra sudariusi galiojantį tarptautinį susitarimą, kurio šalis yra Lietuvos Respublika, tačiau nėra su ja sudariusi kvalifikuotojo kompetentingų institucijų susitarimo, pagal kurį pagrindinis patronuojantis subjektas teiktų Ataskaitą savo registracijos valstybės kompetentingai institucijai;

8.2.3. pagrindinio patronuojančiojo subjekto rezidavimo vietos kompetentinga institucija sistemingai nepateikia informacijos apie TĮG Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai ir apie tai VMI prie FM pranešė į TĮG įeinančiam subjektui, kuris yra rezidentas mokesčių tikslais Lietuvos Respublikoje.

9. Lietuvos Respublikoje reziduojantis, į TĮG įeinantis subjektas šių Taisyklių 8 punkte nurodytu atveju paprašo savo pagrindinio patronuojančio subjekto pateikti jam visą reikiamą informaciją, kad jis galėtų įvykdyti savo prievoles ir VMI prie FM pateikti Ataskaitą, kaip numatyta šių Taisyklių 3–4 punktuose. Jeigu į TĮG įeinantis subjektas negavo ar neįgijo visos reikiamos informacijos iš pagrindinio patronuojančio subjekto, jis pateikia VMI prie FM atskaitą su visa turima gauta arba įgyta informacija ir kartu praneša, kad pagrindinis patronuojantis subjektas atsisakė pateikti būtiną informaciją. Apie tokį pagrindinio patronuojančio subjekto atsisakymą pateikti į TĮG įeinančiam subjektui reikiamą, mokesčių administracijai teiktiną informaciją VMI prie FM informuoja visų Europos Sąjungos valstybių narių bei atitinkamų suinteresuotų ne Europos Sąjungos valstybių kompetentingas institucijas.

10. Nenukrypstant nuo 9 punkte nurodytų sąlygų, jame nurodytam, į TĮG įeinančiam subjektui nereikia VMI prie FM pateikti Ataskaitos, jeigu TĮG, į kurią įeina tas subjektas, pateikė tų ataskaitinių metų Ataskaitą per pakaitinį patronuojantį subjektą, kuris teikia tą Ataskaitą savo rezidavimo vietos užsienio valstybės mokesčių administracijai Taisyklių 4 punkte numatytą dieną arba anksčiau, ir tuo atveju, kai pakaitinis patronuojantis subjektas reziduoja ne Europos Sąjungos valstybėje ir atitinka šias sąlygas:

10.1. pakaitinio patronuojančio subjekto rezidavimo valstybės mokesčių administracija reikalauja, kad pakaitinis patronuojantis subjektas teiktų jai Ataskaitą, atitinkančią šių Taisyklių 3 punkte nurodytus reikalavimus;

10.2. pakaitinio patronuojančio subjekto rezidavimo valstybės kompetentinga institucija yra sudariusi kvalifikuotąjį kompetentingų institucijų susitarimą su Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija tuo metu, kai turi būti teikiama 3–4 Taisyklių punktuose nurodyta informacija;

10.3. pakaitinio patronuojančio subjekto rezidavimo valstybės kompetentinga institucija nepranešė Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai apie sistemingą informacijos nepateikimą;

10.4. į TĮG įeinantis subjektas, kuris yra rezidentas užsienio valstybėje, pakaitinio patronuojančio subjekto rezidavimo valstybės mokesčių administracijai ne vėliau kaip iki tokios TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos pranešė, kad jis yra pakaitinis patronuojantis subjektas;

10.5. VMI prie FM pateiktas Taisyklių 13 punkte nurodytas pranešimas.

11. Tais atvejais, kai yra daugiau nei vienas į tą pačią TĮG įeinantis subjektas, mokesčių tikslais reziduojantis Europos Sąjungoje, ir kai yra viena ar daugiau iš 8 punkte nurodytų sąlygų, į TĮG įeinantys subjektai gali paskirti vieną iš jų teikti už likusius į TĮG įeinančius subjektus Ataskaitą savo valstybės mokesčių administracijai. Apie tokį paskirtą subjektą į TĮG įeinantis, Lietuvos Respublikoje reziduojantis subjektas privalo bendra tvarka pranešti VMI prie FM.

Užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms tokią informaciją VMI prie FM pateikia šių Taisyklių 14–15 punktuose nustatyta tvarka.

Jeigu į TĮG įeinantis subjektas negali gauti ar įgyti visos reikiamos informacijos Ataskaitai pateikti, tada toks, į TĮG įeinantis, subjektas neturi teisės būti paskirtas Ataskaitas teikiančiu subjektu pagal šį Taisyklių punktą. Ši sąlyga neatleidžia į TĮG įeinančio subjekto nuo prievolės pranešti savo valstybės mokesčių administracijai, kurioje yra rezidentas, kad pagrindinis patronuojantis subjektas atsisakė pateikti būtiną informaciją.

12. Lietuvos Respublikoje reziduojantis, į TĮG įeinantis subjektas, iki TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos privalo VMI prie FM pranešti, ar jis yra pagrindinis patronuojantis subjektas, ar pakaitinis patronuojantis subjektas, ar tik į TĮG įeinantis subjektas.

13. Lietuvos Respublikoje reziduojantis, į TĮG įeinantis subjektas, kuris nėra pagrindinis patronuojantis subjektas, pakaitinis patronuojantis subjektas ar į TĮG įeinantis subjektas pagal Taisyklių 8 punktą, iki TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos privalo VMI prie FM pranešti apie TĮG informaciją teikiantį pagrindinį patronuojantį subjektą arba pakaitinį patronuojantį subjektą, nurodydamas jo pavadinimą, adresą ir rezidavimo vietą.

 

IV SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ ĮMONIŲ GRUPIŲ INFORMACIJOS MAINAI SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ KOMPETENTINGOMIS INSTITUCIJOMIS

 

14. VMI prie FM per 15 mėnesių nuo TĮG, su kuria susijusi Ataskaita, finansinių metų paskutinės dienos gautą Ataskaitos informaciją automatinių mainų būdu bei atitinkamu nustatytu formatu (kuriame numatomi visi Taisyklių 1 ir 2 prieduose informacijos elementai) siunčia visų užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms, kuriose, remiantis Ataskaitoje pateikta informacija, vienas arba daugiau į Ataskaitą teikiančio subjekto TĮG įeinančių subjektų yra rezidentas mokesčių tikslais arba apmokestinama jo veikla, vykdoma per nuolatinę buveinę. Pirmosios Ataskaitos informacija už finansinius metus, prasidedančius 2016 m. sausio 1 d., apsikeičiama iki 2018 m. II ketvirčio pabaigos.

15. Ataskaitų informacija užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms pateikiama CCN tinklu.

 

V SKYRIUS

INFORMACIJOS apie TĮG, būtinos tarptautiniams įsipareigojimams įgyvendinti, PANAUDOJIMAS IR sauga

 

16. Ataskaitų informacija nustatyta tvarka bus naudojama su mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimu susijusioms rizikoms identifikuoti, taip pat ir kontroliuojamųjų sandorių kainų atitikimo ištiestosios rankos principui rizikingumui nustatyti. Pažymėtina, kad minėtų Ataskaitų duomenys nebus naudojami, nustatant ištiestosios rankos principą atitinkančią kontroliuojamojo sandorio kainą ar koreguojant ištiestosios rankos principo neatitinkančią kainą. Ataskaitų informacija gali būti naudojama kitų kontrolės veiksmų metu bei atliekant ekonominę ir statistinę analizę.

17. VMI prie FM informacijos negali tvarkyti tikslais, nesuderinamais su Taisyklių 16 punkte nurodytu informacijos tvarkymo tikslu.

18. VMI prie FM privalo užtikrinti organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, vadovaudamasi Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas), Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų, kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“, Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais saugų informacijos tvarkymą.

19. VMI prie FM privalo užtikrinti, kad informacija bus tvarkoma tik tokios apimties, kuri būtina šių Taisyklių bei Lietuvos tarptautinių sutarčių ar susitarimų nuostatoms įgyvendinti.

20. VMI prie FM gautos informacijos apsaugą privalo užtikrinti savo lėšomis ir priemonėmis. Už šio įsipareigojimo nesilaikymą VMI prie FM atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. VMI prie FM įsipareigoja neatskleisti ar bet kokia kitokia forma nesuteikti galimybės su informacija susipažinti tretiesiems asmenims, jei kitaip nenustato šios Taisyklės, tarptautinės sutartys ar susitarimai bei Lietuvos Respublikos teisės aktai.

22. VMI prie FM valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – darbuotojai), tvarkantys informaciją, privalo saugoti informacijos paslaptį ir pasitraukę iš valstybės tarnybos, perėję dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. VMI prie FM privalo užtikrinti, kad VMI prie FM valstybės tarnautojai ir darbuotojai pasirašytinai susipažintų su pareiga saugoti informacijos paslaptį.

23. Informacija teikiama, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatomis, Mokesčių administravimo įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais informacijos teikimą.

24. Informacijai gauti ir teikti naudojami suderinti informacijos perdavimo būdai, atitinkantys informacijos saugumui keliamus reikalavimus. Informacija gaunama ir teikiama tik per saugias informacijos perdavimo sąsajas.

25. Prieigos teisės prie informacijos suteikiamos tik tiems VMI prie FM valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kuriems informacija reikalinga jų tarnybinėms funkcijoms vykdyti. VMI prie FM valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali atlikti tik tuos informacijos tvarkymo veiksmus, kuriems atlikti yra suteiktos teisės.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. VMI prie FM vieną kartą per metus Europos Komisijai teikia šiose Taisyklėse numatytų informacijos mainų veiksmingumo įvertinimo ir pasiektų praktinių rezultatų ataskaitas.

27. Taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos tarptautinėms sutartims ar susitarimams.

28. Už šiose Taisyklėse numatytų ataskaitų pateikimo reikalavimų nevykdymą ar kitus susijusius pažeidimus Subjektai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Informacijos, būtinos tarptautiniams

bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo

informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas

ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisyklių

1 priedas

 

1 lentelė. Pajamų, mokesčių ir verslo veiklos apžvalga pagal valstybę


 

Tarptautinės įmonių grupės pavadinimas:

 

Atitinkami finansiniai metai:

 

Naudota valiuta:

 

 

 

 

Valstybė

 

Pajamos

 

 

Pelnas (nuostoliai), prieš

sumokant pelno mokestį

 

 

Sumokėtas pelno mokestis (grynaisiais)

 

 

Sukauptas pelno mokestis,

einamieji metai

 

 

 

Įstatinis kapitalas

 

 

 

Sukauptas pelnas

 

 

 

Darbuotojų skaičius

 

Materialusis turtas, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus

 

 

Nesusijusi valstybė

 

 

Susijusi valstybė

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________


 

Informacijos, būtinos tarptautiniams

bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl

apsikeitimo informacija apie tarptautinių

įmonių grupių pateiktas ataskaitas

įgyvendinti,

pateikimo taisykles

2 priedas

 

 

 

2 lentelė. Visų, į TĮG įeinančių, subjektų, įtrauktų į kiekvieną informacijos suvestinę, sąrašas pagal valstybę.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tarptautinės įmonių grupės pavadinimas:

 

Atitinkami finansiniai metai:

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

Į TĮG įeinantys subjektai, kurie yra rezidentai toje valstybėje

 

 

 

 

 

Valstybė, kurioje subjektas yra įsteigtas, jeigu ji skiriasi nuo rezidavimo vietos valstybės

 

Pagrindinė verslo veikla

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Intelektinės nuosavybės turėjimas arba valdymas

Pirkimas arba viešieji pirkimai

Apdirbimas arba gamyba

Pardavimas, rinkodara arba platinimas

Administracinės, valdymo arba pagalbinės paslaugos

Paslaugų teikimas nesusijusioms šalims

Grupės vidaus finansai

Reguliuojamosios finansinės paslaugos

Draudimas

Akcijų ar kitų nuosavybės priemonių turėjimas

Nevykdoma

Kita (1)

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1) Prašome nurodyti į TĮG įeinančio subjekto veiklos pobūdį dalyje „Papildoma informacija“.

 

 

Papildoma informacija


 

Tarptautinės įmonių grupės pavadinimas:

 

Atitinkami finansiniai metai:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pateikite papildomos glaustos informacijos arba paaiškinimų, jeigu manote, kad jie būtini arba dėl jų būtų lengviau suprasti privalomą informaciją, pateikiamą ataskaitoje.

 

 

_________________

 

Informacijos, būtinos tarptautiniams

bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl

automatinių informacijos apie tarptautines

įmonių grupes mainų, įgyvendinti, pateikimo

taisyklių

3 priedas

 

 

TARPTAUTINIŲ ĮMONIŲ GRUPĖS ATASKAITINIŲ FINANSINIŲ METŲ ATASKAITOS PAGAL VALSTYBES UŽPILDYMO PAAIŠKINIMAI

 

 

1. Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 1 ir 2 prieduose nurodytos lentelės yra naudojamos, pranešant apie tarptautinių įmonių grupės (toliau – TĮG) pajamų, mokesčių ir verslo veiklos paskirstymą pagal atskiras valstybes.

2. Filialų ir nuolatinių buveinių traktavimas. Duomenys apie nuolatinę buveinę pranešami, nurodant valstybę, kuriame ji yra įsikūrusi, o ne nurodant valstybę, kurioje rezidentas yra verslo padalinys, kurio dalis yra nuolatinė buveinė. Jeigu informacija apie verslo padalinį, kurio dalis yra nuolatinė buveinė, teikiama jo rezidavimo vietos mokesčių administracijai, su nuolatine buveine susiję finansiniai duomenys neįtraukiami.

3. Laikotarpis, kurį reikia įtraukti į metinį šabloną. Šablonas apima informaciją teikiančios tarptautinės įmonės finansinius metus. Į TĮG įeinančių subjektų atveju, informaciją teikiančios tarptautinės įmonės nuožiūra, į šabloną nuolat įtraukiama tokia informacija:

3.1. informacija, susijusi su atitinkamų į TĮG įeinančių subjektų finansiniais metais, kurie baigiasi tą pačią dieną, kaip ir informaciją teikiančios tarptautinės įmonės finansiniai metai, arba kurie baigiasi per 12 mėnesių laikotarpį iki tos dienos;

3.2. informacija, susijusi su visais atitinkamais į TĮG įeinančiais subjektais, apie kuriuos tais finansiniais metais pranešė informaciją teikianti tarptautinė įmonė.

4. Duomenų šaltinis. Užpildydama šabloną, informaciją teikianti tarptautinė įmonė kasmet sistemingai naudoja tuos pačius duomenų šaltinius. Informaciją teikianti tarptautinė įmonė gali naudoti duomenis, surinktus iš konsoliduotų informacijos teikimo rinkinių, iš atskirų subjekto teisės aktais nustatytų finansinių ataskaitų, reguliavimo finansinių ataskaitų arba vidaus valdymo ataskaitų. Pranešamų pajamų, pelno ir mokesčių duomenų šablone su konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis suderinti nebūtina. Jeigu, teikiant informaciją, naudojamos teisės aktų numatytos finansinės ataskaitos, šablono papildomos informacijos dalyje visos sumos turi būti apskaičiuotos informaciją teikiančios tarptautinės įmonės nurodyta funkcine valiuta pagal vidutinį nurodytų metų keitimo kursą. Tačiau, jeigu skiriasi atskirų valstybių apskaitos principai, reikia atlikti koregavimus.

Šablono papildomos informacijos dalyje informaciją teikianti tarptautinė įmonė pateikia trumpą, rengiant šabloną, naudotų duomenų šaltinių apibūdinimą. Jeigu kasmet naudoti duomenų šaltiniai keičiami, šablono papildomos informacijos dalyje informaciją teikianti tarptautinė įmonė paaiškina tokio pakeitimo priežastis ir pasekmes.

5. Taisyklių 1 priedo „Pajamų, mokesčių ir verslo veiklos apžvalga pagal valstybę“ lentelės užpildymas:

5.1. pirmoje lentelės skiltyje „Valstybės“ informaciją teikianti tarptautinė įmonė išvardija visas valstybes, kuriose į TĮG įeinantys subjektai yra rezidentai mokesčių tikslais. Valstybė – tai savarankiška valstybė arba teritorija, turinti fiskalinę autonomiją. Visi į TĮG įeinantys subjektai, kuriuos informaciją teikianti tarptautinė įmonė laiko neturinčiais rezidavimo vietos mokesčių tikslais nė vienoje valstybėje, įtraukiami atskira eilute. Jeigu į TĮG įeinantis subjektas yra rezidentas daugiau negu vienoje valstybėje, taikoma mokesčių sutarties teisės pirmumo (angl. tie breaker) taisyklė, kad būtų nustatyta buveinės valstybė. Jeigu galiojančios mokesčių sutarties nėra, į TĮG įeinantis subjektas priskiriamas į TĮG įeinančio subjekto pagrindinio administracijos centro valstybei. Pagrindinis administracijos centras nustatomas pagal tarptautiniu lygmeniu suderintus standartus;

5.2. trijose lentelės dalies „Pajamos“ skiltyse informaciją teikianti tarptautinė įmonė pateikia tokią informaciją:

5.2.1. visų į TĮG įeinančių subjektų pagal atitinkamą valstybę pajamų sumą, gautą iš sandorių su asocijuotosiomis įmonėmis;

5.2.2. visų į TĮG įeinančių subjektų pagal atitinkamą valstybę pajamų sumą, gautą iš sandorių su neasocijuotosiomis šalimis;

5.2.3. bendrą 5.2.1 ir 5.2.2 papunkčiuose nurodytų dydžių sumą.

Į pajamas įtraukiamos pajamos, gautos pardavus atsargas ir turtą, suteikus paslaugas, autoriniai atlyginimai, palūkanos, įmokos ir bet kokios kitos sumos. Į pajamas neįtraukiami mokėjimai, gauti iš kitų į TĮG įeinančių subjektų, kurie tos valstybės laikomi dividendais;

5.3. penktoje lentelės skiltyje „Pelnas (nuostoliai) prieš sumokant pelno mokestį“ informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamose valstybėse, pelno (nuostolių) sumas, prieš sumokant pelno mokestį. Į pelną (nuostolius), prieš sumokant pelno mokestį, įtraukiami visi neįprastų pajamų ir išlaidų punktai;

5.4. šeštoje lentelės skiltyje „Sumokėtas pelno mokestis (grynaisiais)“ informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamose valstybėse, visas pelno mokesčio sumas, faktiškai sumokėtas per atitinkamus finansinius metus. Į sumokėtus mokesčius įtraukiami mokesčiai grynaisiais pinigais, kuriuos į TĮG įeinantis subjektas sumokėjo rezidavimo vietos valstybės mokesčių administracijai ir visoms kitoms valstybėms. Į sumokėtus mokesčius įtraukiami išskaičiuojamieji mokesčiai, kuriuos sumokėjo kiti subjektai (asocijuotosios įmonės ir nepriklausomos įmonės), atlikdami mokėjimus į TĮG įeinančiam subjektui. Taigi, jeigu bendrovė A, kuri yra rezidentė mokesčių tikslais valstybėje A, uždirba palūkanų valstybėje B, apie valstybėje B išskaičiuotus mokesčius praneša bendrovė A;

5.5. septintoje lentelės skiltyje „Sukauptas pelno mokestis (einamieji metai)“ informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamose valstybėse, susikaupusių einamųjų mokesčių išlaidų, apskaičiuotų už apmokestinamą pelną arba nuostolius per ataskaitinius metus, sumą. Einamosios mokesčių išlaidos atspindi tik einamųjų metų operacijas, į jas neįtraukiami atidėtieji mokesčiai arba atidėjiniai neapibrėžtiems mokestiniams įsipareigojimams;

5.6. aštuntoje lentelės skiltyje „Įstatinis kapitalas“ informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamose valstybėse, įstatinio kapitalo sumą. Apie nuolatinių buveinių įstatinį kapitalą praneša tos nuolatinės buveinės juridinis asmuo, jeigu nėra apibrėžto kapitalui taikomo reikalavimo reguliavimo tikslais nuolatinės buveinės valstybėje;

5.7. devintoje lentelės skiltyje „Sukauptas pelnas“ informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamose valstybėse, visų sukauptų pajamų sumą. Apie nuolatinių buveinių sukauptas pajamas praneša tos nuolatinės buveinės juridinis asmuo;

5.8. dešimtoje lentelės skiltyje „Darbuotojų skaičius“ informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamose valstybėse, bendrą visų darbuotojų skaičių visos darbo dienos ekvivalentais. Galima pranešti darbuotojų skaičių metų gale pagal tų metų vidutinius užimtumo lygius arba pagal kitus rodiklius, kurie kasmet sistemingai taikomi visose valstybėse. Šiuo tikslu laisvai samdomi rangovai, dalyvaujantys į TĮG įeinančio subjekto įprastoje darbinėje veikloje, gali būti įtraukti į darbuotojų skaičių. Pagrįstas darbuotojų skaičiaus apvalinimas leidžiamas, jeigu dėl tokio apvalinimo neiškraipomas santykinis darbuotojų pasiskirstymas skirtingose valstybėse. Kiekvienais metais visi subjektai taiko nuoseklius metodus.

5.9. vienuoliktoje lentelės skiltyje „Materialusis turtas, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus“ informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamose valstybėse, materialiojo turto grynųjų balansinių verčių sumą. Apie nuolatinių buveinių turtą pranešama, nurodant valstybę, kurioje nuolatinė buveinė yra įsikūrusi. Šiuo tikslu į materialųjį turtą neįtraukiami grynieji pinigai arba grynųjų pinigų ekvivalentai, nematerialusis turtas arba finansinis turtas.

6. Taisyklių 2 priedo „Visų į TĮG įeinančių subjektų, įtrauktų į kiekvieną informacijos suvestinę, sąrašas pagal valstybę“ lentelės užpildymas:

6.1. informaciją teikianti tarptautinė įmonė išvardija – pagal valstybes ir pagal juridinių asmenų pavadinimus – visus į TĮG įeinančius subjektus, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamose valstybėse. Tačiau, kaip nurodyta šių Taisyklių 3 priedo 2 punkte dėl nuolatinių buveinių, nuolatinės buveinės išvardijamos, nurodant valstybę, kurioje ji yra įsikūrusi. Nurodomas tos nuolatinės buveinės juridinis asmuo;

6.2. informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša valstybės, pagal kurios teisės aktus į TĮG įeinantis subjektas yra įsteigiamas, pavadinimą, jeigu jis skiriasi nuo buveinės valstybės;

6.3. informaciją teikianti tarptautinė įmonė nustato pagrindinės (-ių) verslo veiklos (-ų), kurią (-as) vykdo į TĮG įeinantis subjektas, pobūdį atitinkamoje valstybėje, pažymėdama vieną arba daugiau atitinkamų langelių.

7. Ataskaitoje nurodoma toje Ataskaitoje pateiktų sumų valiuta.

 

______________