LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO IR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. BALANDŽIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-735/A1-208 „DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-735/A1-459

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstome jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n a m e Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                Audronė Pitrėnienė

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro ir

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2012 m. balandžio 26 d. įsakymu

Nr. V-735/A1-208

(Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro ir

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2016 m.  rugpjūčio 31 d. įsakymo

Nr. V-735/A1-459  redakcija)

 

 

PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymą, skyrimą ir finansavimą.

2. Privalomas ikimokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui nuo gimimo iki 6 metų (kol bus pradėtas teikti priešmokyklinis ugdymas).

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO

NUSTATYMAS IR SKYRIMAS

 

4. Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymą ir skyrimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams organizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo (asmenys) (toliau – Asmuo (Asmenys)).

5. Privalomas ikimokyklinis ugdymas skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą ir:

5.1. nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programas;

5.2. yra įrašytas į įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą (toliau – Įstaiga), vaikų sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko.

6. Privalomas ikimokyklinis ugdymas taip pat gali būti skiriamas vaikui, kuris ugdomas namuose (neįrašytas į Įstaigos vaikų sąrašus) arba yra įrašytas į Įstaigos vaikų sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko, vadovaujantis šiais kriterijais:

6.1. tėvai (globėjai) stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) pozityvios tėvystės įgūdžių;

6.2. vaikui nustatytas neįgalumas ir (ar) specialieji ugdymosi poreikiai, bet vaiko tėvai (globėjai) nesudaro sąlygų tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius;

6.3. vaiko tėvai (globėjai) išgyvena sunkumus (vienas iš tėvų (globėjų) ar abu yra netekę darbo; vienas iš tėvų (globėjų) ar abu išvykę į užsienį; įvyko ar vyksta skyrybų procesas; vienas iš tėvų (globėjų) ar abu įrašyti į ieškomų, dingusių žmonių sąrašus; vienam iš tėvų (globėjų) nustatyta sveikatos sutrikimų ar kitų priežasčių), dėl kurių netenkinami vaiko prigimtiniai, kultūriniai, socialiniai ir pažintiniai poreikiai.

7. Asmuo (Asmenys) pasitelkdamas kitus specialistus (socialinį darbuotoją, savivaldybėje veikiančią tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandą ir/ar kt.) nustato privalomo ikimokyklinio ugdymo poreikį vaikui ir surenka privalomo ikimokyklinio ugdymo poreikį įrodančius dokumentus (vaiko gimimo liudijimo kopiją; Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/A), kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“, jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai – mokyklos vaiko gerovės komisijos arba pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio (pakartotinio) įvertinimo; pažymą apie šeimos pajamas; pažymą (pažymas) iš darbo biržos, jei tėvas, motina (globėjas (globėjai)) nedirba; neįgalumą patvirtinančius ir kitus dokumentus) (toliau – Dokumentai).

8. Asmuo (Asmenys) parengia rekomendaciją ir teikia savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai (toliau – Komisija) dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo.

9. Komisija, vadovaudamasi Aprašo 5 ir 6 punktais:

9.1. gavusi Asmens (Asmenų) rekomendaciją ir Dokumentus, organizuoja Komisijos posėdį, į kurį raštu kviečia ir vaiko tėvus (globėjus);

9.2. įvertina privalomo ikimokyklinio ugdymo būtinumą ir teikia siūlymų savivaldybės administracijos direktoriui dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo, trukmės (kiek valandų per dieną (parą) ir laikotarpio (iki 6 mėnesių, 1 metų ar kitokio).

10. Savivaldybės administracijos direktorius skiria privalomą ikimokyklinį ugdymą.

11. Paskirtas vaikui privalomas ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti per penkias darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių privalomo ikimokyklinio ugdymo per nurodytą terminą negalima suteikti, privalomas ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti artimiausiu metu, išnykus ar pašalinus priežastis, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos.

12. Įstaigos Vaiko gerovės komisija visą ugdymo laikotarpį vykdo vaiko, kuriam yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, ugdymo stebėseną ir apibendrintą informaciją teikia savivaldybės administracijos Komisijai, kuri analizuoja gautą informaciją ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo vykdymo eigos.

13. Vaiko tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų Įstaigos lankymą (jei vaikas negali atvykti į Įstaigą, nedelsiant turi informuoti Įstaigą) ir kitų mokymo sutartyje nurodytų pareigų vykdymą.

 

III SKYRIUS

PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO

FINANSAVIMAS

 

14. Privalomas ikimokyklinis ugdymas finansuojamas iš valstybės biudžeto vadovaujantis Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ savivaldybių biudžetų, rėmėjų ir kitų lėšų.

_________________