LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 583 „DĖL GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. V-202  

Vilnius

 

 

Pakeičiu Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarką,  patvirtintą  Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“:

1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2. Pakeičiu 1.41 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.41. asmenų informavimą ir prisirašymo duomenų perkėlimą į kitą PASPĮ, kuri perima šios įstaigos turtą, teises ir pareigas;“.

3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS TVARKA“.

4. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE KITO TOS PAČIOS PASPĮ GYDYTOJO TVARKA“.

5. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

ASMENŲ INFORMAVIMAS IR PRISIRAŠYMO DUOMENŲ PERKĖLIMAS Į KITĄ PASPĮ“.

6. Papildau nauju 16 punktu:

16. PASPĮ administracija privalo iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų pateikti asmenims informaciją apie šios įstaigos likvidavimą, veiklos vietos adreso pasikeitimą, jos reorganizavimą, pertvarkymą ar kitu juridiniu pagrindu perimamą turtą, teises ir pareigas. Ši informacija turi būti skelbiama PASPĮ interneto svetainėje ir asmenims prieinamoje vietoje pačioje įstaigoje, prireikus – vietos spaudoje ar kitais informavimo būdais.“

7. Papildau nauju 17 punktu:

17. Asmuo, nesutinkantis gydytis PASPĮ dėl pasikeitusio jos veiklos vietos adreso ar kitoje PASPĮ, šiai perėmus PASPĮ turtą, teises ir pareigas po jos reorganizavimo, pertvarkymo ar kitu juridiniu pagrindu, turi teisę prisirašyti prie kitos arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančios arba jam patogiau pasiekiamos PASPĮ.“

8. Papildau nauju 18 punktu:

18. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo PASPĮ informacijos paskelbimo 16 punkte nustatyta tvarka asmuo nepareiškia noro gydytis kitoje PASPĮ, jis lieka prirašytas prie veiklos vietos adresą pakeitusios PASPĮ.“

9. Buvusius 16–27 punktus laikau atitinkamai 19–31 punktais.

10. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Asmens prisirašymo duomenys perkeliami į tą PASPĮ, kuri dėl reorganizavimo, pertvarkymo ar kito juridinio pagrindo perima PASPĮ turtą, teises ir pareigas, jei asmuo per 30 kalendorinių dienų nuo PASPĮ informacijos paskelbimo 16 punkte nustatyta tvarka nepareiškia noro gydytis kitoje PASPĮ. Iš asmenų, kurių prisirašymo duomenys perkeliami, mokestis neimamas.“

11. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Apie prisirašymo duomenų perkėlimą į kitą PASPĮ asmuo papildomai informuojamas jo pirmo apsilankymo įstaigoje metu. Asmuo, sutinkantis būti prirašytas kitoje PASPĮ, užpildo formos Nr. 025-025-2/a prašymą.“

12. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

ASMENŲ, NAUJAI PRISIRAŠIUSIŲ PRIE KITOS PASPĮ, IR ASMENŲ, KURIŲ PRISIRAŠYMO DUOMENYS PERKELIAMI Į KITĄ PASPĮ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ PERDAVIMAS“.

13. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                             Aurelijus Veryga