VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJos 2012 m. rugsėjo 14 d. NUTARIMO Nr. O3-229 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS IR REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 18 d. Nr. O3E-373

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 68 straipsniu bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2017 m. rugpjūčio 9 d. pažymą Nr. O5E-208 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a :

Pakeisti Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 9.1.2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.1.2.4. tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos:

9.1.2.4.1. tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto įtampų valdymui 330 kV perdavimo tinkle ir antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atstatymui, paslaugos;

9.1.2.4.2. tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atstatymui, paslaugos;“.

 

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas,

laikinai atliekantis Komisijos pirmininko funkcijas                                                    Jonas Makauskas